Navigace

Obsah

Zápis z XI. veřejného zasedání ze dne 22.6.2020

Zápis z X. veřejného zasedání ze dne 4.5.2020

Zápis z IX. veřejného zasedání ze dne 9.3.2020

Zápis z VIII. veřejného zasedání ze dne 9.12.2019

Zápis z VII. veřejného zasedání ze dne 25.11.2019

Zápis z VI. veřejného zasedání ze dne 14.10.2019

Zápis z V. veřejného zasedání ze dne 9.9.2019

Zápis z veřejného zasedání č. IV ze dne 19.8.2019

Zápis z III. veřejného zasedání ze dne 10.6.2019

Zápis z II. veřejného zasedání ze dne 11.3.2019

Zápis č. I. z veřejného zasedání ze dne 10.12.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.10.2018

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 17. září 2018, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Kotík a paní Malecká, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Cífková, členové pan Slunečko a paní Říhová. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 11                                    Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Smlouva o zřízení služebnosti

6. Pachtovní smlouva

7. Různé:        a) Smlouva o budoucí kupní smlouvě

                        b) Darovací smlouvy

                        c) Nájemní smlouva s ŘSD a dohoda o úhradě za využívání pozemků obce

d) Název ulice

                        e) Smlouvy o dílo

                        f) Pověření finančního výboru provedením kontroly hospodaření PO

                        g) Prodej obecních pozemků

                       

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 11                                   Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi.

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Starosta předložil zpracované rozpočtové změny, podal výklad k jednotlivým operacím a následně dal prostor v diskuzi přítomným členům zastupitelstva. Paní Říhová se dotazovala na odměnu pro správce hřiště a na druh uzavřené pracovní smlouvy. Na práci je uzavřena dohoda o pracovní činnosti. Odměna je paušální + odměna za „placené hodiny“. Nikdo další se nepřihlásil do diskuze a tak dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 1 (Říhová)

Rozpočtové změny byly schváleny

Bod č. 5. Smlouvy o zřízení služebnosti

1. Jako první byla předložena smlouva o zřízení služebnosti mezi Obcí Řevničov a společností Autotrans servis Řevničov na pozemek p.č. 519/4. Na výše uvedeném pozemku byla na základě smlouvy o smlouvě budoucí v roce 2006 vystavěna přečerpávací stanice pro odvádění a čištění odpadních vod. V rámci legalizace vztahu byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. V rámci diskuze byly projednány a upřesněny podmínky mezi  stranami a následně hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Řevničov a společností AUTOTRANSSERVIS Řevničov.

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

2. ČTI předložila záměr na posílení sítě elektronických komunikací a její umístění na budovu školy č.p. 211. Rozšířením a posílením sítě se zkvalitní připojení školy. V souvislosti s tím předložila ČTI Smlouvu a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 3827/3, 3827/10 a st. p.č. 240. V rámci diskuze upozornil starosta, že tento bod nebyl projednáván na pracovní poradě, ale všem zastupitelům byl postoupen elektronickou poštou. Nikdo se nepřihlásil do diskuze a proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Řevničov a ČTI, Praha .

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

Bod č. 6. –Pachtovní smlouva

Starosta předložil návrh Pachtovní smlouvy mezi Obcí Řevničov a společností Chmel Pochvalov na pacht pozemků za účelem provozování zemědělské výroby. V diskuzi byly projednány jednotlivá ustanovení smlouvy. Z původního návrhu bylo odstraněno předkupní právo, zastupování na Honebním společenstvu. Navýšena cena nájmu za ostatní plochu jak vyplynulo z pracovní porady. Všechny návrhy byly společností Chmel Pochvalov akceptovány a zahrnuty ve smlouvě.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Pachtovní smlouvu mezi Obcí Řevničov a Chmel Pochvalov

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Pachtovní smlouva byla schválena

Bod č. 7. – Různé

a) Smlouva o budoucí kupní smlouvě

S ohledem na skutečnost, že nebyla doposud pozemkově dořešena stavební parcela 3880/4, která je v majetku SPÚ a tvoří jeden celek s pozemkem v majetku obce 756/4. Není možné na pozemku v současné době zahájit výstavbu RD. Pan Jakub Černohorský má o pozemek zájem a požádal o uzavření  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky, pokud se obci podaří pozemek v majetku SPÚ získat. V diskuzi nebyly dotazy a tak dal starosta hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Obcí Řevničov a panem Jakubem Černohorským, na pozemky 756/4 a 3827/10 za předpokladu, že se ho obci podaří získat  do vlastnictví za cenu sjednanou 1000,- Kč/m2

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla schválena

b) Smlouva darovací

V bodě b Různé) byly předloženy 3 darovací smlouvy na dar poměrných částí pozemku p.č. 3951 v k.ú. Řevničov. Darem tak  obec získá 2/5 podílu SMJ manželů Slánských, 1/5 podílu paní Rohlové a 1/5 podílu paní Jirouchové. V diskuzi starosta vysvětlil situaci a postup jednání s jednotlivými vlastníky. Zbývající podíl 1/5, který vlastní SOKOL Řevničov bude řešen následně. Jelikož se jedná o jeden pozemek a 3 Darovací smlouvy s vlastníky jednotlivých podílů pozemků bylo hlasováno o všech třech darovacích smlouvách jako o jedné

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Darovací smlouvu na pozemek 3951 v k.ú. Řevničov tak jak je popsáno výše.

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti:             Zdrželi se: 0

Smlouvy darovací byly schváleny

c) Smlouva nájemní a dohody o úplatné užívání pozemků obce

ŘSD ČR předložilo smlouvu o pronájmu obecních pozemků po dobu výstavby dálnice D6. Veřejná vyhláška o pronájmu byla zveřejněna na úřední desce obce v souladu se zákonem o obcích. Dále byly předloženy Dohody o úhradě za využívání pozemků v rámci přípravy výstavby D6. V Rámci diskuze bylo upřesněno, že smlouva nájemní se uzavírá od 1.10.2018 do doby kolaudace stavby D6, takže na dobu určitou. Ohledně Dohod o úplatě za využívání pozemků se jedna váže k roku 2017 a druhá k roku 2018 do 30.9.2018. Dohody o úplatě za pozemky byly vzaty na vědomí a nebylo k nim hlasováno. O uzavření smlouvy nájemní bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu nájemní mezi Obcí Řevničov a ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary na dočasný zábor pozemků v souvislosti s výstavbou dálnice D6

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

d) ) Nový název ulice

V souvislosti s novou výstavbou v lokalitě s pracovním názvem „Draha III.“ bylo rozhodnuto přidělit název nově vzniklé ulici. Bylo dohodnuto využít pro název místní názvy. Paní Malecká navrhla název Na Stráži. V diskuzi nebyl žádný protinávrh a následně bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje název ulice Na Stráži, p.č. 854/72

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Název ulice byl schválen.

e) Smlouvy o dílo

Starosta seznámil přítomné o provedených výběrových řízení na dodavatele staveb, oprava MK část Zahradní, rekonstrukce MK ulice Nová Draha a prodloužení kanalizace I. Etapa (Pod Humny). V rámci soutěže podala firma Froněk Rakovník nejlepší nabídku (výběr podle nejnižší nabídky) na opravu části MK ulice Zahradní za cenu 460.894,20 Kč. Bez DPH. Pro rekonstrukci MK ulice Nová Draha podala nejlepší nabídku firma Ekostavy Louny za cenu 3.698.500,- Kč bez DPH a pro kanalizaci I. etapa (pod Humny) firma Čestav Nové Strašecí za cenu 439.056,- Kč bez DPH. V diskuzi se přihlásil pan Přibyl aby se v rámci zasedání schválil i název ulice Pod Humny pro ulici od ulice Vrchlického směrem k č.p. 443. K návrhu se nikdo nevyjádřil a nebylo k němu dále jednáno. Pan Uldrych se dotazoval na stavební dozor. Pro silnice je st. dozor zjednán, dozoruje Ing Baudisch, pro kanalizaci je domluven dozor s fa. Ravos Rakovník, který ji provozuje. Paní Bechyňská se dotazovala na termín zahájení rekonstrukce MK ulice Nová Draha. Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil  byly předloženy Smlouvy o dílo s vítěznými firmami  ke schválení. O smlouvách se hlasovalo jednotlivě. Jako první byla předložena smlouva o dílo s firmou Ekostavy, následovala firma Froněk a následně Čestav.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Ekostavy Louny  na rekonstrukci  MK ulice Nová Draha  za vysoutěženou cenu 3.698.500,-  Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Froněk, Rakovník na opravu MK část ulice Zahradní za vysoutěženou cenu 460.894,20  Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

Návrh na Usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s Čestav, Nové Strašecí, Kanalizace I. etapa za vysoutěženou cenu 439.056,-  Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

f) Pověření Finančního výboru

V rámci kontroly hospodaření PO Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace byl pověřen finanční výbor kontrolou hospodaření . Jak vyplynulo z diskuze připravuje se inventarizace majetku obce k termínu do 4.10.2018. Zastupitelstvo dopručilo doplnit usnesení o tento bod. Následně se hlasovalo nejprve o pověření ke kontrole hospodaření, následně o provedení inventarizace majetku obce k 31.8.2018

Návrh na Usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor provedením kontroly hospodaření PO Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace za I. pol. Roku 2018

Výsledek hlasování: Pro 11             Proti: 0                                  Zdrželi se: 0

Pověření FV kontrolou hospodaření bylo schváleno

Návrh na Usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje FV provedením inventarizace majetku obce k 31.8.2018 v termínu do 4.10.2018

g) Prodej obecních pozemků

Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o odprodej pozemků v majetku obce. Přestože byly žádosti projednány na pracovní poradě a bylo zaujato k jednotlivým žádostem stanovisko. Bylo doporučeno s ohledem na končící volební období žádosti předat k projednání zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb, které se konají 5. a 6. října 2018.

Návrh na Usnesení:

Zastupitelstvo obce doporučuje  žádosti na prodej obecních pozemků předat k projednání nově zvolenému zastupitelstvu obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Odpis pohledávky byl schválen

Bod č. 8 - Diskuze:

Jelikož byly projednány všechny body programu veřejného zasedání otevřel starosta diskuzi

V diskuzi se pan Pesl informoval o mimořádné akci v Kabinách SK Sparta 6. a 7.10.2018. Po diskuzi zda je nebo není akce v souladu s vydanou vyhláškou došlo zastupitelstvo k názoru, že akce není v rozporu. Je nahlášena včas a bere akci na vědomí. Pan Přibyl upozornil na odpady na katastru Hředle a v lesním úseku proti chatám u Bucka. Ve smyslu uložení úkolu zastupitelstvu obce, aby byl tento nepořádek odklizen. Zastupitelstvo přešlo diskuzní příspěvek bez komentáře. Následně se dotazoval co zastupitelstvo ví o sanaci stráně Džbán, že je zde riziko vrácení finančních prostředků na akci přidělených.. Na dotaz reagoval starosta, že zastupitelé schvalovali souhlas s podáním žádosti o dotaci na sanaci VKP Džbán, Opuka a část lokality v Rači. Projekt představil Ing. Hejda z Agentury ochrany krajiny. Paní Říhová se dotazovala pana Přibyla kde k této „pro obec nebezpečnou situaci“ získal informace. Po odpovědi, že od ochranářů, starosta konstatoval, že vrácení peněz nehrozí, jelikož obec není příjemcem dotace. Udržitelnost projektu je agentura a péče potrvá po stanovenou dobu. Pan Havránek se dotazoval na komunikaci Pod Džbánem, jak se bude dál vyvíjet situace ohledně výjezdu vozidel stavby. Starosta zopakoval celý vývoj. Seznámil přítomné s dohodou o užívání komunikace za jakých podmínek smí Metrostav komunikaci užívat a co bude po dokončení užívání ze strany Metrostavu následovat. Paní Charvátová se dotazovala proč klub Futsalu neobdržel dotaci obce i když bylo žádáno. Dotaz zodpověděl pan Černohorský, předseda Kontrolního výboru. Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům za práci v uplynulém volebním období a popřál hodně úspěchu ve volbách těm, kteří se rozhodli opět kandidovat.

Bod č. 9. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se nepřihlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XXV. Ze dne 17.9.2018.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

Následně starosta ve 19:45 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XXV/2018

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.9..6.2018,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:    Jana Malecká    ...........................

 

   Miloslav Kotík ........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 26.9.2018

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 18. června 2018, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni: Cífková, Uldrych, Kotík)  takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pesl a pan Černohorský, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové pan Pondělíček a pní Malecká. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Určení počtu členů zastupitelstva pro období 2018 - 2022

6. Provozní řád víceúčelového hřiště

7. Různé:        a) Nájemní smlouva lékárna

                        b) Smlouva o budoucí smlouvě kupní

                        c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

d) Kupní smlouva

                        e) Výběrové řízení na dodavatele stavby

                        f) Pravidla rozpočtového provizoria

                        g) Odpis nevymahatelné pohledávky

                        h) Smlouva o prodeji dřevní hmoty

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi.

 

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Starosta předložil zpracované rozpočtové změny, podal výklad k jednotlivým operacím a následně dal prostor v diskuzi přítomným členům zastupitelstva. Jelikož se nikdo do diskuzenepřihlásil dal hlasovat

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno

 

Bod č. 5. Určení počtu členů zastupitelstva obce pro následující období

V souladu se zněním zákona o Obcích byl předložen návrh na počet členů zastupitelstva obce na následující volební období v počtu 11 členů. V diskuzi se nikdo nepřihlásil a proto bylo přikročeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje 11 členné zastupitelstvo pro následující volební období 2018 - 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Určení počtu členů zastupitelstva bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Bod č. 6. – Provozní řád víceúčelového hřiště

Starosta předložil zpracovaný provozní řád víceúčelového hřiště. Jelikož provozní řád byl několikrát konzultován v rámci zastupitelstva a upřesňován dle požadavků jednotlivých zastupitelů otevřel k tématu diskuzi. Paní Říhová se pozastavila nad cenou za hodinový pronájem. Bylo vysvětleno, že cena pro občany obce je snížena výjimkou. Pan Pesl v rámci hřiště upozornil, že v rámci sportovních aktivit si provozují „klub“ svépomocí, kde vypomáhají rodinní příslušníci bez nároku na honorář. Potvrdil, že zázemí pro víceúčelové hřiště je zajištěno ve sportovních kabinách a klíče obdrží správce nového hřiště.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen

 

Bod č. 7. – Různé

a) Pronájem č.p. 45

Pharm.Dr Riegerová požádala o změnu nájemní smlouvy na pronájem č.p. 45 na provozování lékárny na dobu určitou 5 let s opčním právem na dalších 5 let od uplynutí nájemní smlouvy. Starosta upozornil, že v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích byl záměr zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. K projednávané změně nebyly žádné připomínky a proto bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje nájemní smlouvumezi Obcí Řevničov a Pharm Dr. Riegerovou na pronájem č.p. 45 na pronájem lékárny na dobu určitou 5 let s občním právem na dobu dalších 5 let.

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nájemní smlouva byla schválena

 

b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní.

V bodě b Různé) byla předložena na základě žádosti firmy Accolade Smlouva o budoucí smlouvě kupní na odprodej pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Řevničov pro zajištění přístupové komunikace do průmyslové zóny. Starosta vysvětlil záměr firmy, shrnul přínosy a zápory a doporučil smlouvu uzavřít.V diskuzi vystoupila s nesouhlasem paní Říhová, upozornila na zvýšený provoz kamionů v rámci dopravy a skladování. Své nesouhlasné stanovisko vyslovil pan Pondělíček a Černohorský. Ze strany občanů v diskuzi vystoupil pan Přibyl taktéž s nesouhlasným stanoviskem. Po ukončení diskuze dal starosta hlasovat

 Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek v majetku obce p.č. 3414/1 mezi obcí a fa. Accolade.

Výsledek hlasování:  Pro: 0             Proti: 07         Zdrželi se: 1 (Ptráček)

Smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemek 3414/1 nebyla schválena

 

c) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

S ohledem na záměr společnosti ČEZ na obnovu NN byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu v části obce ul. Karlovarská, Vrchlického, Fűgnerova, Komenského, Vosykova. V diskuzi bylo upozorněno, že na vedení společnosti ČEZ je umístěno veřejné osvětlení a místní rozhlas, který se řeší samostatným projektem.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu pro společnost ČEZ z důvodu obnovy NN.

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

d) ) Kupní smlouva

Starostou byla přeložena kupní smlouva na pozemek p.č. 776/17.)  Mezi Obcí Řevničov a Josefem Kindlem za 100,- Kč/m2. Prodej pozemku byl v minulosti projednán a řeší několik let.  V diskuzi se nikdo nepřihlásil, proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 776/17 pro Pana Kindla  za cenu 19.400,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

e) Výběrové řízení na dodavatele stavby a uzavření smlouvy o dílo

Starosta seznámil přítomné o provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby na opravu MK Tyršovo náměstí. V rámci soutěže se z 5 obeslaných firem zúčastnily 2 firmy. Nejlepší nabídku (výběr podle nejnižší nabídky) podala firma Froněk Rakovník za cenu 1.142.468,90 Kč. Bez DPH. Po podané informaci byla předložena smlouva o dílo s vítěznou firmou ke schválení, V diskuzi padl dotaz zda je zajištěn stavební dozor a jaký je termín plnění. Stavební dozor je zajištěn a stavby ba měla být dokončena do konce září 2018.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Froněk, Rakovník na opravu MK Tyršovo náměstí za vysoutěženou cenu 1.142.468,90 Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

f) Pravidla rozpočtového provizoria

Pro případ, že by zastupitelstvo obce neschválil v řádném termínu Rozpočet pro následující rok připravila účetní obce Pravidla rozpočtového provizoria tak, aby nebyla obec v rozporu se zákonem. Starosta podal krátké vysvětlení a jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze dal hlasovat o návrhu na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria

Výsledek hlasování: Pro 8               Proti: 0                                  Zdrželi se: 0

Pravidla rozpočtového provizoria byly schváleny tak jak byly navrženy

 

g) Odpis nevymahatelné pohledávky

V souvislosti s nevymahatelnou pohledávkou za pronájem bývalých sportovních kabin od bývalého nájemce pana Hajného ve výši 4.583,- Kč. Starosta vysvětlil nevymahatelnost dluhu, odkázal se na finanční výbor, který doporučil takto postupovat i v otázce některých dalších nevymahatelných pohledávek a otevřel diskuzi. Po krátkém povysvětlení proč chce obec takto postupovat i v jiných případech dal hlasovat o návrhu.

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky za pronájem bývalých sportovních kabin ve výši 4.583,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 1 (Černohorský)          Zdrželi se: 0

Odpis pohledávky byl schválen

 

h) Odprodej dřevní hmoty

Starosta předložil smlouvu mezi ŘSD a Obcí Řevničov na odprodej dřevní hmoty za 8 násobek odhadní ceny v celkové výši 115.200,- Kč. Jelikož se nejedná o nemovitý majetek obce nepodléhá tento prodej schválení zastupitelstvem a zastupitelstvo bere smlouvu pouze na vědomí

 

Bod č. 8 - Diskuze:

Jelikož byly projednány všechny body programu veřejného zasedání otevřel starosta diskuzi

V diskuzi se dotazoval pan Černohorský zda se uskuteční „provizorní“ oprava sokolovny aby se mohly konat zábavy a vést kulturní život. Starosta namítl, že se jedná o nehospodárné jednání a navrhuje místo toho využít finanční prostředky na projekt a kompletní rekonstrukci budovy s možností využití dotace na zateplení budovy. Jelikož diskuze od stolu nenahradí prostředí reality bylo navrženo místní šetření za účasti projektanta a posléze rozhodnout zda investovat do provizorních oprav nebo se věnovat komplexní rekonstrukci budovy včetně přilehlých prostor.

 

Bod č. 9. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se nepřihlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XXIV. Ze dne 18.6.2018.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 19:00 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XXIII/2018

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2018,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:    Jiří Pesl    ...........................

 

   Miroslav Černohorský ........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 27.6.2018

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 16. dubna 2018, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni: Cífková, Říhová)  takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pondělíček a pan Černohorský, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Uldrych, členové pan Pesl a Kotík. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Závěrečný účet obce za rok 2017

5. Účetní uzávěrka za r. 2017

6. Účetní uzávěrka příspěvkové organizace a naložení s HV

7. Různé:        a) Rozpočtové změn

                         b) Smlouva SFDI

                          c) Smlouva o smlouvě budoucí

d) Kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo

  e) Dotace JSDH, dotace obce

  f) Výběrové řízení na dodavatele stavby

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi.

Bod č. 4. – Závěrečný účet obce za rok 2017

Starosta předložil závěrečný účet obce za rok 2017 včetně auditu hospodaření obce. Upozornil, že veškeré doklady byly řádně zveřejněny na webových stránkách obce, na úřední desce OÚ a byly k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

V diskuzi se nikdo nepřihlásil proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Závěrečný účet obce za rok 2017 byl schválen bez výhrad

 

Bod č. 5. Účetní uzávěrka za r. 2017

Byla předložena účetní uzávěrka obce za rok 2017, příjmy, výdaje a stavy na účtech k 31.12.2017. V diskuzi se nikdo nepřihlásil a proto bylo přikročeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Účetní uzávěrku obce za rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Účetní uzávěrka za rok 2017 byla schválena

 

Bod č. 6. - Účetní uzávěrka příspěvkové organizace a naložení s HV

Starosta předložil účetní uzávěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace. PO hospodařila s přebytkem 180.255,08 Kč. Spolu s Účetní uzávěrkou PO byly projednány žádosti ředitele školy o souhlas s převodem výsledku hospodaření do rezervního fondu školy a dále žádost o souhlas s použitím rezervního fondu v rámci potřeb školy. Všechny tři body byly projednány v otevřené diskuzi a ke každému se hlasovalo zvlášť.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace za rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Účetní uzávěrka PO Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace byla schválena

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace za rok 2017  ve výši 180.255,08 Kč do rezervního fondu PO

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Převedení výsledku hospodaření PO do rezervního fondu byl schváleno

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje použití rezervního fondu PO Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace za a) k dalšímu rozvoji její činnosti, b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě případných ztrát v příštích obdobích.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Použití rezervního fondu školy dle žádosti ředitele školy bylo schváleno

 

Bod č. 7. – Různé

a) Rozpočové změny

Starosta předložil návrh rozpočtových změn, upozornil na sankci za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.000,- Kč z roku 2016 za nestanovení nepřekročitelného limitu hospodaření školy. Dále na dotační příjmy, Dotace SFDI – chodník, prezidentské volby, příspěvek ÚP mzdy z důvodu zřízení VPP a další. V diskuzi byly některé body upřesněny a následně bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno.

 

b) Smlouva SFDI

V bodě b Různé) byla předložena smlouva se SFDI o poskytnutí dotace na rekonstrukci komunikace pro pěší podél silnic I. tř. ve výši 2.224.000,- Kč včetně příloh smlouvy.  V diskuzi se dotazoval pan Uldrych na přílohy smlouvy. Celé znění smlouvy včetně příloh bude přílohou zápisu. Starosta vysvětlil situaci, kdy obec je téměř půl roku v prodlení se splatností faktur, firma si nenárokuje žádné penále a následně dal hlasovat.

  Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu se SFDI poskytnutí dotace včetně příloh.

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o poskytnutí dotace byla schválena.

 

c) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

S ohledem na záměr společnosti ČEZ na obnovu NN byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu v části obce ul. Havlíčkova, Draha, Třebízského, Mánesova. V diskuzi bylo upozorněno, že na vedení společnosti ČEZ je umístěno veřejné osvětlení a místní rozhlas. V rámci projektu byl požádán  projektant o předložení cenového návrhu na PD rekonstrukce VO.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu pro společnost ČEZ z důvodu obnovy NN.

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

d) ) Nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo

1. Jako první byla přeložena kupní smlouva na pozemek p.č. 854/67 (Draha III.)  Mezi Obcí Řevničov a sl. Vitnerovou za celkovou cenu 980.000,- Kč. V diskuzi se nikdo nepřihlásil, proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 854/67 pro slečnu Vitnerovou, bytem Řevničov 197 za cenu 980.000,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

2. Jako další byla předložena nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v č.p. 80 (bývalá kuchyně MŠ o výměře cca 13 m2) pro paní Přibíkovou za cenu 1.000,- Kč/měsíc. Veškeré náklady související se změnou užívání hradí nájemce.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje nájemní smlouvu na  pronájem nebytových prostor v č.p. 80 pro paní Přibíkovou za cenu 1.000,- Kč měsíčně

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nájemní smlouva byla schválena

 

3. Dále byla předložena smlouva na pronájem nebytových prostor v č.p. 128 za 10.000,- Kč měsíčně pro firmu Berger Bohemia pro kanceláře po dobu výstavby dálnice D6. V diskuzi starosta vysvětlil, že z důvodu nezbytně nutných oprav pronajatých prostor, tak aby bylo možné je užívat byla domluvena částka ve výši 50.000,- Kč, které budou odečteny z nájmu. K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky a následně bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje nájemní smlouvu na  pronájem nebytových prostor v č.p. 128  pro Berger Bohemia  za cenu 10.000,- Kč měsíčně

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nájemní smlouva byla schválena

 

4. S ohledem na rekonstrukci vedení NN ze strany ČEZ požádal starosta projektanty o návrh cenové nabídky na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích, ve kterých bude NN uloženo do země. V rámci jednání zastupitelstva požadoval pan Uldrych zpracování studie před samotným zpracováním projektu stavby. Po konzultacích a výměnách názorů, aby nevznikly přesvětlená nebo naopak „černá“ místa v trase osvětlení bylo vysvětleno projektantem, že bude zpracován „světelný audit v ceně projektu, který by měl studii nahradit. Cenová nabídka firmy Monoprojekt činí 280.000,- Kč. Starosta navrhl projekt bez předchozí studie. Zdůvodnil to světelným výpočtem, který je součástí projektu a úsporou finančních prostředků za zpracování studie.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje  smlouvu o dílo se společností Monoprojekt  na  rekonstrukci VO za cenu 280.000,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 1(Uldrych)                   Zdrželi se: 1 (Slunečko)

Smlouva o dílo byla schválena

 

e) Dotace JSDH, dotace obce

1. Dotace JSDH

V rámci možnosti o podání žádosti na vybavení jednotky JSDH novým automobilem začalo zastupitelstvo připravovat žádost na pořízení nového dopravního automobilu, tak jak vycházelo z několika jednání se zástupci výjezdové jednotky a jejího velitele. V diskuzi na téma se ostře ohradil velitel Bříza, že o žádný dopravní automobil nikdy nestáli, že se jedná o automobil, který je absolutně k ničemu. Pan Dyntar přitakával, následovalo školení zastupitelstva. Situace okolo dotace se značně vyhrotila. Zastupitelé jen nevěřícně kroutili hlavou a po snaze ze strany zastupitelů zjistit co vlastně hasiči chtějí a potřebují, o kterou z možností dotace požádat, nedostávali žádnou konkrétní odpověď. Pan Přibyl v rámci diskuze všeobecné diskuze pronesl několik „peprných“ poznámek po kterých chtěl velitel Bříza rezignovat. Starosta ukončil diskuzi a podal návrh o stažení tohoto bodu z jednání. Tím se situace trochu uklidnila, horké hasičské hlavy zchladly a začalo se od nuly. Zastupitel  Uldrych podal hasičům pomocnou ruku ve smyslu aby se vyjádřili konkrétně, že v rámci dotace nelze žádat souběžně na repase Tatry a nový automobil. Toto zapůsobilo a po hodinové diskuzi padlo ze strany hasičů rozhodnutí, že mají zájem o podání žádosti o novou automobilovou cisternu. Po následném schválení pan Dyntar opustil veřejné zasedání.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti na pořízení nové automobilové hasičské stříkačky

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 1 (Černohorský)                       Zdrželi se: 0

Žádost o dotaci byla schválena

 

S ohledem na schválené podání žádosti o dotaci navrhl starosta uzavřít smlouvu s fa. Dotace snadno, se kterou jsou dobré zkušenosti. V minulosti zpracovala firma žádost na velkokapacitní cisternu a v případě neúspěch nežádají žádnou finanční úhradu. K návrhu nebyly připomínky a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje uzavření smlouvy s firmou Dotace snadno, ing. Plíštil a zpracování žádosti o dotaci na pořízení  hasičské stříkačky

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 1 (Černohorský)                       Zdrželi se: 0

Uzavření smlouvy bylo schváleno

 

2. Dotace obce

Kontrolní výbor obce posoudil žádosti o dotace z prostředků obce na rok 2018 a doporučil uvolnění finančních prostředků dle návrhu KV

SDH Řevničov                                              50.000,- Kč

SK Sparta Řevničov                                      47.500,- Kč

Svaz zdr. post. Nové Strašecí                                     3.000,- Kč

Svaz diabetiků Nové Strašecí                                     3.000,- Kč

Český svaz včelařů Nové Strašecí                   1.000,- Kč

K návrhu nebyly připomínky

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje návrh KV na poskytnutí  individuálních dotací obce v celkové výši 104.500,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen

 

Současně s návrhem individuálních dotací obce pro rok 2018 předložil kontrolní výbor vyúčtování dotací za rok 2017. Vyúčtování dotací za rok 2017 bylo vzato na vědomí.

 

f) Výběrové řízení na dodavatele stavby

V souvislosti s připravovanými stavbami oprav a rekonstrukcí místních komunikací seznámil starosta přítomné se stavem zpracování žádostí o stavební povolení a požádal zastupitelstvo o pověření starosty určením komise pro otevírání a hodnocení nabídek nejvhodnějšího uchazeče v rámci veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce MK.

 

Bod č. 8 - Diskuze:

Jelikož byly projednány všechny body programu veřejného zasedání otevřel starosta diskuzi

 

Bod č. 9. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se nepřihásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XXIII. Ze dne 16.4.2018.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 19:45 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XXIII/2018

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.4.2018,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:    Lubomír Pondělíček ...........................

 

   Miroslav Černohorský ........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 25.4.2018

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XXII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 5. února 2018, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, (omluveni: Malecká, Slunečko, Pondělíček, neomluven Kotík) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu paní Cífková a pan Uldrych, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové pan Pesl a Černohorský. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 7                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Výsledky hospodaření obce za rok 2017

5. Rozpočet obce na rok 2018

6. Různé:        a) Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelového hřiště

7. Pověření Finančního výboru provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 7                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi.,

 

Bod č. 4. – Výsledky hospodaření obce za rok 2017

Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce v roce 2017. Příjmy obce činily 38.930.239,21 Kč, výdaje 21.187.027,62 Kč. Stav finančních prostředků na účtech činil 35.073.609,79 Kč. Zdůraznil, že rok 2017 byl rokem mimořádným zejména v příjmech kde se nejvíce promítl prodej stavebních parcel a nárůst daňových výnosů a obdržených dotací. Ve výdajích upozornil na nedočerpání rozpočtu ve výši téměř 3 mil. Kč, které bylo způsobeno neproplacením faktur za výstavbu chodníku. Fakturace je závislá na dotaci ze SFDI a doposud nebyla vyhotovena smlouva. Proto nebyly práce po dohodě s firmou v roce 2017 uhrazeny. V diskuzi se nikdo nepřihlásil proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Výsledky hospodaření obce Řevničov ve výši příjmů 38.930.239,21 Kč,  výdajů 21.187.027,62 Kč a stavy na účtech ve výši 35.073.609,79 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Výsledky hospodaření obce za rok 2017 byly schváleny

 

Bod č.5. – Rozpočet obce pro rok 2018 

Starosta představil rozpočet obce pro rok 2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích a byl k nahlédnutí  na úřední desce obecního úřadu a na internetové úřední desce. Rozpočet je navržen jako schodkový ve výši příjmů 25.000.000,- Kč a výdajů 36.000.000,- Kč. Rozdíl ve výši 11.000.000,- Kč bude kryt z výsledků hospodaření z minulých let. Rozpočet zahrnuje jak mandatorní výdaje na provoz tak investiční výdaje na předpokládanou výstavbu a opravy majetku obce. K návrhu se nikdo nepřihlásil do rozpravy a proto bylo přikročeno k hlasování o rozpočtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Rozpočet obce Řevničov ve výši příjmů 25.000.000,- Kč a výdajů 36.000.000,- Kč. Rozdíl 11.000.000,- Kč bude kryt z výsledku hospodaření z minulých let.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočet pro rok 2018 byl schválen tak jak byl navržen..

 

Bod č. 6. – Různé

a). Starosta předložil smlouvu o dílo mezi obcí Řevničov a společností VYSSPA Sports Technology.r.o., se sídlem v Plzni na výstavbu víceúčelového hřiště.  Výběrové řízení provedla dle uzavřené smlouvy firma Timoris. Vysoutěžená cena zakázky činí 2.522.887,- Kč bez DPH. Stavba bude realizována v rámci dotačního titulu z MMR. V diskuzi navrhl pan Uldrych aby byl na stavbu sjednán stavební dozor a starosta byl pověřen uzavřením příslušné smlouvy. S ohledem na přímou souvislost se stavbou navrhl starosta aby hlasování o smlouvě a pověření starosty na uzavření stavebního dozoru bylo odsouhlaseno jedním hlasováním. Jelikož nikdo nevznesl námitku předložil starosta návrh na usnesení

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o dílo s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o. Plzeň za vysoutěženou cenu 2.522.887,- Kč bez daně a pověřuje starostu obce výběrem a uzavřením příslušné smlouvy na stavební dozor,

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno.

 

Bod č. 7. -  Pověřuje

Jelikož je obec zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace a je povinna provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace, navrhl starosta pověřit finanční výbor provedením kontroly. Kontrola bude provedena za účetní období roku 2017 a bude provedena do konce února 2018. V diskuzi byla kontrola projednána s paní Říhovou, předsedkyní finančního výboru a následně po upřesnění bylo hlasováno o návrhu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje Finanční výbor provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace za rok 2017 s termínem do 28.2.2018.

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

Bod č. 8 - Diskuze:

Jelikož byly projednány všechny body programu veřejného zasedání otevřel starosta diskuzi

 • Pan Staněk se dotazoval na víceúčelové hřiště, na jeho situování, stínění proti zapadajícímu slunci, přístup pro veřejnost, otevírací dobu a správcovství. Kritizoval výběr lokality. Jako vhodnější vidí umístění u sokolovny a to jak pro kulturní tak sportovní vyžití. Zhruba po půlhodinové rozpravě ukončil starosta  diskuzi na toto téma.
 • Pan Přibyl navrhl urychlenou rekonstrukci Zahradní ulice a její zprovoznění v obou směrech s ohledem na umístění ordinace.
 • Pan Přibyl dále kritizoval zeleň před budoucí ordinací a požaduje její urychlené vykácení s ohledem na její využívání jako WC.
 • Pan Přibyl vznesl dotaz jak je to s odměnou neuvolněných členů, zda se jim krátí v případě, že nedochází na zasedání zastupitelstva obce.

Na všechny dotazy a připomínky bylo zodpovězeno starostou a členy zastupitelstva obce.

 

Bod č. 9. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedkyni návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XXII. Ze dne 5.2.2018.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 18:35 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XXII/2018

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.2.2018,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:    Zdeňka Cífková ...........................

 

           Petr Uldrych ........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 6.2.2018

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 13. prosince 2017, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni: Cífková, Kotík) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu paní Říhová a pan Slunečko, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Černohorský, členové pan Pesl a Pondělíček. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Dodatek smlouvy o díl

6. Různé:        a) Prodej stavebního pozemku a souhlas s uzavřením zástavní smlouvy na pozemek

            b) Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek

c) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce

7. Pověření Finančního výboru provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi.,

Starosta seznámil přítomné o zahájení stavby D6 Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov obchvat. Stavby byla slavnostně zahájena ministrem dopravy Danem Ťokem. Výstavba by měla trvat do října 2020 a následně přešel k bodům schváleného programu.

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Starosta předložil návrh rozpočtového změny sestavené účetní obce, upozornil zejména na změnu týkající se navýšení výdajů za svoz komunálního odpadu. Částka 135 tisíc byla převedena z výdajů připravených na výstavbu sběrného dvora v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017. Po diskuzi která byla vedena zejména k odpadům bylo hlasováno o rozpočtových změnách

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Rozpočtové změny dle přílohy.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny

Bod č.5. – Dodatek smlouvy o dílo č.1. se Stavebním podnikem Rakovník spol. s r.o.

V souvislosti s přestavbou bývalých kabin na ordinaci praktického lékaře došlo k neočekávaným problémům ve výstavbě v rámci skrytých vad. Starosta vysvětli situaci, která vyústila v návrh na schválení předloženého dodatku včetně navýšení ceny přestavby. V diskuzi byly projednány všechny poznatky a příčiny zpoždění stavby a po ukončení diskuze nechal starosta o dodatku hlasovat

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Dodatek č.1. smlouvy o dílo se Stavebním podnikem Rakovník spol. s r.o. včetně navýšení ceny o 49.469,- Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 1 (Říhová)

Dodatek č. 1. smlouvy o dílo byl schválen.

Bod č. 7. – Různé

1. Starosta předložil kupní smlouvu mezi obcí Řevničov a Mgr. Holubovou na prodej st. pozemku p.č. 854/71 za cenu sjednanou 980.000,- Kč. V diskuzi nebyly připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/71 Mgr. Holubové za cenu 980000,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno.

2. v souvislosti se schválenou smlouvou byl předložen návrh na souhlas se zřízením zástavního práva pro poskytovatele hypotečního úvěru na koupi pozemku. Ani k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil do diskuze a proto dal starosta hlasovat o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje uzavření související zástavní smlouvy pozemku p.č. 854/71 za účelem zajištění úvěru pro kupující

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

3. Jako další byl předložen návrh na změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek "článek II, část 4 - kategorie zakázek dle předpokládané hodnoty, III. kategorie -. od 1 mil. do 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce od 1 mil. do 6 mil. Kč bez DPH". V diskuzi vystoupil pan Uldrych, vysvětlil kde se stala chyba a následně proběhlo hlkasování

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje "článek II, část 4 - kategorie zakázek dle předpokládané hodnoty, III. kategorie -. od 1 mil. do 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce od 1 mil. do 6 mil. Kč bez DPH".

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Změna směrnice byla schválena.

4. S ohledem na platnost nové Nařízení vlády č. 318 o odměňování členů zastupitelstev předložil na základě upozornění auditorů z dílčí kontroly hospodaření obce za rok 2017 ze dne  11.12.2017 nutnost na přeschválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. S ohledem na skutečnost, že za 9 měsíců končí volební období navrhl zachovat odměny tak jak byly schváleny na III. veřejném zasedání z roku 2015. V diskuzi byl vysloven souhlas a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 318 v rozsahu usnesení č. III /2015 ve výši odměn

1.   Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty dle  Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. s platností od 5.5.2015 v měsíční výši 7.772,- Kč.

2.   Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy výboru, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., s platností od 5.5.2015 v měsíční výši 1.159,- Kč.

3.   Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci člena finančního a kontrolního výboru, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., s platností od 5.5.2015 ve výši 911,- Kč.

4. Odměnu neuvolněným členu zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. od 5.5.2015 v měsíční výši 373,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen

Bod č. 7. -  Pověřuje

S ohledem na výsledek dílčího auditu hospodaření obce, který konstatoval, že obec neprovedla kontrolu hospodaření příspěvkové organizace navrhl starosta pověřit finanční výbor provedením kontroly do konce roku 2017.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje Finanční výbor provedením kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace do 31.12.2017

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

Bod č. 8 - Diskuze:

 • Pan Černohorský se dotazoval kdy dojde k převodu pozemku 3880/4, zatím nebyl pozemek převeden na ŘSD a nebyla schválena Směnná smlouva
 • pan Přibyl poděkoval za Dálnici  a upozornil na vodovod Nové Strašecí Krušovice a požádal aby bylo jednáno o možnosti obce se připojit a umístit chráničku pod budoucí dálnici. Starosta informoval, že si obec již v minulosti vymínila 2 odbočky s možností napojení vodovodu na nádraží a Řevničov. Upozornil, že je běžné převádět vodovodní řád v koridorech dráhy a silnice po mostním vedení. Pan Šanda upozornil, že je takto veden i vodovod Lužná – Krušovice.
 • Paní Říhová upozorňovala na nepříznivý stav ohledně zahájení ordinace v Řevničově a požaduje „provizorní“ řešení aby nemuseli občané dojíždět do Krušovic, kde je dle jí poskytnutých informací nevyhovující stav. Z výsledku diskuze byl starosta pověřen dále jednat o možnosti pronájmu ordinace u MUDr. Podráského po dobu přestavby ordinace. Na základě diskuze byl starosta pověřen dalším jednání m s nastupujícím lékařem o umístění ordinace v Řevničově po dobu rekonstrukce budovy.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pokračovat v jednání s firmou Všeobecný lékař s.r.o. o umístění ordinace v obci Řevničov po dobu rekonstrukce objektu bývalých sportovních kabin

Bod č. 9. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XXI. Ze dne 13.12.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

Následně starosta ve 19:00 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XX.I/2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2017,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Hana Říhová  ...........................

 

Josef Slunečko ........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 15.12.2017

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 27. listopadu 2017, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni: Pondělíček, neomluven Kotík) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Uldrych a pan Pesl, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové paní  Malecká a Cífková. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové provizorium na r. 2018

5. Vyjímka ze směrnice o zadávání veř. zakázek na víceúčelové hřiště

6. Dodatek smlouvy o dílo na přestavbu ordinace

7. Různé:        a) Nájemní smlouva GasNet

            b) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce

c) Smlouva o budoucí nájemní smlouvě „Všeobecný lékař“

8. Pověření Finančního výboru provedením inventarizace majetku a závazků obce

9. Diskuse

10. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

 

Bod č. 4. – Rozpočtové provizorium

Starosta předložil návrh rozpočtového provizoria na I. – III. měsíc roku 2018 ve výši 3/12 rozpočtu 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Rozpočtové provizorium dle návrhu

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové provizorium bylo schváleno

 

Bod č.5. – Vyjímka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s přípravou dotované stavby víceúčelového hřiště požádal starosta o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na víceúčelové hřiště

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Vyjímka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek byla schválena.

 

Bod č. 6. Dodatek smlouvy o dílo.

Tento bod byl stažen z jednání zastupitelstva, bude projednán na příštím veřejném zasedání

 

Bod č. 7. – Různé

1. Starosta předložil nájemní smlouvu s firmou GasNet. Bez smlouvy není možné dokončit propojení plynu a zajištění připojení novostaveb v ulici „Draha III.“ na distributora.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. smlouvy 9417002685/4000212403

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno.

 

2. byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce na pozemek p.č. 199/15, č. smlouvy IV-12-6020074/1

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

3) Jako další byla předložena smlouva o budoucí smlouvě nájemní s firmou Všeobecný lékař na rekonstruovanou  budovu č.p. 549 na ordinaci praktického lékaře. Po diskuzi vedené k tomuto bodu bylo přijato usnesení, které schvaluje pronájem budovy pro fa. Všeobecný lékař od března 2018.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy č.p. 549 za účelem zřízení ordinace praktického lékaře od března 2018

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Pronájem budovy č.p. 549 byl schválen.

Bod č. 8. -  Pověřuje

S ohledem na přípravu inventarizace majetku obce byl podán návrh na pověření Finančního výboru provést inventarizaci majetku a závazků obce dle plánu inventur.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje Finanční výbor provedením inventarizace  majetku a závazků obce dle plánu inventur

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

Bod č. 9 - Diskuze:

 • starosta informoval o stavu přípravy výstavby D6
 • pan Přibyl navrhl aby byl zateplen spojovací krček budovy ZŠ
 • pan Šanda upozornil na nefunkčnost místního rozhlasu, v této souvislosti starosta upozornil, že oprava MR proběhla před 3 týdny a jelikož hlásič je funkční jen v dopoledních hodinách požádal přítomného pana Lince o výměnu baterie.

V rámci diskuze byl určen datum příštího veřejného zasedání na 13.12.2017

 

Bod č. 8. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XX. Ze dne 2.11.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 18:40 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XX./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2017,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Jiří Pesl  ...........................

Petr Uldrych ........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 28.11.2017

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 25. října 2017, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, (omluveni: Kotík, Malecká, Pesl, Říhová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Černohorský a pan Pondělíček, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Cífková, členové pan  Slunečko a pan Uldrych. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 7                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Vyjímka ze směrnice o zadávání veř. zakázek

6. Různé:        a) Smlouvy o dílo

            b) Smlouvy kupní

c) Přísedící Okresního soudu

            d) Přijetí dotace od MMR na víceúčelové hřiště

            e) Smlouva s Ing. Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci na zateplení

7. Diskuse

8. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 7                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Starosta předložil rozpočtové změny zpracované účetní obce. V rámci diskuze k rozpočtovým změnám se dotazoval pan Uldrych na rozpočtovanou sankci. Starosta vysvětlil, že se jedná o pokutu vyčíslenou FÚ za opožděné podání přiznání k DPH. Nikdo další se nevyjádřil a proto dal starosta hlasovat

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byla schváleny

 

Bod č.5. – Vyjímka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s rekonstrukcí NN ze strany ČEZ na nádraží došlo i na rekonstrukci VO v majetku obce. Jelikož práce ČEZ a výstavby nového veřejného osvětlení je nutné koordinovat a využít v maximální míře výkopy pro kabeláž NN a VO byla zakázka zadána firmě, která vysoutěžila zakázku od společnosti ČEZ. Z tohoto důvodu požádal starosta o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na rekonstrukci VO Řevničov – nádraží

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Vyjímka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na rekonstrukci VO nádraží byla schválena.

 

Bod č. 6. – Různé - Smlouvy o dílo

1. Starosta předložil smlouvu o dílo s firmou Stavební podnik Rakovník spol. s r.o. na rekonstrukci bývalých sportovních kabin na ordinaci praktického lékaře. Komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky doporučila uzavření smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou , která nabídla ve veřejné soutěži nejnižší nabídkovou cenu 2.497.039,- Kč bez DPH. Pan Uldrych vznesl dotaz zda je ve smlouvě rozdělen termín stavby na vnitřní a venkovní část. Starosta ujistil, že ano. Dokumentace včetně návrhu smlouvy byla zveřejněna na webových stránkách obce a byla volně přístupná všem občanům a případným uchazečům o zakázku. Žádné další dotazy nebyly a proto bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci bývalých sportovních kabin na ordinaci praktického lékaře s firmou Stavební podnik Rakovník spl. s r.o. za vysoutěženou cenu 2.497.039,- Kč bez DPH

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno.

 

2. byla předložena smlouva o dílo na rekonstrukci VO Řevničov  - nádraží s firmou Elektromont Matějka, a.s. za nabídkovou cenu 257.567,- Kč bez DPH. Jelikož byla celá situace vysvětlena při projednávání bodu č. 5. nebyly žádné dotazy, bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci VO Řevničov – nádraží s firmou Elektromont Matějka, a.s. za nabídkovou cenu 257.567,- Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

Bod č. 6. -  Různé - Prodej  pozemků

V rámci prodeje pozemků byly předloženy kupní smlouvy na stavební pozemky v lokalitě „Draha III.“ včetně souhlasu se zřízením zástavního práva ve prospěch financujících úvěrových společností u jednoho pozemku. Dále část pozemku odděleného geometrickým plánem a část zaploceného pozemku v ulici Benešova

 

1) Jako první byla předložena kupní smlouva mezi obcí a manželi Frolíkovými na prodej  pozemku p.č. 854/64 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Včetně souhlasu se zřízením zástavního práva

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Frolíkovými na pozemek p.č. 854/64 za cenu sjednanou 980.000,- Kč.včetně souhlasu se zřízením zástavního práva.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej a souhlas se zřízení zástavního práva byl schválen tak jak byl navržen.

 

2.) Jako druhá byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov manželi Kajgrovými na prodej stavebního pozemku p.č. 854/65 za sjednanou kupní cenu 980.000,-Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/65 mezi Obcí Řevničov a manželi Kajgrovými za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč,-.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl předložen.

 

3.) Jako třetí byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a panem Hanzlíkem na prodej pozemku p.č. 854/69 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/69 mezi Obcí Řevničov a panem Hanzlíkem za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

 

4.) Jako čtvrtá byla předložena kupní smlouva na nově oddělené pozemky p.č. 6075 a 6076 o celkové výměře 32 m2 pro pana Hackera za sjednanou částku 100,- Kč/m2.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 6075 a 6076 mezi Obcí Řevničov a panem Hackerem za sjednanou kupní cenu 3200,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen jak byl navržen

 

5.) Jako pátá byla přeložena kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a paní Miroslavy Petráčkové na odprodej pozemku p.č. 3827/11 o výměře 49 m2 za sjednanou kupní cenu 100,- Kč/m2.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 3827/11 mezi Obcí Řevničov a paní Petráčkovou za sjednanou kupní cenu 4.900,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen jak byl navržen

Bod č. 6. -  Různé – Přísedící Okresního soudu

Byl předložen návrh na přísedící Okresního soudu v Rakovníku pro paní Olgu Charvátovou, bytem Řevničov. Z důvodu, že výše jmenovaná již byla jmenována a jde o další období 2017 – 2021 nebyly dotazy a bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje přísedící Okresního soudu paní Olgu Charvátovou

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

Bod č. 6. -  Různé – Přijetí dotace od MMR na víceúčelové hřiště

Starosta informoval přítomné o přiznání dotace z MMR na výstavbu víceúčelového hřiště. Jelikož se jednalo o „čerstvou zprávu“ nebyla známa přesná částka, jednalo se řádově o dotaci 70% požádal o schválení dotace.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje  přijetí dotace z MMR ČR na vybudování víceúčelového hřiště

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Přijetí dotace bylo schváleno

Bod č. 6. -  Různé – Smlouva o zpracování žádosti

S ohledem na jednání o podání žádosti o dotaci na zateplení nevyužívaných budov z důvodu rekonstrukce bývalých sportovních kabin předložil starosta smlouvu s Ing. Plíštilem na administraci a podání žádosti o dotaci

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje  smlouvu s ing. Plíštilem

Výsledek hlasování:  Pro: 7             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

Bod č. 7 - Diskuze:

V diskuzi vystoupil pan Uldrych a upozornil na možnou dotaci z MPO na rekonstrukci VO, která nás čeká v roce 2018 a 19.

 

Bod č. 8. -. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XIX. Ze dne 25.10.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 19:25 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XIX./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2017,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Miroslav Černohorský  ...........................

Lubomír Pondělíček ........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 31.10.2017

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XVIII.  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 23. srpna 2017, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni: Kotík, Černohorský, Malecká) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  paní Malecká a pan Pondělíček neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Slunečko a paní Říhová, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pesl, členové pan  Pondělíček a paní Cífková. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Smlouvy o dílo

5. Kupní smlouvy, prodej st. pozemků

6. Různé: Záměr obce o prodeji a koupi pozemku, pronájmu bytu v DPS

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Smlouvy o dílo

Starosta předložil smlouvy o dílo na stavby Oprava MK ulice Zahradní a rekonstrukce komunikace pro pěší Karlovarská – Masarykova. Dodavatelé staveb vzešli z výběrových řízení dle směrnie a zákona o zadávání nejvhodnějších nabídek. Předložil výsledky výběrových řízení a následně předložil jednotlivé smlouvy ke schválení

1. Smlouva s fa. Froněk s r.o. Rakovník na opravu MK ulice Zahradní za vysoutěženou cenu 3.055.257,42 Kč bez DPH

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu s fa. Froněk s r.o. Rakovník na opravu MK ulice Zahradní.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla projednána a schválena

2. Smlouva s fa. Stavkom Veletice na rekonstrukci komunikace prio pěší podél silnice I. tř. (Karlovarská a Masarykova za vysoutěženou cenu 2.278.013,62 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu s fa. Stavkom Veletice na rekonstrukci komunikace pro pěší v ul. Karlovarská, Masarykova

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Bod č. 5 Kupní smlouvy, prodej st. pozemků

V rámci prodeje stavebních pozemků v lokalitě Draha III. byly předloženy 2 kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 854/66 a 854/63

1. Smlouva na odprodej pozemku p.č. 854/66 pro Salvatore Bosignore za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Nebyly připomínka a dotazy proto bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 854/66 pro Salvatore Bosignoire

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

2. Smlouvu na prodej pozemku Nová, Bechynský p.č. 854/63 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Spolu se smlouvou byl projednán souhlas s uzavřením zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 854/63 pro sl. Nová a pan Bechynský

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

V souvislosti s prodejem pozemku 854/63 byl projednán souhlas se zřízením zástavního práva poskytovatelům úvěru.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/63 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro Nová, Bechynský

Výsledky hlasování: Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření související zástavní smluvy bylo schváleno

Bod č. 6 Různé

1. S ohledem na uvolněný byt v DPS byl projednán pronájem bytu paní Evě Rohlové, K návrhu nebyly připomínky a bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu na byt v DPS pro Pní Rohlovou

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Pronájem bytu byl schválen tak jak byl navržen.

 

2. V souvislosti s koupí Sokolovny byl projednán odkup pozemku p.č. 141/6 nebo jeho část od paní Jirouchové a Rohlové. Byla vedena diskuze a následně bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje záměr odkoupit od paní Jirouchové a Rohlové pozemek p.č. 141/6 u Sokolovny

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Záměr byl schválen tak jak byl předložen.

 

3. Dále byl projednán záměr získat do vlastnictví pozemek p.č. 3951 sousedící se Sokolovnou, který slouží jako komunikace pro přilehlé objekty. Po diskuzi na toto téma bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje záměr  získat do vlastnictví pozemek p.č. 3951

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Záměr byl schválen tak jak byl navržen

 

4. Na základě žádosti pana Hackera o odkoupení části obecního pozemku u budovy č.p. 462 v Řevničově byl projednán tento záměr s výsledkem, že zájemce nechá zpracovat geometrický plán, metr čtvereční bude prodán za 100,- Kč/m2, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti a veškeré poplatky budou na vrub žadatele.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat část st. pozemku st.p.č. 586 o výměře cca 31m2

Výsledky hlasování: Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Záměr byl schválen

 

5. ČVUT předložilo záměr na grant v souvislosti se zjištěním využitelnosti budovy Sokolovny. V případě podpory obce a přidělení grantu zpracují studii využitelnosti, podle které bude moci obec vypsat architektonickou soutěž a následně nechat zpracovat PD pro stavební povolení. Po diskuzi na téma bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podporu grantu ČVUT na přestavbu budovy sokolovny na víceúčelovou budovu obce

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen byl schválen tak jak byl navržen

 

7.) Diskuze:

V diskuzi informoval starosta o podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště, podal informace o jednání s MUDr. Podráský

-pan Uldrych se dotazoval na pozemky a jednání s vlastníky „Pod Humny“ ohledně výstavby kanalizace

10. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XVIII. Ze dne 23.8.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 18:55 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XVIII./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.8.2017,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Hana Říhová  ...........................

Josef Slunečko ........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 28.8.2017

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 14. června 2017, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni: Kotík, Cífková, Říhová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  paní Cífková a pan Slunečko neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pondělíček a paní Malecká, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pesl, členové pan  Černohorský a Uldrych. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva o uplatňování (změna ÚP)

5. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Řevničov za r. 2016, převod zisku do rezervního fondu a souhlas s čerpáním RF

6. Prodej stavebních pozemků

7. Různé:        a) Smlouva o zřízení věcného břemene

            b) Schválení dotací poskytovaných obcí

c) Souhlas s podáním žádosti na Mze a sml. o zpracování žádosti o dotaci na pořízení traktoru

8. Pověření člena zastupitelstva oddáváním v rámci matričního obvodu

9. Diskuse

10. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Zpráva o uplatňování

Starosta předložil zpracované zpracovanou zprávu o uplatňování k projednání a schválení. V této souvislosti upozornil na nutnost pověřit člena zastupitelstva, následně s ohledem na průběh zpracování navrhl aby v jednání zastupoval nadále obec co by starosta. Jelikož nebyly připomínky a zastupitelé byly včas informováni a měli možnost si materiály prostudovat bylo následně hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje po projednání zprávu o uplatňování ÚP Řevničov.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Zpráva byla projednána a schválena

 

Následoval druhý bod v souvislosti s projednáváním a dalším postupem při změně ÚP

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP Řevničov, starostu obce Jiřího Petráčka

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen

 

Bod č. 5 Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Řevničov za r. 2016

Starosta předložil účetní uzávěrku příspěvkové organizace spolu s provedeným auditem za r. 2016 s přebytkem hospodaření 556.283,11 Kč spolu s žádostí pana ředitele o převod výše uvedených prostředků do rezervního fondu a souhlasu s čerpáním RF v rámci prázdninových oprav a úprav prováděných ve škole a školce. K projednávanému bodu byla otevřena diskuze. Pan Uldrych se dotazoval na co budou použity prostředky. Byl přečten dopis ředitele s rozpisem prací a předpokládanou cenou. Další dotazy nebyly a bylo hlasováno o návrzích

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje účetní uzávěrku MŠ a ZŠ Řevničov za r. 2016, příspěvková organizace dle zpracovaného auditu

Schváleno

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje převod finančních prostředků dle výsledku hospodaření za r. 2016 ve výši 556.283,11 Kč do rezervního fondu , příspěvkové organizace

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje použití rezervního fondu dle rozpisu prací

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Schváleno

 

Bod č. 6 Prodej stavebních pozemků

V rámci prodeje pozemků byly předloženy kupní smlouvy na stavební pozemky v lokalitě „Draha III.“ včetně souhlasu se zřízením zástavního práva ve prospěch financujících úvěrových společností

 

6. a) Jako první byla předložena kupní smlouva mezi obcí a manželi Vitnerovými  na odprodej st. pozemku p.č. 854/67 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Včetně souhlasu se zřízením zástavního práva

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Vágnerovými na pozemek p.č. 854/67 za cenu sjednanou 1.010.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen.

 

6 b.) Jako druhá byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov manželi Strolenými na prodej stavebního pozemku p.č. 854/52 za sjednanou kupní cenu 1.029.000,- Kč včetně provize pro Reality Kašpar. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno k tomuto bodu programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/52 mezi Obcí Řevničov a manželi Strolenými za sjednanou kupní cenu 1.029.00,- Kč,-.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl předložen.

 

6c.) Jako třetí byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a sl. Novou a panem Bechynským na prodej stavebního pozemku p.č. 854/66 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno k tomuto bodu programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/66 mezi Obcí Řevničov a sl. Novou a panem Bechynským za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

 

6 d.) V souvislosti s prodejem pozemků byl projednán souhlas se zřízením zástavního práva poskytovatelům úvěru. Zastupitelstvo se rozhodlo pro jednotné hlasování v rámci usnesení.

Návrh na usnesení:

            Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/67 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro manžele Vitnerovi.

            Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/66 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro sl. Novou a pana Bechyňského..

Výsledky hlasování: Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření souvisejících zástavních smluv bylo schváleno

 

7. Darovací smlouva na pozemek a podání žádosti na víceúčelové hřiště

V souladu se snahou vybudovat v obci víceúčelové hřiště nabídla SK Sparta Řevničov pozemek p.č. 89/51. S ohledem na situaci a čas na zpracování a podání žádosti o dotaci vyslovilo zastupitelstvo souhlas s k přijetí daru a podání žádosti o dotaci

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje darovací smlouvu na pozemek p.č. 89/51 dárce SK Sparta Řevničov, obdarovaná Obec Řevničov..

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Dar byl schválen byl schválen tak jak byl navržen

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR na vybudování víceúčelového hřiště

Výsledek hlasování:  Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Podání žádosti o dotaci bylo schváleno

 

Bod č. 8. – Různé     

a). Smlouva o zřízení věcného břemene

b). Schválení dotací poskytnutých obcí

c). Souhlas s podáním žádosti o traktor z MZe. ČR a smlouva o zpracování a podání žádosti

d). Pověření člena zastupitelstv

.

V bodě 8a). Starosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti  mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-6018557/10. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Řevničov.

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena

 

8b). Schválení dotací obce pro rok 2017. Kontrolní výbor jménem předsedy Černohorského konstatuje, navrhl aby byla poskytnuta dotace obce  pro rok 2017 ve výši 50.000,- Kč pro SK Sparta Řevničov a 50.000,- Kč pro SDH Řevničov z důvodu pořádání kulturních akcí pro občany a práce s mládeží

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje individuální dotaci poskytnutou obcí Řevničov pro rok 2017 pro SK Sparta Řevničov, SDH Řevničov oběma ve výši 50 tis. Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Poskytnutí individuálních dotací bylo schváleno

 

8c).  Mze ČR vypsalo dotační titul na poskytnutí dotace na pořízení traktoru s lesnickými prvky pro vlastníky les. S ohledem, že obec vlastní 12 ha. A nemá je pronajaté má možnost si požádat o dotaci na techniku. S ohledem na dobré zkušenosti s firmou Plíštil Mělník doporučuje starosta využít služeb ing. Plíštila. Po krátké diskuzi bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení traktoru od Mze ČR

Výsledky hlasování: Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Výše uvedený bod byl schválen

.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s ing. Plíštilem o zpracování a podání žádosti o dotaci na pořízení traktoru

Výsledky hlasování: Pro: 8             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

8d). Pověření člena zastupitelstva

Na základě žádosti pana Petra Uldrycha oddávat v rámci matričního obvodu podal starosta návrh na jeho pověření. V diskuzi nebylo připomínek a proto bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pověřeníIng Petra Uldrych oddáváním v rámci matričního obvodu

Výsledky hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

 

9.) Diskuze:

V diskuzi se dotazoval pan Uldrych na stavební dozor, paní Malecká jménem Baráčníků poděkovala za finanční prostředky na opravu Baráčnické rychty, pan Pesl otevřel otázku doktora v obci, zda je již znám nástupce, pan Černohorský se dotazoval na projekt Sokolovny ze strany ČVÚT a starosta navrhl prázdninový provoz zastupitelstva, paní Bechyňská a pan Šanda upozornili na nefunkční rozhlas v ulici Nová Draha  a Štefanikova.

10. Závěr

Jelikož byly projednány všechny body programu a nikdo se již nehlásil do diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení Usnesení

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XVII. Ze dne 14.6.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

Následně starosta ve 19:05 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XVII./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.6.2017,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Jana Malecká  ...........................

Lubomír Pondělíček ........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 20.6.2017

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

Zápis

z XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 10. května 2017, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni: Kotík, Pondělíček) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání  pan Uldrych a Slunečko neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pesl a Černohorský, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Uldrych, členové paní Cífková a Malecká. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Účetní uzávěrka obce za rok 2016

6. Prodej stavebních pozemků

7. Různé:        a) Smlouva o smlouvě budoucí směnné

            b) Vyúčtování a schválení dotací poskytovaných obcí

c) Smlouva o dílo s fa. Ekostavby Louny

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Starosta předložil zpracované rozpočtové změny, zdůvodnil příslušné částky, průtokovou dotaci na školu, mzdové náklady dotované ÚP, odvody DPH v rámci prodeje parcel a další dle zpracovaného návrhu změn.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny tak jak byly navrženy

Bod č. 5 Účetní uzávěrka obce za rok 2016

Starosta upozornil na dokument, který byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce. Dokument byl volně k nahlédnutí nejen zastupitelům, ale široké veřejnosti. Zdůraznil chyby vyplývající z auditu hospodaření. (1x se nesešlo zastupitelstvo v termínu stanoveném zákonem, schválení dotace 70 tis.Kč  pro SK Sparta Řevničov a její vyplacení ve výši 71 tis. Kč. a další tak jak je citováno v zápise o provedené kontrole ze strany pracovníků Krajského úřadu Stč. kraje. Upozornil i na chyby z dílčího přezkoumání, které byly napraveny. Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze bylo hlasováno k danému bodu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2016 s výhradou

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Bod č. 6 Prodej stavebních pozemků

V rámci prodeje pozemků byly předloženy kupní smlouvy na stavební pozemky v lokalitě „Draha III.“ včetně souhlasu se zřízením zástavního práva ve prospěch financujících úvěrových společností

6. a) Jako první byla předložena kupní smlouva mezi obcí a manželi Libichovými  na odprodej st. pozemku p.č. 756/5 za sjednanou kupní cenu 1.010.00,- Kč. V diskuzi starosta upozornil, že byla na minulém zasedání schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní a toto  má přímou návaznost na zmiňovanou smlouvu. V ceně pozemku je zahrnuta i smluvní pokuta za porušení podmínek s Reality Kašpar ve výši 30.000,- Kč.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Libichovými na pozemek p.č. 756/5 za cenu sjednanou 1.010.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen.

6 b.) Jako druhá byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a panem Kny na prodej stavebního pozemku p.č. 854/68 za sjednanou kupní cenu 965.000,-  Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno k tomuto bodu programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/68 mezi Obcí Řevničov a panem Kny za sjednanou kupní cenu 965.000,- Kč,-.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl předložen.

6c.) Jako třetí byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a manželi Novákovými na prodej stavebního pozemku p.č. 854/62 za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno k tomuto bodu programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/62 mezi Obcí Řevničov a manželi Novákovými za sjednanou kupní cenu 980.000,- Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

6 d.) V souvislosti s prodejem pozemků byl projednán souhlas se zřízením zástavního práva poskytovatelům úvěru. Zastupitelstvo se rozhodlo pro jednotné hlasování v rámci usnesení.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 765/6 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro manžele Libichovi.

            Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/68 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro pana Kny.

            Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/62 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro manžele Novákovi.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření souvisejících zástavních smluv bylo schváleno

Bod č. 7. – Různé     

a). Smlouva o smlouvě budoucí směnné

b). Vyúčtování a schválení dotací poskytnutých obcí

c). Smlouva o dílo s Ekostavby Louny

V bodě 7a). Starosta předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy směnné mezi Obcí Řevničov a ŘSD ČR. Upozornil, že se jedná o opakované projednání jednou schválené směny. Pozemky se nezměnily, jen část textu v souladu s právní definicí požadovanou Ministerstvem dopravy. V diskuzi se dotazoval pan Uldrych zda směna zahrnuje pouze část pozemku zasahující do silnice I/6 „před Špicí“ (č.p. 205) nebo celý. Ve smlouvě je uveden pozemek celý s dodatkem nového stavu dle zpracovaného GP.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy směnné mezi ŘSD ČR Správa Karlovy Vary a obcí Řevničov.

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena

7b 1. Vyúčtování poskytnutých dotací obcí za rok 2016. Kontrolní výbor jménem předsedy Černohorského konstatuje, že všechny spolky, kterým byla poskytnuta dotace obce  za rok 2016 předložili řádné vyúčtování s výjimkou SK Sparta řevničov, kde byl schválen příspěvek 70 tis. Kča vyplaceno 71 tis. Kč, čím vznikl rozdíl 1 tis. Kč. Starosta upozornil, že tento stav konstatoval i audit hospodaření a následným dohledáním bylo zjištěno, že k příspěvku byl zaúčtován příspěvek 1 tis. Kč na „pěknou hodinku“. Jelikož smlouva byla sepsána dodatečně byl tam zahrnut i příspěvek, který byl vyplacen pokladnou na rozdíl od příspěvku 70 tis. Kč, který byl poukázán převodem. Nebyly další dotazy a tak bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování individuálních dotací poskytnutých obcí Řevničov za rok 2016 pro SK Sparta Řevničov, SDH Řevničov a Sokol Řevničov – futsalový oddíl

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Vyúčtování individuálních dotací bylo schváleno

7b 2).  Jako další byly projednány žádosti o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017. Žádost předložila SK Sparta Řevničov, SDH Řevničov a Sokol Řevničov – futsalový oddíl. Předseda kontrolního výboru konstatoval, že v žádostech jsou nesrovnalosti, částečně se kryje činnost SK Sparta a SDH Řevničov.  SDH Řevničov a Sokol – futsalový oddíl nevyčíslili finanční požadavek. Starosta v diskuzi upozornil, že v případě obce za kterou podává žádosti o dotaci by byla žádost automaticky zamítnuta. Kriticky zhodnotil systém přerozdělování individuálních dotací. Zdůraznil, že by obec měla finančně podporovat spolky pracující s mládeží a navrhl poskytnout dotaci 50 tis. Kč pro SK Sparta Řevničov a SDH Řevničov. Pan Černohorský se v diskuzi vyjádřil, že by nesnižoval dotaci pro SK Sparta Řevničov, pan Pesl naopak podpořil SDH Řevničov, že by měli dostat více finančních prostředků jelikož každé pořádání akcí pro děti je rok od roku finančně náročnější s ohledem na zvyšování cen. Starosta opět nesouhlasil s tím, že obec také nedostává 100% dotace a nevidí důvod proč by tomu tak mělo být i ze strany obce vůči žadatelům. Navíc se o dotaci krom futsalu začínají hlásit i „šipkami“ a z pohledu starosty není možné financovat hobby jednotlivců nebo skupin.  V případě, že budou žádosti schváleny tak podá jménem myslivců žádost na patrony.

Závěr celého jednání o poskytnutí individuální dotace, který vyplynul z jednání bylo požádat hasiče o doplnění žádosti a stáhnout tento bod z jednání zastupitelstva.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce stahuje bod 7, schválení individuálních dotací pro rok 2017 z jednání zastupitelstva

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Výše uvedený bod byl stažen z programu zastupitelstva obce.

7c). Smlouva s firmou Ekostavby Louny

Starosta informoval o výběrovém řízení na dodavatele stavby komunikace „Draha III.“ Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 firem. Jedna byla vyloučena pro nedodržení podmínek zadávacího řízení. Ze zbývajících 4 firem podala nejlepší cenovou nabídku firma Ekostavby Louny s.r.o. za 2.094.300,- Kč bez DPH.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ekostavby Louny na výstavbu komunikace  „Draha III.“ za cenu 2.094.300,- Kč63.500,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

Smlouva o dílo byla schválena.

Dále v různém starosta informoval o zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby komunikace „Draha III“ a požádal o dodatečné schválení vyjímky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dále požádal o schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele staveb: Rekonstrukce části ul Zahradní a komunikace pro pěší v ul Karlovarská a Masarykova. V souvislosti s tím požádal o pověření na jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení soutěže. V diskuzi doplnil pan Uldrych, aby byl starosta dále pověřen realizací výběrového řízení na stavební dozor a uzavřením smlouvy na stavby: Komunikace Draha III., komunikace pro pěší ul. Masarykova a Karlovarská a rekonstrukce části ul. Zahradní. K návrhu nebyly připomínky a byly formulovány jednotlivé body ke schválení a zapsání do usnesení.

Návrh na usnesení:

            Schvaluje v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek vypracování soutěže na opravu komunikace pro pěší v ul. Karlovarská a Masarykova a rekonstrukce části komunikace ul. Zahradní.

            Schvaluje výjimku ze směrnice na zadávání veřejných zakázek na výběrové řízení a obsazení komise na stavbu „komunikace Draha III.“

            Pověřuje starostu obce sestavením komise pro otevírání obálek a výběru nejvhodnějšího uchazeče na stavby: Oprava komunikace pro pěší ul. Karlovarská a Masarykova a rekonstrukce části komunikace ul. Zahradní.

            Pověřuje starostu výběrovým řízením a uzavřením smlouvy na TDI na stavby Rekonstrukce části komunikace, ul. Zahradní, stavba komunikace Draha III. a oprava komunikace pro pěší v ul. Karlovarská a Masarykova.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Ke každému bodu se hlasovalo zvlášť a jednotlivé body byly schváleny tak jak byla projednány a navrženy. K žádnému z bodů se nikdo nezdržel hlasování ani nebyl proti.

8.) Diskuze:

V diskuzi vystoupili hasiči v zastoupení Bříza, Dyntar a požadovali navýšení rozpočtu pro hasiče na vybavení zásahové jednotky novým dopravním prostředkem v řádu 600 tis. Kč. Po bouřlivé debatě natoto téma byli pozváni na pracovní poradu, kde budou mít možnost přednést a zdůvodnit nákup vozidla. Byli požádáni, aby na poradu zastupitelstva přinesli seznam výjezdů za poslední 3 roky, počty členů u jednotlivých zásahů a rozdělení na zásahy v rámci katastru Řevničova a ostatní.

V diskuzi pan Přibyl kritizoval akustiku jednací místnosti a dotazoval se, jak obec naloží s panely ze silnice Zahradní. Akustika byla vzata na vědomí, panely si obec ponechá na vybudování zpevněných ploch pro potřebu obce, např. sběrného dvora.

Paní Říhová se  dotazovala jak postoupilo jednání na ordinaci a nového lékaře. Starosta odpověděl, že pan doktor se má vyjádřit do 15.5.2017 a bude zastupitele informovat.

Nikdo další se do diskuze nezapojil a tak starosta požádal předsedu návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení.

 

8. Závěr

Po předložení návrhu na Usnesení dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XVI. Ze dne 10.5.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

Následně starosta ve 19:35 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XVI./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 19.5.2017,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Zdeňka Cífková  ........................... Josef Slunečko ........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 19.5.2017

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 6. března 2017, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni: Kotík, Říhová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Pesl a paní Malecká neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Uldrych a Slunečko zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Černohorský, členové pan Pondělíček a Pesl. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Výsledky hospodaření za rok 2016

5. Prodej stavebních pozem

6. Různé:        a) Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen

                         b) PD skutečného stavu budovy č.p. 331

c) Odkoupení budovy č.p. 83

7. Diskuse

8. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Výsledky hospodaření obce Řevničov za rok 2016

Starosta předložil výsledky hospodaření obce za rok 2016. Příjmy a výdaje za uplynulý rok a stavy účtů obce k 31.12.2016. K předložené zprávě nebyly v diskuzi žádné dotazy ani připomínky a proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje hospodaření obce Řevničov za rok 2016 ve výši příjmů: 23.935.881,59 Kč, Výdajů: 16.645.998,36 Kč a zůstatků na účtech l 31.12.2016 vedených u ČSOB: 10.592.771,71 Kč, ČNB: 6.737.626,49 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Výsledek hospodaření byl schválen tak jak byl předložen

 

Bod č. 5 Prodej stavebních pozemků

5. a) Jako první předložil smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a manželi Libichovými  na odprodej st. pozemku p.č. 756/5 za sjednanou kupní cenu 1.010.00,- Kč. V diskuzi starosta vysvětlil, že se jedná o opakované projednání smlouvy. S ohledem k tomu, že došlo k dohodě mezi fa Reality Kašpar a Obcí Řevničov, byla smlouva opět předložena k projednání. Pan Černohorský potvrdil dohodu s realitní kanceláří a jelikož se nikdo víc do diskuze nezapojil bylo hlasováno o prodeji

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o zřízení věcného předkupního práva mezi Obcí Řevničov a manželi Libichovými na pozemek p.č. 756/5 za cenu sjednanou 1.010.000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

 

5 b.) Jako druhá byla předložena Kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a panem Řenčem na prodej stavebního pozemku p.č. 854/60 za sjednanou kupní cenu 1.026.900,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno k tomuto bodu programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/60 mezi Obcí Řevničov a panem Řenčem za sjednanou kupní cenu 1.026.900,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl předložen

 

Bod č. 6. – Různé     

a). Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen

b). PD skutečného stavu budovy č.p. 331

c). Odkoupení budovy č.p. 83

V bodě 6a 1). Starosta předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce na řevničovském nádraží o celkovém záboru 4 m2 z důvodu přestavby rozvodů NN. V diskuzi starosta upřesnil, že se jedná o stavbu na nádraží, kde ČEZ bude likvidovat nadzemní vedení a provádět pokládku rozvodů do země. V souvislosti s tím upozornil na vyvolanou stavbu veřejného osvětlení na nádraží, které bude demontováno ze zařízení ČEZ. V diskuzi se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6005699/VB/00, Řevničov nádraží – stávající Úprava vedení NN mezi Obcí Řevničov a společností  ČEZ Distribuce

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena

 

6a 2).  Jako další byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu veřejného osvětlení s LČR. V diskuzi starosta vysvětlil finanční náročnost přípravy stavby, která spočívá v ceně za zpracovanou PD, úplatné věcné břemeno pro LČR a poplatky stavebnímu úřadu za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a následně dal hlasovat

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. SoBS VB/001Řevničov nádraží - veřejné osvětlení mezi Obcí Řevničov a  LČR, s.p. 

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena

 

6a 3).  Jako další byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene na již realizovanou stavbu posílení kNN v ulici Vrchlického. Jelikož již zastupitelstvo schvalovalo v souvislosti s provedenou stavbou smlouvu o smlouvě budoucí, nebyly ke smlouvě připomínky. Pan Uldrych opravil starostu v prezentaci smlouvy, kdy ji chybně uvedl jako smlouvu o smlouvě budoucí. nikdo další se nepřihlásil do diskuze a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6019589/VB/1 Řevničov  Vrchlického 520 – posílení kNN mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

6b). PD skutečného stavu budovy čp. 331 a statické posudku

Starosta informoval o poptávce na zpracování skutečného stavu budovy č.p. 331 (sokolovna) Z 5 doručených nabídek byla jako cenově nejvýhodnější nabídka od projektantky Jandové za 63.500,- Kč. V diskuzi požádal pan Uldrych o dodání rozpisu prací, aby se dalo posoudit zda je nabídka kompletní a dotazoval se jestli je v ceně nabídky i zakreslení rozvodů elektro, vody a odpadů. Starosta vysvětlil, že „skrytá zařízení“ se nezakreslují a PD skutečného stavu je podklad pro další stupně dokumentace. Jelikož podle směrnice o zadávání veřejných zakázek může starosta uzavírat smlouvy do 100 tisíc Kč bylo ujednáno, že doplňující údaje k zakázce budou předány zastupitelům. Z jednání vyplynul návrh na usnesení

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání na provedení PD skutečného stavu budovy č.p. 331 včetně statického posouzení stavu budovy s paní Lenkou Jandovou za cenu dle nabídky 63.500,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

6c).  Odkoupení budovy čp. 83

Starosta předložil nabídku Jednoty Rakovník na odprodej prodejny čp. 83 obci. Z nabídky vyplynulo: Odprodej budovy s pozemkem 1.600.000,- Kč a následný odkup pozemků v majetku obce  pod obchodním domem spolu se dvorem k OD přiléhajícím za částku 541.061.52 Kč s doplatkem ze strany obce ve výši 1.058.938,48 Kč. V diskuzi se zastupitelé vyjádřili ve smyslu, že nemá cenu kupovat další budovu, když máme jiné nevyužité a obec koupila sokolovnu, která bude náročná na rekonstrukci. Z diskuze vyplynulo, že je potřeba zjistit energetickou náročnost současné budovy (roční potřeba plynu), předpokládanou cenu přestavby budovy včetně jejího zateplení a dál jednat o ceně nemovitosti. Ohledně prodeje pozemků rozhodně neprodávat přilehlý dvůr k OD. Jednat o pozemku pod OD s předkupním právem pro obec. Jelikož se diskuze začala odklánět jiným směrem a nebyla vedena v souvislosti s předloženým bodem, navrhl starosta tento bod z jednání zastupitelstva vyřadit.  

Při následném hlasování bylo pro vyřazení tohoto bodu všech 9 přítomných členů zastupitelstva a následně byla otevřena diskuze.

7. Diskuze

V rámci všeobecné diskuze bylo projednáno umístění ordinace praktického lékaře, byly navrženy alternativy bez definitivního řešení

*pan Přibyl se vyjádřil k dokumentaci skutečného stavu budovy, že tento projekt ukazuje pouze velikost, sílu zdí, zaměření oken a střechy tak, aby na to mohla navázat další fáze PD, ať přestavby nebo demolice částí.

*Pan Přibyl se vyjádřil k odkoupení prodejny čp. 83, z jeho pohledu nevhodný, energeticky náročný objekt pro který nebude mít obec využití

Z diskuze vyplynulo, že na jednání zastupitelstva bude pozván MUDr. Podráský a „opráší se“ starý projekt na přestavbu čp. 462

 

8. Závěr

Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze. Požádal starosta obce předsedu návrhové komise o předložení návrhu na Usnesení, ke kterému dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XV. Ze dne 6.3.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 20:05 hodin ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XV./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.3.2017,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Petr Uldrych ...........................................

                      Josef Slunečko .............................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 15.3.2017

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 6. února 2017, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, (omluveni: Pondělíček) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Černohorský a pan Uldrych neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pesl a paní Malecká zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Cífková, členové paní Říhová a pan Slunečko. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 10                                    Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Prodej, směna, dar obecního majetku

5. Různé:        a) Dodatek sml. o dílo - Froněk

            b) Změna hranic v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou

c) Darovací smlouva na hasičský automobil Liaz

6. Diskuse

7. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 10                                   Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Koupě, prodej, směna a dar obecního majetku

4.a)  Starosta předložil kupní smlouvu na odprodej stavebního pozemku p.č. 854/53 mezi Obcí Řevničov a paní Simonou Puverle za cenu sjednanou 980.000,- Kč. V diskuzi se nikdo nepřihlásil do rozpravy bylo hlasováno o návrhu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/53 pro paní Simonu Puverle za cenu 980.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

4. b) Jako druhou smlouvu předložil starosta kupní smlouvu na prodej st. pozemku p.č. 854/61 v k.ú. Řevničov mezi obcí Řevničov a panem Burešem za cenu sjednanou 1.029.000,- Kč včetně provize Reality Kašpar. Se smlouvou souvisí i zástavní smlouva k převáděné nemovitosti ve prospěch ČS, a.s.

V diskuzi se nikdo nepřihlásil a tak bylo nejprve hlasováno o prodeji pozemku.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 854/61 pro pana Bureše za cenu 1.029.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej byl schválen tak jak byl navržen

Jako druhý bod byl předložen návrh na souhlas s uzavřením zástavní smlouvy na prodaný pozemek ve prospěch ČS, a.s.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/61 v k.ú. Řevničov za účelem zajištění úvěru pro pana Bureše, poskytnutého ČS, a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen

4.c) Jako další předložil starosta návrh budoucí kupní smlouvy pro manžele Libichovi, pro pozemek p.č. 756/5 v k.ú. Řevničov. V diskuzi vystoupil pan Černohorský, že podle smlouvy s fa Reality Kašpar, kterou má Obec Řevničov uzavřenou pan Libich prokazatelně jednal nejprve s Reality Kašpar a až pak následně s Obcí Řevničov. Jelikož dle smlouvy hrozí obci pokuta za nedodržení podmínek navrhl, aby pan Libich pokračoval v uzavření smlouvy s Reality Kašpar, nebo aby smlouvy nebyla schválena z důvodu smluvní pokuty. V široké v diskuzi bylo navrženo, aby smlouva nebyla schválena. Následně dal starosta hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku mezi Obcí Řevničov a manželi Libichovými.

Výsledek hlasování: Pro: 0              Proti: 10                     Zdrželi se: 0

Prodej pozemku nebyl schválen

 

Bod č. 5. – Různé     

a). Dodatek smlouvy o dílo s fa. Froněk

b). Změna hranic dotčených KPÚ katastru obce Řevničov

c.) Darovací smlouva na hasičský automobil Liaz

V bodě 5a). starosta předložil výsledky jednání Kontrolního výboru se zástupci firmy Froněk ve věci víceprací v ulici Komenského. Zhodnotil rozsah provedených víceprací v souladu se zápisem. Po krátké diskuzi bylo k dodatku hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s fa. Froněk Rakovník ohledně víceprací  v ul. Komenského a Vosykova

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0           Zdrželi se: 2 (Říhová, Kotík)

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen

5b).  Na základě předložených smluv s okolními obcemi byly projednány změny hranic katastrálních území mezi obcí Řevničov a obcemi: Lužná, Kroučová, Krušovice, Hředle a města Nové Strašecí. Po seznámení se smlouvami a novými hranicemi bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohody o změnách hranice katastrálního území obce Řevničov v rámci KoPÚ s dotčenými obcemi, Kroučová, Krušovice, Hředle, Lužná a městem Nové Strašecí

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Změna katastrálních hranic dle KoPÚ byla schválena

5c).  Jako další byla předložena smlouva Darovací, kde formopu bezúplatného převodu bylo nabídnuto hasičské vozidlo Liaz obci Všetaty. Původně schválená smlouva s obcí Holešovice nebyla uzavřena. Obec Holešovice odstoupila od smlouvy před jejím uzavřením. Jelikož všichni přítomní byly s bezúplatným převodem obeznámeni a nikdo se nepřihlásil do diskuze bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Řevničov a obcí Všetaty o bezúplatném převodu hasičského vozidla LIAZ, SPZ RA-37-59.

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření darovací smlouvy bylo schváleno.

6. Diskuze

V rámci všeobecné diskuze starosta informoval

*o zamítnutí dotace z MMR na pořízení velkokapacitní cisterny pro hasiče

*o přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby na silnici „Draha III“

*o přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby komunikace pro pěší a to bez ohledu na výsledky dotace z SFDI

*o jednání s fa. ISES na výstavbu nového sběrného dvora. Stavbu v současné době blokuje nedostatek prostoru pro výstavu v souvislosti se současným schváleným ÚP obce

Pan Přibyl v diskuzi

*vznesl dotaz na název ulice „Draha III“ jestli je konečný nebo dojde k přejmenování

*vícepráce, zajistit si kvalitní stavební dozor a pověřit některého ze členů zastupitelstva

7. Závěr

Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze. Požádal starosta obce předsedu návrhové komise o předložení návrhu na Usnesení, ke kterému dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XIV. Ze dne 6.2.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

Následně starosta ve 19:40 ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XIV./2017

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.2.2017,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Jiří Pesl ...........................................

 

                       Jana Malecká  .............................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 16.12.2016

 

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 7. prosince 2016, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.11.2016 do 7.12.2016. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, (omluveni: Cífková) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Kotík neměl připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Černohorský a pan Uldrych zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pondělíček, členové paní Říhová a Malecká. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 10                                    Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Aktualizace plánu společných zařízení po schváleném návrhu KPÚ Řevničov

5. Rozpočtové změny

6. Rozpočet pro rok 2017

7. Obecně závazná vyhláška obce Řevničov č. 3/2016 o nočním klidu

8. Směrnice o zadávání veřejných zakázek

9. Různé:        a). Smlouvy kupní, směnné, darovací a o zřízení věcných břemen.

            b). Smlouvy o dílo.

c). Pořízení zprávy a uplatňování (§55 SZ) a pořízení případné změny č.1 ÚP obce Řevničov

10. Pověření

11. Diskuse

12. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 10                                   Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala místostarostka slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Aktualizace plánu společných zařízení po schváleném návrhu KPÚ Řevničov Starosta představil zástupce ŘSD, SPÚ a společnosti Gepard, aby seznámili přítomné s průběhem a zakončením pozemkových úprav k.ú. Řevničov. Po krátkém shrnutí faktů a seznámením s drobnými změnami, které nastaly v souvislosti s projednáváním s jednotlivými vlastníky proběhla krátká diskuze, kde se zastupitelé a občané měli možnost ptát na podrobnosti. Všechny otázky byly zodpovězeny a po krátkém shrnutí, kdy se již nikdo nehlásil do rozpravy bylo hlasováno o návrhu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Aktualizace plánu společných zařízení po schváleném návrhu KPÚ Řevničov

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Aktualizace plánu společných zařízení po schváleném návrhu KPÚ Řevničov byla schválena

 

 Bod č. 5. – Rozpočtové změny

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn, které se týkají dotace pro školu, která podle sdělení ředitele má být zaslána na účet obce k dalšímu přeposlání na účet školy. Přestože není jisté, jestli finanční prostředky budou zaslány ještě v roce 2016, byla rozpočtová změna předložena, tak aby se obec vyhnula případné rozpočtové nekázni. Ke změnám byly dotazy na jakou činnost mají být prostředky určeny. Po zodpovězení dotazů  bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny.

 

Bod č. 6. - Rozpočet pro rok 2017

Starosta předložil návrh rozpočtu pro rok 2017. Rozpočet byl předložen jako vyrovnaný ve výši 24 milionů příjmů a výdajů. Rozpočet byl vyvěšen v souladu se zákonem o obcích. Starosta upozornil zejména na výdajovou část rozpočtu v souvislosti s plánovanými stavbami a nákupem majetku. K rozpočtu nebyly připomínky a proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočet pro rok 2017ve výši příjmů a výdajů 24 mil. Kč

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočet obce pro rok 2017 byl schválen

 

Bod č. 7 – Obecně závazná vyhláška obce Řevničov č. 3/2016 o nočním klidu

Starosta předložil návrh vyhlášky zpracované zastupitelem obce Ing. Ulrychem. Vyhláška byla projednávána na pracovní poradě a po krátkém shrnutí bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o nočním klidu

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Obecně závazná vyhláška obce Řevničov č. 3/2016 o nočním klidu byla schválena

 

Bod č. 8 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek

V souladu se změnou zákona o zadávání veřejných zakázek přepracoval Ing. Uldrych směrnici obce Řevničov a upravil ji do souladu s novým zákonem. Ke směrnici nebyly v diskuzi žádné dotazy a připomínky a proto bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek č.1/2016

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Směrnice byla schválena

 

Bod č. 9. – Různé     

a). Smlouvy kupní, směnné, darovací a o zřízení věcných břemen

b). Smlouvy o dílo a dodatky

c.) Pořízení zprávy a uplatňování (§55 SZ) a pořízení případné změny č.1 ÚP obce Řevničov

 

9. a) Kupní smlouvy.

V bodě 9a). starosta předložil 2 kupní smlouvy a souhlas se zřízením věcného břemene. Smlouvy se projednávaly jednotlivě a ke každému návrhu se hlasovalo zvlášť. Starosta upozornil, že záměr týkající se prodeje nebo nákupu nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce OÚ Řevničov a na webových stránkách obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích a následně předložil jednotlivé smlouvy k projednání.

9a). 1/ První byla předložena smlouva na prodej stavebního pozemku p.č. 756/6 o výměře 898 m2 za sjednanou kupní cenu 1.000,- Kč/m2 pro manžele Juklíčkovi. Ke smlouvě nebyly připomínky a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a kupujícími manželi Juklíčkovými na pozemek p.č. 756/61 za cenu sjednanou 898.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej stavebního pozemku p.č. 756/6 o výměře 898 m2 byl schválen.

 

9a). 2/  Dále byla projednána kupní smlouva na prodej pozemku mezi Obcí Řevničov a panem Laubem, na odprodej pozemku p.č. 854/55, o výměře 978 m2  za cenu sjednanou 1.026.900,- Kč. Starosta upozornil, že cena je včetně provize realitní kanceláře. Po uhrazení celé kupní ceny bude následně vystavena faktura ze strany realitní kanceláře na provizi za sjednanou službu. Celková cena pro obec se nemění a činí 1000,- Kč/m2. Mgr. Černohorský doplnil informace o prodeji a jelikož se jedná o financování prostřednictvím hypotečního úvěru požádal o doplnění usnesení o souhlas se zástavní smlouvou pro společnost která úvěr poskytuje. Tento bod bude projednán samostatně.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a panem Laubem na odprodej pozemku p.č. 854/55 za cenu sjednanou 1.026.900,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

9a) 3/ V souvislosti s návrhem Mgr. Černohorského byl projednán návrh na odsouhlasení zástavní smlouvy k převáděné společnosti. V diskuzi byly vysvětleny podrobnosti. Zástavní smlouva se zřizuje přímo na nového nabyvatele z důvodu krytí úvěru.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření související zástavní smlouvy k převáděné nemovitosti p.č. 854/55 za účelem zajištění úvěru pro pana Laubeho poskytnutého Sberbank CZ a.s.

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření související zástavní smlouvy bylo schváleno

 

9a).  4/ Darovací smlouva č. 712/21/13/Bo/Be mezi ŘSD ČR závod Praha a obcí Řevničov na nově oddělené pozemky p.č. 3990 a 3991 v ulici Husova na kterých byl vybudován chodník. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce Řevničov

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. 712/21/13/Bo/Be na pozemky p.č. 3990 a 3991 v ulici Husova

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Darovací smlouva mezi ŘSD ČR a obcí Řevničov byla schválena

 

9a). 5/ Následně byla předložena smlouva o budoucí směnné smlouvě mezi Obcí Řevničov a ŘSD ČR Správa Karlovy Vary. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce Řevničov. V diskuzi nebyly připomínky a bylo hlasováno

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě č. MP/S16/003 mezi obcí Řevničov a ŘSD ČR.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena tak jak byla navržena.

 

9a) 6/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Řevničov, Česká telekomunikační infrastruktura a ŘSD ČR Správa Karlovy Vary ve věci úpravy kabelů Českého telecomu v souvislosti s přípravou stavby dálnice D6.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, tak jak byla předložena

Výsledky hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdržel se: 0

 

9b) 1/ V dalším bodě předložil starosta dodatek smlouvy o dílo na vícepráce spojené s opravou místních komunikací, které vznikly v ulici Komenského. Jednalo se o změnu oproti projektu a sanaci části plochy. Proti dodatku se vyhradil pan Kotík, s tím že firma neplní stanovené termíny a má špatné stavební postupy. Upozornil na neplnění časových harmonogramů z minulých let. Starosta obhajoval postup, neboť nechtěl zastavit práci a rozhodl na místě podle stavu stavby. Jelikož na situaci upozornil v e-mailu a nebyly žádné negativní ohlasy ze strany zastupitelů odsouhlasil vícepráce. V rámci diskuze se situace stávala nepřehledná a proto starosta navrhl vyřadit tento bod z jednání zastupitelstva. Pan Kotík navrhl schůzku kontrolního výboru s dodavatelem stavby, aby se vyřešila situace.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení bodu „Dodatek smlouvy o dílo s fa. Froněk a pověřuje Kontrolní výbor jednáním s fa Froněk ohledně dodatku smlouvy o dílo spojeným s vícepracemi v ulici Komenského

Výsledek hlasování: Pro: 10            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen

 

9c). 1/ V souvislosti se změnou územního plánu byla předložen soubor smluv a rozhodnutí ohledně pořízení zprávy o uplatňování (§55 SZ) a o pořízení případné změny č. 1 územního plánu Řevničov. Soubor smluv se projednával jednotlivě a ke každé smlouvě se hlasovalo zvlášť. Jelikož všechny smlouvy a rozhodnutí bylo schváleno jednomyslně, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování je zde uveden soubor smluv jako celek

Smlouva s Ing Topinkou na zajištění výkonu pořizovatelské činnosti

Smlouva s Ing Carovou na poskytnutí součinnosti a vypracování případné změny č.1

Určení starosty obce pro zajištění a projednání zprávy o uplatňování ÚP Řevničov

Pověření starosty obce o zajištění zprávy o uplatňování ÚP Řevničov

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Pořízení zprávy o uplatňování (§55 SZ) a o případné změny č.1 ÚP Řevničov, výše uvedené smlouvy a pověření starosty

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Soubor byl schválen

 

10). Pověření.

10) 1/ Na základě dílčího auditu hospodaření byl starosta upozorněn na provedení kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace do konce roku 2016. Starosta navrhl pověřit Finanční výbor provedením kontroly. V diskuzi se Mgr. Říhová dotazovala jestli je domluvený termín ve škole. Termín si domluví Finanční výbor. Ve škole nic neví jedná se o čerstvou zprávu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor provedením finanční kontroly příspěvkové organizace.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Pověření bylo schváleno.

 

10) 2/ S ohledem na závěr roku a nutnost provedení inventarizace obecního majetku navrhl starosta pověřit finanční výbor provedením inventur. Účetní obce sestavila harmonogram, se kterým byli přítomní seznámeni. V diskuzi se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor provedením inventur majetku obce Řevničov dle pokynů starosty obce a účetní

Výsledek hlasování:  Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

 

 

11. Diskuze

V rámci všeobecné diskuze:

*Paní Lincová vznesla dotaz na převod Sokolovny a zda bude v obci letos Betlémské světlo

 

10. Závěr

Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze. Požádal starosta obce předsedu návrhové komise o předložení návrhu na Usnesení, ke kterému dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XIII. Ze dne 7.12.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 19:40 ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XIII./2016

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2016,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Miroslav Černohorský ...........................................

                       Petr Uldrych  .............................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 16.12.2016

 

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 12. září 2016, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.9.2016 do 12.9.2016. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni Pondělíček, Pesl) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Uldrych neměl připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu paní Cífková a pan Kotík, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové paní Malecká a pan Slunečko. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. OZV o odpadech, systém třídění a shromažďování

5. Rozpočtové změny

6. Různé:        a). Kupní smlouvy.

            b). Smlouvy o zřízení věcného břemene.

d.) Smlouvy o dílo

e). Změna územního plánu.

7. Diskuse

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – OZV č. 2 způsobu třídění, shromažďování a nakládání s odpadem

Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řevničov. Vyhláška je v souladu s právními předpisy a byla vypracována podle vzoru MV ČR na základě jejich zjištění, že obec nemá tuto vyhlášku aktualizovanou v souladu se zákonem o odpadech.

V diskuzi upozornil pan Uldrych na možnost podání žádosti o dotaci na „sběrný dvůr“ v roce 2016 a požádal aby firma, která zpracovává studii o nakládání s odpady v obci sdělila zda je schopna zkrátit termín zpracování, aby se mohlo požádat o dotaci v roce 2016. Starosta sdělil, že s firmou jedná a podá bližší informaci ke smlouvě. Jelikož se nikdo další do diskuze nezapojil dal hlasovat o návrhu na usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje OZV č. 2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řevničov

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Obecně závazná vyhláška byla schválena

 

 Bod č. 5. – Rozpočtové změny

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn vyplývajících z hospodaření obce. Jednotlivé změny vysvětlil a dal k dispozici materiál zpracovaný účetní obce. Ke změnám nebyly žádné dotazy ani připomínky a tak bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny.

 

Bod č. 6. – Různé     

a). Kupní smlouvy, Němečková a Suchý, manželé Raisovi

b). Smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a Česká    telekomunikační

c.) Smlouvy o dílo a dodávce zboží

d). Změna územního plánu

 

6. a) Kupní smlouvy.

V bodě 8a). předložil starosta 2 kupní smlouvy. Smlouvy se projednávaly jednotlivě a ke každému návrhu se hlasovalo zvlášť. Starosta upozornil, že záměr týkající se prodeje nebo nákupu nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce OÚ Řevničov a na webových stránkách obce v souladu se zákonem 128/2000 Sb, o obcích a následně předložil jednotlivé smlouvy k projednání.

6a). 1/ První byla předložena smlouva na prodej stavebního pozemku p.č. 854/51 o výměře 980 m2 za sjednanou kupní cenu 1.000,- Kč/m2 pro slečnu Němečkovou a pana Suchého. Ke smlouvě nebyly připomínky a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a kupující slečnou Němečkovou a panem Suchým na pozemek p.č. 854/51 za cenu sjednanou 980.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Prodej stavebního pozemku p.č. 854/51 o výměře 980 m2 byl schválen.

 

6a). 2/  Dále byla opakovaně projednána kupní smlouva na prodej pozemku mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými, na odprodej pozemku p.č. 776/28  za cenu sjednanou 16.600,- Kč. Starosta upozornil, že smlouva již  byla jednou předložena ke schválení a schválena, ale s ohledem na chybně zpracovaný návrh na vklad ze strany kupujících bylo řízení o povolení vkladu zrušeno a bude smlouva spolu s novým návrhem na vklad opakovaně vložena do KN. Úhradu spojenou s vkladem nese kupující.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými na odprodej pozemku p.č. 776/28 za cenu sjednanou 16.600,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

 

6b). Věcná břemena

S ohledem na situaci ohledně výstavby inženýrských sítí byly předloženy smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a Česká telekomunikační infrastruktura.

 

6b). 1/ Jako první byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-601872/1 mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce Děčín na provoz distribuční soustavy pro pozemky v majetku obce 3853/1. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6018572/1 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro p.č. 761/21 přes pozemek obce p.č. 3853/1.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena tak jak byla navržena.

 

6b) 2/ Další smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6016866/1 mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce Děčín na provoz distribuční soustavy v ulici Zahradní  pro pozemky obce p.č. 94/3 108/3. K diskuzi se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-6016866/1 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy ul. Zahradní, p.č. 94/3, 108/3.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdržel se: 0

 

6b) 3/ Česká telekomunikační infrastruktura předložila prostřednictvím starosty smlouvu o zřízení věcného břemene  na pozemky p.č. 55/1 a 55/2 pro podzemní komunikační vedení u obchodního domu v Řevničově. Ke smlouvě nebyly dotazy a proto bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Řevničov a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ve věci zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích st.p.č. 55/1 a 55/2.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

6b). 4/ Jako poslední byla předložena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a společnosti ČEZ Distribuce pro pozemek v majetku obce p.č. 3831/2 pro provedení přípojky pro st. pozemek p.č. 199/15, manželů Kejlových. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu, IV-12-6020074 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro pozemek 199/15 přes pozemek obce p.č. 3831/2

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

6c). Smlouvy o dílo a dodávce zboží.

Obec Řevničov provedla výběrové řízení na dodavatele stavby opravy komunikací, dýchacích přístrojů pro hasiče a poptávku služeb spojenou se zpracováním projektové dokumentace. Jednotlivé smlouvy byly předloženy ke schválení

 

6c). 1/ Jako první byla předložena smlouva mezi Obcí Řevničov a fa. Froněk Rakovník na opravu části ulice Štefanikova za cenu dle výběrového řízení ve výši 1.101.616,43 Kč. Ke smlouvě se dotazoval pan Kotík jaké jsou sankce za nedodržení termínu a zdali firma stihne zakázku dokončit včas. Sankce vyplývají ze smlouvy a jsou 0,01% z ceny za každý započatý den. Nad otázkou zda firma stihne zakázku včas odmítl starosta spekulovat. Jen upřesnil, že na vyjádření plynařů se čeká měsíc a že toto může mít negativní vliv na termín dokončení. Ke smlouvě nebyl další dotaz a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu od dílo na opravu MK část ulice Štefanikova s firmou Froněk, spol. s r.o. Rakovník za cenu 1.101.616,43 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

6c). 2/ Druhá smlouva o dílo, která vzešla z nejlepší cenové nabídky v rámci výběrového řízení na opravu ul. Komenského a části Vosykova s firmou Froněk Rakovník činí 1.585.643,15 Kč. Ke smlouvě nebyl žádný dotaz a tak bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu od dílo na opravu MK Komenského a část ulice Vosykova s firmou Froněk, spol. s r.o. Rakovník za cenu 1.585.643,15  Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

6c). 3/ V rámci výběrového řízení na dodávku 4 ks. dýchací techniky pro hasiče byla předložena smlouva o dodávce zboží s vítězným uchazečem za celkovou cenu 192.530,40 Kč Na zakázku se podařilo získat dotaci ze Stč. kraje ve výši 170.000,- Kč. K tématu nebyly žádné připomínky do diskuze a následně bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dodávce zboží na dodávku 4 ks. přetlakových dýchacích přístrojů s firmou Dräger Safety s.r.o. Praha za cenu 192.530,40 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

6c). 4/  Dalším bodem jednání byla smlouva na zpracování projektové dokumentace –prodloužení splaškové kanalizace na pozemku p.č. 3831/2 z důvodu výstavby RD s firmou Milota Kladno za poptávkovou cenu 99.220,- Kč. V diskuzi pan Slunečko upozornil, zda neřešit zároveň dešťovou kanalizaci. Starosta upozornil na problémy s pozemkem a doporučil řešit dešťovou kanalizaci spolu s komunikací až budou dořešeny majetkové poměry v této lokalitě. Další dotaz do diskuze nebyla tak dal Starosta hlasovat

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Milota Kladno na projektovou a inženýrskou činnost „Prodloužení splaškové kanalizace na pozemku p.č. 3831/2 za cenu dle nabídky 99.220,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

 

6c). 5/ Byla předložena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace - opravy chodníků. Cena byla stanovena na základě poptávky. Projektant Ing. Hynek Steiner, cena 108.900,- Kč. V diskuzi pan Uldrych upozornil, že v případě, že obec neobdrží dotaci na opravu doporučuje začít realizaci z vlastních zdrojů a rozložit ji do etap s ohledem na finanční prostředky obce.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Hynek Steiner, Pardubice na projektovou a inženýrskou činnost „Komunikace pro pěší v ulici Karlovarská a Masarykova“ za cenu dle nabídky 108.900,- Kč.

Výsledky hlasování: Pro: 9             Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

6d). S ohledem na požadavky ze strany občanů a institucí byl předložen návrh na změnu Územního plánu obce. V diskuzi byly představeny hlavní body: rozšíření plochy pro sběrný dvůr, začlenění 2 st. parcel v ulici Pod Džbánem do ÚP, zrušení omezení na dělení pozemků, požadavek LČR na změnu u Bucka.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny územního plánu dle připomínek občanů a LČR

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Zadání změny bylo schváleno.

 

 

9. Diskuze

V rámci všeobecné diskuze:

*Pan Šanda se ptal jak se hodnotí stav silnic a jakým systémem se rozhoduje o pořadí jejich oprav.

 

10. Závěr

Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze. Požádal starosta obce předsedu návrhové komise o předložení návrhu na Usnesení, ke kterému dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XII. Ze dne 12.9.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 18:25 ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XII./2016

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.9.2016,  zapsal: Jiří Petráček

 

 

Ověřovatelé:   Zdeňka Cífková ...........................................

 

 

                       Miloslav Kotík ...........................................

 

 

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 20.9.2016

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 13. června 2016, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.6.2016 do 13.6.2016. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni Kotík, Říhová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Černohorský neměl připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Uldrych a Pesl, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pondělíček, členové paní Malecká a Cífková. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla navržena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Závěrečný účet obce za rok 2015

5. Rozpočtové změny

6. Zrušení části usnesení č. VIII/2012 ohledně ceny pozemků

7. Cena pozemků v lokalitě „Draha III.“

8. Různé:        a). Kupní smlouvy.

b). Dotace ze Stč. kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů.

            c). Smlouvy o zřízení věcného břemene.

d.) Dodatek smlouvy fa Reality Kašpar.

e). OZV č. 1/2016 o odpadech.

f). Smlouvy o příspěvku neziskovým organizacím.

g). Vyjímka ze směrnice v zadávání veř. zakázek na vzduchotechniku v ZŠ Řevničov

h ). Smlouvy o dílo.

i). Nájemní smlouva na pronájem bytu v DPS

j).Úprava pravidel na poskytování dotací z prostředků obce.

k). Veřejné zakázky na opravu MK

l). Jmenování kontrolní komise

9. Diskuse

10. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 byl vyvěšen v souladu se zákonem, je k dohledání v archivu úřední desky a byl k nahlédnutí v kanceláři OÚ Řevničov. Audit je ke schválení předložen s VÝHRADOU, viz Zpráva o výsledku hospodaření obce Řevničov za rok 2015 ze dne 19.4.2016. S ohledem na výsledky auditu bylo navrženo schválit závěrečný účet s výhradou. Jelikož o výsledku byli všichni přítomní členové zastupitelstva informováni v předstihu tak se do rozpravy nikdo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Závěrečný účet  obce Řevničov za rok 2015 s výhradou.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Závěrečný účet obce Řevničov za rok 2015 byl schválen s výhradou.

 

 Bod č. 5. – Rozpočtové změny

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn vyplývajících z hospodaření obce. Jednotlivé změny vysvětlil a dal k dispozici materiál zpracovaný účetní obce. Ke změnám nebyly žádné dotazy ani připomínky a tak bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny.

 

Bod č. 6. - Zrušení části usnesení č. VIII/2012 ohledně ceny pozemků

S ohledem na jednání o nové ceně pozemků v lokalitě „Draha III.“ byl předložen návrh na zrušení části příslušného usnesení o ceně 1.200,- Kč/m2, která byla stanovena na Veřejném zasedání zastupitelstva obce č. VIII. Ze dne 16.6.2012. K bodu byla otevřena diskuze, do které se nikdo nepřihlásil.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce ruší část usnesení č. VIII/2012 ze dne 18.6.2012, čl. 1. odst. 6. „Prodej stavebních  pozemků v lokalitě v lokalitě Draha III za cenu 1.200,- Kč/m2“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Bod č. 6. byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Bod č. 7. – Cena stavebních pozemků v lokalitě „Draha III.“

Následně po zrušení ceny za stavební pozemky z roku 2012 byl předložen nový návrh na odprodej pozemků za cenu 1.000,- Kč. Cena byla upravena s ohledem na skutečně vynaložené prostředky na realizaci příprav stavby s ohledem na následný výhled s tím, že od roku 2012 nebyl prodán žádný pozemek za stanovenou cenu. V diskuzi nebyly připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě „Draha III.“ za 1.000,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nová cena za stavební pozemky v lokalitě „Draha III.“ byla schválena.

 

Následně bylo zahájeno projednávání bodu č. 8 schváleného programu

Bod č. 8. – Různé     

a). Kupní smlouvy, TJ Sokol Řevničov, manželé Strychovi, manželé Raisovi, Advi-sys, s.r.o.

b). Dotace ze Stč. kraje na vybavení jednotky SDH Řevničov

            c). Smlouvy o zřízení věcného břemene RWE - ObecŘevničov

d.) Dodatek smlouvy s fa. Reality Kašpar

e). Obecně závazná vyhláška o odpadech

f). Smlouvy o příspěvku neziskovým organizacím

g). Vyjímka ze směrnice v zadávání veř. zakázek na vzduchotechniku v ZŠ Řevničov

h). Smlouvy o dílo, SOREX s.r.o. Hostomice, Radek Vajda – Klempo, Žatec, ISES s.r.o. Praha.

i). Nájemní smlouva na pronájem bytu v DPS

j). Úprava pravidel na poskytování dotací z prostředků obce.

k). Veřejné zakázky na opravu MK

l). Jmenování kontrolní komise

 

 

8. a) Kupní smlouvy.

V bodě 8a). předložil starosta 4 kupní smlouvy. Smlouvy se projednávaly jednotlivě a ke každému návrhu se hlasovalo zvlášť. Starosta upozornil, že záměr týkající se prodeje nebo nákupu nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce OÚ Řevničov a na webových stránkách obce v souladu se zákonem 128/2000 Sb, o obcích a následně předložil jednotlivé smlouvy k projednání.

 

8a). 1/ První byla předložena smlouva na koupi místní Sokolovny č.p. 331 spolu s pozemky st.p.č. 104/3 a pozemku p.č. 141/1 za cenu sjednanou 500.000,- Kč. Jelikož o převod Sokolovny usiluje obec již delší dobu a je znám postup a výsledky jednání  mezi Obcí Řevničov a TJ Sokol Řevničov nebyly v diskuzi žádné dotazy a připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu meziObcí Řevničov a TJ Sokol Řevničov na odkoupení budovy č.p. 331 se stavebním pozemkem st.p.č. 104/3 a pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Řevničov za cenu 500.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Nákup budovy č.p. 331 s pozemky st. p.č. 104/3 a p.č. 141/1 byl schválen

 

8a). 2/  Dále byla projednána kupní smlouva na prodej stavebního pozemku mezi Obcí Řevničov a manželi Strychovými, na odprodej pozemku p.č. 756/7 za 1.000,- Kč/m2. Starosta upozornil, že smlouva již  byla jednou předložena ke schválení a schválena, ale s ohledem na nově zpracovaný GP a tím  změnu výměry je předložena znova k projednání. V diskuzi se nikdo nevyjádřil a tak bylo hlasováno.

 

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Strychovými na odprodej pozemku p.č. 756/7 za cenu sjednanou 845.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

8a). 3/ Jako třetí byla předložena kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými, na odprodej pozemku dle zpracovaného GP, nově označeného p.č. 776/28. Pozemek se nachází uvnitř zástavby a obec nemá na pozemek přístup. Po projednání a zjištění všech skutečností bylo doporučeno pozemek odprodat za 100,- Kč/m2. V diskuzi nebyly připomínky a proto bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými na odprodej pozemku p.č. 776/28 za cenu 16.600,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

8a). 4/  Jako poslední byla předložena kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a společností Advi –sys, s.r.o. Praha na odprodej pozemku p.č. 854/70 za 1.000,- Kč/m2. V diskuzi byl projednáván zejména čl. č. X ve věci závazku obce a následné sankce v případě jeho nesplnění. Po diskuzi bylo navrženo prodloužení termínu z 18. na 24. měsíců. Sankce byla po diskuzi ponechána ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění závazku - dobudování komunikace, viz čl. X. smlouvy. V rámci diskuze pan Pesl navrhl, aby se s tímto problémem zastupitelstvo zabývalo a komunikaci v rámci rozpočtu zrealizovalo v roce 2017. Starosta upozornil, že současný stav komunikace odrazuje případné zájemce o koupi pozemku.  Následně starosta ukončil diskuzi k tomuto bodu a dal hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a fa. Advi-sys, s.r.o na odprodej pozemku p.č. 854/70 za cenu s980.000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena.

 

8b). Přidělení dotace Stč. kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů na vybavení jednotky SDH Řevničov dýchacími přístroji. Dotace byla přiznána v požadované výši a činí 170.000,- Kč. Spoluúčast obce je 20.000,- Kč. Podmínkou udělení dotace je schválení smlouvy a jejího přijetí a na obci je připravit zadání a vypsat výběrové řízení na dodavatele dýchací techniky. V diskuzi se vyjádřil pan Uldrych, aby byla zároveň s přijetím jako další bod schválena vyjímka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, aby se výběr dodavatele mohl realizovat. Starosta dále upozornil na stav hasičského automobilu Liaz, kde jsou prasklá péra na zadní nápravě a podle sdělení hasičů by oprava stála řádově 30 až 50 tisíc Kč. Starosta upozornil, že cena opravy převyšuje cenu vozidla a doporučil nabídnout toto vozidlo prostřednictvím HZS Rakovník obci, která by projevila zájem, tak jako to bylo u Tatry 148. S tímto řešením vyslovilo zastupitelstvo souhlas. Jelikož se již nikdo nepřihlásil do diskuze bylo a následně hlasováno.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a přijetí dotace ze Středočeskéhofondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na vybavení jednotek SDH obcí, izolovanými dýchacími přístroji  přetlakovými.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Dále byl předložen návrh na výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na vypsání výběru dodavatele vybavení JSDH dýchací technikou.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek na výběrové řízení na dodavatele techniky pro jednotku SDH Řevničov

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Oba návrhy týkající se bodu 8b.) byla schváleny tak jak byla navrženy.

 

8c). Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi společností RWE Gas net a Obcí Řevničov.

 

8c). 1/ Jako první byla předložena smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení přípojky plynu na pozemek p.č. 3853/1 pro RD pana Rohlíka v ulici Pod Džbánem. Ke smlouvě nebyly žádné připomínky do diskuze a bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mez Obcí Řevničov a společností RWE Gas net. ve věci veřejné části plynofikační přípojky pro RD pana Rohlíka přes pozemek obce p.č. 3853/1.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

8c). 2/ Jako druhá byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a společností RWE Gas net. na stavbu VTL plynovodu do Nového Strašecí, dotýkající se pozemků obce. Starosta vysvětlil, že se jedná o dodatečné řešení věcného břemene na stavbu, která je v provozu od roku 1995 a že se jedná o narovnání vztahů a uvedení stavby do souladu se zákonem. V diskuzi nebyla žádné dotazy.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mez Obcí Řevničov a společností RWE Gas net. Ve věci VTL-  plynovod  Nové Strašecí.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena

 

8d). Dodatek smlouvy s firmou Reality Kašpar, Rakovník. Dodatek řeší nabídkovou cenu za zprostředkování prodeje stavebních pozemků, jejichž cena byla snížena na 1.000,- Kč/m2. K dodatku nebyla žádné dotazy ani připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy mezi obcí Řevničov a Reality Kašpar Rakovník ve smyslu snížení nabídkové ceny.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Dodatek smlouvy byl schválen

 

8e). Obecně závazná vyhláška č.1, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška nemá vliv na výši úhrady. V rámci diskuze se pan Uldrych dotazoval jak daleko je jednání s firmou ISES na provedení studie odpadů nezbytné pro realizaci sběrného dvora. Starosta informoval, že schválení nové vyhlášky je poslední krok k tomu, aby mohla být smlouva uzavřena. Pan Uldrych doporučil smlouvu schválit na probíhajícím veřejném zasedání.

 

 

 

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2016 Obce Řevničov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Vyhláška č. 1/2016 byla schválena

 

8f). Smlouvy o příspěvku neziskovým organizacím. Na základě vydané směrnice, která řeší příspěvky obce neziskovým organizacím posoudil Kontrolní výbor došlé žádosti a doporučil pro rok 2016  ke schválení smlouvy ve výši:

*Svaz zdravotně postižených v Novém Strašecí – darovací smlouva ve výši 1.000,- Kč.

*Svaz diabetiků v Novém Strašecí – datovací smlouva ve výši 1.000,- Kč.

*Český svaz včelařů v Novém Strašecí – darovací smlouva ve výši 1.000,- Kč.

*Futsalový oddíl TJ Sokol Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 15.000,- Kč.

*SDH Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 61.000,- Kč.

*SK Sparta Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 70.000,- Kč.

V diskuzi byl starosta opraven ohledně interpretace dílčích položek s tím, že celková výše příspěvků je správně. Starosta se omluvil s tím, že čerpal z materiálu před jeho definitivním doporučením a uvedl vše na pravou míru. Jelikož nebyly připomínky bylo hlasováno o smlouvách jako o celku.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku neziskovým organizacím dle doporučení Kontrolního výboru tak jak byly předloženy.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouvy o příspěvcích byly schváleny tak jak byly navrženy.

 

8g). Vyjímka ze směrnice v zadávání veř. zakázek na vzduchotechniku v ZŠ Řevničov.

S ohledem na výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky do školní kuchyně ZŠ Řevničov, které přesáhlo stanovený limit ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Požádal starosta o výjimku z této směrnice. Zakázka přesáhla částku 250.000,- Kč bez DPH. K vyjímce nebyly připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na vypsání veřejné zakázka „Vzduchotechnika-školní kuchyně č.p. 211“

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Vyjímka byla schválena

 

8h). Smlouvy o dílo, SOREX s.r.o. Hostomice, Radek Vajda – Klempo, Žatec, ISES s.r.o. Praha. Jako další byly projednány smlouvy na zakázky obce.

 

8h). 1/ Obec vypsala veřejnou zakázku na provedení vzduchotechniky ve školní jídelně. Bylo obesláno celkem 5 firem a zakázka byla zveřejněna n webových stránkách obce. Soutěže se zúčastnily 3 firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma SOREX s.r.o., Hostomice. Nabídková cena 777.646,- Kč včetně DPH. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Řevničov a fa. SOREX s.r.o., Hostomice na realizaci vzduchotechniky ve školní kuchyni č.p. 211 za cenu dle nabídky 776.646,- Kč včetně DPH.

Smlouva byla schválena.

 

8h). 2/ Obec vypsala veřejnou zakázku na opravu střechy a fasády kotelny u MŠ Řevničov. Bylo obesláno celkem 5 firem a zakázka byla zveřejněna na webových stránkách obce. Soutěže se zúčastnily 4 firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Radek Vajda – klempo, Žatec. Nabídková cena 260.988,- včetně DPH. V diskuzi nikdo nevystoupil.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Řevničov a Radek Vajda – Klempo, Žatec na opravu střechy a fasády kotelny u MŠ za cenu dle nabídky 260.988,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena.

 

8i). Nájemní smlouva na pronájem bytu v DPS. V souvislosti s uvolněním bytu v DPS byla požádána ředitelka Pečovatelské služby v Novém Strašecí o posouzení předložených žádostí. Ředitelka s ohledem na zdravotní stav posuzovaných osob doporučila manžel Zemkovi z obce Krupá. K datu posouzení nebyl nikdo z klientů z obce Řevničov, který by měl vážný zájem. Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze bylo hlasováno.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 3 v DPS mezi Obcí Řevničov a manželi Zemkovými od 1.7.2016.

Nájemní smlouva byla schválena.

 

8j). Úprava pravidel na poskytování dotací z prostředků obce. S ohledem na změnu zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, byly předloženy změny týkající se vydaných a schválených pravidel obce tak, aby byly v souladu s uvedeným zákonem. K navrhovaným změnám nebyly připomínky.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy pravidel na poskytování dotací ze strany obce

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Změny pravidel byly schváleny

 

8k). Veřejné zakázky na opravu MK. Starosta předložil návrh na vypsání výběrového řízení na opravu části MK Štefanikova, MK Komenského a zbývající část MK Vosykova. Spolu s žádostí o výjimku ze směrnice. V diskuzi vzešel návrh aby se vypsaly dvě veřejné zakázky. Jedna na část Štefanikovi ulice od křižovatky s ul. Draha ke křižovatce s ul. Nová Draha a druhá na ul. Komenského a část ul. Vosykova. Jelikož jsou stavby v souladu se schváleným rozpočtem obce a finanční prostředky jsou na opravu vyčleněny bylo v rámci diskuze tento návrh podpořit. V diskuzi se dotazovala paní Studničková, jestli také obec bude realizovat opravy chodníků. Starosta odpověděl, že obec v současné době jedná o dotaci na opravu chodníků a v případě úspěšné žádosti bude oprava části chodníků provedena v roce 2017.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu místních komunikací Komenského, část Vosykova a část Štefanikova a výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na tyto stavby.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

8l). Jmenování kontrolní komise. S ohledem na jednání se Svazkovou školou Bez Hranic o kontrole převodu finančních prostředků na obec najmenoval pan Pondělíček členy komise, kteří se zúčastní kontroly ve Mšeci. K navrženým nebyly připomínky. V diskuzi informoval pan Pondělíček s problémy v komunikaci s kontrolovanou stranou.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce jmenuje Lubomíra Pondělíčka, Janu Pondělíčkovou, Mgr. Evu Holou, Kateřinu Rzadkovskou, Ing. Věru Kolkovou a JUDr. Renátu Sladkou členy komise pro kontrolu převodu FP ze Svazkové školy na obec.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Jmenování bylo schváleno

 

9. Diskuze

V rámci všeobecné diskuze:

*Zastupitelka obce paní Cífková požádala o rozšíření bodu programu, kterým by se schválilo zakoupení a umístění betonového stolu na stolní tenis u dětského hřiště v Zahradní ulici. V rámci diskuze navrhl starosta aby se stůl zakoupil a vše se vyřešilo rozpočtovou změnou na příštím zasedání. Zakoupení hracího stolu není taková částka aby ji nemohl řešit v rámci kompetence starosty. Toto vyjádření se zdálo přítomným dostačující a o zařazení bodu do jednání se tak nehlasovalo.

*Pan Přibyl v diskuzi upozornil na problémy, které nastanou koupí Sokolovny a to s ohledem na stav chátrající budovy. Dále zdůraznil, že investice do oprav budou veliké a v případě využití budovy ke několika plesům a zábavám ročně bez dalšího využití je neekonomické.

Dále se vyjádřil ke nedostavěné komunikaci pro nové stavební parcely „Draha III.“ Upozornil, že bez komunikace nelze pořádně založit stavbu s ohledem na výškové poměry, dále, že se dnes staví rychle a příjezd osobních automobilů bez řádné komunikace bude značně ztížen.

*Zastupitelka obce paní Malecká se dotazovala na pouť a na možnost konání srazu veteránů. Jelikož SK Sparta pořádá pouťovou zábavu 25.6.16, nebude se termín pouti posunovat a sraz se uskuteční v neděli 26.6.2016. Navíc se nadále na termín pouti nedaří zajistit atrakce a tak se letošní pouť bude opět konat bez kolotočů a ostatních atrakcí.

 

10. Závěr

Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuze. Požádal starosta obce předsedu návrhové komise o předložení návrhu na Usnesení, ke kterému dal následně hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Usnesení č. XI. Ze dne 13.6.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo

 

Následně starosta ve 20:25 ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. XI./2016

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.6.2016,  zapsal: Jiří Petráček

 

 

Ověřovatelé:   Petr Uldrych  ...........................................

 

 

                       Jiří Pesl  ...........................................

 

 

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 22.6.2016

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 29. února 2016, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.2.2016 do 29.2.2016. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, (omluveni Pesl, Malecká) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Pondělíček a paní Říhová neměli připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Kotík a Černohorský, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pondělíček, členové paní Slunečko a pan Uldrych. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla určena.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Účetní uzávěrka obce za rok 2015

5. Rozpočet obce pro rok 2016

6. Různé:        a). Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na podporu hasičů.

b). Finanční spoluúčast na financování víceúčelového hřiště.

            c). Podání žádosti  o dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků a uzavření smlouvy s fa. Čechák, Liberec na zpracování a podání žádosti z fondu.

d.) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu sběrného dvora a uzavření smlouvy a dodatku ke smlouvě s Ing. Plíštil, Mělník na zpracováníé a podání žádosti o dotaci.

e). Podání žádosti o dotaci z IROP na pořízení nového hasičského automobilu a uzavření smlouvy a dodatku ke smlouvě s Ing. Plíštil, Mělník na zpracování a podání žádosti o dotaci.

f). Žádost obce o bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR v ulici Husova

g). Uzavření smluv o smlouvách budoucích s ČEZ Distribuce

h.) Jmenování členů školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Řevničov

7. Diskuse

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9                         Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi., který pokračoval bodem 4 schváleného programu.

Bod č. 4. – Účetní uzávěrka obce za rok 2015

Seznámil s hospodařením obce za rok 2015, s příjmy, výdaji a zůstatky na účtech obce k 31.12.2015. Upozornil, že výdajová část rozpočtu byla překročena s ohledem na čerpání dotací, které nebyly zahrnuty v příjmové části rozpočtu. Do rozpravy k se nikdo nepřihlásil a tak dal starosta hlasovat o návrhu usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Účetní uzávěrku obce Řevničov za rok 2015 ve výši příjmů 25.079.772,52 Kč, výdajů 28.333.713,16 Kč a zůstatek na účtech ve výši 10.040.514,97 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Účetní uzávěrka obce za rok 2015 byla schválena.

 

 Bod č. 5. – Rozpočet obce pro rok 2016

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2016. Upozornil, že rozpočet je navržený jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů ve výši 21. mil. Kč a otevřel diskuzi na téma rozpočet. Jelikož se nikdo nepřihlásil bylo hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Vyrovnaný rozpočet obce Řevničov ve výši příjmů 21.000.000,- Kč a výdajů 21.000.000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočet obce pro rok 2016 byl schválen

 

Následně bylo zahájeno projednávání bodu č. 6 schváleného programu

Bod č. 6. – Různé     

a). Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na podporu hasičů.

b). Finanční spoluúčast na financování víceúčelového hřiště.

            c). Podání žádosti  o dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků a uzavření smlouvy s fa. Čechák, Liberec na zpracování a podání žádosti z fondu.

d.) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu sběrného dvora a uzavření smlouvy a dodatku ke smlouvě s Ing. Plíštil, Mělník na zpracování a podání žádosti o dotaci.

e). Podání žádosti o dotaci z IROP na pořízení nového hasičského automobilu a uzavření smlouvy a dodatku ke smlouvě s Ing. Plíštil, Mělník na zpracování a podání žádosti o dotaci.

f). Žádost obce o bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR v ulici Husova

g). Uzavření smluv o smlouvách budoucích s ČEZ Distribuce

h.) Jmenování členů školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Řevničov

 

6. a) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Stč. kraje na podporu hasičů.

Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti pro hasiče na vybavení dýchací technikou, která byla podána v termínu a v souladu s výzvou hejtmana kraje. Nezbytným dokumentem pro přiznání dotace je její schválení zastupitelstvem obce. Ve spolupráci s hasiči bylo požádáno o přidělení dotace ve výši 170. tis Kč se spoluúčastí 20. tis. Kč na nákup 4. ks. dýchací techniky. V diskuzi vysvětlili přítomní hasiči, že disponují v současné době 5 ks. podtlakových přístrojů na hranici životnosti. Žádný další diskusní příspěvek nebyl a tak bylo hlasováno o návhu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti o dotaci rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ – izolované dýchací přístroje přetlakové v počtu 4 ks.

 

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Podání žádosti o dotaci na vybavení jednotky SDH bylo přijato

 

6.b) Finanční spoluúčast na financování víceúčelového hřiště.

Úvodem byla vysvětlena situace SK Sparta Řevničov ohledně podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště z MŠMT. Záměr byl projednán zastupiteli s tím, že obec toto hřiště podpoří finanční spoluúčastí. Před samotným podáním žádosti ze strany SK Sparta Řevničov byl přílohou žádosti dopis starosty obce o záměru spolufinancování, které bude projednáno do poloviny března 2016 v rámci schvalování rozpočtu obce. (dopis byl přečten) Jelikož pan Pesl nebyl přítomen z důvodu služební cesty, podal k tomuto záměru vysvětlení pan Uldrych, který v závěru upozornil, že se jedná o stejný princip jako podání žádosti na hasiče a bez schválení zastupitelstva není možnost získání dotace. V diskuzi byl projednán i systém užívání a proč o dotaci nežádá obec. Obec nevlastní pozemek a tak nemůže žádat. Pan Uldrych vysvětlil, že v případě žádosti o dotaci ze strany obce by byl horší koeficient státní podpory. V případě úspěchu bude uzavřena smlouva mezi Obcí Řevničov a SK Sparta Řevničov ohledně užívání a to zejména s ohledem na vložené obecní prostředky. Po vyčerpání všech příspěvků do diskuze bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Finanční spoluúčast obce na financování víceúčelové hřiště SK Sparta Řevničov z dotace MŠMT, v souladu se schváleným rozpočtem obce Řevničov pro rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Finanční spoluúčast na financování víceúčelového hřiště byla schválena

 

6.c) Podání žádosti  o dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků a uzavření smlouvy s fa. Čechák, Liberec na zpracování a podání žádosti z fondu.

Jedním ze záměru obce je rekonstrukce chodníků v obci. Na základě jednání s fa. Čechám byl záměr obce podat žádost z IROP. Podle posouzení výše zmiňované firmy je tento krok neprůchodný a nedostane patřičnou podporu. Proto byl návrh na čerpání přehodnocen a bylo doporučeno požádat o dotaci ze SFDI. V diskuzi vysvětlil Starosta rozdíly mezi jednotlivými dotacemi a po shrnutí dal hlasovat. Nejprve byl podán návrh na usnesení ohledně podání dotace, následně o uzavření příkazní smlouvy zpracování a podání žádosti o dotaci

Návrh na usnesení:

Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Realizace výstavby a modernizace komunikace pro pěší“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Podání žádosti bylo schváleno

Jako druhé bylo hlasováno o uzavření příkazní smlouvy

Návrh na usnesení:

Příkazní smlouvu mezi Obcí Řevničov a fa. Čechák a spol. s r.o., U Pily 344, Liberec na zpracování a podání žádosti ze SFDI v rámci „Realizace a modernizace komunikace pro pěší“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Uzavření příkazní smlouvy bylo schváleno

 

6.d) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu sběrného dvora

Záměrem zastupitelstva je vybudovat moderní sběrný dvůr. Záměr je v souladu s Územním plánem obce. Jelikož lze tento záměr realizovat pomocí dotace ze SFŽP byl předložen návrh o tuto dotaci požádat. Pan Uldrych upřesnil jak postupovat, pan Černohorský upozornil, že obdobné zařízení vzniklo v loňském roce v Jesenici a než bude zahájeno zpracování projektu lze v Jesenici možné načerpat nějaké zkušenosti. Po ukončení diskuze bylo hlasováno o návrhu.

Návrh na usnesení:

Podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na výstavbu a realizaci akce „Sběrný dvůr v obci Řevničov“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Žádost byla schválena

 

6. e) Podání žádosti o dotaci z IROP na pořízení nového hasičského automobilu

Jelikož se nabízí možnost vybavit SDH obce novým zásahovým vozidlem posoudilo zastupitelstvo všechny varianty předložené velitelem hasičů a dospělo k názoru, že nejvýhodnější ze tří navržených možností je pořízení automobilu s 90% podporou z IROP. V diskusi pan Bříza ocenil snahu obce a připomenul další možnost a to pořízení transportéru pro přepravu osob. Následně k OBĚMA smlouvám bylo hlasováno jedním hlasováním jak je citováno v návrhu

Návrh usnesení:

Podání žádosti o dotaci z IROP v rámci pořízení techniky pro IZS „Hasičský vůz pro obec Řevničov“

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Žádost o dotaci byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Uzavření smluv a dodatků ke smlouvám s Ing. Plíštil, Mělník na zpracování a podání žádosti o dotace na výstavbu sběrného dvora a pořízení hasičské techniky.

Součástí  projednání žádostí o dotaci na výstavbu sběrného dvora a pořízení nového hasičského automobilu bylo i projednání smluv a dodatků smluv. Starosta informoval že jednání ohledně zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci zahájil s firmou Ig. Plíštila. Firma v minulosti úspěšně zpracovala žádosti na zateplení ZŠ, MŠ, sportovních kabin a pořízení nákladního automobilu. Smlouvy a dodatky ke smlouvám se neliší od minulých smluv. Na dotaz proč dodatek ke smlouvě není zahrnut do smlouvy odpověděl starosta, že toto bylo konzultováno se SFŽP, kterému vadilo, že smlouva a odměna z ní vyplývající byla „negována“ odstavcem nulové odměny v případě nepřiznání dotace. K firmě nebyly připomínky a k OBĚMA smlouvám bylo hlasováno jedním hlasováním jak je citováno v návrhu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje smlouvy a jejich dodatky mezi Obcí Řevničov a Ing. David Plíštil, Za Stadionem 3842, Mělník na zpracování a podání žádosti ze SFŽP ČR na akci „Sběrný dvůr v obci Řevničov a z IROP na akci „Hasičský vůz pro obec Řevničov“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouvy byly schváleny všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

f). Žádost obce o bezúplatný převod pozemků od ŘSD ČR v ulici Husova

S ohledem na dokončení chodníku v ulici Husova má obec možnost podat žádost na ŘSD ČR o bezúplatný převod pozemku pod uvedenou stavbou. Ohledně podání žádosti byly zpracovány veškeré podklady pro převod. Nedílnou součástí je schválení bezúplatného převodu zastupitelstvem obce. Jedná se o pozemky p.č. 3990 a 3991 nově oddělené z pozemku p.č. 3851/4. V diskuzi starosta uvedl, že 8. 3. 2016 proběhne kolaudace stavby a následně s Kolaudačním souhlasem a usnesením o schváleném převodu bude požádáno o převod do majetku obce. V případě, že se s ŘSD ČR a obec nedohodne nic to nemění na užívání zkolaudované stavby.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje žádost obce o bezúplatný převod pozemků p.č. 3990 a 3991 v k.ú. Řevničov oddělených GP č.1267-160033/2016 z pozemku p.č. 3851/4.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Žádost o bezúplatný převod byla schválena

 

6.g) Uzavření smluv o smlouvách budoucích s ČEZ Distribuce

Starosta informoval o třech smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene vyplývajících z realizace inženýrských sítí, které předložila ČEZ Distribuce. Jedná se o dvě přípojky elektřiny k novým stavebním parcelám a posílení příkonu k č.p. 259. Nesouhlas pana Zábranského  s ohledem na poškození Jírovce byl projednáván na pracovní poradě. 1.3.2016 je nařízeno místní šetření k této námitce. Po dohodě se z důvodu nepřítomnosti starosty jednání zúčastní zastupitel pan Slunečko. Jelikož nebyly žádné výhrady k navrženým smlouvám, jednalo o všech třech smlouvách jedním hlasováním.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a spol. ČEZ distribuce :            

1. Posílení příkonu pro č.p. 259 v ul. Vrchlického, č.  IV-12-6018557/VB4

2. Nová přípojka pro stavbu RD v ulici Pod Džbánem, p.č. 761/1, č.  IV-12-6019448

3. Přípojka pro RD „pod humny“, p.č. 420/29,30, č. IV-12-6019276

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Žádosti byly schváleny

 

6.h) Jmenování členů rady příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Řevničov

Jelikož ke jmenování členů rady nedošlo na minulém zasedání a tento bod byl z IX. Veřejného zasedání stažen z důvodu nepřítomnosti jednoho ze jmenovaných bylo toto téma opět otevřeno. Jako členové rady Příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace byl navržen pan Pondělíček a pan Uldrych. Jelikož nebyla k diskuzi žádné rozprava dal starosta hlasovat o takto navržených

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 1 (Pondělíček)

Členové rady byli jmenováni tak jak bylo navrženo

 

7. Diskuze

*Diskuzi otevřel starosta, poděkoval panu Pondělíčkovi za připomínku k jednání o umístění dopravního zrcadla. Omluvil se, že zapomněl vzít vyjádření na pracovní poradu. Pan Pondělíček navrhl umísti za prostředky obce zrcadlo bez příslušné homologace s ohledem na cenu. Pan Uldrych vyjádřil obavu, co se stane v případě nehody, kdo bude zodpovědný? Starosta odmítl umístit zrcadlo bez potřebného certifikátu a znovu upozornil, že zrcadlo řeší dva domy. Podle jeho názoru by si měl žadatel toto zafinancovat. Pan Kotík navrhl celou úhradu z rozpočtu obce. Závěr: Odpověď na dopis v co nejkratším termínu, cenová poptávka a pak se rozhodne o financování.

*Paní Říhová: neplatiči za svoz odpadu. Oproti roku 2014 nárůst dlužné částky. V dlužnících jsou i občané od který by to nikdo nečekal a jestli se nejedná jen o opomenutí. Starosta upozornil, že se nejedná o nový „dluh“ za rok 2015, ale že se dlužná částka nabaluje. Opomenutí nevylučuje, ale neplatičům šli dvě upomínky a připravuje se platový výměr. Paní Tichá se přidala s jedním dlouhodobým neplatičem. Starosta upozornil, že jednají se všemi stejně. Pro všechny je stejný postup.

*Pan Pondělíček kritizoval předávací protokol, byl mu předán pozdě a nezúčastnil se předání ač. toto avizoval v e-mailu. Nelíbí se mu, že byly převedeny i záporné částky zejména u stravného. Pan ředitel školy, který byl přítomen situaci uklidnil tím, že se jedná celkem o 16 tis. Kč. Vyúčtování probíhá a od 1.3. bude zahrnuto (jak přeplatky tak nedoplatky) ne účta žáků.  Dokumenty jsou na obci, je možné do nich nahlédnou. Dokumenty posoudí komise. Dále upozornil na problém dětského hřiště, jeho předání a riziko vracení dotace. Na riziko vracení dotace upozorňoval starosta již několikrát. Pan Uldrych konstatoval, že dotace je příjem svazkové školy a ta by měla plnit rozhodnutí uvedené v Rozhodnutí.

*Pan Černohorský se ptal na úlevy v rámci jednání se svozovou firmou. Starosta uvedl, že byla dojednána sleva na separovaný sběr tak jak vyplynulo z jednání. Ceník pro rok 2016 zašle.

*Paní Říhová se dotazovala jak probíhá jednání o školském obvodu. Starosta požádal o opětovné zaslání podkladů a začne jednat se starosty okolních obcí.

*Pan Kotík kritizoval nedostavěnou kanalizaci k domu č.p. 443 (Máša) V ulici přibude další dům a není tam kanalizace. Obec by měla kanalizaci dokončit nebo se podílet na nákladech spojenými s vývozem fekálií. Starosta vysvětlil, že v době výstavby byl tento záměr vyřazen poskytovatelem dotace jako neekonomický. Těchto škrtů bylo víc. Na dokončení není projekt a stavební povolení. Každý kdo si kupuje a staví dům v takovéto lokalitě ví dopředu, že možnost na připojení není. Z diskuze vyplynulo, že se poptá projekt.

 

Bod č. 8 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Ke všem bodům programu byla vedena  diskuse a  k návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení č. X.z veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 9             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. X./2016

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.3.2016,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:   Miloslav Kotík  ...........................................

                       Miroslav Černohorský  ...........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 10.3.2016

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 7. prosince 2015, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.9.2015 do 7.12.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni Kotík, Pesl, Uldrych) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatel zápisu z minulého  zasedání  pan Slunečko neměl připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pondělíček a paní Říhová, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Cífková, členové paní Malecká a pan Černohorský. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla jmenována.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové provizorium pro I. – III. měsíc roku 2016

5. Odprodej pozemků v majetku obce

6. Různé:        a). Revokace smlouvy o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

b). Smlouva o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

            c). Volba členů školské rady nově vzniklé příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace

d). Zřizovací listina školské rady

e). Pověření ředitele ZŠ a MŠ Řevničov, příspěvková organizace

f). Pravidla o poskytování dotací z rozpočtu obce

7. Diskuse

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi. Starosta upozornil na provedení inventarizace majetku a jmenoval inventární komisi ve složení paní Říhová, pan Pondělíček a Pesl. Byl určen plán inventur a provedeno proškolení. Následně pokračoval bodem č. 4 programu.

Bod č. 4. – Rozpočtové provizorium pro I. – III. měsíc roku 2016

Jelikož nebyl zpracován, rozpočet obce pro rok 2016 navrhl starosta hospodařit dle rozpočtového provizoria v prvních třech měsících roku 2016 ve výši 3/12 roku 2015. K návrhu se nikdo nepřihlásil do rozpravy a tak bylo hlasováno o návrhu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové provizoriumpro I. – III. měsíc roku 2016 ve výši 3/12 roku 2015

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové provizorium bylo schváleno.

 

 Bod č. 5. – Odprodej pozemků v majetku obce

Starosta seznámil přítomné se schváleným záměrem odprodat pozemky v majetku obce a předložil 3 kupní smlouvy, které byly vypracovány dle schváleného záměru. Nejprve předložil Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Vořechovskými na pozemek p.č. 3654/154. Pozemek o výměře 946 m2 byl prodán za cenu obvyklou zemědělské půdy a to 12,- Kč/m2. V rozpravě upřesnil starosta polohu pozemku a jelikož se nikdo dál do rozpravy nepřihlásil bylo hlasováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Vořechovskými na odprodej pozemku p.č. 3654/154 o výměře 946 m2 za cenu 12,- Kč/m2

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena

 

Druhá byla projednána kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ distribuce na pozemek pod trafostanicí v ul. Zahradní, stavební parcela st.p.č. 731 o výměře 53 m2 za částku 800,- Kč/m2. Nikdo se nepřihlásil do diskuze a tak bylo hlasováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ distribuce  na odprodej stavebního pozemku  st.p.č. 731 o výměře 53m2 za cenu 800,- Kč/m2

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena

 

Třetí kupní smlouva mezi Obcí Řevničov a manželi Strychovými na  pozemek určený k výstavbě RD p.č. 756/7 v lokalitě „Draha III. Jedná se o první pozemek z 20 nabízených o výměře 918 m2 za cenu 1.200,- Kč. V rozpravě se pan Slunečko dotazoval na přístup k pozemku, když nebyla spolu s parcelami dobudovaná nová komunikace. Jelikož se jedná o rohový pozemek tak to budoucímu vlastníku nevadí. Další dotaz nebyl vznesen a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Strychovými na odprodej pozemku p.č. 756/7 o výměře 918 m2 za cenu 1200,- Kč/m2

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Kupní smlouva byla schválena

Bod č. 6. – Různé     

a). Revokace smlouvy o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

b). Smlouva o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

            c). Volba členů školské rady nově vzniklé příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace

d). Zřizovací listina Školské rady

e). Pověření ředitele ZŠ a MŠ Řevničov, příspěvková organizace

f). Pravidla o poskytování dotací z rozpočtu obce

6. a) Revokace smlouvy o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

Jelikož Smlouva o výpůjčce schválená Usnesením č. VIII. ze dne 7. října 2015 nebyla vyvěšena po dobu 15 dnů na Úřední desce obce Řevničov rozhodlo zastupitelstvo část výše uvedeného usnesení týkajícího se schválení této smlouvy zrušit a následně po dodržení všech zákonných norem smlouvu opět schválit ve znění, ve kterém byla předložena. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov ruší část Usnesení č. VII/2015, I./2 týkající se schválené. Smlouvy o výpůjčce, jelikož nebyla naplněna podstata zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a záměr o nakládání s majetkem obce nebyl zveřejněn na Úřední desce v souladu s výše citovaným zákonem.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Zrušení části usnesení VIII./2015 bylo přijato.

6.b) Smlouva o výpůjčce pro Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace.

Následně po zrušení ustanovení vyplývajícího z Usnesení č. VIII./2015 byla opět předložena smlouva o výpůjčce. Jelikož nebyl k tomuto bodu žádný dotaz ani jiný diskusní příspěvek bylo hlasováno

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov, příspěvková organizace s platností od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o výpůjčce byla schválena  

6.c) Volba členů školské rady

S ohledem na nově zřizovanou příspěvkovou organizaci obce byli navrženi za obec do Školské rady pan Pondělíček a pan Slunečko. Jelikož pan Slunečko nepřijal jmenování a nově navržený člen pan Uldrych nebyl přítomen jednání navrhl starosta zrušit tento bod jednání. V diskusi nebyly připomínky proto dal hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo ruší bod programu 6.c) Volba členů školské rady

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Zrušení bodu programu bylo schváleno

6.d) Zřizovací listina školské rady

Paní Říhová předložila návrh Zřizovací listiny školské rady, příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace. Upozornila že se jedná o dokument, který je potřeba pro správné fungování nově zřizované příspěvkové organizace od 1.1.2016.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Zřizovací listina školské rady byla schválena

6. e) Pověření ředitele školy

S ohledem na vznik nové příspěvkové organizace obce, Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace předložila komise návrh na pověření ředitele Mgr. Řešátka nezbytně nutnými úkony souvisejícími s přechodem agendy a dalšími záležitostmi souvisejícími s přechodem ze svazkové školy. V diskuzi nebyly žádné dotazy a doplnění, pouze bylo zformulován návrh na usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje Mgr. Václava Řešátka podpisem smluva převzetím agendy souvisejících s přechodem a vznikem nového školského subjektu Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

6.f) Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce

Starosta informoval o pravidlech o poskytování dotace z rozpočtu obce, kteé vypracoval pan Uldrych. K pravidlům nebyly výhrady ani doplnění. Paní Hlaváčková vznesla dotaz kde budou pravidla zveřejněna. Starosta upozornil, že ihned po schválení na stránkách obce a dal hlasovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla o poskytování dotací z rozpočtu obce

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Pravidla byly schváleny

Bod č. 7 – Diskuse

Než starosta otevřel diskusi tak upozornil a možnost podat žádost o dotaci na MMR ČR ohledně zřízení nového dětského hřiště. Dotace může být požadována max. do výše 400 tis. Kč a 70% nákladů. Navrhl modernizovat hřiště u hřbitova. Nabídka na zpracování žádosti a projektové dokumentace činí celkem 8,- tis. Kč. V rámci diskuse se záměrem nesouhlasí pan Černohorský, který uvádí, že bylo realizováno hřiště ve školce a není schválený rozpočet a projednán záměr investic na rok 2016. Ostatní členové zastupitelstva se přiklonili k záměru žádost podat a projekt zpracovat.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na MMR ve výši 400 tis. Kč na vybudování dětského hřiště

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 1(Černohorský)           Zdrželi se: 0

Žádost o dotaci byla schválena

V diskusi která následovala

*Paní Hlaváčková podala informace, které zazněly na Školské radě DSO bez Hranic. Upozornila na převod dotace dětského hřiště pro školku a nebezpečí vrácení dotace v celé výši protože byla poskytnuta za jiných podmínek než nastávají. Dále zpochybnila správnost Smlouvy o výpůjčce. Starosta upozornil, že smlouva byla přílohou všech dokumentů odeslaných na MŠMT a Krajský úřad a nebyla žádná připomínka. Za správnost odpovídá komise, která si není vědoma jakéhokoliv pochybení.

*Paní Charvátová se dotazovala na darovací smlouvu. Starosta odpověděl, že již hovořil se starostou Sokola panem Bílým a že zastupitelstvo dospělo k názoru, že smlouva, která byla doplněna je pro obec dlouhodobě nevýhodná a nabídne získání do majetku obce převod kupní smlouvou.

*Paní Charvátová upozornila na poruchu rozhlasu ve Vrchlického ulici. Starosta odpověděl, že je oprava v jednání a čeká se na firmu až bude mít zakázku v okolí, aby neplatila obec 10 tisíc za cestu a 2 tisíce za náhradní díly.

*Starosta informoval o jednáních ohledně výstavby nového obchvatu obce a výstavby nové dálnice, kde EU rozhodla o novém zpracování studie na dopad stavby na životní prostředí EIA.

*Paní Iblová poděkovala za Betlém u Sv. Anny.

Bod č. 8 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Ke všem bodům programu byla vedena  diskuse a  k návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení č. IX.z veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 8             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení z VIII.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. IX./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2015,  zapsal: Jiří Petráček

Ověřovatelé:  Lubomír Pondělíček  ...........................................

                       Hana Říhová  ...........................................

Starosta: Jiří Petráček, dne 16.12.2015

 

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 7. října 2015, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.9.2015 do 7.10.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni Cífková, Černohorský) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Pondělíček se jednání zúčastnil od 17:55 hodin. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelka zápisu z minulého  zasedání  paní Říhová neměla připomínky k obsahu provedeného zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Slunečko a pan Uldrych, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové paní Malecká a pan Kotík. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele  a návrhovou komisi tak jak byla jmenována.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Komplexní pozemkové úpravy katastru – plán společných zařízení

5. Rozpočtové změny

6. Různé:        a). Smlouva o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,    příspěvková organizace.

b). Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Řevničov, příspěvková organizace                     

7. Diskuse

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi. Jelikož  ing. Kůbů se omluvil za zpoždění a nemohlo se začít s projednáváním bodu č. 4 programu bylo pokračováno bodem č. 5 a bod. č. 4 byl přesunut na závěr jednání.

 

Bod č. 5. – Rozpočtové změny

Byly předloženy rozpočtové změny, které vypracovala účetní obce. Změny se týkaly zapojení přebytku hospodaření z minulých let na pokrytí faktur za práce provedené na zateplení MŠ Řevničov a dalších několika výdajů spojených s opravou a údržbou MŠ a dalšími neinvestičními náklady s tím, že po obdržení finančních prostředků v rámci dotace bude část nákladů přeúčtována. Paní Říhová požadovala vysvětlit, proč náklady spojené s provozem MŠ nefinancovala svazková škola? Starosta odpověděl, že jelikož obec nedala žádný příspěvek na školu a školku a vystupuje ze svazku, pozastavila svazková škola nákupy tak, aby vykryla potřeby a nedostala se do minusu. Proto byl nákup proveden z obecních prostředků a po uzavření roku 2015 bude provedeno vyúčtování hospodaření a následně budou nedočerpané prostředky vráceny obci. Další dotaz v rámci diskuze nebyl a proto bylo hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny.

 

Bod č. 6. – Různé      a) Smlouva o výpůjčce

                                   b) Jmenování ředitele školy od 1.1.2016

 

6. a) Smlouva o výpůjčce Jelikož obec vystupuje k 31.12.2015 ze svazkové školy Bez Hranic byla předložena Smlouva o výpůjčce, kde je jmenovitě uveden majetek obce, se kterým bude disponovat od 1.1.2016 Základní škola a mateřská škola Řevničv, příspěvková organizace, aby se nenarušila kontinuita přechodu z ŠPO na PO a mohla dál probíhat výuka. Projednávání tohoto bodu již probíhalo za účasti pana Pondělíčka. V diskuzi požádal pan Uldrych o upřesnění, zda již obec podala výpověď DSO Bez Hranic. Místostarostka upřesnila, že smlouva byla vypovězena v červnu 2015.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o výpůjčce pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov, příspěvková organizace s platností od 1.1.2016

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva o výpůjčce byla schválena.

 

Následně upozornila paní Říhová na připomínky z Valné hromady DSO Bez Hranic ke Smlouvě o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů. Po krátké diskuzi bylo doporučeno schválit výše uvedenou smlouvu dle připomínek vzešlých z Valné hromady DSO Bez Hranic.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů s připomínkami, které vzešly z jednání Valné hromady DSO Bez Hranic ze dne 29.7.2015.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena dle uplatněných připomínek.

6. b) Jmenování ředitele školy

Starosta informoval přítomné o proběhlém konkursu na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Řevničov, příspěvková organizace. Na základě proběhlého konkursního řízení, kde komise doporučila tři uchazeče jako vhodné kandidáty na pozici ředitele, jmenoval ředitelem Mgr. Václava Řešátka, bytem Braškov s nástupem do funkce od 1.1.2016. V rámci diskuze požadovala paní Říhová bližší informace o konkursu a jednání komise. Jelikož je komise vázána mlčenlivostí, nemohl starosta požadavku vyhovět. Uvedl, že zveřejnil vše, co smí jako člen konkursní komise zveřejnit. Paní Říhová oponovala tím, že v tisku byly informace o konkursu na rakovnickou školu včetně pořadí a žádala zveřejnění. Starosta upozornil, že neví odkud unikly informace do tisku. Po skončení konkursu komise všem účastníkům sdělila výsledky. Pokud některý z nich informuje, tak žádný účastník není vázán mlčenlivostí. Další dotaz v diskuzi nebyl vznesen a jelikož se jedná o informaci „na vědomí“ nebylo o tomto bodu hlasováno.

 

Následně se začal projednávat bod č. 4

Bod č.4. – Různé:     Komplexní pozemkové úpravy katastru – plán společných zařízení.

Úvodem představil starosta zúčastněné hosty, za SPÚ Rakovník ing. Rőmerovou, za ŘSD Správa Karlovy Vary p. Šedinovou a za firmu GEPARD ing. Kubů a požádal je o krátké představení projektu. Ing. Römerová v krátkosti shrnula proč se SPÚ Rakovník zabývá Komplexní pozemkovou úpravou Řevničova. Paní Šedinová za ŘSD zmínila financování KPÚ, kde se ŘSD spolupodílí na financování a cílem úprav je zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků v katastru obce. Ing. Kubů připravil vizuální prezentaci a něž stačil prezentovat hlavní bod jednání využil příležitost pan Haužvic, který není spokojen s přístupek k lesním pozemkům, které vlastní. Vysvětlování zabralo ing. Kubů a některým členům zastupitelstva cca 30 minut, načež bylo přítomným sděleno, že nesouhlasí a odešel z jednání. Následně se začalo hezky od začátku. Byly projednány návrhy cest, protierozní a protipovodňové opatření, úseky ekologické stability. V rámci prezentace byly zodpovězeny dotazy nejen na „plán společných zařízení“, ale i na přípravu výstavby rychlostní komunikace R6 a protihlukové opatření, které je vyčleněno pozemkovou úpravou pro protihlukový val. Po skončení prezentace a diskuze bylo hlasováno o návrhu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje „Komplexní pozemkové úpravy katastru – plán společných zařízení“.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Bod č. 7 – Diskuse

*Paní Říhová upozornila na závadu v dopravním značení před školou. Při příjezdu ode Mšece chybí svislé dopravní značení (přechod pro chodce). Starosta nahlásí závadu.

Bod č. 8 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení č. VIII.z veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 9             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení z VIII.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. VIII./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.10.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Josef Slunečko  ...........................................

 

                       Petr Uldrych  ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 12.10.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 14. září 2015, od 17:30 hodin.

 

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.9.2015 do 14.9.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni Kotík, Uldrych) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání pan Černohorský a paní Malecká neměli připomínky k provedenému zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pondělíček a paní Říhová, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pesl, členové paní Malecká a paní Cífková. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele pana Petráčka a návrhovou komisi tak jak byla jmenována.

Výsledek hlasování: Pro: 9                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Rozpočtové změny

5. Smlouvy o dílo dle provedených výběrových řízení (oprava MK, Sportovní kabiny, oprava balkonů)

6. Bezúplatný převod hasičské techniky

7. Různé:        Veřejná sbírka na školu

                        Pronájem bytu v DPS

                        Žádost o finanční dar

                        Dohoda o udělení souhlasu s ČEZ

Postoupení práv k nakládání s majetkem obce Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka

Odprodej pozemku pod trafostanicí st. p.č. 731

Odprodej pozemku p.č. 3654/154

8. Diskuse

9. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

 

Bod č. 4. – Rozpočtové změny

Byly předloženy rozpočtové změny, které vypracovala účetní obce. Zastupitelé byly upozorněny zejména na částku 2.100.000,- Kč na zateplení MŠ, kde byly použity finanční prostředky obce, která zatím financovala stavbu ve 100% a zatím se čeká na převod dotačních prostředků, 100.000,- Kč na oslavy 130. výročí školy, 48.000,- na projekt pro zateplení sportovních kabin. Pan pesl se v diskuzi dotazoval na rozpočtovou změnu ohledně výherních hracích přístrojů. Tato změna je příjmovou položkou, odvíjí se od počtu hracích automatů, ze kterých jsou obci odváděny finanční prostředky dle zákona o loteriích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny.

Bod č. 5. – Smlouvy o dílo dle provedených výběrových řízení (oprava MK, Sportovní kabiny, oprava balkonů)

Starosta informoval o průběhu výběrových řízení na dodavatele staveb a předložil smlouvy o dílo s jednotlivými firmami na jednotlivé stavby a vysoutěžených cen za dílo. V diskuzi byl dotaz zda na opravu MK „Kozí Roh“ byla přidělena dotace. O dotaci se mělo rozhodovat v druhém kole 9. září 2015. Zatím není ze strany Kr. úřadu žádná zpráva. K zateplení sportovních kabin byla vedena diskuse ve smyslu časového harmonogramu. Předpokládaný datum zahájení byl dle výběrového řízení 25. srpna 2015 a ukončení 15.11.2015. O termínu se bude jednat s firmou a poskytovatelem dotace. K opravě balkonů byla podána jedna nabídka, bylo konstatováno, že po loňské snaze oslovit místní podnikatele a následném fiasku je dobře, že se našla alespoň jedna firma, která je ochotna opravu provést. Následně se hlasovalo jednotlivě ke každé smlouvě o dílo

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s fa. Froněk spol s r.o. Rakovník na opravu části MK Karlovarská – Kozí Roh za částku 945.241,21 Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva na opravu MK – Kozí Roh byla schválena.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s fa. Martin Vršecký s. r.o. Rakovník na zateplení sportovních kabin za částku 4.977.041,-  Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Smlouva na zateplení sportovních kabin byla schválena.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o dílo s fa. Stavební podnik  spol s r.o. Rakovník na opravu balkonů v DPS za částku 207.049,-  Kč bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva na opravu balkonů v DPS byla schválena.

 

Bod č. 6. – Bezúplatný převod hasičské techniky

Obec Krupá projevila zájem o převod speciálního hasičského automobilu TATRA 148P-CAS 32, SPZ RA-43-88. Převod doporučil ředitel HZS Kladno Ing. Jelínek. Uvedený automobil byl nahrazen modernějším speciálním automobilem TATRA 815 – CAS 32, který byl na obec převeden od HZS Středočeského kraje bezúplatným převodem. Zastupitelstvo projednalo co s nepotřebnou technikou a doporučilo její bezúplatný převod na Obec Krupá. Převod byl konzultován s JPO v Řevničově a následně byla vypracována Darovací smlouva, která bude podepsána po schválení zastupitelstvy obou obcí. V rámci diskuse nebyly žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Řevničov a Obcí Krupá na převod speciálního hasičského automobilu TATRA 148P – CAS 32, SPZ RA- 43-88

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

Bod č.7. – Různé:     a)Veřejná sbírka na školu

                                    b)Pronájem bytu v DPS

                                    c)Žádost o finanční dar

                                    d)Dohoda o udělení souhlasu s ČEZ

e)Postoupení práv k nakládání s majetkem obce Vodohospodářskému  sdružení obcí Rakovnicka

f)Odprodej pozemku pod trafostanicí st. p.č. 731

g)Odprodej pozemku p.č. 3654/154

7.a) Veřejná sbírka na školu

S ohledem na 130. výročí oslav založení školy se na zastupitelstvo obrátila paní Říhová s žádostí o uspořádání sbírky na modernizaci cvičné kuchyňky, na kterou by škola u příležitosti 130. výročí ráda vybrala 130.000,- Kč. Pro sbírku byl zřízen speciální účet na který budou moci přispěvatelé zasílat peníze. K tématu nebyly žádné připomínky

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje uspořádání veřejné sbírky u příležitosti oslav 130. výročí školy

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

7.b) Pronájem bytu v DPS

Na uvolněný byt byly dvě zájemkyně z Řevničova. Na doporučení ředitelky pečovatelské služby byla předložena nájemní smlouva s paní Květoslavou Švarcovou. V otevřené diskusi nebyl žádný dotaz a proto bylo hlasováno dle návrhu na usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje nájemní smlouvu s paní Květoslavou Švarcovou na pronájem bytu č. 8. v DPS

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

7.c) Žádost o finanční dar

Zastupitelstvu byla adresována žádost o poskytnutí finančního daru na podpůrnou onkologickou léčbu. Zastupitelstvo doporučilo dar ve výši 15.000,- Kč poskytnout. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje finanční dar ve výši 15.000,-  Kč na podpůrnou onkologickou léčbu.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

7.d) Dohoda o udělení souhlasu s ČEZ Distribuce

Starosta předložil návrh dohody se společností ČEZ Distribuce ohledně přeložky VVN v souvislosti s přípravou stavby rychlostní komunikace R6 (obchvat Řevničova a odškodnění za dočasné užívání pozemků obce ve výši 1000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Dohodu o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti se společnosti ČEZ Distribuce č. dohody EP-12-6002350, Linie VVN V313/353 Řevničov, přeložka – R6.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Dohoda byla schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

7.e) Postoupení práv k nakládání s majetkem obce Vodohospodářskému  sdružení obcí Rakovnicka

Na základě dokončených prací a provedené kolaudaci stavby „20 stavebních parcel Draha III.“ byla vypracována smlouva o postoupení práv na provozování splaškové kanalizace a vodovodu mezi Obcí Řevničov a VSOR Rakovník. Starosta vysvětlil, že majetkově nadále vše zůstává majetkem obce a postupují se pouze práva tak jako je to u celého vodovodu a čističky v obci. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o postoupení práv k nakládání s majetkem obce Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

7.f) Odprodej pozemku pod trafostanicí

Starosta objasnil situaci ohledně žádosti společnosti ČEZ o odprodej pozemku pod trafostanicí v Zahradní ulici o výměře 53 m2, st.p.č. 731. Při návrhu ceny vycházelo zastupitelstvo z ceny v místě obvyklé a byla navržena částka 800,- Kč/m2

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje záměr odprodat společnosti ČEZ pozemek st.p.č. 731 o výměře 53 m2 za cenu 800,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Záměr byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

7.g) Odprodej pozemku p.č. 3654/154

Starosta předložil žádost manželů Vořechovských z Prahy o odkoupení výše uvedeného pozemku od obce do svého osobního vlastnictví. Odprodej byl doporučen projektantem Komplexních pozemkových úprav katastru s tím, že je na samé hranici katastru, je složité a drahé jeho zpřístupnění a sousedí přímo s pozemkem zájemců. Starosta doporučil v případě schválení záměru odprodeje prodat za cenu obvyklou a ne podle znaleckého posudku. Cena obvyklá zemědělské půdy činí v Řevničově 12,- Kč/m2. V diskuzi byl dotaz jak je to s jeho dalším možným využitím a zda jsou zájemci s někým ze zastupitelstva v příbuzenském stavu? Uvedený pozemek není zahrnut do Územního plánu obce jako stavební a na chatovou oblast je vydána stavebním úřadem stavební uzávěra. O příbuzenských vztazích není nikomu nic známo.

 

Bod č. 8 – Diskuse

*Pan Dyntar se ptal jak dál s pozemkem pod hasičárnou, zatím žádný posun.

*Pan Nocar požádal o provedení opatření, aby před hasičárnou neparkovala auta. Starosta navrhl vodorovné značení. Pan Nocar požádal o doplnění svislého dopravního značení. Bude požádáno na PČR o souhlas s umístěním značek

*Paní malecká informovala o zájezdu na Boží dar a o 17 volných místech v autobuse. Místostaroskta vyhlásí možnost účastnit se zájezdu rozhlasem.

*Paní Bechyňská pochválila, že se konají akce, ale nelíbí se jí poplatek 50,- Kč na osobu. Domnívá se, že 50 Kč by měli platit děti, pro dospělé by měl být poplatek výrazně vyšší.

*Paní Říhová konstatovala, že od příštího roku bude u podobných akcí účtovat vyšší částka.

 

Bod č. 9 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení č. VII.z veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 9             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení ze VI.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. VII./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Lubomír Pondělíček  ...........................................

 

                       Hana Říhová  ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 17.9.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 22. července 2015, od 17:30 hodin.

 

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.7.2015 do 22.7.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (omluveni Kotík, Pesl, Říhová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání pan Slunečko a paní Cífková neměli připomínky k provedenému zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Černohorský a paní Malecká, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Pondělíček, členové pan Slunečko a paní Cífková. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele pana Petráčka a návrhovou komisi tak jak byla jmenována.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Vyhlášení konkursu na ředitele školy

5. Smlouva o převodu činnosti, práv a povinností z pracovně právních vztahů

6. Jmenování členů konkursní komise a pověření tajemníka komise

7. Diskuse

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskusi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

 

Bod č. 4. – Vyhlášení konkursu na ředitele školy

Na základě vystoupení Obce Řevničov z Dobrovolného svazku obcí Bez Hranic a následného zřízení příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace. V této souvislosti byl podán návrh na vypsání konkursu na ředitele nově vznikající příspěvkové organizace obce, s nástupem do funkce od 1.1.2016. V diskusi nebyly žádné připomínky

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Konkurs na ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen.

 

Bod č. 5. – Smlouva o převodu činnosti, práv a povinností z pracovně právních vztahů

V souladu s přechodem školy pod obec od 1.1.2016 byla předložena ke schválení smlouva, která zajišťuje přechod zaměstnanců pod nově vzniklou příspěvkovou organizaci k tomuto datu. V diskusi nebyl připomínek a dotazů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o převodu činnosti, práv a povinností z pracovně právních vztahů

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

Bod č.6. – Jmenování členů konkursní komise a tajemníka

V souladu s vypsaným konkursem na ředitele na nově zřizovanou příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace byl podán návrh na konkusní komisi, která se skládá ze 2 členů za zřizovatele, 1 člen ředitel školy obdobného typu, 1 člen Česká školní inspekce a 1 člen za Krajský úřad Stč. Kraje, odbor školství a tajemníka komise. Na základě proběhlého jednání navrhla místostaroskta obce komisi ve složení:

Za obec, starosta obce Jiří Petráček a místostarostka obce Stanislava Vejražková

Za ředitele školy obdobného typu, ředitel ZŠ Nové Strašecí Mgr. Petr Chochola

Za Českou školní inspekci, Mgr. Viktor Keller

Za Krajský úřad Stč. Kraje, odbor školství, Mgr. Tomáš Valášek

V otevřené diskusi k tomuto bodu nikdo z přítomných nevystoupil a proto bylo hlasováno dle návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov jmenuje členy konkursní komise na výběr ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace, ve složení Jiří Petráček, Stanislava Vejražková, Mgr. Petr Chochola, Mgr. Viktor Keller a Mgr. Tomáš Valášek

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Tajemníkem komise pro výběr ředitele příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace, navrhla místostarostka obce Ing. Andreu Mendíkovou. K pověření tajemníkem komise nebyly žádné diskusní připomínky a proto bylo hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov Pověřuje tajemníkem konkursní komise na výběr ředitele Základní a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace, Ing. Andreu Mendíkovou

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl jednomyslně schválen

 

Bod č. 8 – Diskuse

*Starosta informoval o vypsaném výběrovém řízení na opravu části komunikac „Kozí Roh“, dále informoval o probíhajících pracích na zateplení MŠ a příprav ohledne zateplení a rekonstrukce sportovních kabin

 

Bod č. 9 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z VI. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 8             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení ze VI.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. VI./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.7.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Miroslav Černohorský  ...........................................

 

                       Jana Malecká  ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 31.7.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 24. června 2015, od 17:30 hodin.

 

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.6.2015 do 24.6.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání pan Pondělíček a paní Říhová neměli připomínky k provedenému zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Slunečko a paní Cífková, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Malecká, členové pan Kotík a pan Pondělíček. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovatele zápisu, zapisovatele pana Petráčka a návrhovou komisi tak jak byla jmenována.

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Darovací smlouva na převod hasičské techniky

5. Výběrové řízení na dodavatele staveb

6. Různé:        a )Nájemní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

                        b) Darovací smlouva se Sokolem Řevničov

                        c) Jmenování komise na vystoupení z DSO Bez Hranic

                        d) Právní forma školy a školských zařízení, zřizovací listina

                        e) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce   

7. Diskuze

8. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

 

Bod č. 4. – Darovací smlouva na převod hasičské techniky

Starosta předložil ke schválení smlouvu o převodu hasičského vozidla Tatra, darem ze složek ČR na obec Řevničov. Ohledně daru nikdo nevystoupil v diskuzi a tak bylo hlasováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Darovací  smlouvu mezi ČR, HZS Středočeského kraje a Obcí Řevničov o převodu speciálního automobilu CAS 32 T815

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen.

 

Bod č. 5. – Výběrové řízení na dodavatele stavby

V souladu se zákonem schválenou směrnicí předložil starosta návrh na zadání veřejné zakázky na opravu MK, část ulice Karlovarská – Kozí roh a na opravu balkonů na DPS. Obě zakázky přesáhnou limit 250.000,- Kč, který si vyčlenilo zastupitelstvo obce do své rozhodovací působnosti. O vypsání obou zakázek bylo hlasováno hromadně.

Diskuze:

*Pan Kotík se dotazoval jestli byla obci přiznána dotace na opravu komunikace. Starosta odpověděl, že podle informací, které má, bude zastupitelstvo kraje jednat o dotacích 29.6.2015.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Vypsání výzvy k podání nabídky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek na opravu části komunikace Karlovarská – Kozí Roh a balkonů DPS.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

Bod č.6. – Různé.

6a) Nájemní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Výše uvedný úřad zaslal ke schválení nájemní smlouvu za užívání pozemků 89/49 a 89/52 v k.ú. Řevničov. Na pozemcích se nachází vodní zdroj a úpravna vody.

*Paní Říhová se v diskuzi dotazovala proč je nájemní částka rozdělena do dvou plateb? Na tuto otázku starosta nedokázal odpovědět.

*Pan Pondělíček navrhl, aby nájemné uhradil Ravos, když inkasuje za vodu. Jelikož má obec postoupena pouze práva na užívání a to s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka a majetkově se jedná o zařízení obce je smlouva směřována na obec. Ravos je pouze provozovatel vodovodů a kanalizací výše uvedeného sdružení. Smlouva bude dále projednána s předsedou sdružení Ing. Valerem a bude požádáno o její kompenzaci.

Dále v diskuzi byl podán a projednán návrh na odkoupení výše uvedených pozemků a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 89/50. Následně bylo hlasováno o smlouvě a návrzích, které vzešly z diskuze.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje nájemní smlouvu o nájmu nemovitých věcí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem pozemků p.č. 89/49 a 89/52

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemků p.č. 89/49 a 89/52

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku 89/50

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

6b) Darovací smlouva se Sokolem Řevničov

Na základě uskutečněných jednání se Sokolem Řevničov o bezúplatném převodu sokolovny spolu s přilehlými pozemky byla dohoda o tom, že obec zadá zpracování znaleckého posudku nemovitostí a následně se uskuteční převod formou Darovací smlouvy. Zpracovaný znalecký posudek byl odeslán 12.5.2015 bez jakékoliv odezvy ze strany Sokola Řevničov. Na základě proběhlých jednání navrhl starosta, aby byla schválena darovací smlouva tak, jak ji předložili zástupci Sokola na prvním jednání.

*Paní Charvátová uvedla v diskuzi, že znalecký posudek a smlouva byl odeslán na župu, která se doposud k převodu nevyjádřila.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Darovací smlouvu se Sokolem Řevničov na budovu č.p. 331 se st. pozemkem p.č. 104/3 a pozemkem p.č. 141/1 v k.ú. Řevničov

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

6c) Jmenování komise na převod ZŠ a MŠ z DSO Bez Hranic

Na základě informací od paní Říhové, které zazněly na minulém veřejném zasedání ohledně složení komise bylo navrženo aby byla komise oficiálně schválena usnesením zastupitelstva. V diskuzi se nikdo k navrženým nevyjádřil a proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov jmenuje komisi na převod ZŠ a MŠ z DSO Bez Hranic ve složení: Stanislava Vejražková, Lubomír Pondělíček, Mgr. Eva Holá, Jana Pondělíčková, Jitka Petráčková, Kateřina Rzadkovská

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

6d) Právní forma školy a školských zařízení, zřizovací listina

Po jmenování komise byla projednána právní forma nově vznikající organizace. Starosta prosazoval Školskou právnickou osobu (ŠPO) a to zejména z důvodu financování, které probíhá přímým převodem finančních prostředků z Ministerstva financí a ne formou přerozdělování daní, pod jednou hlavičkou.

*Pan Pondělíček upřednostňuje Příspěvkovou organizaci (PO). Všichni úředníci ji doporučují a ŠPO je dle jejich názoru vhodnější pro církevní a svazkové školy, rovněž spojené do jednoho subjektu.

*Starosta upozornil, že není důležité co doporučují úředníci, ale usnesení zastupitelstva a z jeho dvouletých zkušeností je z finančního důvodu, čitelnosti a dohledatelnosti příjmů na žáka jednoznačně lepší ŠPO.

*Paní Říhová doporučuje PO jelikož je přísnější na vedení účetnictví.

Po diskuzi a výměně názorů na tuto tématiku dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje sloučení ZŠ a MŠ do jednoho právního subjektu, který bude registrován od 1.1.2016 jako příspěvkové organizace.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Následně byl předložen návrh Zřizovací listiny „Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace. K návrhu nebyly v diskuzi žádné připomínky a byl přijat jak byl předložen

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Zřizovací listinu „Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace..

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

6d) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a práva provést stavbu

ČEZ distribuce předložila Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a práva provést stavbu týkající se smyčky NN v ul. Pod Džbánem p.č. 761/21. Jedná se o zřízení el. přípojky pro pozemek pana Šandy. Smlouva byla bez připomínek a bez diskuze, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí a právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, na pozemku p.č. 761/21.

Výsledek hlasování: Pro: 8              Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Bod č. 8 – Diskuse

*Starosta informoval o odvolání se pana Pejši proti stavebnímu povolení na zateplení sportovních kabin a vyvolaném místním šetření v pátek 28.6.2015 na hřišti.

*Starosta informoval o statickém posudku na budovu MŠ a o vícepracích vyplývajících ze stavby.

*Pan Slunečko upozornil na stav javoru na zahradě MŠ, starosta zajistí odborný posudek

*Pan Slunečko upozornil na nutnost prostupu ve fasádě školky pro případné vyhřívání okapu proti námraze, bude řešit stavba.

*Paní Říhová upozornila na odečty energií k 1.7.2015 a následné přeúčtování spotřebované energie firmě

*Pan Pondělíček se dotazoval jak to bude s novými podhledy když bude provedeno zateplení shora. Podhledy budou provedeny dle dokumentace, zateplení shora bylo řešeno jako varianta, která je řešena ve spolupráci se SFŽP. Zateplení bude provedeno ve vyšší kvalitě ve stejné cenové relaci a bude řešeno změnovým listem.

 

Bod č. 9 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z V. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 8             Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení ze IV.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:35 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. V./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2.7.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Josef Slunečko, dne ...........................................

 

                       Zdeňka Cífková, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 2.7.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 1. června 2015, od 17:30 hodin.

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.5.2015 do 1.6.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání pan Černohorský a pan Slunečko neměli připomínky k provedenému zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pondělíček a paní Říhová, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Cífková, členové pan Pesl a pan Uldrych. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovateli zápisu pana Pondělíčka a paní Říhovou, zapisovatelem pana Petráčka, návrhovou komisi ve složení předseda paní Cífková, členové pan Pesl a pan Uldrych..

Výsledek hlasování: Pro: 8                          Proti: 0                                   Zdrželi se: 3

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Přijetí dotace na zateplení sportovních kabin

5. Smlouva mezi obcí a ŘSD o provozní škodě

6. Pověření starosty o provádění příjmových rozpočtových změn bez omezení výše

7. Různé:       

8. Diskuze

9. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

 

Bod č. 4. – Přijetí dotace na zateplení sportovních kabin

Starosta seznámil přítomné s krátkou historií žádosti o dotaci na zateplení sportovních kabin. Upozornil, že pro zpracování všech podkladů a podání žádosti bylo pouhých 6 týdnů. Žádost byla podána včas. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 7.594.150, Kč z čehož dotace činí 3.800.314,- Kč a zbývající finanční prostředky jsou vlastní zdroje investora.

V diskuzi na toto téma:

*Pan Pesl zhodnotil využívání kabin v rámci ročního provozu, jejich stav a rekonstrukci podpořil

*Paní Hlaváčková se dotazovala jaké akce plánuje obec pro letošní rok, což krátce shrnul starosta, zateplení MŠ, oprava komunikací Vosykova a Kozí Roh, chodník v Masarykově ulici, převod Sokolovny na obec a projednávané sportovní kabiny. Upozornil, že prioritou bylo zateplení hasičárny, ale s ohledem na nedořešené vlastnické vztahy (budova na cizím pozemku) nebylo možné o dotaci požádat.

*Pan Černohorský doplnil, že se intenzivně jedná o převodu pozemku pod hasičárnou a že je jednání s majitelem na dobré cestě

*Pan Pejša se dotazoval jestli obec zamýšlí do kolaudace i jiné využití kabin. Starosta odpověděl, že využití kabin shrnul pan Pesl ve svém příspěvku. Načež pan Pejša upřesnil zda se jedná i o hostinskou činnost a připomenul stížnost, kterou podal a její řešení přes hygienu považuje za nešťastné řešení. Požaduje změnu nájemní smlouvy, kde budou jasně vymezeny povinnosti týkající se nájemce ohledně provozu kabin.

*Pan Uldrych konstatoval, že využití kabin a jejich zateplení není v souladu s projednávaným bodem a doporučil revizi nájemní smlouvy a následné další jednání.

*Pan Přibyl upozornil na problém z minulosti ohledně výstavby domů za hřištěm, kde tehdejší vedení MNV upozorňovalo na nevhodnost výstavby RD u hřiště z těchto důvodů a že si měl stavebník vše dobře rozmyslet.

*Pan Toth se přimlouval k zastupitelům, že po letech co budova stojí je potřeba do ní investovat.

* Paní Říhová upozornila, že o dotaci se opravdu v zastupitelstvu intenzivně jedná od března letošního roku kdy byla zveřejněna výzva o dotaci.

*Pan Miroslav Petráček se ptal v jakém rozsahu bude provedena stavba když se jedná o 7 mil. Kč. Na to odpověděl starosta, že bude zateplena budova včetně stropů a podlah obvodových zdí, výměny oken, nové střechy, topení a sanity. Takže kompletní rekonstrukce.

Jelikož nebyly další dotazy bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Rekonstrukci sportovních kabin

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen.

 

Jelikož byl bod č. 4 schválen požádal v souvislosti s tím starosta, aby byla schválena smlouva s firmou Tendra na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, dle předložené nabídky.

*Pan Uldrych navrhl aby byla schválena vyjímka ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek pro smlouvu o zadání výběrové řízení a Technický dozor investora (TDI)

*Pan Černohorský navrhl aby se v první fázi jednalo jen o smlouvu na realizaci výběrového řízení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje vyjímku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek na uzavření smlouvy se společností TENDRA Mělník na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

 

Bod č. 5. – Smlouva s ŘSD ČR

V rámci připravované žádosti o podání stavebního povolení na výstavbu rychlostní komunikace R6 předložilo vedení ŘSD smlouvu o „provozní škodě“ ohledně budoucího předání mostu přes R6 a místních komunikací po dostavbě obchvatu obce.

V diskuzi:

*Pan Uldrych se ptal kolik je vykoupeno pozemků na což mu odpověděl starosta, že řádově 85%

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu s ŘSD ČR o provozní škodě ohledně předání mostu a MK po dostavbě obchvatu obce Řevničov

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

Bod č.6. – Pověření starosty prováděním příjmových rozpočtových změn bez omezení částky.

Na základě proběhlého auditu hospodaření vyplynulo, že je vhodné aby starosta obce měl možnost schvalovat příjmové rozpočtové částky bez omezení limitem a to z důvodu předcházení rozpočtové nekázně a z ní plynoucích sankcí. V opačném případě musí před zaúčtováním částky proběhnout veřejné zasedání, schválit rozpočtovou změnu a následně zaúčtovat příjem.Proto navrhl starosta tuto možnost, jak předejít postihům ze strany kraje a následně MF ČR.

*Pan Černohorský navrhl aby z důvodu transparentnosti toto nevykonával starosta sám, ale pod dohledem předsedy finančního a kontrolního výboru.

*Starosta odpověděl,že transparentnost si představuje jinak a v jiných případech, zejména ve výběrových řízeních a dodávkách pro obec, že obec nepere žádné špinavé peníze a že se jedná zejména o prostředky v rámci dotačních titulů, předem projednaných staveb a schválených smluv. Podle jeho mínění se jedná o dva až 3 případy do roka.

*Paní Říhová navrhla, aby v rámci operativního jednání schvalovala rozpočtové změny spolu se starostou místostarostkou obce.

*Starosta konstatoval, že chtěl navrhnout ze stejných důvodů místostarostku

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil bylo hlasováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje starostu obce spolu s místostarostkou prováděním příjmových rozpočtových změn bez omezení finanční částky

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Bod č. 7 – Různé

V v bodě různé přednesl starosta dva body.

 1. Žádost o odkoupení pozemku od Agro ZZN Rakovník, p.č. 1810/9
 2. Žádost paní Kostkové o odprodej části pozemku p.č. 3907/5

 

 

7/1 Starosta přednesl návrh na odkoupení pozemku p.č. 1810/9 o výměře 3598 m2 od společnosti Agro ZZN Rakovník. Pozemek je v souladu se schváleným územním plánem obce určený pro výstavbu rozhledny. Upozornil na složitá jednání se společností a s jejich vstřícným postupem a podporou uvedeného záměru a navrhl nabídnout 20,- Kč za m2.

*Pan Přibyl upozornil v diskuzi na vodovod pro bývalé ACHP, které je vedeno přes uvedený pozemek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti pro Agro ZZN Rakovník o odkoupení pozemku p.č. 1810/9 v k.ú. Řevničov za částku 20,- Kč za m2

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

7/2 Paní Kostková, bytem Řevničov 422 požádala o odprodej části pozemku p.č. 3907/5 za účelem rozšíření zahrádky. Za tímto účelem byly zastupitelstvu předloženy mapy s návrhem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov neschvaluje odprodej části pozemku p.č. 3907/5

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl navržen.

 

Bod č. 8 – Diskuse

*Paní Hlaváčková se dotazovala na příspěvek na akce pořádané pro děti, jako dětský den a rozloučení s prázdninami, starosta odpověděl, že obec přispívá 500,- Kč na akci pro děti.

*Paní Říhová doporučila, aby v rámci rozpočtu se přispívalo jako např. na Masopust

*Paní Malecká upozornila, že taková akce stojí asi 5.000,- Kč, je nutné připravit rozpočet a doložit doklady k proplacení a požádat v dostatečném předstihu zastupitelstvo

*Pan Miroslav Petráček se dotazoval na průběh pozemkových úprav katastru.

*Paní Říhová se dotazovala na úpravy bytu v č.p. 211

*Paní Bechyňská upozornila na úklid ulice Draha, aby nebyl prováděn v den svozu popelnic

*Paní Hošková vznesla dotaz na zápis a následné přijetí dětí do školky.

Na dotazy v diskuzi odpověděl starosta obce.

 

Bod č. 9 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z IV. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení ze IV.  zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:35 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. IV./2015

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.6.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Lubomír Pondělíček, dne ...........................................

 

                       Mgr Hana Říhová, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 10.6.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 4. května 2015, od 17:30 hodin.

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.4.2015 do 4.5.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z minulého  zasedání pan Uldrych a paní Cífková neměli připomínky k provedenému zápisu.

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Slunečko a pan Černohorský, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda pan Kotík, členové pan Pesl a paní Malecká. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovateli zápisu pana Slunečka a pana Černohorského, zapisovatelem pana Petráčka, návrhovou komisi ve složení předseda pan Kotík, členové pan Pesl a paní Malecká.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

Následně schůze pokračovala dalším bodem

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Závěrečný účet obce za rok 2014

5. Rozpočtové změny

6. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

7. Odprodej pozemků v majetku obce

8. Smlouva s RWE o napojení a distribuci

9. Setrvání ve svazku DSO a Svazkové školy Bez Hranic

10. Různé:     

11. Diskuze

12. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

Bod č. 4. – Závěrečný účet obce Řevničov za rok 2014

Starosta upozornil přítomné že Závěrečný účet obce byl vyvěšen v souladu se zákonem o obcích na úřední a internetové desce obce. Upozornil na výhrady auditorů z kontroly, kterou provedli zaměstnanci Krajského úřadu a otevřel diskuzi k tomuto tématu. Nikdo nevznesl dotaz ani žádnou připomínku a proto starosta přistoupil k hlasování o závěrečném účtu obce za rok 2014.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Závěrečný účet obce Řevničov za rok 2014 s výhradou

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen.

Bod č. 5. – Rozpočtové změny

V rámci schváleného rozpočtu obce nebyly do příjmové a výdajové části zohledněny některé položky, zejména u dotačních titulů jako je doplatek dotace na Svážíme bioodpad a smlouvy s Uřadem práce na VPP a vratka za cenu pozemku v celé výši (Kejlová). Po seznámení se změnami byla otevřena diskuze, do které se nikdo nepřihlásil. Prodo podal starosta návrh na usnesení a nechal hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

Bo č.6. – Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

V souladu s novelou (nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 37/2003 Sb. navrhl starosta odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a přednesl nově navrhované odměny vyplývající z tohoto nařízení. K tématu následně otevřel diskuzi a jelikož se nikdo do diskuze nepřihlásil podal návrh na usnesení, o kterém se následně hlasovalo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov Stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády 52/2015 s platností od 5.5.2015

Neuvolněná místostarostka                            7.772,- Kč

Neuvolněný předseda výboru                        1.159,- Kč

Neuvolněný člen výboru                                  911,- Kč

Neuvolněný člen zastupitelstva                      373,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Odměny byly schváleny tak jak byly navrženy.

Bod č. 7 – Odprodej pozemků v majetku obce

V souladuse záměrem zastupitelstva obce byla předložena smlouva na odprodej pozemků obce p.č. 2057/3 a 1773/29 pro pana Tomáše Staňka. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem, který zpracoval Ing. Bohumil Jankovský. Odhadní cena činí 56.290,- Kč. V diskuzi vysvětlil starosta, o které pozemky se jedná a jelikož se nikdo další nepřihlásil bylo o smlouvě hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a panem Tomášem Staňkem, bytem Řevničov č.p. 2 na prodej pozemků p.č. 2057/3 a 1773/29 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 56.290,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 1 Kotík

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

Bod č.8. – Smlouva s RWE o napojení a distribuci

S ohledem na prováděnou výstavbu zasíťování nových stavebních parcel v ulici „Draha III.“ se obnovuje smlouva na připojení a distribuci plynu do uvedené lokality s firmou RWE. Přestože nepropadlo stavební povolení, které je v platnosti musí být obnovena smlouva. Návrh smlouvy budoucí s RWE byla k nahlédnutí a zastupitelé byli informováni na pracovní poradě. V diskuzi se dotazoval pan Pesl na sklon komunikace a zasíťování el. osvětlení. Starosta v krátkosti odpověděl, že se pracuje podle projektu a odkázal toto téma na všeobecnou diskuzi v závěru veřejného zasedání. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil a tak podal starosta návrh na usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu mezi Obcí Řevničov a RWE Gasnet s.r.o., č. 9415000750/2015/161818 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě nájemní

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl navržen.

Bod č. 9 – Setrvání v DSO a Svazkové školy Bez Hranic

Úvodem přednesl starosta proč a kým bylo vyvoláno jednání o setrvání, či vystoupení ze svazkové školy. Uvedl co vedlo minulé zastupitelstvo ke vstupu do DSO Bez Hranic a zřízení nové právnické osoby. Zhodnotil výhody pro obec které shrnul do tří bodů -  ekonomika, solidarita a snazší přístup k dotacím a otevřel diskuzi:

*Pan Uldrych – chyběla ekonomická rozvaha před vstupem do DSO a z jeho pohledu je ekonomika nula od nuly.

*Paní Mášová – naše škola byla silná, vstup do svazkové školy zbytečný a zastupitelstvo by mělo řešit výstavbu nové školky.

*Pan Holý – výhody se projevují, např. dotace od Lega pro zkvalitnění výuky na I. stupni. Škola funguje 1 rok a výsledky jsou lepší než se za první rok čekalo, tak proč by se mělo po roce vystupovat.

*Paní ředitelka Vondrová – zhodnotila chod školy, zhodnotila úspěchy, které se podařilo za jeden rok dosáhnout, snížení cen energií, dotace, výhody přímého toku finančních prostředků z MF přímo na právnickou osobu. Nižší zatížení rozpočtů obcí a další.

*Paní Bestajovská, předsedkyně DSO Bez Hranic podpořila trvání Svazkové školy, doplnila a podpořila paní Vondrovou.

*Pan Pesl – jednoznačně pro, svazková škola má spoustu výhod a po roce nelze vyvodit závěry o výhodnosti či nevýhodnosti projektu.

*Paní Rybová – nesouhlasí s prezentovaným názorem pana Pesla a kritizovala kontakt školy s rodiči.

*Paní Hadašová – odmítla, že by škola nekomunikovala s rodiči a přednesla jakým systémem škola komunikuje.

*Pan Holý – potvrdil, že komunikace mezi školou a rodiči funguje lépe ve svazkové škole.

*Paní Vondrová se vrátila k ekonomice a vysvětlila jak funguje financování u svazkové školy a u škol zřizovaných obcemi.

*Paní Lincová – proč nejezdí děti do školy v přírodě.

*Paní Vondrová vysvětlila, že je to problém učitelů, kteří odmítají na školy v přírodě jezdit. Jediná učitelka z řevničovské školy, která má zájem doprovázet žáky na školu v přírodě jede s tuřanskou školou.

*Pan Holý- potvrdil odpověď paní ředitelky, že škola v přírodě končí  u kantorů.

*Pan Přibyl – varoval před důsledky vystoupení a na náklady s tím spojené.

*Paní Mášová – ekonomika není vše, naše škola byla vžda silná a svazkovou školu nepotřebuje

*Paní Bechyňská – zveřejnit výsledky hospodaření školy za rok 2013 a Svazkové školy za rok 2014, aby bylo vidět jak se hospodařilo a hospodaří, kolik peněz šlo na žáka loni a předloni.

*Paní Říhová – příspěvek na žáka a příslušný rok určuje stát

*Paní Rzadkovaská – dotaz na ředitelku -může právnickou školskou osobu zřídit obec?

*Paní Vondrová – pravděpodobně může, ale jelikož toto nikdy neřešila musela by to zjistit

Jelikož byla diskuze obsáhlá a nikdo se již nehlásil. Ukončil starosta diskuzi a dal hlasovat. Jelikož návrh, aby se vystoupilo vzešel z části zastupitelstva bylo nejprve hlasováno o vystoupení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje vystoupení z DSO a Svazkové školy Bez Hranic ke dni 31.12.2015

Výsledek hlasování: Pro: 6 Říhová, Pondělíček, Malecká, Uldrych, Černohorský,Vejražková                           Proti: 4 Petráček, Cífková, Pesl a Slunečko

                                    Zdrželi se: 1 Kotík

Zastupitelstvo rozhodlo o vystoupení z DSO a Svazkové školy Bez Hranic

Jelikož bylo rozhodnuto o vystoupení upozornil starosta, že by měla být pověřena osoba, která učiní všechny potřebné kroky aby k 31.12.2015 byla škola a školka vyvázána ze svazku a od 1.1.2016 fungovaly samostatně a  požádal o návrh, kdo ze zastupitelů přijme tuto odpovědnost.

V diskuzi pan

*Pan Pondělíček  navrhl aby se toho ujal starosta obce a pomáhala mu s tím paní Holá a paní Pondělíčková.

*Pan Petráček tento návrh s díky odmítl s tím, že hlasoval pro setrvání ve svazku a jakákoli okolnost, která by zapříčinila nezdar s vystoupením by byla brána jako bojkot z jeho strany. Upozornil, že se neustanovuje komise, ale jeden člen zastupitelstva, který tím bude pověřen a domnívá se, že by to měl být někdo, kdo souhlasil s vystoupením ze svazku, třeba místostaroskta.

*Pan Pondělíček následně navrhl paní Vejražkovou, které návrh nijak nekomentovala

*Paní Vondrová oznámila, že bude čekat na pokyny a do komise doporučila aby byl jmenován právník a ekonom, aby vše proběhlo bez problémů a v termínu. Dále konstatovala, že nadále je to problém obce Řevničov.

Do diskuze se nikdo další nepřihlásil a tak bylo hlasováno o pověření.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje paní Stanislavu Vejražkovou, místostarostku obce, zpracováním a vyřízením všech legislativních kroků potřebných pro zřízení právní subjektivity ZŠ a MŠ Řevničov tak, aby od 1.1.2016 byly právně a účetně odděleny od Svazkové školy Bez Hranic.

Bod č. 10 - Různé

V bodě různé nebyl žádný bod proto se pokračovalo diskuzí

Bod č. 11 – Diskuse

*Pan Hába – jak se vyvíjí situace s firmou Xannatos

*Starosta vysvětlil současný stav, připomínky, které byly předány do konce dubna budou postoupeny firmě, aby je mohla zapracovat do studie. Jinak jak vyplynulo z jednání na pile, že firma osloví občany tak se podle něho toto nestalo

*Pan Přibyl – ochranné pásmo dráhy

*starosta – ano ve studii je zapracované ochranné pásmo dráhy a lesa. Papírově dokonalé, ale studie toto nerespektuje a pravděpodobně počítá s výjimkou

*Paní Mášová – adresovala dopis zastupitelstvu a žádná z jejích připomínek se neřeší. Označení čekáren, nové vývěsky před obchodním domem, mizerná informovanost občanů ze strany obce a další

*starosta upozornil, že dopis byl nahlas přečten na minulém veřejném zasedání takže s tím byli zastupitelé a občané seznámeni. Poděkoval že kritika z její strany probíhá veřejně a ne někde před obchodním domem formou šuškandy.

*Paní Charvátová – kritika zpravodaje, cenzurované a seškrtané články, chyby v datech u jubilantů

*Paní Malecká, autor zpravodaje, data obdržela z OÚ články neškrtá

Bod č. 12 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z III. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v  20:30 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. III./2014

5) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.5.2015,  zapsal: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Miroslav Černohorský, dne ...........................................

 

                       Josef Slunečko, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 12.5.2015

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 23. března 2015, od 17:30 hodin.

 

 

Bod č. 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin místostarostkou obce, která konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.3.2015 do 23.3.2015. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z Ustavujícího zasedání pan Černohorský a pan Pesl neměli připomínky k provedenému zápisu.

 

Bod č. 2 – Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Uldrych a paní Cífková, zapisovatelem pan Petráček a návrhová komise ve složení: předseda paní Říhová, členové pan Slunečko a pan Pondělíček. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovateli zápisu pana Uldrycha a paní Cífkovou, zapisovatelem pana Petráčka, návrhovou komisi ve složení předseda paní Říhová, členové pan Pondělíček a pan Slunečko.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

Následně schůze pokračovala dalším bodem

 

Bod č. 3 - Program:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

3. Schválení programu

4. Účetní uzávěrka obce za rok 2014

5. Rozpočet obce pro rok 2015

6. Rozhodnutí o přidělení dotace na zateplení MŠ

7. Smlouvu o dílo na zateplení budovy MŠ dle výsledků z výběrového řízení.

8. Podání žádosti o dotaci na zateplení sportovních kabin č.p. 497

9. Podání žádosti o dotaci z FROM Stč. Kraje na opravu části komunikace ul. Karlovarská

10. Různé:      1: Odprodej pozemků v majetku obce

                        2: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

                        3: Smlouva a dodatek smlouvy č. 1 na zpracování žádosti o dotaci

                        4: Transformace Svazku pro dopravní obslužnost a SMO Rakovnicka

                        5: Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti

 

 

 

11. Na vědomí:          1. Dopis starostovi Sokola Řevničov

                                   2. Převod hasičské techniky

                                   3. ZVA dotace na zateplení ZŠ (dotace SFŽP)

                                   4. ZVA dotace na snížení imisní zátěže (dotace SFŽP)

12. Diskuze

13. Závěr

 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala místostarostka možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dala hlasovat o navrženém programu.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1. až č. 3. programu byly vyčerpány předala slovo starostovi a jednání pokračovalo dle schváleného programu

 

Bod č. 4. – Účetní uzávěrka obce Řevničov za rok 2014

Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2014. Obec hospodařila s finančními prostředky ve výši příjmů 29.989.701,31 Kč a výdajů 26.686.847,85 Kč. Zůstatky na účtech k 31.12.2014 činily 13.934.455,61 Kč. Před hlasováním byla otevřena diskuze. V rámci jednání uvedl starosta, že k tématu byla svolána pracovní porada, kde byly projednány dotazy zejména k výdajové stránce rozpočtu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Účetní uzávěrku za rok 2014 tak jak byla předložena

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen.

 

Bod č. 5. – Rozpočet obce pro rok 2015

V rámci připravovaného rozpočtu se v rámci příjmové základny vycházelo z plnění příjmů za rok 2014. V rámci výdajů se postupovalo s ohledem na mandatorní výdaje a v souladu s připraveným investičním záměrem obce pro rok 2015. Rozpočet byl projednán a upraven na pracovní poradě. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 21.000.000,- Kč. V diskuzi k rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto bylo hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 ve výši příjmů a výdajů 21.000.000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen. Následně předložil starosta žádosti o příspěvek pro SK Sparta Řevničov, Sokol Řevničov a Svaz zdravotně postižených, Svaz diabetiků a Českého svazu včelařů z Nového Strašecí. Ohledně příspěvku pro SK Sparta Řevničov ve výši 75.000,- Kč byla vedena vzrušená diskuze. Starosta navrhl aby jejich příspěvek byl zkrácen na 50.000,- Kč. Pan Černohorský doporučoval 35.000,- Kč. Paní Říhová vznesla dotaz proč se předkládá žádost o příspěvky když je v rozpočtu schváleno 100.000,- Kč na sport. Starosta oponoval, že příspěvky se projednávaly vždy na veřejném plénu, aby se předešlo dezinformacím a nemístným pomluvám. Pan Pondělíček žádal o zveřejnění celkových nákladů klubu na což mu bylo zodpovězeno panem Peslem, že se jedná řádově o 200.000,- Kč. Pan Uldrych požadoval podání vyúčtování poskytnutého příspěvku na což mu bylo odpovězeno, že se vyúčtování předkládá za každý rok, jelikož je vyžadováno pro audit hospodaření. Pan Zábranský požadoval, aby bylo počítáno i s prostředky pro SDH. Jelikož SDH nepožádalo o příspěvek nebyl tento dotaz v diskuzi relevantní, přesto na práci s dětmi je v rozpočtu vyčleněna částka 5.000,- Kč, kterou SDH obdrží. Pan Bříza upozornil, že výjezdová jednotka SDH není totožná s Dobrovolným sborem hasičů, že výjezdovou jednotku zřizuje obec, proto nelze srovnávat náklady na hasiče s podporou spolků.  Jelikož nebyly další dotazy a bylo všem vysvětleno, že se jedná o příspěvek pro děti a mládež bylo hlasováno o příspěvcích. Pro příspěvek fotbalistům ve výši 50.000,- Kč hlasovalo 10 zastupitelů pro, pan Černohorský proti. Pro ostatní organizace, kde byl navržen příspěvek pro Sokol 15.000,- Kč a po 1.000,- Kč pro každého dalšího žadatele se vyjádřilo všech 11 přítomných členů.

 

Bod č.6. – Rozhodnutí o přidělení dotace

V rámci přidělení dotace od SFŽP na zateplení MŠ byla zastupitelstvu předložena Smlouva č. 14196003 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Tento mnohokrát diskutovaný záměr obce zateplit budovu školky byl několikrát projednáván v zastupitelstvu a převládl názor, že obec od tohoto záměru ustupovat nebude. V diskuzi požádal pan Uldrych  starostu, aby více objasnil situaci, jak se bude dál postupovat a za jakých podmínek. Starosta v krátkosti shrnul fakta proč se tak zastupitelstvo rozhodlo. Upozornil, že prvořadá je bezpečnost dětí. Před samotnou akcí bude po odkrytí vnější vrstvy panelů posouzen stav budovy statikem a posléze se buď bude pokračovat nebo se stavba zastaví a vrátí dotační prostředky. V diskuzi se dotazoval pan Linc jak je řešena regulace topení. Starosta odpověděl, že regulace nebyla součástí výběrového řízení a že o regulaci bude ještě hovořit ohledně závěrečného vyhodnocení akce „Zateplení ZŠ“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu č. 14196003 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení budovy MŠ

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Smlouva byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Bod č.7. – Smlouva o dílo na zateplení MŠ

Přítomní byli seznámeni s výběrovým řízením na dodavatele stavby, které bylo vedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Soutěž si nechala obec administrovat a jako nejvýhodnější uchazeč (výběr uchazeče určovala cena) byl vybrán Stavební podnik Rakovník. Jelikož podle zákona o zadávání veřejných zakázek musí být podepsána smlouva do 15 dnů od nabytí právní moci výběrového řízení, požádal starosta o dodatečné schválení smlouvy o dílo. Cena díla činí 3.934.335,- Kč. Stavba bude realizována od půlky června 2015 a bude dokončena do 20.9.2015. S ohledem na uzavření školky se dotazovala paní Rybová jestli nedojde k prodloužení lhůty dokončení stavby a jestli se skutečně děti vrátí do školky se zahájením nového školního roku. Na dotaz odpověděl starosta, že se tento katastrofický scénář nepředpokládá, ale vyloučit ho nedovede. V případě takovéto nepředvídatelné události by se situace řešila s ředitelkou školy a okolními školkami. Pan Pondělíček se dotazoval, zda  je možné vypovědět smlouvu bez sankcí v případě, že by se stavba nerealizovala. Ve smlouvě tato klauzule není.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu o dílo se Stavebním podnikem Rakovník na zateplení budovy MŠ

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl navržen.

 

 

 

 

Bod č. 8 – Podání žádosti ze SFŽP na zateplení sportovních kabin č.p. 497

Úvodem starosta upozornil, že prioritou bylo zateplit hasičárnu, ale s ohledem na nedořešené vlastnické vztahy rozhodlo zastupitelstvo o podání žádosti na zateplení sportovních kabin. Vysvětlil rozsah úprav počínaje zateplením pláště, změnou vytápění, úpravou vnitřní dispozice, novou střechou a zateplením podlahy. Na zpracování a podání žádosti bylo pouhých 6 týdnů takže nebylo jednoduché nechat zpracovat projekt, energetický audit a další náležitosti tak aby se vše stihlo do termínu stanoveném SFŽP.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje podání žádosti ze SFŽP na zateplení sportovních kabin č.p. 497

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak, jak byl navržen.

 

Bod č. 9 - Podání žádosti o dotaci z FROM Stč. Kraje na opravu části komunikace ul. Karlovarská (Kozí Roh)

Pro rok 2015 je možné požádat Krajský úřad Stč. Kraje v rámci dotačního programu FROM o dotaci na opravu místních komunikací. Po jednání v zastupitelstvu bylo doporučeno požádat o dotaci na opravu místní komunikace „Kozí Roh“. Žádost o dotaci musí schválit zastupitelstvo obce a žádost samotná musí být zpracována a podána do 15.4.2015. Předpokládané náklady na stavbu jsou 1.500.000,- Kč. S ohledem na investice do opravy místních komunikací požádal pan Uldrych starostu o přehled rozpracovanosti staveb. Starosta uvedl, že krom záměru opravit uvedenou komunikaci proběhne oprava ulice Smetanova, která se nepodařila zrealizovat v roce 2014. Bude vypsáno výběrové řízení na opravu zbývající části Vosykova. Pracuje se na ulici „Draha III.“ Další záměr je oprava chodníku v ulici Masarykova. Dobudování plynofikace, vodovodu a kanalizace v ulici „Draha III.“. V souvislosti s výstavbou nové ulice se dotazoval pan Linc jak to bude se silnicemi dotčenými výstavbou a pan Šanda jak je to se stavebním dozorem. Kontrola stavby probíhá standardně, kvalitu odvedené práce na vodě a kanalizaci sledují pracovníci firmy Ravos, Plyn si budou dozorovat a přejímat plynárny. Na výstavbu komunikace se dělají zátěžové zkoušky. Ohledně bahna a prachu, tím jak se používá komunikace Nová Draha požádal starosta o shovívavost, protože se jedná o velkou stavbu ovlivňovanou počasím. Úklid a případné úpravy spojené s výstavbou budou řešeny v závěru stavby. Pan Uldrych navrhl, aby byly dotčeným občanům doručeny letáky se základními informacemi. Starosta potvrdil, že se tak děje a dělo vždy v konkrétní ulici. Po diskuzi na téma komunikace bylo hlasováno o podání žádosti o dotaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvalujepodání žádosti z programu FROM Stč. Kraje na opravu části ul. Karlovarská (Kozí Roh)

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                                  Zdrželi se: 0

 

 

Bod č. 10. - Různé

V bodu různé bylo projednáno 5 bodů dle schváleného programu.

                        1: Odprodej pozemků v majetku obce

                        2: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

                        3: Smlouva a dodatek smlouvy č. 1 na zpracování žádosti o dotaci

                        4: Transformace Svazku pro dopravní obslužnost a SMO Rakovnicka

                        5: Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti

 

 

 

10/1. – Odprodej pozemků v majetku obce

Pan Staněk se obrátil na zastupitelstvo se žádostí o odprodej pozemků p.č. 2057/3 a p.č. 1773/29. Zastupitelstvo projednalo jeho žádost na pracovní poradě s tím, že pozemky obec odprodá za odhadní cenu. Cenu znaleckého posudku hradí žadatel. Jelikož v den veřejného zasedání předložil pan Staněk znalecký posudek, který vypracoval Ing. Jankovský předložil starosta spolu se záměrem i schválení kupní smlouvy. Jelikož zastupitelé usoudili, že neměli dostatek času na prostudování znaleckého posudku byl projednán pouze záměr na uvedený prodej. V diskuzi nebylo dál pokračováno a bylo hlasováno o prodeji pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje prodej pozemků p.č. 2057/3 a 1773/29 panu Staňkovi za odhadní cenu. Cenu za vypracování znaleckého posudku hradí žadatel.

Výsledek hlasování: Pro: 10                       Proti: 1 Kotík             Zdrželi se: 0

 

10/2. - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Na základě tří návrhů směrnic na zadávání veřejných zakázek byla vybrána směrnice, kterou zpracoval pan Uldrych. Směrnice určuje jak a jakým způsobem bude poptávána zakázka na služby a práce ze strany obce. Směrnice bude po schválení zveřejněna na stránkách obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

10/3. - Smlouva a dodatek smlouvy č. 1 na zpracování žádosti o dotaci

S ohledem na zpracování a podání žádosti o dotaci byl osloven Ing. David Plíštil. Z tohoto důvodu byla předložena smlouva a dodatek smlouvy č. 1. Smlouva upřesňuje částku, která bude za tuto službu poskytnuta a činí 2% z uznatelných nákladů, minimálně 40.000,- Kč. Dodatek smlouvy ruší smlouvu a tím i platbu v případě, že obci nebude dotace přiznána. 90% z ceny za službu je kryto z dotace. Pan Pondělíček žádá, aby veškeré smlouvy byly předloženy zastupitelstvu včas. Starosta se omluvil za toto pochybení. Nebyl záměr schovávat smlouvu, ale nedostatek času, který byl na zpracování dotace se odrazil i do korespondence mezi obcí a firmou. Díky časové tísni se dělalo na základě slovní dohody. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje smlouvu a dodatek č.1 smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem na zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení sportovních kabin č.p. 497.

Výsledek hlasování: Pro: 10            Proti: 0           Zdrželi se: 1 Černohorský    

 

10/4. - Transformace Svazku pro dopravní obslužnost a SMO Rakovnicka

Valná hromada výše uvedených svazků odsouhlasila transformaci, pro kterou je nutné přijmout Usnesení členských obcí. Obec Řevničov je pouze ve Svazku pro dopravní obslužnost. Prostřednictvím tohoto svazku je financována autobusová doprava, která je mimo režim základní dopravní obslužnosti. Paní Říhová vznesla dotaz co se změní pro obec, kdy budou nové stanovy a jak vznášet požadavky. Pro obec se nezmění nic, nadále bude přispívat pouze na dopravní obslužnost, stanovy budou až po dokončení transformace a požadavky lze uplatňovat kdykoli. Obec několik požadavků již uplatnila a bylo jí vyhověno. Zejména pro zlepšení spojení s nádražím a posunutím času odjezdů s ohledem na dojíždějící žáky do ZŠ. Bylo konstatováno, že svazky suplují bývalé okresy. Pan Pondělíček se dotazoval na smlouvy s dopravci, aby bylo možné sledovat tok prostředků, zda jsou účelně vynaložené. Svazek schvaluje hospodaření a má svůj vnitřní kontrolní mechanismus. V roce 2013 vystoupilo ze svazku město Nové Strašecí, což mělo za následek navýšení příspěvku na občana. Bude-li pravdou, že ve svazku skončí i město Rakovník bude to znamenat konec svazku, protože Rakovník přispívá zhruba 50 % .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Transformaci výše uvedených svazků tak jak je uvedeno v příloze Č 1. Usnesení č.II. ze dne 23.3.2015

Výsledek hlasování? Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

10/5. - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti

S ohledem na uložení kabelového vedení společnosti O2 Czech republic a.s. na pozemky p.č. 55/1 a 55/2 byla předložena smlouva o zřízení služebnosti. V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy a proto bylo hlasováno o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Smlouvu

Výsledek hlasování? Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

 

Bod č. 11 – Na vědomí

Na vědomí byly předloženy 4 body: 1. Dopis starostovi Sokola Řevničov

                                                           2. Převod hasičské techniky

                                                           3. ZVA dotace na zateplení ZŠ (dotace SFŽP)

                                                           4. ZVA dotace na snížení imisní zátěže (dotace SFŽP

1. Starosta podal informace ohledně dopisu Sokolu Řevničov s návrhem na bezúplatný převod místní Sokolovny do majetku obce a odpověď starosty Sokola pana Bílého. Byly navrženy 2 termíny na uspořádání schůzky a to 8 nebo 15. dubna 2015. Termíny projedná starosta a podá zastupitelům informace o místě a času konání.

2. Na základě podané žádosti o převod hasičské techniky z majetku státu na obec nám bylo doručeno vyrozumění od krajského ředitelství HZS Stč. kraje, které bylo přečteno. V vyrozumění se popisuje, jak musí stát postupovat ohledně dalšího nakládání s majetkem a že v průběhu roku budeme informováni o dalším postupu. V této souvislosti upozornil starosta na připravovanou dotační výzvu, kde bude možné žádat až o 90% finančních prostředků na pořízení nové hasičské techniky. Z jeho pohledu jsou jen dvě cesty a to převod od státu nebo pořízení nové hasičské techniky za pomoci dotace. Zakoupení vozidla starého 20 a více let není zrovna vhodné řešení současné situace. Zastupitelstvo se bude nadále touto problematikou zabývat. Pan Pesl navrhl, aby bylo uvažováno o stavbě nové hasičárny, když jednání o převodu pozemku pod budovou té stávající nikam nevedou. Takové řešení zastupitelstvo doposud neprojednávalo.

3. Závěrečné vyhodnocení akce – zateplení budovy ZŠ. Po roce provozu bylo v souladu s rozhodnutím SFŽP podáno závěrečné vyhodnocení této akce. Vyhodnocení bylo podáno v řádném termínu a bude požádán FÚ o kontrolu dotace. K závěrečnému vyhodnocení musel být zpracován nový energetický audit. Jeho autorka (Ing. Straková) konstatovala, že bez otopného regulačního systému je i přes snahu školníka nedostatečná tepelná regulace a tím i zbytečné ztráty. Navrhla, aby s ohledem na zlepšení výsledků úspor bylo do tohoto investováno, tak aby po dalším čtyřletém monitoringu nebyly sankce ze strany SFŽP.

4. Závěrečné vyhodnocení akce – snížení imisní zátěže (zametací vůz) Po ročním provozu bylo podáno vyhodnocení na SFŽP ČR. V rámci snížení imisí plníme všechny požadované parametry. Na akci proběhla kontrola  FÚ, který v rozhodnutí konstatuje, že obec postupovala správně a nejsou důvody pro krácení nebo navrácení dotačních prostředků

5. Místostarostka přečetla dopis paní Marie Mášové, který prostřednictvím starosty obdrželi všichni zastupitelé. Paní Říhová konstatovala, že schránka na podněty občanů je dobrý nápad a měla by se realizovat.

Uvedené body 1 až 5 byly vzaty na vědomí a nebylo k nim hlasováno

 

 

Bod č. 12. -  Diskuse

-paní Lincová konstatovala, že se z jejího pohledu zlepšila informovanost občanů a to i díky obci na face-booku. Velmi ocenila dětskou hernu, která měla premiéru minulou středu 18.3.2015 a požádala o změnu vytápění aby tam nebyla taková zima. Dále se informovala jak bude obec řešit stížnosti občanů co jsou na internetu?

-Podle informací starosty se do budovy topí když je otevřena knihovna. Vytápění se nechá prověřit a řádně naprogramovat. Stížnosti, které jsou na internetu, o kterých obec neví, nemůže řešit. Obec má oficiální webové stránky a e-mailovou adresu. Máli někdo pocit, že má obec něco řešit, ať své podněty odesílá na oficiální adresu.

-paní Kuželová se ptala na prostory vhodné pro tvoření s dětmi, různé ruční práce. Jediný volný prostor je v patře nad drogerií. Je tam jeden záchod s umyvadlem. Není problém si prostory prohlédnout. Klíče jsou u paní Dekojové.

 

Bod č. 13 - Závěr

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z II. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                                   Zdrželi se: 0

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v  20:15 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. II./2014

5) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.4.2015

 

 

Zapisovatel: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Petr Uldrych, dne ...........................................

 

                       Zdeňka Cífková, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 1.4.2015

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 15. prosince 2014, od 17:30 hodin.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce Řevničov.

Starosta  konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řevničov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.12.2014 do 15.12.2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Úvodem bylo konstatováno, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. (prezenční listina, příloha č. 1). Ověřovatelé zápisu z Ustavujícího zasedání paní Říhová a paní Cífková neměli připomínky k provedenému zápisu. Následně byli určeni ověřovatelé zápisu pan Pesl a pan Černohorský, zapisovatelem pan Petráček. Jelikož nebyly žádné připomínky a protinávrhy bylo hlasováno o předloženém návrhu.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovateli zápisu pana Pesla a pana Černohorského a zapisovatelem pana Petráčka

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

 

 

 

Program:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Projednání a schválení jednacího řádu

4. Rozpočtové provizorium na I.Q roku 2015

5. Rozpočtové změny

6. Různé:        1: Majetkoprávní vypořádání s ŘSD, prodej pozemku pod silnicí I/6

                        2: Stížnost občanů řevničovského nádraží

                        3: Dodatek smlouvy o dílo s fa. Froněk spol. s r.o. Rakovník

                        4: Žádost o finanční příspěvek pro SOKOL Řevničov

                        5: Transformace SMOT A SPDO

7. Diskuze

8. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dal hlasovat o navrženém programu.

 

 

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program veřejného  zasedání:

 

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Jelikož body č. 1 a č. 2 programu byly vyčerpány pokračovalo zasedání dle schváleného programu

 

Bod č. 3. – projednání a schválení jednacího řádu

Před hlasováním byla dána možnost sdělit v diskuzi své stanovisko ohledně jednacího řádu. Paní Vejražková upozornila na článek 7 odst. 4 kde se hovoří o volbě návrhové komise, která nebyla zvolena. Starosta upozornil, že komise bude navržena v souladu s jednacím řádem, bude-li schválen tak jak byl předložen. Žádné další připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje jednací řád pro volební období 2014 - 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen

 

Jelikož článek 7 odst. 4 jednacího řádu stanoví, že bude provedena volba návrhové komise byl navržen předsedou návrhové komise pan Kotík a členy paní Malecká a pan Pondělíček. Jelikož nebyly k návrhu žádné připomínky bylo o něm hlasováno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí návrhovou komisi ve složení: Předseda pan Kotík, členové paní Malecká, pan Pondělíček

Výsledek hlasování: Pro: 8                         Proti: 0                       Zdrželi se: 3

Návrh byl schválen tak jak byl předložen, navržení členové návrhové komise se zdrželi hlasování.

 

 

Bod č. 4. – Rozpočtové provizorium pro I.Q. roku 2015

Starosta informoval o povinnosti schválit rozpočtové provizorium není-li schválen rozpočet obce na rok 2015. Jedná se o administrativní záležitost, aby se obec nedostala do rozporu s finančními předpisy ČR a navrhl schválit rozpočtové provizorium na období I. až III. měsíc roku 2015 ve výši 3/12 rozpočtu roku 2014. Před hlasováním byla dána možnost přítomným členům zastupitelstva a občanům vyjádřit se k tomuto bodu v diskuzi. Pan Uldrych navrhl, aby rozpočtové provizorium platilo pouze pro leden a v lednu byl projednán a schválen rozpočet. Starosta upozornil, že rozpočtové provizorium padá dnem schválení rozpočtu a termín do III/2015 je nepozdější termín pro projednání a schválení rozpočtu. Jelikož nebyly další dotazy a připomínky bylo hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničova schvaluje rozpočtové provizorium pro I.Q.  roku 2015 ve výši 3/12 plnění rozpočtu roku 2014

Výsledek hlasování: Pro: 11                        Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl navržen.

 

 

 

 

Bod č.5. – Rozpočtové změny

Rozpočtové změny připravila účetní obce v souladu s finančními předpisy. Oproti původně navrženým, které byly předloženy na pracovní poradě došlo k mírnému odlišení.

Byla upřesněna částka příjmů a výdajů ohledně dotace na svážíme bioodpad a do změn byla nově zahrnuta dotace na hasiče. V rámci projednávání rozpočtových změn požádal starosta o pověření k provádění rozpočtových změn do výše 200.000,- Kč, aby mohl operativně schvalovat změny a nenastala situace, kdy by došlo ke zpoždění ve schvalování změn, čímž by došlo k porušení rozpočtové kázně, z čehož následně plynou postihy nadřízených orgánů. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Paní Říhová se dotazovala starosty jestli není částka nepřiměřeně vysoká a zda se neobává převzít zodpovědnost v rámci schvalování takovéto částky. Starosta odpověděl, že se této odpovědnosti nebojí. Pověření provádění rozpočtových změn do této výše měl v minulém zastupitelstvu, tuto možnost nezneužívá. Využívá ji v krajních případech, převážně v rozpočtových změnách týkajících se příjmů. Pan Kotík potvrdil, že změny byly řešeny v kontrolním výboru a nebylo shledáno pochybení. Pan Pondělíček nesouhlasí s pověřením do takovéto výše. Uvedenou problematiku sleduje a okolní starostové nemají takovou pravomoc. Jako příklad uvedl starostu města Nové Strašecí, který má pověření do výše 100.000,- Kč. V diskuzi dále vystoupil pan Přibyl, který otevřeně řekl, že se jedná o směšnou částku, že chápe, že jedná-li se o rodinný rozpočet, že se jedná o hodně peněz, ale v rámci potřeb a rozpočtu obce se nejedná o nic mimořádného a lehce kontrolovatelného. Starosta konstatoval, že na této částce netrvá, že ji navrhl tak jak bylo pověření z minulého zastupitelstva a jeli jiný protinávrh. Jelikož žádný nebyl a nikdo se dál v diskuzi nevyjádřil dal hlasovat nejprve k rozpočtovým změnám a následně k pověření starosty provádět rozpočtové změny do výše 200.000,-Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje rozpočtové změny dle přílohy

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Rozpočtové změny byly schváleny všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov pověřuje starostu obce  prováděním rozpočtových změn do výše 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých)

Výsledek hlasování: Pro: 7              Proti: 1 Pondělíček    Zdrželi se: 3 Říhová, Černohorský, Malecká

Návrh byl schválen tak jak byl navržen.

 

 

Bod č. 6. - Různé

V bodu různé bylo projednáno 5 bodů dle schváleného programu. Ke 4 bylo hlasováno a 1 byl vzat na vědomí.

 

6/1. - Majetkoprávní vypořádání s ŘSD, prodej pozemku pod silnicí I/6

S ohledem na probíhající Komplexní pozemkové úpravy katastru Řevničova bylo zjištěno, že pozemek v majetku obce p.č. 3311/2 o výměře 130 m2 se z větší části nachází v tělese silnice I. tř. I/6. Z tohoto důvodu nabídlo ŘSD ČR majetkové vypořádání a nabídlo odkoupení pozemku, dle státem stanovené ceny. K bodu byla otevřena diskuze, ve které se nikdo nevyjádřil. Následně bylo hlasováno o prodeji pozemku.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje v rámci majetkového vypořádání prodej pozemku p.č. 3311/2 v k.ú. Řevničov pro ŘSD ČR

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0           Zdrželi se: 0

 

6/2. - Stížnost občanů řevničovského nádraží

Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Vlas s paní Jeřábkovou se stížností na pana Haužvice ve věci pokácení části živého plotu na pozemku LČR. Stížnost, ve které bylo popsáno jak k incidentu došlo podepsalo v rámci petice 39 občanů. Pan Vlas a paní Jeřábková byli přítomni na veřejném zasedání a poskytli bližší informace o incidentu. Tento incident byl odsouzen všemi přítomnými občany. V rozsáhlé diskuzi na toto téma vystoupili krom zastupitelů a předkladatelů stížnosti pan Přibil, pan Nocar a další. Pan Vlas informoval o průběhu šetření odboru ŽP MěÚ Rakovník, podání stížnosti na přestupkovou komisi MěÚ Nové Strašecí a jednání s LČR. Starosta potvrdil, že nabídl panu Haužvicovi možnost umístění dopravního zrcadla, i když si je vědom nebezpečnějších míst. Ke kácení došlo přestože souhlas s kácením nedala ani obec ani majitel pozemku. Po dohodě se zastupiteli byla stížnost postoupena ČIŽP. Jelikož se stížnost začala stáčet na sousedské vztahy ukončil starosta diskuzi a dal hlasovat o návrhu na postoupení stížnosti.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje postoupení stížnosti občanů Řeničov, nádraží na ČIŽP

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Postoupení stížnosti bylo schváleno.

 

6/3. - Dodatek smlouvy o dílo s fa. Froněk spol. s r.o. Rakovník

Starosta informoval o problémech s opravou komunikace v ul. Vosykova a Smetanova. S ohledem na pokročilou dobu a neplnění termínu obsaženého ve smlouvě byla dokončena se zpožděním část ulice Vosykova a oprava části ulice Smetanova nebyla zahájena. Po dohodě s firmou byly namísto sankcí vyplývající ze smlouvy navrženy kompenzace ve formě nefinančního plnění. (oprava části chodníku u KV silnice, oprava výtluků v ulici Havlíčkova, přenechání recyklátu a další). Na posunu termínu měla největší vliv oprava státní silnice I/16 Řevničov – Mšec, která v době uzavírání smluv mezi obci a firmou Froněk měla být zahájena až v roce 2015. Rozhodnutí ŘSD ČR posunout stavbu do roku 2014 pak komplikovalo plnění dalších smluv ze strany dodavatele. V diskuzi otevřel téma opravy ulice Pod Džbánem pan Uldrych. Doporučil, aby na firmu Viamo, která opravuje uvedenou ulici, byly využity všechny sankce vyplývající ze smlouvy. Připravený úsek pro opravu je nutné před samotnou pokládkou opět upravit a náležitě kontrolovat, aby byla oprava provedena kvalitně. Pan Kotík spolu se starostou informovali o těžkostech a o snaze vyřešit situaci před nadcházejícími svátky. V krátkosti ještě starosta informoval o problémech v průběhu opravy slánské silnice při průtahu obcí, zejména okolo přechodů před školou a školkou. Po vyčerpání diskuze bylo přistoupeno k hlasování

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje dodatek smlouvy s fa. Froněk spol. s r.o.Rakovník, který spočívá v prodloužení termínu plnění do 31.5.2015

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Dodatek smlouvy byl schválen.

 

 

 

6/4. - Žádost o finanční příspěvek pro SOKOL Řevničov

Sokol Řevničov požádal zastupitelstvo o příspěvek na opravu sokolovny ve výši 10.500,- Kč. Oprava byla provedena a doložena fakturou. V rozpravě neměl nikdo z přítomných zastupitelů a občanů žádnou připomínku.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Sokol Řevničov ve výši 10.500,- Kč

Výsledek hlasování? Pro: 11           Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Příspěvek pro Sokol Řevničov ve výši 10.500,- Kč byl schválen.

 

6/5. - Transformace SMOR A SPDO

Starosta předložil informaci z Valné hromady Svazku pro dopravní obslužnost okresu Rakovník, (SPDO) která se konala 15.12.2014, ze které se vrátil před zahájením veřejného zasedání. Na jednání byl předložen návrh spojit dva dobrovolné svazky obcí pod jednu hlavičku a to již zmiňovaný SPDO spolu se Svazkem měst a obcí okresu Rakovník (SMOR). Obě organizace zastupují obce okresu a převážná část obcí je v obou svazcích. Oba svazky využívají stejné zázemí a vedou je téměř totožní lidé. Sloučením se zjednoduší administrativa. Členské poplatky se nezmění. Valná hromada svazků tuto transformaci doporučila.  K informaci se nehlasovalo a byla pouze vzata na vědomí.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov bere na vědomí připravovanou transformaci Svazku pro dopravní obslužnost okresu Rakovník a Svazku měst a obcí Rakovnicka

 

 

Bod č. 7. -  Diskuse

-Paní Jeřábková požádala o úpravu rozbahněného terénu před autobusovou zastávkou na nádraží.

-Paní Hlaváčková pozvala všechny přítomné na valnou hromadu SDH Řevničov, která se koná 17.1.2015 v hasičárně. Dále upozornila na nutnost oprav budovy a požádala o zahrnutí oprav do připravovaného rozpočtu.

- Pan Přibyl upozornil na problém s opravou ulice u hřbitova, doporučil nechat dokončit opravy jinou firmu, když není možná domluva. Pan Kotík v této souvislosti upozornil, že bude u dokončovacích prací a na kvalitu dohlédne.

- Pan Bříza přednesl zprávu a stavu zásahové jednotky, zejména o stavu techniky, kde žádá o urychlené řešení nákupu nové techniky. Kritizoval, že se jeho dopisem nikdo nezabýval a že nejsou zváni na jednání zastupitelstva. Obec se k nim chová macešsky, na nic nedostávají finanční prostředky. Pan Pondělíček upřednostňuje bezúplatný převod techniky, pan Pesl upozornil na volební programy a na nutnost se tomuto tématu dále věnovat. Starosta upozornil, že kritika ohledně dopisu, že se s tím zastupitelstvo nezabývalo je neoprávněná. Dopis byl řešen na veřejném zasedání a bezúplatný převod techniky není možné uskutečnit ze dne na den.

Jelikož se téma převodu a politické lobby neustále opakovalo ukončil starosta diskuzi a předal slovo dalšímu zájemci.

- Paní Charvátová upozornila na diskuzi ohledně sokolovny na facebooku, na slovní napadání sokolů s ohledem na nekonání se vánoční zábavy.

- Paní Iblová podala informaci o havarijním stavu sokolovny, o vynakládaných financích na provoz a údržbu. S ohledem na současný stav nemohou z důvodu bezpečnosti pronajmout budovu pro konání zábav.

-Pan Uldryh požádal o setkání zástupců Sokola a zastupitelstva na únorové pracovní poradě.

 

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil, požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. K návrhu nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat o usnesení.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení z I. veřejného zasedání  zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

Před samotným ukončením popřál starosta všem přítomným hezké vánoční svátky a pozval všechny na již tradiční Betlémské světlo a Novoroční výšlap na Louštín

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v  19:45 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

4) Usnesení č. I./2014

5) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2014

 

 

Zapisovatel: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Miroslav Černohorský, dne ...........................................

 

                       Jiří Pesl, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 22.12.2014

 

Obec Řevničov

Zastupitelstvo obce Řevničov

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řevničov,

konaného dne 10. listopadu 2014, od 17:00 hodin.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Řevničov bylo zahájeno v 17 .00 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Petráčkem.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. října 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Řevničov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 10.11.2014 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Řevničov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Cífkovou a paní Říhovou a zapisovatelem pana Petráčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov  určuje ověřovateli zápisu paní Cífkovou a paní Říhovou a zapisovatelem pana Petráčka

Výsledek hlasování: Pro: 9              Proti: 0                       Zdrželi se: 2, Říhová, Cífková

Návrh byl přijat tak jak byl navržen

 

 

 

 

Program:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1. Zahájení

2. Předání osvědčení o zvolení

3. Složení slibu

4. Určení ověřovatelů a zapisovatele

5. Volba starosty a místostarosty

určení počtu místostarostů

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

určení způsobu volby starosty a místostarosty

• volba starosty

• volba místostarosty

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

volba předsedy finančního výboru

• volba předsedy kontrolního výboru

• volba členů finančního výboru

• volba členů kontrolního výboru

7. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

8. Diskuse

9. Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se v diskuzi a následně dal hlasovat o navrženém programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje předložený program ustavujícího zasedání:

 

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0           Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Bod 5 - volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit v diskuzi své stanovisko. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro: 11                       Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen tak jak byl předložen

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako

dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích a ostatní funkce, aby byly vykonávány jako neuvolněné Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla otevřena diskuze na toto téma. Nikdo ze zastupitelů ani přítomným občanům nesdělil jiné stanovisko a následně bylo hlasováno o návrhu.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Ostatní funkce budou vykonávány jako funkce neuvolněné.

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0           Zdrželi se: 0

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo a vyzval přítomné, aby se vyjádřili ke způsobu volby. Nikdo z přítomných nenavrhl tajnou volbu. Starosta a místostarosta budou voleni veřejným hlasováním.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní Cífková navrhla zvolit do funkce starosty pana Petráčka.

Členka zastupitelstva paní Říhová navrhla zvolit do funkce starosty pana Pondělíčka.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádný další návrh nebyl podán. Nejprve bylo hlasováno o prvně navrženém kandidátovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí starostou Jiřího Petráčka

Výsledek hlasování: Pro: 6              Proti: 5 Vejražková, Říhová, Malecká, Pondělíček, Černohorský   Zdrželi se: 0

V prvním kole volby byl nadpoloviční většinou zvolen starostou Jiří Petráček

 

Jelikož byl předsedající ustavující schůze zvolen do funkce starosty pokračoval dále ve vedení schůze a vyzval přítomné členy k podání návrhu člena na funkci místostarosty.

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Byly podány následující návrhy:

 

Člen zastupitelstva pan Černohorský navrhla zvolit do funkce místostarosty paní Vejražkovou

Člen zastupitelstva pan Uldrych  navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Pesla

 

Jelikož nebyl podán jiný návrh a v diskuzi se nikdo nevyjádřil k navrženým členům bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí místostarostou Stanislavu Vejražkovou

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 5 Petráček, Cífková, Slunečko, Pesl, Uldrych,  

Zdrželi se: 0

V prvním kole volby byla nadpoloviční většinou zvolena místostarostou Stanislava Vejražková.

 

 

 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Upozornil, že členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a účetní obce. V této souvislosti navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničova zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0           Zdrželi se: 0

Návrh na zřízení tříčlenného finančního a kontrolního výboru byl schválen všemi členy

 

Volba předsedy finančního výboru:

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na fnkci předsedy finančního výboru. Členka zastupitelstva paní Malecká navrhla za předsedu finanční komise paní Říhovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a nikdo nenavrhl dalšího kandidáta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí předsedou finančního výboru Mgr. Hanu Říhovou

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0           Zdrželi se: 0

Paní Hana Říhová byla zvolena předsedou finančního výboru

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní Vejražková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Černohorského

Člen zastupitelstva pan Pesl navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Kotíka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům vyjádřit v diskuzi své stanovisko. Jelikož nebyl vznesen žádný dotaz ani doplňující návrh na volbu předsedy bylo hlasováno v pořadí, tak jak byli kandidáti navrženi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Miroslava Černohorského

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 4 Petráček, Cífková, Slunečko, Kotík Zdrželi se: 1 Pesl

Pan Miroslav Černohorský byl zvolen předsedou kontrolního výboru

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní Říhová navrhla zvolit členy kontrolního výboru paní Jitku Petráčkovou a Kateřinu Rzadkovskou

Starosta obce navrhl, aby členové komise byli členy zastupitelstva a navrhl pana Jiřího Pesla a pana Lubomíra Pondělíčka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí členy finančního výboru paní Petráčkovou a Rzadkovskou

Výsledek hlasování: Pro: 5  Proti: 5           Petráček, Slunečko, Kotík, Pesl, Cífková, Zdrželi se: Vejražková

Zdrželi se: 1 Uldrych

Návrh zastupitelky Říhové nebyl přijat

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí členy finančního výboru pana Pesla a Pondělíčka

Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 0           Zdrželi se: 3 Pesl, Pondělíček, Uldrych

Výše navržení kandidáti byli zvoleni za členy finančního výboru

 

Následně požádal starosta přítomné členy zastupitelstva, aby podali návrhy na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní Říhová navrhla za členku kontrolního výboru paní Šárku Havránkovou

Člen zastupitelstva pan Černohorský navrhl za člena kontrolního výboru pana Miloslava Kotíka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov volí členy kontrolního výboru paní Šárku Havránkovou a pana Miloslava Kotíka

Výsledek hlasování: Pro: 10            Proti: 0                       Zdrželi se: 1 Kotík

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení jak byl navržen

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna:

Neuvolněný člen zastupitelstva vykonávající funkci místostarosty  ve výši 7.509,- Kč, a to ode dne 10.11.2014.

Neuvolněný člen zastupitelstva vykonávající funkci předsedy výboru ve výši 1.120,- Kč, a to od 10.11.2014.

Neuvolněný člen zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru ve výš 880,- Kč, a to od 10.11.2014

Neuvolněný člen zastupitelstva ve výši 360,- Kč a to od 10.11.2014

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy ani občané obce neuplatnili žádná stanoviska v rámci diskuze.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši podaného návrhu. Odměna bude poskytována měsíčně ode dne přijetí tohoto usnesení..

místostarosta 7.509,-  Kč,

předseda výboru 1.120,-. Kč,

člen výboru 880,-. Kč,

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 360,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce byly schváleny

 

 

 

 

8. Diskuse

Následně otevřel starosta diskuzi, do které se jako jediný přihlásil pan Přibyl, který ve svém příspěvku poděkoval minulému zastupitelstvu za vykonanou práci. V krátkosti zhodnotil uplynulé volební období, upozornil na problémy, o kterých se domnívá, že by se na ně mělo zaměřit nové zastupitelstvo a popřál nově zvolenému zastupitelstvu hodně zdaru v novém období. Za svůj projev byl po právu oceněn potleskem všech přítomných občanů v sále.

 

Jelikož se nikdo další do diskuze nepřihlásil přečetl starosta návrh na usnesení z jednotlivých bodů tak jak bylo v průběhu zasedání hlasováno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řevničov schvaluje Usnesení u ustavující schůze zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro: 11            Proti: 0                       Zdrželi se: 0

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina zastupitelů obce

2) Prezenční listina občanů obce, kteří se zúčastnili zasedání

3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

4) Usnesení

5) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2014

 

 

Zapisovatel: Jiří Petráček

 

Ověřovatelé:   Hana Říhová, dne ...........................................

 

Zdeňka Cífková, dne ...........................................

 

Starosta: Jiří Petráček, dne 18.11.2014

 

ZÁPIS

z XIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. září 2014

 

Počet členů zastupitelstva:        12

Přítomni:                                  12

Omluveni:         -                      

Neomluveni:     -                      

Hosté z řad občanů:                 5

 

Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Cífková a členové paní Hlaváčková a pan Rosenbaum, ověřovatelé zápisu paní Rzadkovská a Bechyňská.

 

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové změny
 4. Různ5.   Diskuze

6.   Závěr

Pro: 12                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

 

 

   2. Byly předloženy a následně schváleny rozpočtové změny dle přílohy

Pro: 12                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

 

3. Různé:

                     1. Byly předloženy smlouvy o dílo na rekonstrukci místních komunikací, části ulic Vosykova a Smetanova s firmou Franěk dopravní stavby Rakovník. Zakázka byla soutěžena a firma nabídla nejnižší cenu.  V rámci diskuze byl upřesněn rozsah stavby. Vosykova ulice od napojení na silnici I. tř. I/6 až ke křižovatce s ulicí Tylova. Smetanova ulice zbývající část od křižovatky s ulicí Draha až k silnici III. tř. na Kroučovou. Jelikož nebyly ke stavbám výhrady, bylo o stavbách hlasováno „en block“. Smlouvy byly schváleny všemi přítomnými členy zastupitelstva

Pro: 12                                             Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

                        2. V rámci přiznané dotace od SFŽP na svoz bioodpadu byla předložena a následně schválena smlouva s firmou TENDRA Mělník na provedení výběrového řízení na dodavatele techniky a správy Bene-fillu na období 5ti let.

Pro: 12                                     Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

                        3. Byl projednán a schválen převod práv na provozování dokončené splaškové kanalizace v ulici Pod Džbánem a Husova do VSOR Rakovník, jehož je obec členem.

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

4. Byla předložena, projednána a schválena kupní smlouva na odprodej pozemku p.č. 761/1 paní Lucii Cífkové za cenu 470.000,- Kč

Pro: 12                                    Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0

 

5. Byla předložena následně schválena smlouva se společností Advi-servis, Praha na odprodej pozemku p.č. 854/38 za cenu 1200,- Kč/m2

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

6. Na základě zpracovaného GP na oddělení části pozemků p.č. 3855 a 749/25 byla schválena kupní smlouva s manželi Radek a Petra Vitnerovi, bytem Řevničov 197 za cenu 100,- Kč/m2

Pro: 12                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

                        7. Byla předložena žádost manželů Zdeňka a Václava Vitnerovi, bytem Řevničov 496 o odkoupení části pozemku p.č. 3853. Komise, která provedla místní šetření podala zprávu a doporučila část uvedeného pozemku prodat. Obec schválila prodej pozemku za 100,- Kč/m2. Žadatel zpracuje na svůj náklad GP na oddělení pozemku, následně bude předložena ke schválení kupní smlouva

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

                        8. Na základě žádosti o přidělení obecního bytu byly projednány žádosti paní Liebezeitové a paní Součkové. Po diskuzi k tématu přehodnotilo zastupitelstvo svůj postoj a rozhodlo přidělit byt paní Součkové.  Nájemní smlouva byla schválena jednomyslně.

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

                        9. Ing Filip Hrnčíř požádal v rámci rozšíření služeb o pronájem podkroví části obecního úřadu na provozovnou pizzerie. S ohledem na skutečnost, že prostory využívá klub radioamatérů byla jeho žádost zamítnuta. V diskuzi byli přítomní upozorněni na bezúplatné užívání prostor klubem, který v obci působí od roku 1949. Panu Hrnčířovi budou nabídnuty jiné prostory, např. I patro budovy č.p. 128

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

7. Diskuze

Jelikož ke každému bodu byla vedena diskuze a v rámci otevřené diskuze nebyla žádná připomínka požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo v 19:00 hodin zasedání ukončeno.

Zapsal 1.10.2014                                                      

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. června 2014

Počet členů zastupitelstva:        12

Přítomni:                                  10

Omluveni:         -                       1 (Slunečko)

Neomluveni:     -                       1 (Holý)

Hosté z řad občanů:                 2

 

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Hlaváčková a pan Kotík, ověřovatelé zápisu paní Rzadkovská a Bohatá.

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet obce za rok 2013
 4. Ustanovení počtu členů zastupitelstva
 5. Rozpočtové změny
 6. Různé:  1. Dodatek smlouvy o dílo na stavbu vodovod a vodojem Řevničov - nádraží

2. Smlouva o dílo Draha III

3. Prodej pozemku

4. Postouení vodovodu a vodojemu  - nádraží do VSOR

5. Smlouva o zřízení věcného břemene

6. Informace o dotacích a další

7.   Diskuze

8.   Závěr

Pro: 10                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

   3. Byl předložen závěrečný účet obce za rok 2013, který byl projednán a schválen s výhradou vyplývající z auditu hospodaření.

Pro: 10                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

   4. V souladu s ustanovením § 68 a §69 zákona 128/200 Sb., o obcích byl navržen počet členů zastupitelstva obce na nadcházející volební období 2014 – 2018 v počtu 11 členů. Po diskuzi k tomuto bodu, kde byly zváženy varianty, které umožňuje výše uvedený zákon bylo hlasováno k návrhu, který byl jednohlasně odhlasován

Pro: 10                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

   5. Byly předloženy a následně schváleny rozpočtové změny

Pro: 10                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

6. Různé:

                     1. Byl předložen dodatek smlouvy o dílo č.1 na výstavbu Vodovod a vodojem Řevničov – nádraží ve věci víceprací spojených s realizací přípojek jejichž délka neodpovídala výkazu v projektu. Celkové vícenáklady tvoří 554.372,93 Kč bez DPH Po diskuzi směřující ke špatně odvedené práci projektanta bylo o dodatku hlasováno

Pro: 10                                             Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

                        2. Byla předložena smlouva s firmou Ekostavby Louny, která předložila nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby „Draha III“ a byla vybrána v řádném výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vysoutěžená cena činí 5.378.200,- Kč bez DPH. V diskuzi byly ocitovány všechny firmy, které se zúčastnily výběrového řízení včetně jejich nabídkových cen. Následně byla smlouva odsouhlasena

Pro: 10                                     Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        3. Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Tomáše Raise a paní Martiny Frelichové o odprodej pozemků p.č. 776/17 a 776/19. Ze snímku pozemkové mapy, kterou si v diskuzi vyžádalo zastupitelstvo není patrné jestli část pozemku 776/17 není užívána sousedním č.p. Z diskuze vzešel návrh, aby byl tento bod stažen z jednání. Zastupitelé požadují aby byla provedena kontrola na místě. V případě, že část pozemku užívá soused tak pozemek geodeticky oddělit a následně nabídnout k prodeji

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

4. S ohledem na dostavbu vodovodu a vodojemu na nádraží byl starostou předložen návrh vložit tuto stavbu do VSORu Rakovník. Po diskuzi zda majetkově nebo pouze práva bylo s ohledem na fakt, že v případě vložení práv není vytvářen fond reprodukce, ale jen oprav a že by následné investice v budoucnosti musela hradit obec hlasováno o majetkovém postoupení s tím, že rozhodnutí nemá vliv na cenu vody. Vklad majetku byl odsouhlasen

Pro: 10                                    Proti:                                       Zdržel se hlasování: 0

5. RWE Gas Net předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku k novostavbě na pozemku p.č. 3853. Smlouva byla schválena tak jak byla předložena

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

6. S ohledem na dlužné nájemné za pronájem bývalých sportovních kabin ve výši 4.583,- Kč a na majetkovou újmu způsobenou obci poškozením kamerového systému školy ve výši 7.089,80 Kč předložil starosta návrh na podání žaloby proti odpovědným osobám. V diskuzi byly projednány podrobnosti a následně bylo hlasováno

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        7. S ohledem na pořízení nového zametacího vozu předložil starosta návrh na zřízení pracovního místa se zkrácenou pracovní dobou. V diskuzi bylo projednáno, aby nový stroj byl využíván i pro sousední obce pakliže to umožňují podmínky dotačního rozhodnutí. Následně byla projednána žádost pana Václava Ostrovského, který splňuje všechny kvalifikační předpoklady a zastupitelstvo schválilo přijetí výše jmenovaného do trvalého pracovního poměru

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        8. V rámci zřízení svazkové školy byly na obec v závěru roku 2013 převedeny finanční prostředky z fondů MŠ a ZŠ  Řevničov. S ohledem na připravované opravy a modernizaci školských zařízení byl předložen návrh převést tyto fondy zpět na Svazkovou školu, aby mohly být finance využity na opravách a údržbě interiérů budov školy a školky. Celková částka z fondů činí 651.837,97 Kč. Po diskuzi o využití, na které konkrétní „akce“ budou peníze použity bylo hlasováno o převodu, který byl schválen

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        9. Prostřednictvím právníka JUDr. Černého byl podán návrh na odstoupení od  kupní smlouvy na pozemek p.č. 761/1 mezi Obcí Řevničov a paní Taťánou Kejlovou, která byla uzavřena 31.8.2003. Podle kupující je na pozemku kabel společnosti Telecom jinak než bylo uvedeno v kupní smlouvě. Po projednání bylo s ohledem na skutečnost, že zastupitelé ctí dobré jméno obce a nemají zájem na soudních sporech odstoupit od smlouvy pokud jmenovaná podá písemnou žádost do konce srpna 2014.

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        10. ŘSD ČR správa Karlovy Vary předložila žádost o právu provést stavbu. Jelikož se jedná o léta diskutovaný obchvat obce a smlouva bude použita pro podání žádosti o stavební povolení s tím, že se jedná o pozemky pro dočasný zábor byla smlouva schválena. V diskuzi informoval starosta o vývoji kolem připravované stavby.

Pro: 0                                      Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        11. Společnost Chmel s.r.o. Pochvalov předložila ke schválení Pachtovní smlouvu ohledně pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu. Smlouva byla upravena v souladu s novým občanským zákoníkem. Byla navýšena výše pachtovného a upravena doba pachtu. V diskuzi zazněla kritika na neřešenou situaci okolo znečišťování a poškozování místních komunikacích v souvislosti se zemědělskou výrobou. V rámci diskuze byla smlouva doplněna dodatkem s tím, že nebude-li akceptován dodatek ke smlouvě ze strany společnosti nebude pachtovní smlouva uzavřena.

Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        12. Závěrem podal starosta informace o dotacích. V rámci podaných žádostí o dotaci na zateplení MŠ a pořízení techniky na zkvalitnění s nakládání s odpady byly tyto žádosti akceptovány ze strany SFŽP. Dále byla přislíbena dotace z MMR ČR ve výši 1. mil. Kč na domovní přípojky vody a kanalizace pro stavbu DrahaIII.

Krajské dotace nebyly pro rok 2014 přiznány.

7. Diskuze

V diskuzi upozornil pan Přibyl na špatné zajištění studny před hřbitovem, díru u firmy Hacker, rozbitý pilíř ČEZu  v křižovatce Zahradní – Karlovarská a nepořádek pře domem pana Šandy, který byl přítomen a k připomínce se vyjádřil.

Paní Hlaváčková upozornila na špatný stav hasičárny. Kritizovala nevyřešenou majetkovou situaci, kdy pozemek pod stavbou není obce a není možné žádat o dotace na opravu. Dále upozornila na neutěšený stav vitrín před OD a rozbité čekárny.

Starosta přislíbil řešení těchto problémů v co nejkratším období. Ohledně čekáren bude napřed instalován kamerový systém, vitríny užívají spolky v obci a je i na nich v jakém je mají stavu. Když je před lety přejímaly byly všechny funkční, zasklené a uzamykatelné. Ohledně pozemku se čeká na vyjádření o ceně k odkoupení. Studna bude řešena v co nejkratším čase, pan Hacker bude vyzván aby učinil nápravu, buď zahrnutím nebo řádným označením. Díra je totiž na soukromém pozemku. O pilíři bude opětovně informován ČEZ. Nehodu vyšetřovala policie.

8. Po ukončení diskuze požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo ve 20:10 hodin zasedání ukončeno.

Zapsal 20.6.2014                                                      

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. března 2014

Počet členů zastupitelstva:     12

Přítomni:                                10

Omluveni:       -                       -

Neomluveni:   -                       2 (Cífková, Rosenbaum)

Hosté z řad občanů:               4

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Hlaváčková a členové paní Bechyňská a paní Bohatá, ověřovatelé zápisu pan Pesl a pan Kotík

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Účetní uzávěrka za rok 2013
 4. Rozpočet pro rok 2014
 5. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Řevničov za rok 2013
 6. Různé:            1. Žádosti o dotace ze SFŽP

2. Označení ulice

3. Žádost o bezúplatný převod pozemku 89/53

4. Bezúplatné užívání budovy na st.p.č. 445

5. Změna nájemce v č.p. 98, pizzerie

6. Pronájem bytu

7. Příspěvky neziskovým organizacím

7.   Diskuze

8.   Závěr

Pro: 10                                                            Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

   3. Byla předložena účetní uzávěrka obce za rok 2013. Příjmy obce činily 26.362.053,74 Kč, výdaje 24.414.074,72 Kč. Na bankovních účtech měla obec k 31.12.2013 celkem 9.991.602,15 Kč.  Výsledky hospodaření projednala finanční komise a nezjistila nesrovnalosti.

Pro: 10                                                            Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

   4. Rozpočet obce pro rok 2014 byl navržen ve výši 24. mil. Kč, výdaje ve výši 29. mil. Kč a rozdíl ve výši 5. mil. Kč bude vykryt z přebytku hospodaření obce z minulých let. Návrh rozpočtu projednala finanční komise obce a byl schválen jak byl navržen

Pro: 10                                                            Proti: 0                                   Zdržel se hlasování: 0

   5. Byly předloženy účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Řevničov za rok 2013 v účetní hodnotě 0,- Kč.

Pro: 10                                                            Proti: 0                                   Zdržel se hlasování: 0

6. Různé:     1a. V bodě různé předložil návrh žádosti o dotaci ma nákladní automobil a štěpkovač ze SFŽP ve výši cca 2 mil. Kč. Náklady obce  v případě přiznání dotace činí 10%. Po diskuzi k tématu byl návrh odsouhlasen

Pro: 10                                            Proti: 0                                   Zdržel se hlasování: 0

1b.. Byl projednán návrh na dotaci na zateplení budovy mateřské školy ze SFŽP. Návrh vzbudil bouřlivé emoce. Po diskuzi, ve které byla kritizována „kosmetická úprava“ byla předložena projektová dokumentace. Po ukončení diskuze bylo hlasováno

Pro: 9                                                  Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 1 (Kotík)

 2. Dále byl projednán návrh pana Kotíka na označení ulice od hřbitova směrem na Hředle. Po anketě , ke které se vyjádřili občané žijící v uvedené ulici byl vybrán název ulice „Pod Džbánem“

Pro: 10                                                Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

 3. Starosta informoval o možnosti získat do majetku obce pozemek p.č. 89/53 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek sousedí s budovou starých sportovních kabin. Po diskuzi bylo hlasováno

Pro: 10                                                Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

4. SK Sparta Řevničov požádala o dlouhodobý pronájem uvolněné budovy starých sportovních kabin st. p.č. 445. Pan Pesl předložil záměr SK Sparty na využití a bylo hlasováno

Pro: 10                                               Proti:                                                  Zdržel se hlasování: 0

5. Nájemce pizzerie v č.p. 98 požádal zastupitelstvo o změnu nájemní smlouvy ve smyslu změny nájemce. Novým nájemcem byl odsouhlasen pan Filip Hrnčíř, bytem Kozojedy 31

Pro: 10                                               Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

6. Na základě žádosti pana Pachmana z května 2008 byl předložen návrh nájemní smlouvy na byt v č.p. 347. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nejstarší podanou žádost byla smlouva schválena. Cena nájemného je 750,- Kč/měsíc

Pro: 10                                               Proti: 0                                           Zdržel se hlasování: 0

7. Příspěvky neziskovým organizacím:

Na základě žádostí byly projednány a následně schváleny žádosti o příspěvek z obecního rozpočtu. Příspěvek byl projednán a schválen ve výši:

1.000,- Kč pro Český svaz zdravotně postižených v Novém Strašecí

1.000,- pro Český svaz včelařů v Novém Strašecí

1.000,- Kč pro Svaz Diabetiků v Novém Strašecí   

8.000,- Kč pro futsalový oddíl Sokola Řevničov

10.000,-Kč pro Obec Baráčníků v Řevničově na opravu fasády budovy č.p. 149

40.000,- Kč pro SK Sparta Řevničov na činnost a opravy sportovních kabin

7. Diskuze

Jelikož se ke každému bodu diskutovalo zvlášť a nebyly žádné další dotazy, nebyla diskuze otevřena

8. Starosta požádal předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo v 19:30 hodin zasedání ukončeno.

Zapsal 24.3.2014                                                      

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. prosince 2013

Počet členů zastupitelstva:     12

Přítomni:                                11

Omluveni:       -                       1 (Pesl)

Neomluveni:   -                       -

Hosté z řad občanů:               4

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Hlaváčková a členové paní Bechyňská a paní Rzadkovská, ověřovatelé zápisu paní Cífková a pan Kotík

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 4. Rozpočtové změny
 5. Dotace pro rok 2014
 6. Různé:            1. Pronájem nebytových prostor v č.p. 462

2. Působení MAS Rakovnicko ve správním obvodu Řevničova

3. Odprodej pozemku 854/38

4. Souhlas s užitím rezervního fondu ZŠ

5. Výpověď z pronájmu

6. Pozvánka na slavnostní otevření MŠ Tuřany, pozvánka pí. Holé do ZŠ Řevničov, opakovaná stížnost p. Martínka

7. Dodatečné schválení smlouvy o vytvoření DSO Bez Hranic

 

8.   Diskuze

9.   Závěr

Pro: 11                                    Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

   3. Bylo předloženo rozpočtové provizorium pro na leden až březen roku 2014 ve výši 3/12 rozpočtu roku 2013.

Pro: 11                                    Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

   4. Byly předloženy ke schválení rozpočtové změny, které připravila účetní obce. Položky v rámci rozpočtových změn vysvětlil starosta a dal k uvedenému bodu hlasovat.

Pro: 11                                    Proti: 0                                   Zdržel se hlasování: 0

   5. Jednání pokračovalo předložením žádostí o dotaci Krajskému úřadu Stč. Kraje. Bylo navrženo podat dotaci na dětské hřiště pro školku a na opravu MK Vosykova. Po diskuzi ve které starosta vysvětlil, že se může žádat vždy o jednu dotaci v rámci vypsaných témat byla žádost o dotace schválena

Pro: 11                                    Proti: 0                                   Zdržel se hlasování: 0

   6. Různé:     1. V bodě různé předložil starosta obce žádost pana Leváka na pronájem nebytových prostor v č.p. 462. S ohledem na ukončení činnosti a podání výpovědi předchozího nájemce byla žádost schválena. Prostory budou využívány na opravu motorových vozidel a cena byla stanovena na 1.200,- Kč měsíčně.

                        2. Byl projednán návrh MAS Rakovnicko, který podal žádost o schválení územního obvodu obce Řevničov pro rok 2014 – 2020 z důvodu možnosti čerpání evropských fondů. Možnost žádat o dotace z ROPu tak mají obce i právnické osoby. Jelikož vše vysvětlil manažer svazku pan Dvořák, nebylo k tématu žádných dotazů a připomínek.

Pro: 11                                    Proti:                                                  Zdržel se hlasování: 0

                        3. Dále byl projednán odprodej stavební parcely pro firmu Advi-sys, s.r.o, zastoupenou MUDr. Romportlem. Po diskuzi ohledně využití pozemku, zda záměr koresponduje s územním plánem a dalšími připomínkami bylo hlasováno

Pro: 11                                    Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

                        4. Starosta podal informaci o žádosti ředitelky školy paní Holé o použití rezervního fondu  a fondu majetku dle přílohy. Jelikož většina prací byla již provedena byla žádost paní ředitelky schválena tak jak byla předložena.

Pro: 10                                    Proti: 0                                               Zdržel se hlasování: 0

5. Na obec byly doručeny dvě výpovědi z nájmu a to byt v čp. 347 od pana Vyskočila a nebytové prostory v č.p. 462 od pana Valuše. Jelikož výše jmenovaní nemají vůči obci žádné pohledávky a výpovědi byla podány v souladu s uzavřenými smlouvami byla výpovědi z nájmu vzaty na vědomí.

6.Dále byla vzata na vědomí pozvánka Obce Tuřany na slavnostní otevření přístavby nové mateřské školy, pozvánka paní ředitelky na prohlídku školy a opakovaná stížnost (upozornění) pana Martínka na nesprávný postup výstavby vodojemu na nádraží, zejména na výběr dodavatele stavby.

7. V rámci přípravy vzniku školské právnické osoby (svazkové školy) byla v předloženém znění dodatečně schválena smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí „Bez hranic“ .

8. Diskuze

Ve všeobecné diskuzi byl vznesen dotaz na rozbité čekárny, neplatiče za svoz komunálního odpadu, bylo upozorněno na nedostatky v provedené renovaci pomníku k výročí vzniku I. Republiky.

9. Po zodpovězení dotazů požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo v 19:30 hodin zasedání ukončeno.

 

Zapsal 11.12.2013                                                    

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XV. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.října 2013

Počet členů zastupitelstva:        12

Přítomni:                                  10

Omluveni:         -                       1 (Kotík, Pesl)

Neomluveni:     -                       -

Hosté z řad občanů:                 3

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Hlaváčková a paní Cífková, ověřovatelé zápisu paní Rzadkovská a pan Slunečko

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva o převodu činnosti, práv a pracovně právních vztahů a povinností na DSO Bez hranic.
 4. Rozpočtové změny
 5. Potvrzení přísedící u Okresního soudu
 6. Různé:  1. Dílčí audit hospodaření za I-IX 2013

2. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

3. Informace o vzniku DSO Bez hranic

4. Souhlas s užitím rezervního fondu a fondu odměn ZŠ

5. Dopis účetní školy a školky ohledně účtování

6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek

7. Dopis pana Václava Hajného ohledně výpovědi z nájmu

7.   Diskuze

8.   Závěr

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

   3. Byla předložena a projednána smlouva o převodu činnosti, práv a pracovně právních vztahů a povinností na DSO Bez hranic. K uvedené smlouvě nebyly vznešeny žádné připomínky a smlouva byla schválena.

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

   4. Byly předloženy ke schválení rozpočtové změny, které připravila účetní obce. Položky v rámci rozpočtových změn vysvětlil starosta a dal k uvedenému bodu hlasovat.

Pro: 10                        Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

   5. Jednání pokračovalo projednáním schválení přísedícího Okresního soudu v Rakovníku. Navržená paní Charvátová byla jednohlasně schválena přísedící pro roky 2014 - 2018

Pro: 10                        Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

   6. Různé:       1. V bodě různé předložil starosta obce dílčí audit hospodaření obce za I. – IX. 2013, který provedly pracovnice Krajského úřadu. V rámci kontrolovaných skutečností nebyly shledány žádné nedostatky. K tomuto bodu nebylo hlasováno, byl vzat pouze na vědomí.

                        2a). Byla projednána a schválena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a ČEZ distribuce ohledně č. IV-12-6016015/VB/01 pro parcelu č. 3853 (přípojka el. p. Roflík) Jelikož se již schvalovala smlouva o smlouvě budoucí nebyla k tomuto bodu vznesena žádná připomínka a bylo přistoupeno k hlasování.

Pro: 10                        Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0

                        2b). Dále byla projednána smlouva o smlouvě budoucí a právo provést stavbu mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce ve věci připojení parcely č. 83. Číslo smlouvy IV-12-6016866/VB/1 pro p. Holíkovou. Po projednání konkrétní trasy byla smlova schválena s podmínkou úpravy povrchu chodníku v celém profilu.

Pro: 10                         Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        3. Starosta podal informaci o vzniku Dobrovolného svazku obcí Bez hranic, který byl ustanoven tak jak vyplývalo z usnesení č. XIV ze dne 7.10.2013. Informace byla vzata na vědomí a nebyla zohledněna v usnesení.      

                        4a). Na žádost paní ředitelky ZŠ Řevničov byl projednán návrh na uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu školy na opravu štítové stěny tělocvičny a vymalování školy. Návrh byl projednán a schválen.

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        4b). Další návrh ředitelky školy se týkal rozpuštění fondu odměn ve výši 45.500,- Kč pro vyplacení odměn zaměstnancům školy. Návrh byl projednán a následně schválen v celé výši.

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

5. Účetní školy a školky paní Petráčková upozornila na rozpory v účtování

v souvislosti s převodem školských zařízení pod svazkovou školu Bez hranic. Jelikož se jedná o účtování dle schváleného převodového můstku bylo po diskuzi k tomuto bodu odsouhlaseno, že účtování proběhne podle pokynů koordinátory  vznikající svazkové školy a zůstatky finančních prostředků budou převedeny k 31.12.2013 na účet obce.

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        6. Na základě podnětu auditorů byla vypracována směrnice o zadávání veřejných zakázek obce. Směrnice jasně vymezuje jak budou řešeny veřejné zakázky s ohledem na předpokládaný finanční rozsah bez DPH. Pod diskuzi bylo hlasováno k tomuto dokumentu a byl přijat tak jak byla navržen

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        7. Pan Hajný z Kroučové, kterému byla podána výpověď z nájmu bývalých sportovních kabin pro neplacení předložil dopis ve snaze změnit rozhodnutí zastupitelstva. V diskuzi mimo jiné zaznělo jestli pan Hajný spolu s podáním dopisu uhradil i dlužné nájemné, což se nestalo. Zastupitelstvo obce svým hlasováním potvrdilo svoje původní rozhodnutí. přestože se k tomuto bodu hlasovalo bylo doporučeno, aby byl tento bod v usnesení vzat na vědomí

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

7. Diskuze

Ve všeobecné diskuzi nebyl žádný příspěvek a jelikož se ke každému bodu vedla diskuze, byl tento bod ukončen.

8. Závěrem požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo v 19:10 hodin zasedání ukončeno.

Zapsal 8.11.2013                                                     

                                                                                                          Jiří Petráček

ZÁPIS

z XIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.října 2013

 

Počet členů zastupitelstva:        13

Přítomni:                                  12

Omluveni:         -                       1

Neomluveni:     -                       -

Hosté z řad občanů:                 28

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Cífková a členové paní Bechyňská a paní Bohatá, ověřovatelé zápisu paní Holý a pan Pesl

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rezignace člena zastupitelstva obce
 4. Přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o vytvoření DSO
 5. Pověření starosty obce účastnit se jednání o uzavření smlouvy o DSO
 6. Různé:  1. Rozpočtové změny

2. Odprodej pozemků firmě ADI Karlovy Vary

3. Pronájem pozemků od Úřadu pro zastupování státu

4. Výpověď z nájmu Autobazar Hajný z důvodu neplacení nájemného

5. Seznámení s volbou přísedících u Okresního soudu

7.   Diskuze

8.   Závěr

Pro: 12                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

   3. Úvodem starosta přivítal hosty, seznámil přítomné s dopisem členky zastupitelstva obce, kde oznamuje zastupitelstvu, že z důvodu nepřetržitého slovního napadání rezignuje na funkci člena zastupitelstva. Ke zprávě o rezignaci nebylo hlasováno, byla vzata na vědomí.

   4. Ve věci založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) byly přítomní informováni o záměru založit tento svazek s obcemi Mšec, Srbeč a Tuřany, za účelem zřízení školské právnické osoby s tím, že zřizovatelem Základní a Mateřské školy ba nebyla obec, ale nově vzniklý Dobrovolný svazek obcí. Jelikož proběhla informační schůzka v hasičárně, kde se mohli všichni zájemci informovat a diskutovat chtěl starosta dát o vzniku hlasovat. Pro údajný nedostatek prostoru v diskuzi ze dne 4.10.2013 byla zahájena všeobecná rozprava spočívající v kritice záměru zejména ze strany pedagogických a provozních zaměstnanců školských zařízení. Na dotazy odpovídal zejména starosta obce a zastupitelka paní Hlaváčková. Po déle než hodinu trvající diskuzi, kde se přítomní začali dožadovat referenda ukončil přes odpor přítomných starosta rozpravu a dal hlasovat   

Pro: 10                        Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 2, Kotík, Bohatá

Po skončení hlasování se přítomní s výjimkou 3 občanů demonstrativně zvedli a opustili sál.

   5.Jednání pokračovalo projednáním pověření starosty obce Řevničov účastnit se jednání o uzavření smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí. K pověření nebyl žádný dotaz

Pro: 121                      Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 1 Petráček

   6. Různé:       1. Byly předloženy ke schválení rozpočtové změny, které připravila účetní obce. Položky v rámci rozpočtových změn vysvětlil starosta a dal k uvedenému bodu hlasovat.

Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        2. Společnost ADI Karlovy Vary s.r.o. předložila žádost o odkoupení pozemků v majetku obce p.č. 2192/1 a 2192/2 za účelem zřízení zahradnictví. Nabídla cenu 60,- Kč za m2, celkem 140.000,- Kč. Záměrem firmy je bezpůdní pěstování ovoce,zeleniny a ostatních rostlin ve fóliovnících, případně sklenících. Případné působení firmy přinese obci pracovní místa a bude odklizen zbytek nepovolené stavby. Po dotazech na firmu a systému pěstování hydroponií bylo o prodeji hlasováno.  

Pro: 12                         Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0

                        3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil nájemní smlouvu na pozemky dlouhodobě užívanými obci. Jedná se o pozemky 89/49 a 89/52 pod hřištěm. Smlouva je navržena na dobu určitou a to do 30.9.2014 s tím, že obec uhradí  nájemné za uplynulé 2 roky. Roční nájemné činí 5.199,- Kč. Obec požádá v průběhu nájemního vztahu o odprodej.

Pro: 12                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

                        4. Z důvodu neplacení nájemného obci řevničov za pronájem budovy Autobazar Hajný bylo navrženo podat výše jmenovanému výpověď z nájmu. S ohledem na skutečnost, že již v minulosti byly problémy s placením nájemného byla výpověď odhlasována.

Pro: 132                      Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

5. Na vědomí byl předložen dokument Okresního soudu v Rakovníku o konci

období volených přísedících a o jmenování a volbě přísedících na období nové.

7. Diskuze

V diskuzi informovala paní Hlaváčková přítomné hosty o vzniku svazkové školy, o postoji zastupitelstva k tomuto bodu. Na dotaz jak to bude dál s náhradníkem za odstoupivší členku. Starosta informoval, že náhradník nastupuje z kandidátky za kterou byla zvolena paní Patráková a v případě, že by nikdo z náhradníků nenastoupil na její místo pokračuje zastupitelstvo ve 12 členném složení. Jelikož před odchodem z jednání předala paní ředitelka žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervních fondů a tato žádost nebyla součástí schváleného jednání, bude žádost projednána na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.

8. Závěrem požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení návrhu na usnesení. Usnesení bylo schváleno tak jak bylo navrženo. Následně bylo v 19:25 hodin zasedání ukončeno.

Zapsal 16.10.2013                                                    

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.září 2013

Počet členů zastupitelstva:        13

Přítomni:                                  13

Omluveni:         -                       -

Neomluveni:     -                       -

Hosté z řad občanů:                   5

Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Pesl a členové pan Slunečko a pan Kotík, ověřovatelé zápisu paní Rzadkovská a paní Hlaváčková.

Následně předložila program veřejného zasedání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Informace o Svazkové škole
 4. Rozpočtové změny
 5. Smlouva o dílo na zateplení budovy školy
 6. Nájemní smlouvy pro nebytové prostory

7.   Pronájem pozemků Agro Mšec

8.   Smlouvy o zřízení věcných břemen

9.   Diskuze

10. Závěr

 

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

 

   3. Úvodem starosta přivítal hosty, kteří informovali zastupitele o snaze Mšece o zřízení Svazkové školy. Vysvětlili způsob zřizování, seznámili se dvěmi svazkovými školami a po dalekosáhlé a vyčerpávající diskuzi pozvali zastupitelstvo do jedné ze svazkových škol „karlovarský venkov“. K informační schůzce se nehlasovalo, byla pouze vzata na vědomí.

   4. Byly předloženy návrhy rozpočtových změny, které pravidelně zpracovává účetní obce. Rozpočtové změny jsou v souladu s účetními předpisy.  Ke změnám podal starosta stručné vysvětlení a následně bylo o nich hlasováno.

Pro: 13                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

   5. Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby byla nejlépe hodnocena a doporučena firma Stavební podnik Rakovník, která nabídla nejnižší cenu za dílo. Smlouva s firmou byla odsouhlasena, cena za dílo 6.269.615,- Kč

Pro: 12                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: Holý

   6. a) Paní Sylvie Walterová podala výpověď z nájmu nebytových prostor v č.p. 80. Výpověď k 31.8.2013 byla akceptována. K výpovědi nebylo hlasováno a byla vzata na vědomí.

   6. b) Na základě ukončené nájemní smlouvy projednalo zastupitelstvo žádost o pronájem uvolněných prostor v č.p. 80, kterou podala paní Magdalena Vopěnková. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo a nájemní smlouvu schválilo za podmínek smlouvy předcházející, tj. 1.000,- Kč/měsíc. Počínaje 1. říjnem. 2013

Pro: 13                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

   6. c) Pan petr Levák požádal o pronájem bývalé kotelny a sociálního zařízení v č.p. 462. Jelikož jsou prostory pronajaté a doposud nebyla podána výpověď z nájmu, byla žádost vzata na vědomí a dále nabyla projednávána.

Pro: 13                        Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0

    7. Agro Mšec podalo žádost o pronájem pozemků, která byla projednána v roce 2012, ale s ohledem na požadované úpravy nebyla smlouva doposud podepsána. Článek, který byl pro zastupitele nepřijatelný byl ze smlouvy odstraněn a smlouva schválen

Pro: 113                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

  8. a) ŘSD ČR a ČEZ Distribuce požádaly o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve věci přeložky sítí pod plánovaným obchvatem obce rychlostní komunikací R6. Smlouva byla po diskuzi odsouhlasena.

Pro: 13                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 8. b) Čez Distribuce předložila smlouvu O zřízení věcného břemene v rámci úprav vedení NN u č.p. 4. Jelikož byla již schválena Smlouva o smlouvě budoucí, byly smlouva odsouhlaseny

Pro: 13                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

8. c) Stejně bylo postupováno u návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GAsNet

Pro: 13                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

9 Diskuze

V diskuzi se dotazovala paní Mášová na zveřejňování rozborů vody, vývěsní skříň na parte, označení autobusových čekáren. Starosta informoval o výběrových řízeních, stavbách, dotacích a aktivitách starostů okolo výstavby R6

 

Zasedání ukončil starosta ve 20:30 hodin

Zapsal 13.9.2013                                                      

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. června 2013

 

Počet členů zastupitelstva:        13

Přítomni:                                  11

Omluveni:         -                       1 Patráková

Neomluveni:     -                       1 Rosenbaum

Hosté z řad občanů:                   2

 

Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Cífková a členové paní Holý a pan Pesl, ověřovatelé zápisu paní Bohatá a pan Kotík.

 

Následně předložila program veřejného zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet obce za rok 2012
 4. Rozpočtové změny
 5. Kupní a darovací smlouvy
 6. Smlouvy o dílo

7.   Dražba budovy č.p. 32

8.   Zaplocení a užívání pozemku

9.   Jmenování ředitelky školy

10. Pověření starosty prováděním rozpočtových změn a uzavřením smlouvy

11. Diskuze

12. Závěr

 

Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.

 

 

   3. Byl předložen závěrečný účet obce za rok 2012, který byl řádně zveřejněn. Po diskuzi a dotazům, které starosta zodpověděl se hlasovalo a závěrečný účet obce za rok 2012 byl schválen bez výhrad.

Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

   4. Byly předloženy návrhy rozpočtových změny, které pravidelně zpracovává účetní obce. Rozpočtové změny jsou v souladu s účetními předpisy.  Ke změnám podal starosta stručné vysvětlení a následně bylo o nich hlasováno.

Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

   5. a) Byl předložen návrh paní Levové vlastníka pozemku p.č. 489/8 o výměře 138 m2, který nabídla obci jako dar. Jelikož se jedná o uličku vedle hřbitova, které je od nepaměti užívána občany bylo hlasováno o smlouvě a ta byla následně schválena.

Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

   5. b) Byla předložena ke schválení žádost obce Úřadu pro zastupování státu o odprodej stavebního pozemku p.č. 453 o výměře 570 m2. Pozemek je nedílnou součástí budovy č.p. 32, kterou obec vydražila. Žádost o odkoupení pozemku byla schválena jednohlasně.

Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

   6. Na základě výběrového řízení na zpracování prováděcí dokumentace ul. „Draha III. byla vybrána firma Sweco Hydroprojekt  a.s. za cenu 355.450,- Kč. Předložená smlouva byla schválena všemi přítomnými členy

Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

   7. Na základě vypsané dražby budovy č.p. 32 v Řevničově, které se zúčastnil pan Petráček a pan Pesl na základě pověření zastupitelstva, byla budova vydražena za vyvolávací cenu 60.000,- Kč. Nákup v dražbě byl schválen.

Pro: 11                                    Proti: 0                                      Zdržel se hlasování: 0

 

    8. Na základě žádosti pana Jiřího Šimka bylo projednáno oplocení pozemku vlastníka spolu s pozemky obce p.č. 460/4 a 460/5. Byly projednány a připomínkovány důvody a s ohledem, že Dům požárníků je postaven na pozemku patřícímu žadateli bylo hlasováno a žádosti vyhověno.

Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

  9. Následně bylo projednáno a odsouhlaseno jmenování ředitelky Základní školy v Řevničově pro další období. Zastupitelstvo se usneslo, že nebude vypisovat konkurz na ředitele a potvrdilo paní Mgr. Evu Holou ve funkci ředitelky.

Pro: 11                         Proti: O                                          Zdržel se hlasování: 0

 

 10. a) S ohledem na projednávaní rozpočtových změn, které musí být řešeny operativně tak aby nebyl narušen rozpočet a byla dodržena rozpočtová kázeň požádal starosta obce o pověření provádění rozpočtových změn. Zastupitelstvo vše posoudilo a navrhlo provádění rozpočtových změn do výše 200.000,- Kč.

Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: Petráček

 

10. b) S ohledem na probíhající výběrové řízení na dodavatele stavby, „Prodloužení kanalizace a výstavby přečerpávací stanice“ bylo navrženo aby po dokončení výběrového řízení byl pověřen starosta podpisem Smlouvy o dílo s nejvhodnějším uchazečem, který bude doporučen Komisí pro výběr dodavatele. Podle návrhu byl starosta pověřen podepsat smlouvu.

Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0

 

11 Diskuze

Jelikož bylo diskutováno ke všem bodům nebyla všeobecná diskuze otevřena. Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení, které bylo schváleno tak jak bylo předloženo.

Pro: 11                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

Zasedání ukončil starosta v 19:45 hodin

 

 

Zapsal 24.6.2013                                                      

                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS

z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. března 2013

Počet členů zastupitelstva:        13

Přítomni:                                  12

Omluveni:         -                       1 Hošková

Neomluveni:     -                       0

Hosté z řad občanů:                   11

 

Veřejné zasedání zahájil starota obce v 17:00 hodin. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Rzadkovská a pan Pesl, ověřovatelé zápisu paní Hlaváčková a pan Slunečko.

 

Následně byl předložen program jednání

 

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise  a ověřovatelů zápisu

3. Účetní uzávěrka za rok 2012

4. Rozpočet obce pro rok 2013

5. Pronájem bytu v DPS

6. Prodej, bezúplatný převod a koupě nemovitosti

7. Dodatek Obecně závazné vyhlášky o odpadech

8. Dotace na zateplení školy a smlouva o zpracování žádosti o dotaci

9. Různé:          Převod zisku ZŠ a úhrada ztráty MŠ v rámci rezervních fondů

                        Příspěvek neziskovým organizacím

                        Smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o zřízení věcného břemene

                        Příspěvek na úhradu zevnějšku při občanských obřadech

                        Účet u ČNB, volební telefony, kronika

10. Diskuze

11. Závěr

 

Jelikož neměl nikdo žádnou připomínku bylo o programu hlasováno

Pro 12                                                Proti     0                                 Zdržel se hlasování  0

 

Po úvodu a schválení programu představil starosta hosty z ŘSD ČR správa Karlovy Vary paní Šedinovou a pana Balouna a dal jim prostor aby seznámili přítomné se stavem příprav ohledně rychlostní komunikace R6. Po krátké informaci o stavu byla zahájena diskuze a zhruba po 40 minutách otázek a odpovědí týkající se problémů s přípravou byla rozprava ukončena. Nejpačlivější problém, který spatřuje příprava stavby v doposud nezahájených pozemkových úprav katastrálního území bylo doporučeno řešit situaci formou petice pakliže nebude jiné východisko.

Zpráva byla vzata na vědomí a po rozloučení se s hosty bylo pokračováno v jednání podle programu.

3.Účetní uzávěrka.

V souladu s účetními předpisy byla předložena účetní uzávěrka obce za rok 2012. K hospodaření obce za uplynulý rok nebyly žádné výhrady a účetní uzávěrka byla schválena tak jak byla předložena

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

4. Rozpočet obce pro rok 2013 byl předložen jako schodkový ve výši příjmů 18 mil. Kč a výdajů 24 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vykryt zapojením přebytku hospodaření z uplynulých let ve výši 6 mil. Kč. Rozpočet byl zveřejněn na úřední i elektronické desce v souladu se zákonem. K rozpočtu nebyly dotazy ani připomínky a byl schválen jak byl navržen.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

5. Plán rozvoje obce pro rok 2013 byl předložen v souladu se záměry obce a schváleným rozpočtem.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

6. Pronájem bytu v DPS paní Blance Bílkové. Byla předložena nájemní smlouva na pronájem bytu v DPS na dobu neurčitou. V diskuzi byly opět připomínkovány služby pro klienty a jejich využívání. Podle starosty je článek ve smlouvě dostatečně srozumitelný a jasný. Po diskuzi nebyla smlouva nijak upravována a znění čl. VII. odst. I) smlouvy bylo ponecháno v původním znění

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

6a. Odprodej části pozemku manželům Vejražkovým. V souladu s usnesením č. X/2012 byla předložena kupní smlouva na odprodej části pozemku podle přiloženého GP, nově označeného st.p.č. 872 o výměře 35 m2.. Jedná se o zastavěnou plochu budovou. Smlouva za 100,- Kč/m2 byla schválena

pro 12                                                proti 0                                     zdržel se 0

6b. Odprodej pozemku pro pana Kužela. V souladu s usnesením č. X/2012 byla předložena kupní smlouva na odprodej pozemku p.č. 776/26 o výměře 200 m2 za cenu 100,- Kč/m2

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

6c. Odprodej pozemků pro pana Porcala. Smlouva na pozemky p.č. 768/30 o výměře 32 m2 a 798/28 o výměře 83 m2 byla v souladu s usnesením č. X/2012 schválena za 100,- Kč/m2

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

6d. Bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu pro cesty, které nejsou zapsány na LV 10001 pro obec Řevničov. Jedná se o pozemky p.č. 3893 a 89/56.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

6e. Bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu od Úřadu pro zastupování státu k vodárně a hřišti p.č. 89/50 byl schválen podle podmínek daných ÚPZS

pro 12                                                 proti 0                         zdržel se 0

6f. Odkoupení budovy čp. 32 v dražbě. Budova bývalých ubikací JZD byla poslána Exekutorským úřadem pro Prahu západ do dražby. Jelikož se jedná o budovu v zájmovém území bylo dohodnuto se dražby zúčastnit a budovu odkoupit. V diskuzi přednesl pan Pesl zkušenosti s podobnými objekty, kdy jsou zakoupeny a následně totálně vybydleny spolu s dalšími problémy s tím spojenými. Dražbou byl pověřen starosta obce, pan Pesl a paní Hlaváčková. Limit pro dražbu byl zastupitelstvem stanoven na 400 tis. Kč.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

7. S ohledem na sporný bod v obecně závazné vyhlášce o odpadech č. 1/2012 byl navržen a předložen dodatek obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, kde v článku VI byl doplněno písmeno d). V diskuzi ohledně odpadů vznesl pan Pesl dotaz na přítomného pana Šandu ohledně jeho článku v týdeníku Raport. Paní Patráková upozornila na zcela pravdivé informace o cenách odpadů za svoz. Pan Šanda se snažil vysvětlit co ho vedlo k domněnkám v článku. Situace ohledně svozu se přiostřila a následně byla diskuze ukončena. Bylo hlasováno o dodatku, který byl schválen ve znění jak byl navržen

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

8. Podání žádosti o dotaci na zateplení školy a smlouva o zpracování žádosti o dotaci byly spojeny do jednoho bodu. Starosta předložil možnost podání žádosti o dotaci na SFŽP na zateplení školy, její zpracování a podání odbornou firmou. Podání žádosti a smlouva s ing Plíštilem byla projednána a schválena

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

9. Různé

1.Převod zisku ZŠ Řevničov do rezervního fondu. Ředitelka ZŠ požádala o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 ve výši 106.593,55 Kč do rezervního fondu školy.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

2. Úhrada ztráty hospodaření MŠ a zapojení rezervního fondu. S ohledem na modernizaci sociálního zařízení v MŠ Řevničov požádala paní ředitelka o souhlas se zapojením rezervního fondu ve výši 89.382,44 Kč.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

3. Příspěvek neziskovým organizacím. Každoročně se na zastupitelstvo obracejí organizace, které sdružují naše občany o příspěvek na provoz. Svoji žádost o příspěvek požádal Svaz diabetiků. Český červený kříž a Český svaz včelařů v Novém Strašecí. Navržený příspěvek 1000,- Kč na organizaci byl schválen všemi přítomnými

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

3 . Byla předložena smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro Čez Distribuce. Jedná se o přípojku NN pro stavební parcelu pana Rohlíka.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

4. Smlouva o zřízení věcného břemene Dial telecom. V souladu se schválenou smlouvou o smlouvě budoucí byla předložena  smlouva o zřízení věcného břemene. Jelikož se jednalo o předjednaný akt z uplynulého veřejného zasedání byla smlouva odsouhlasena

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se0

5. Příspěvek na úpravu zevnějšku. byl předložen návrh na navýšení částky na úpravu zevnějšku při slavnostních, občanských obřadech (svatby, vítání občánků) na 300,- Kč za obřad. V diskuzi se pan Pesl dotazoval zde se jedná jen o obřady nebo o částku na odpracovaný den. Jak je patrno z návrhu jedná se pouze o akty slavnostní, ne každodenní částku.

pro 12                                                 proti 0                                     zdržel se 0

10.Na vědomí

Zřízení účtu u ČNB v souladu s novou vyhláškou MF ČR

Poskytnutí volebních telefonů do tomboly. Po skončení voleb byly odkoupeny telefony starostou obce a darovány do tomboly na ples sportovců

Ukončení činnosti kronikářky paní Knotové, která ukončila svoji práci k 31.12.2012

11. Diskuse:

V diskuzi vystoupil pan Bobák se stížností na mládež, která chodí pít na dětské hřiště a na pejskaře, kteří neodklízí exkrementy po svých psech. Paní Mášová kritizovala stav vývěsek před obchodním domem. Žádá aby byla opraven a jedna z nich byla vyčleněna na parte a kondolence. Pan Čech si ztěžoval na mládež, která jezdí na hřiště k ulici Tylova, kde popíjí a dělá nepořádek. Závěrem vyzdvihl práci zastupitelstva.

Po ukončení diskuze předal starosta slovo předsedkyni návrhové komise, která přednesla návrh na usnesení, které bylo schváleno tak jak bylo předloženo. Pro Usnesení hlasovalo všech 12 přítomných členů.

Schůzi ukončil starosta ve 20:30 hodin

27.3.2013

Zapsal Jiří Petráček

 

 

ZÁPIS
z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. prosince 2012
 
Počet členů zastupitelstva:        11
Přítomni:                                  10
Omluveni:         -                      0
Neomluveni:     -                     Václava Hlaváčková, Josef Holý
Hosté z řad občanů:                  7
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Cífková a členové paní Rzadkovská a pan Pesl, ověřovatelé zápisu paní Patráková a pan Kotík.
 
Následně předložila program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové provizorium pro leden až březen 2013
 4. Rozpočtové změny
 5. Kupní smlouvy na odprodej pozemků v majetku obce
 6. Odprodej zastavěných pozemků pro pana Miroslava Porcala
7.   Dodatek smlouvy s firmou Froněk
8.   Nájemní smlouvu v DPS
9.   Stanovy Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka
10. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a dále vedl jednání starosta, kterému předala slovo.
 
 
   3. S ohledem na blížící se rok 2013 předložil starosta návrh rozpočtového provizoria a pro první tři měsíce následujícího roku. Upozornil na problémy s odpovědným sestavením rozpočtu z důvodu neschválených zákonů Parlamentem ČR a to zejména balíčku rozpočtových opatření jako je sazba DPH a další směrná čísla s rozpočtem spojená. V rámci rozpočtového provizoria bylo navrženo hospodařit v I.Q 2013 v objemu 5 mil. Kč. V diskuzi nebyl vznesen žádný dotaz a proto bylo hlasováno o návrhu tak jak byl předložen a rozpočtové provizorium bylo schváleno všemi přítomnými.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
 
 
 
 
  4. Byly předloženy návrhy rozpočtových změny, které pravidelně zpracovává účetní obce. Rozpočtové změny jsou v souladu s účetními předpisy. Ke změnám podal starosta stručné vysvětlení a následně bylo o nich hlasováno
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   5. Na základě schváleného prodeje části pozemků zastavěných stavbou, případně jejich oplocením, které schválilo zastupitelstvo obce na svém IX. veřejném zasedání byly předloženy kupní smlouvy. Pozemků oddělených geometrickým plánem pro pana Břízu st. p.č. 57/2 o výměře 28 m2, který byl oddělen z pozemku obce st.p.č. 57/1 a pozemky st.p.č. 870 o výměře 22 m2 a p.č. 3311/10 o výměře 18 m2, které byly odděleny z pozemku p.č. 3311/5 za cenu 100,- Kč za m2 byly schváleny jednohlasně
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   6. Pan Miroslav Porcal požádal zastupitelstvo o odprodej pozemků obce p.č. 768/30 o výměře 32 m2 a p.č. 768/28 o výměře 83 m2 z důvodu přeplocení a částečného zastavení pozemku stavbou. Bylo navrženo pozemky odprodat za cenu 100,- Kč za m2 s tím, že smlouva bude předložena na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   7. V rámci rekonstrukce části ulice Draha, kterou prováděla firma Froněk , spol. s r.o. došlo k navýšení ceny s ohledem na více práce, které vyplynuly ze stavby. Dodatek smlouvy včetně výkazu výměr byl předložen k projednání a následně schválen zastupitelstvem. Cena víceprací činí 230.628,- Kč. Dodatek smlouvy byl schválen všemi přítomnými.
Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   8. V rámci zabydlení v DPS byly předloženy dvě žádosti na umístění a to paní Dochvátová z Nesuchyně a paní Pešková z Václav. Žádosti posuzovala a doporučila ředitelka pečovatelské služby v Novém Strašecí. V diskuzi byly vzneseny dotazy zda budou využívat pečovatelskou službu. Využívání služeb posuzuje ředitelka jako jedno z kriterií a je zakotveno přímo ve smlouvě. Neplnění ze strany nájemce opravňuje pronajimatele smlouvu vypovědět bez náhrady bydlení. Dále byl vznesen dotaz na byt v č.p. 347, který má v nájmu pan Blecha a byt je dlouhodobě neobydlen. Za byt je sice pravidelně placen nájem, ale jelikož jsou obavy o stav bytu díky jeho neužívání bude vyvoláno jednání s opatrovníkem a soudem o vypovězení nájemní smlouvy. Dále byly projednány žádosti občanů o umístění do DPS, kteří byly osloveni, ale možnost pronájmu z nějakého důvodu zatím odmítají. Jelikož se tak hromadí žádosti a ty se následně stávají nepřehledné bylo doporučeno, aby občan, který podal žádost, byl osloven a odmítl ubytování v DPS byl vyřazen a v případě, že si celou záležitost rozmyslí podal opětovně žádost novou.
Pro: 11                        Proti:                                                    Zdržel se hlasování: 0
 
 
    9. Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka splnilo svůj slib a zaslalo k projednání a následnému schválení nové stanovy sdružení. Pan Pesl se dotazoval jak jsou realizovány odpisy majetku, který pořídí VSOR v případě, že by obec vystoupila ze sdružení. Odpisy jsou prováděny v souladu s účetními předpisy a závisí na druhu pořizovaného majetku. Jiná životnost je u strojů a zařízení a jiná u staveb.
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
 
 
 10. Jelikož od 1. ledna 2013 platí nový zákon o odpadech byla obec nucena vydat novou vyhlášku a starou vyhlášku zrušit. Nejvýraznější změna, která byla dosažena a schválena Parlamentem ČR byla úprava ceny za svoz komunálního odpadu, kterou lze navýšit až na 1.000,- Kč. Jelikož náklady na odpad každoročně obec doplácela v řádech statisíců, byla v souladu s novým zákonem vypočítána cena a stanovena na 800,- Kč za rok na osobu a předložil podrobnou analýzu výpočtu ceny, včetně položek, které nelze ze zákona do výpočtu ceny zahrnout. Nově upravuje vyhláška nejen rekreační objekty, ale také neobydlené domy, které se touto vyhláškou zpoplatňují v částce stanovené na osobu. V diskuzi k odpadům přivítala paní Mášová zpoplatnění i neobydlených domů a upozorňovala na domy obydlené chalupáři. Starosta ji ubezpečil, že domy využívané krátkodobě k rekreaci poplatek platí. Pan Poláček upozornil na odpady u chat s dotazem kdo to bude uklízet. V tomto směru starosta upozornil, že odpad se stává majetkem obce až poté co byl uložen na místo obcí určené. Což jsou popelnice a sběrný dvůr. Za odpad mimo tyto určené místa zodpovídá za svůj pozemek majitel pozemku. Dále upozornil, že již několikrát byla tato problematika projednávána s referátem ŽP. Paní Mášová se ptala čí jsou to pozemky. Na to Starosta odpověděl, že v uvedené části lesa se jedná převážně o pozemky fyzických osob, ale bez zaměření pozemků toto neumí určit ani mu není známo kdo pozemky vlastní. Vlastníky lze zjistit v evidenci katastru nemovitostí. Po zodpovězení dotazů, včetně chronických neplatičů z bytovky bylo hlasováno k vyhlášce č. 1/2012. Vyhláška byla schválena nadpoloviční většinou.
Pro: 9                          Proti: 2 Kotík, Pesl                                          Zdržel se hlasování: 0
 
 
   11. Různé:
1. V prvním bodě různého informoval starosta o přípravě výstavby rychlostní komunikace R6 a z ní plynoucího obchvatu Řevničova. Shrnul výsledky jednání s generálním ředitelem ŘSD a posledního jednání v Karlových Varech, kde se mimo zástupců správy ŘSD zapojil na výzvu starostů i Krajský úřad Karlovarského kraje. Přítomné informoval o nové protihlukové studii, kde se ŘSD distancuje od výstavby protihlukového valu z důvodu malého zatížení obce hlukem. Zastupitelé s tímto rozhodnutím nesouhlasí
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
2 Sokolská župa Budečská požádala o příspěvek na publikaci o historických praporech. Po projednání byla žádost zamítnuta
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
3. zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Dílčí kontrolu hospodaření obce, kterou provedly zaměstnankyně Krajského úřadu Středočeského kraje – bez závad.
Činnost finanční komice, kulturní komise a sociální komise.
 
12 Diskuze
V diskuzi kritizovala paní Mášová, že jsou zde dva výtvarné kroužky a že se má raději paní Patráková zabývat jinou činností. Paní Patráková odpověděla, že nevidí důvod proš by zde nemohly být dva výtvarné kurzy, když to lidi zajímá a k ní do kurzu chodí pravidelně 15 -20 lidí.
 
 
 
 
 
Paní Mášová kritizovala složení volebních komisí, že jsou tam pořád stejné tváře, takříkajíc rodinný podnik a že je v obci spoustu lidí kteří by si zasloužili být v komisi. Starosta odpověděl, že on určitě nebude posuzovat kdo si to zaslouží a kdo ne, že neví podle jakého klíče by to mělo být. Volební komisi doplňuje starosta v případě, že strany oprávněné delegovat členy komisí takto neučiní. Z praxe pak požádal starosta zapisovatele aby komisi doplnil do plného stavu. Pro volby do Krajských zastupitelstev se přihlásila do komise paní Iblová, ale až po první schůzce komise, která již proběhla. Jinak se nikdo nepřihlásil. Pro informaci uvedl, že dlouholetá zapisovatelka paní Fričová již nechce ve volební komisi pracovat a proto na volby prezidenta pověřil na její doporučení zapisovatelkou slečnu Petráčkovou tak aby se nadále nedivili, že se jedná o rodinný podnik. Na to paní Mášová odpověděla, že zapisovatelka je mimo okruh komise a je důležité aby to vykonával někdo svědomitý a spolehlivý. Dále starosta informoval, že tyto připomínky jsou mu známy a že pro volby v lednu budou vyzváni občané, kteří mají zájem pracovat v komisi aby se přihlásili na OÚ. Pakliže se nepřihlásí dostatečný počet bude nucen členy delegovat a tak se může stát, že se bude opět jednat o „rodinný podnik“. Pan Pesl se dotazoval zde se někdo hlásil a jestli byl přizván do komise. Na to mu odpověděl starosta, že do komise se v minulosti přihlásilo několik lidí, ale takhle narychlo si vybavuje jen paní Pavlínu Černou, ale určitě nebyla sama a vždy byly tito zájemci do komise delegovány. Dále se paní Mášové nelíbilo, že nebyly na úřední desce zveřejněny výsledky voleb. Toto starosta popřel, výsledky voleb byly na webových stránkách obce a na úřední desce zveřejněny ještě v den voleb a viseli dostatečně dlouho.
Pan Šanda poděkoval za nově instalovaná světla. K tomuto tématu se paní Mášová dotazovala zda je pravda, že se po určité době světla ztlumí? Starosta toto potvrdil. Díky elektronice se světla po třech hodinách provozu ztlumí na 60% výkonu a 3 hodiny před zhasnutím opět naběhnou na 100%. Dále k tomu uvedl, že si toho běžně občan ani nevšimne, že maximálně zaregistruje jakési bliknutí světel a že ta původní, která byla z větší části z roku 1974 nesvítila na plný výkon jako nově instalovaná na 60%. V souvislosti se světly se ptal pan Hronec na vánoční výzdobu obce, proč se nezdobí smrk u hasičárny. Starosta upozorníl, že místo smrku se začal zdobit stromek v zahradě MŠ Řevničov a dále již několik let rozsvěcují stromek fotbalisté. Smlouva o provozování veřejného osvětlení nám pak vánoční výzdobu zakazuje.
 
Závěrem starosta všechny upozornil, že Betlémské světlo bude 23.12. a to zřejmě bez vystoupení žáků ZŠ a to z důvodu, že je neděle a navíc bude probíhat rekonstrukce toalet pro žáky MŠ. Ohledně novoročního pochodu na Louštín bude malá změna v tom, že v altánu bude připravena „Vrcholová kniha“ kam se každý účastník Novoročního výšlapu bude moci zapsat. Pro všechny účastníky bude připraven malý upomínkový předmět.
 
Jelikož nebyly další dotazy do diskuze, požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení usnesení. Nikdo neměl k návrhu připomínky, ke všem bodům byla vedena diskuze a následně bylo Usnesení schváleno všemi přítomnými členy.
Pro: 11                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
Zasedání ukončil starosta v 19:30 hodin
 
 
 
Zapsal 13.12.2012                                                   
                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS
z IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. září 2012
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  10
Omluveni:         -                     Hošková Hana, Pesl Jiří, Kotík Miloslav
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 4
Host                -                      ředitelka ZŠ paní Holá
 
Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 17:00 hodin. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Cífková a Patráková, ověřovatelé zápisu paní Rzadkovská a Hlaváčková.
 
Následně starosta předal slovo hostu, paní ředitelce ZŠ. Paní Holá ve svém krátkém vystoupení poděkovala zastupitelům za provedenou výměnu oken v západní části budovy. Seznámila přítomné s počtem žáků pro školní rok 2012-13, s provozem školy, s připravovanými akcemi a se všemi aktivitami pro nastávající školní rok. Upozornila na problémy, které bude muset škola do budoucna řešit a požádala zastupitelstvo, aby bylo na školu v rámci rozpočtu obce pamatováno i na další roky.
 
Po skončení vystoupení paní ředitelky pokračoval starosta v jednání a předložil program veřejného zasedání.
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva s firmou REDOBY na výměnu oken v ZŠ
 4. Smlouva s firmou Froněk spol. s r.o. na opravu části komunikace Draha
 5. Smlouva o pronájmu zemědělských pozemků pro Agro Mšec
 6. Odprodej části zastavěných pozemků pro pana Břízu a paní Novou
7.   Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ a RWE
8.   Rozpočtové změny
9.   Smlouva o provozování a správě veřejného osvětlení
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými, a proto pokračoval starosta v jednání podle schváleného programu.
 
3. S ohledem na provedenou výměnu oken v části budovy ZŠ seznámil starosta přítomné s průběhem výběrového řízení na dodavatele. Výběrové řízení provedla ustanovená komise, která na svém jednání vybírala z 8 nabídek. Jako nejvhodnějšího uchazeče doporučila firmu REDOBY Rakovník za cenu 287.002,- Kč. S ohledem na končící prázdniny a tím vzniklou časovou tíseň podepsal starosta smlouvu o dílo tak, aby realizace zakázky byla provedena do konce školního roku a v učebnách mohla začít výuka prvním školním dnem. S ohledem na tyto skutečnosti předložil dodatečně smlouvu ke schválení.
Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
 
  4. Ve výběrovém řízení na opravu části místní komunikace ulice Draha byly podány celkem 4 nabídky. Ustanovená komise, která posuzovala nabídky firem vybrala a doporučila nejlevnější nabídku od firmy Froněk spol. s.r.o. Rakovník za cenu 1.603.406,20 Kč. Pan Kořán v diskuzi konstatoval, že oprava Havlíčkovi ulice vyšla levněji. Na to reagoval starosta, že ano, ale jen díky tomu, že se obnovoval povrch a pokládaly obrubníky. U nově rekonstruované komunikace bude provedeno odbagrování do hloubky 70 cm s vybudováním nového podkladu, usazení obrubníků a položení dvou vrstev živice.
Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   5. Splečnost Agro Mšec předložilo novou nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků o celkové výměře 2.5904 ha. Oproti stávající smlouvě došlo k navýšení ceny pronájmu o 100,- Kč za hektar, dále k prodloužení smlouvy a k předkupnímu právu. V diskuzi pan Rozenbaum upozornil i na článek IX. smlouvy, kde je pověření pana Frolíka k zastupování na valné hromadě honebního společenstva. S ohledem na obyvy, aby nebylo poškozeno místní myslivecké sdružení byla po diskuzi schválena smlouva s výjimkou čl. IX.
Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   6. Při návrhu o odprodej části pozemků obce, o které požádali pan Bříza a paní Nová rozhodlo zastupitelstvo o společném postupu. Pan Bříza požádal o odprodej části stavebního pozemku st.p.č. 57 cca 30 m2, který byl v minulosti zastavěn budovou č.p. 208.  Paní Nová podala žádost o odprodej části pozemku p.č. 3311/5 o výměře cca 40 m2. Pozemek byl v minulosti z části zaplocen a zčásti zastavěn budovou č.p. 289. Jelikož zastupitelstvo určilo stejné podmínky pro odprodej a to: zhotovení GP a vklad do katastru na náklady žadatele, 100,- Kč za m2 prodané plochy bylo hlasováno o obou smlouvách najednou.
Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   7. a) Jelikož v minulosti zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ČEZ a byly dokončeny všechny práce a úkony spojené s výstavbou rozvodů el. pro stavební parcely a přeložku trafostanice, byla zastupitelstvu předložena finální smlouva. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-600864/1 byla schválena všemi přítomnými.
Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování. 0
 
 
   7. b) S ohledem na stavbu RD paní Ventové a zřízení plynofikační přípojky, předložila společnost RWE smlouvu o zřízení věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3831/2 byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva
Pro: 10                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   8. Byly předloženy návrhy rozpočtových změny, které pravidelně zpracovává účetní obce. Rozpočtové změny jsou v souladu s účetními předpisy a  požadavku kraje projednávány v zastupitelstvu. Ke změnám podal starosta stručné vysvětlení a následně bylo o nich hlasováno
Pro: 10                        Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0
 
 
    9. Jelikož již téměř rok obec jedná se společností Lumen o provozování a správě veřejného osvětlení, včetně jeho modernizace byla předložena zastupitelstvu finální verze smlouvy. Původní smlouva, která byla schválena, doznala v průběhu roku tolika změn, že nebylo možné ze strany starosty, bez nového schválení na veřejném zasedání, smlouvu podepsat. Byly zdůrazněny zejména změny ve financování, nerespektování již odsouhlasených bodů, které byly opět do smlouvy zapracovány až na základě tvrdých dohadovacích jednání. Vše směřovalo k tomu, aby smlouva nebyla odsouhlasena. Zvrat v jednání přišel až s referencemi starostů obcí, kde již fa. Lumen modernizaci osvětlení realizovala. Dva hlavní faktory, které ovlivnily hlasování byly reference a nedostatek financí na modernizaci osvětlení z vlastních zdrojů. Následně po „rozpačitém“ průběhu byla smlouva odsouhlasena.
Pro: 10                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
 10. V diskuzi se dotazoval pan Šanda jak to bude se světly, jestli je možné jedno ze tří světel přemísti v rámci ulice aby se zlepšilo osvětlení. Na to reagoval starosta, že to ukáže průběh prací při montáži a rozhodující bude stanovisko elektrikáře.
 
   11. Jelikož nebyly další dotazy do diskuze, požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení usnesení. Nikdo neměl k návrhu připomínky, ke všem bodům byla vedena diskuze a následně bylo Usnesení schváleno všemi přítomnými členy.
Pro: 10                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
Zasedání ukončil starosta v 18:30 hodin
 
 
 
Zapsal 12.9.2012                                                     
                                                                                                          Jiří Petráček

 

ZÁPIS
z VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.června 2012
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  11
Omluveni:         -                     Rosenbaum Josef
Neomluveni:     -                     Holý Josef
Hosté z řad občanů:                 9
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Cífková a členové paní Bechyňská a pan Pesl, ověřovatelé zápisu paní Bohatá a pan Slunečko. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Informace o přípravě výstavby rychlostní komunikace R6
 4. Závěrečný účet obce za rok 2011
 5. Rozpočtové změny
 6. Postoupení práv na provoz splaškové kanalizace a ČOV pro Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
7.   Dotace na opravu komunikace z fondu Stč. kraje
8.   Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Draha III.“
9.   Různé: a) Dodatek k nájemní smlouvě v č.p. 462, Robert Valuš
b) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.
                  c) Příspěvek SK Sparta Řevničov
                  d) Žádost o příspěvek studny v ulici Mánesova
                  e) Zrušení výpovědi dopravcům ze strany Stč. kraje
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který přivítal paní Šedinovou, pracovnici ŘSD Karlovy Vary, která má na starost přípravu výstavby rychlostní komunikace R6.
3. Paní Šedinová seznámila přítomné s přípravou stavby. Na snímku katastrální mapy předložila v grafickém provedení provedený výkup pozemků, který je v našem katastru proveden v 70% a poprosila přítomné, aby apelovali na vlastníky, aby neváhali s prodejem. Současná cena je 100,- Kč za m2 a na stole vlády je připraven návrh na změnu cen výkupu, která by měla do budoucna činit trojnásobek ceny obvyklé. Peníze na výkup pro letošní rok mají připraveny a je jen na vlastnících pozemků, zda zinkasují současných 100,- Kč nebo budoucích cca 40,- Kč podle novely vládního návrhu. Upozornila i na další úskalí stavby a to průtahy s pozemkovými úpravami katastrů obcí a na podnět ze strany ochránců přírody na občasnou migraci rysa ostrovida, kterému by dálnice omezila pohyb. Vyzdvihla práci starostů na trase rychlostní komunikace a posteskla si nad netečností Krušovic.
 
Ohledně stavby se starosta ptal, kdy to bude a jak je to s protihlukovým valem v jižní části obce, který obec prosazuje, aby se omezily nepříznivé vlivy z provozu dálnice. Kdy bude stavba zahájena nikdo neví, ale snaha ŘSD je, aby zhruba v polovině roku 2013 byla podána žádost o stavební povolení, aby nadále nic nebránilo stavbu zahájit. Ohledně protihlukového valu je situace složitější, protože nebyl zapracován do projektu stavby a nebyly vyčleněny pozemky na výkup. Nejvíce, podle jejího mínění, bude záležet na obci a občanech zda si protihlukové opatření prosadí, ať již v rámci stavby nebo při pozemkových úpravách katastru, které musí být provedeny s ohledem na uvedenou stavbu tak, aby byly dostupné všechny pozemky v katastru. Zastupitelstvo a občané obce na výstavbě protihlukového valu trvají.
Zpráva o přípravě výstavby byla vzata zastupitelstvem na vědomí.
 
  4. Následně byl projednán závěrečný účet obce za rok 2011. V rámci schvalování předložil starosta Zprávu o přezkoumání hospodaření obce ze dne 28.3.2012, kterou zpracovaly pracovnice Krajského úřadu. V rámci kontroly byly shledány nedostatky spočívající v neúplnosti vedení účetnictví, kde nebyla provedena inventarizace majetku k 31.12.2011 na podrozvahových účtech. Závěrečný účet obce byl proto schválen s výhradou.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   5. Na základě hospodaření obce a schváleného rozpočtu pro rok 2012 zpracovala účetní obce rozpočtové změny. Změny, s výjimkou havárie ČOV, byly v rámci schváleného rozpočtu, na opravu čističky byly zapojeny přebytky z hospodaření z minulých let. Pro hlasovali všichni přítomní.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   6. S ohledem na havárii čističky byl dán návrh na převod práv s nakládáním majetku obce pro Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka. (VSOR) Starosta informoval přítomné o současném stavu. Za poslední 3 roky dotovala obec čističku 1.350.000,- Kč. Inkasované stočné nepokrývá náklady na provoz, nevytváří se fond oprav ani fond reprodukce. Po havárii, která byla v letošním roce na čističce, bylo zastupitelstvo postaveno před rozhodnutí, zda zvýšit trvale cenu stočného řádově na 45,- až 50,- Kč nebo postoupit práva do VSOR, kde současný provozovatel má cenu za stočné o 2,- Kč nižší než obec. Postoupením práv se nemění vlastnictví. ČOV a kanalizace nadále zůstává majetkem obce a obec může kdykoli vystoupit ze sdružení a majetek si provozovat sama, pakliže se k tomu do budoucna rozhodne.V diskuzi se dotazoval pan Pesl a pan Kotík na stanovy sdružení zda dojde k jejich změnám. Jelikož valná hromada VSOR schválila přepracování stanov sdružení, zejména článku o vystoupení člena, který je ve stanovách zmíněn pouze ve všeobecné rovině je změna stanov nezvratná a ke změně se vyjadřují všichni členové sdružení. Následně předložil starosta smlouvu o postoupení práv ke schválení.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   7. Dále byla projednána dotace z Fondu rozvoje obcí a měst od Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro sepsání smlouvy a poskytnutí dotace je třeba schválit uzavření smlouvy a souhlasit s přijetím dotace. Celkem se jedná o 500.000,- Kč na opravu části ulice. K návrhu o uzavření smlouvy a o souhlasu s přijetím dotace bylo hlasováno a návrhy byly schváleny jednohlasně.
Pro: 11                        Proti: 0                                    Zdržel se hlasování. 0
 
   8. Jelikož obec již proinvestovala značné finanční prostředky v přípravě stavebních parcel v lokalitě „Draha III.“, byl předložen návrh na odprodej pozemků za cenu 1.200,- Kč/m2. Z prodeje by se následně dál investovalo tak, aby bylo dosaženo zasíťování pozemků. Starosta ve stručnosti uvedl jakým způsobem se zastupitelstvo dopočítalo uvedené částky, že na výpočet byly vzaty všechny vynaložené prostředky na přípravu a nejvyšší cena z výběrového řízení na dodavatele stavby, které bylo zrušeno z důvodu nedostatku financí. Na základě předložené a následně schválené ceny za prodej pozemků budou nabídnuty pozemky k prodeji a to jak přímo, tak i prostřednictvím realitních kanceláří.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   9. (a) Pan Robert Valuš opětovně požádal o snížení nájemného v pronajatých nebytových prostorách v č.p. 462 s tím, že uvolní jednu místnost a žádá snížení nájemného na 4.000,- Kč za měsíc. Žádost byla již projednána na pracovní poradě, kde s ohledem na skutečnost, že se jedná nejen o snížení nájmu, ale i pronajaté plochy je tato žádost akceptovatelná. Při té příležitosti v diskuzi starosta zmínil, že k 30.6.2012 ukončila nájem prodejna oděvů a jak zmínil pan Kotík je lépe mít méně než nic. Následně byl předložen dodatek nájemní smlouvy č. 1, který upravuje nájemní vztah. Dodatek byl schválen tak jak byl předložen.
Pro: 11                        Proti:                                                   Zdržel se hlasování: 0
 
   9. (b) Z důvodu odstranění konzole z domu č.p. 4 a umístění sloupu na pozemek obce zaslala ČEZ distribuce a.s. k projednání smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v ulici Benešova. Po konzultaci zda nebude výměna konzole za sloup zasahovat do nově zrekonstruované komunikace což bylo vyloučeno a po dotazu paní Bechyňské jakou v budoucnu obdrží obec částku od ČEZu a kolik stojí umístění sloupu starosta upřesnil, že za zřízení věcného břemene je jednorázová cena 1.000,- Kč. Stejný problém byl řešen u domu č.p. 369 a pakliže je žádost ze strany majitele z důvodu trhání zdiva budovy jdou náklady za společností ČEZ. V případě, že je přeložka jen na základě žádosti občana platí přeložku ten kdo ji vyvolal, ale kolik si ČEZ účtuje se neví. Vždy se jedná o případ od případu podle náročnosti a rozsahu přeložky. Po zodpovězení dotazů bylo hlasováno o smlouvě, která byla schválena všemi přítomnými.
Pro: 11                                    Proti. 0                                    Zdržel se hlasování 0
 
    9. (c) Dále starosta seznámil přítomné s návrhem příspěvku pro SK Sparta Řevničov ve výši 50.000,- Kč na zakoupení travního traktoru na údržbu hřiště. Vysvětlil, že traktůrek, který byl v minulosti prodán fotbalistům dosloužil a sekání zajišťovala obec se svojí technikou a zaměstnanci. S ohledem na skutečnost, že od letošního roku nedisponujeme dostatečným počtem zaměstnanců od úřadu práce nemá obec dostatečnou kapacitu pracovních sil aby ještě navíc sekala trávu na hřišti. Proto starosta oznámil vedení klubu, že obec nemůže v téhle situaci jim nadále pomáhat s údržbou hřiště a následně navrhl, aby byl fotbalistům poskytnut příspěvek na travní traktor. Situace byla projednána na pracovní poradě a záměr byl doporučen k projednání na veřejném zasedání. Pan Pesl vysvětlil, že po domluvě ve vedení klubu byl vybrán traktor, který by odpovídal požadavkům na sekanou plochu tak, aby dokázal vydržet několik let a nebyl po dvou sezonách na odpis. Na dotaz jak dopadlo finále poháru mladších žáků odpověděl, že v okresním poháru mladší žáci zvítězili. Následně podal starosta návrh na hlasování o mimořádném příspěvku pro SK Sparta Řevničov. Příspěvek byl jednomyslně schválen.
Pro: 11                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
   9. (d) Následně byl projednán dopis vodovodního družstva v ul. Mánesova, kde se občané napojeni na studnu obracejí na zastupitelstvo s žádostí o příspěvek na vyčištění studny, které provedli na základě špatných rozborů vody a celá akce je stála cca 15.000,- Kč. Z důvodu, že obec v minulých letech investovala do infrastruktury a v ulici je zavedena pitná voda byl příspěvek zamítnut. Proti poskytnutí příspěvku hlasovali všichni přítomní.
Pro: 0                                                  Proti: 11                                  Zdržel se hlasování: 0
 
   9. (e) Závěrem starost přečetl dopis Krajského úřadu, kde je na obce sděleno, že byly zrušeny výpovědi dopravcům zajišťujících autobusovou dopravu na území středočeského kraje. Ohledně dopravy bude ustanovena expertní skupina spolu se zástupci Pražské integrované dopravy, aby bylo zajištěno kvalitní spojení a propojení autobusů, vlaků, příměstské a městské dopravy.
Ke zprávě se nehlasovalo a byla vzata na vědomí.
 
 
 10. V diskuzi se dotazovala paní Hlaváčková, jak je to majetkově s ulicí Vosykova,  zda je nadále majetkem pozemkového fondu a jestli je možné nějaké směny nebo převodu v rámci připravované pozemkové úpravy katastru. Na uvedený dotaz odpověděl starosta, že pozemek je nadále majetkem Pozemkového fondu. Jeho převod v minulosti byl zrušen z důvodu křižování s připravovaným sjezdem na novou R6. V rámci pozemkových úprav nelze situaci řešit protože tyto úpravy neřeší intravilán obce.
 
 Paní Cífková se dotazovala jak je to s likvidací škol. Ohledně připravovaného likvidačního zákonu z dílny ministerstva školství přišla pozitivní zpráva, že po výměně ministra byl návrh smeten ze stolu a to ještě dříve než bylo veřejné slyšení petice na záchranu vesnického školství
   Pan Šanda se ptal na postup při výměně osvětlení. V současné době je vše v jednání. Smlouva byla posouzena a upravena právníkem, aby nebyla nevýhodná pro obec. Bohužel poslední úprava banky vrátila celou smlouvu opět na začátek a než špatnou nevýhodnou smlouvu, tak raději žádnou nebo s jiným dodavatelem této služby.
 
   Pan Poláček se ptal, jak je to tady s kradením a vykrádáním a jaké k tomu policie poskytuje obci informace. Na to odpověděl starosta, že jediné informace má na základě podaného trestního oznámení na neznámého pachatele za krádež v obecním lese, kde je obec poškozená. Krádež se nepodařilo objasnit a policie případ odložila. K ostatním krádežím má obec jen informace ve smyslu „jedna paní povídala“. Policie není oprávněná a nikdy to nedělala aby informovala obec o případech, které řeší.
 
   11. Jelikož nebyly další dotazy do diskuze, požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení usnesení. Nikdo neměl k návrhu připomínky, ke všem bodům byla vedena diskuze a následně bylo Usnesení schváleno všemi přítomnými členy.
Pro: 11                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
Zasedání ukončil starosta v 19:00 hodin
 
 
 
Zapsal 20.6.2012                                                     
                                                                                                          Jiří Petráček
 

 

ZÁPIS
z VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.března 2012
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  12
Omluveni:         -                     Pesl Jiří
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 10
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Patráková a členové pan Rosenbaum a pan Kotík, ověřovatelé zápisu paní Hlaváčková a paní Rzadkovská. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Výsledky hospodaření za rok 2011
 4. Rozpočet pro rok 2012
 5. Převod hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu školy a školky
 6. Kupní smlouvy s panem Tomášem Staňkem, panem Filipem Roflíkem a paní Jitkou Rosenbaumová na pozemky v majetku obce
7.   Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce
8.   Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro Heineken ČR a.s.
9.   Různé: a) Příspěvek pro Sokol na opravu sokolovny v Řevničově
b) Příspěvek Svazu zdr. postižených, Svazu diabetiků a Českému svazu včelařů
                  c) Nové podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ
                  d) Zpráva o havárii ČOV
                  e) Podání trestního oznámení na neznámého pachatele za krádež dřeva
                  f) Žádost o snížení nájemného v nebyt. prostorách v čp. 462
                  g) Žádost o slevu nájemného za krátkodobý pronájem klubu důchodců v č.p. 80
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu
 
   3. Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2011. Příjmy obce v uplynulém roce činily 17.201.540,23 Kč, výdaje 19.159.869,72 Kč. Zůstatek na účtech k 31.12.2011 činil 6.105.713,94 Kč a nesplacený úvěr na ČOV k 31.12.2011 byl -2.940.500,- Kč. K výsledku hospodaření nebyly žádné připomínky a výsledky hospodaření byly schváleny tak jak byly předloženy
Pro: 12                                    Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
 
  4. Následovala zpráva k rozpočtu obce pro rok 2012. Návrh rozpočtu byl projednán finanční komisí a na pracovní poradě zastupitelstva obce. Na základě těchto jednání byly upraveny investiční výdaje, který byly zdůrazněny s ohledem na zapojení prostředků hospodaření z minulých let. Návrh byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední a elektronické desce OÚ. Jelikož se nikdo nezapojil do rozpravy k rozpočtu dal hlasovat starosta o rozpočtu pro rok 2012 ve výši příjmů 17,5 mil. Kč a výdajů 20,- mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 2,5 mil. Kč bude vykryt z přebytku hospodaření obce z minulých let. Rozpočet byl schválen všemi přítomnými
Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   5. S ohledem na plusové hospodaření Základní a Mateřské školy v Řevničově za rok 2011 požádaly ředitelky o souhlas s převodem výsledků hospodaření do rezervních fondů škol. Úspory ve výdajové části se podařilo docílit zejména díky úsporám na energiích v zimním období a to díky příznivým klimatickým podmínkám. Přebytek hospodaření za rok 2011 činil u Základní školy 288.622,15 Kč a Mateřské školy 59.494,50 Kč. V rozpravě podotkla místostarosta obce, že se jedná o prostředky, které nejsou určeny na mzdy a odměny pracovníkům ve školství a jelikož se nikdo další do rozpravy nezapojil dal starosta hlasovat o schválení převodu prostředků do rezervního fondu zřízených organizací. Pro hlasovali všichni přítomní.
Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   6. Dále byly projednány kupní smlouvy na prodej pozemků v majetku obce. Jednalo se o třech smlouvách na prodej pozemků a to pro pana Tomáše Staňka, pana Filipa Rohlíka a paní Jitku Rosenbaumovou.
a) Pan Tomáš Staněk požádal zastupitelstvo obce o odprodej stavebních pozemků pod budovami, které vlastní. Jeho žádost byla projednána na VI. veřejném zasedání a prodej byl odsouhlasen za odhadní cenu dle znaleckého posudku. Posudek na doporučení obce zpracoval Ing Janovský ze Zavidova na náklady žadatele. Celková cena pozemků st. p.č. 435/1 o výměře 371 m2, st. p.č. 470/1 o výměře 420 m2, st.p.č. 732/3 o výměře 100 m2 a 732/4 o výměře 657 m2 byla znaleckým posudkem stanovena na 76.140,- Kč. Vyhláška o záměru odprodat pozemky byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední i elektronické desce OÚ. Náklady na kupní smlouvu nese obec, náklady na vklad do katastru nemovitostí nese kupující. Rozprava ohledně kupní smlouvy se stočila k tématu devastace místních komunikací zemědělci a posléze se hlasovalo o kupní smlouvě. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování a smlouva byla schválena 11 hlasy.
Pro: 11                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: Kotík
b) S ohledem na přeplocení parcely a tím pádem záboru pozemku obce, který byl zjištěn na základě provedeného dělení pozemku manželů Neužilových v Řevničově z důvodu převodu na nové nabyvatele požádal pan Filip Roflík a pani Jitka Rosenbaumová o odprodej nově vzniklých pozemků p.č. 3977 o výměře 77 m2 a 3978 o výměře 31 m2. Prodej byl projednán a doporučen na pracovní poradě. Veřejná vyhláška o záměru odprodat nově vzniklé pozemky byl zveřejněn na úřední i elektronické desce OÚ. V rozpravě bylo zdůvodněno proč došlo k zaplocení části obecního pozemku. K zaplocení došlo za minulého vlastníka, který při stavbě nového plotu někdy v 80 letech minulého století, pozemek zaplotil bez předchozího zaměření. Zastupitelsto celou záležitost posoudilo a následně schválilo kupní smlouvu s panem Filipem Roflíkem na odprodej pozemku p.č. 3977 o výměře 77 m2 a kupní smlouvu s paní Jitkou Rosenbaumovou na odprodej pozemku 3978 o výměře 33 m2 oběma za 100,- Kč/m2. Prodávající zajistí kupní smlouvu, náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Pro takto navržené smlouvy hlasovalo všech 12 přítomných.
Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
   7. Na základě elektrifikace pozemků pro přípravu 20 stavebních parcel v lokalitě „Draha III“ předložila společnost ČEZ Distribuce Smlouvu a zřízení věcného břemene pro vstup na pozemek z důvodů revizí a případných poruch na zařízení. Cena za věcné břemeno byla stanovena na jedorázovou částku 1000,- Kč. Starosta v úvodu vysvětlil proč plnění za zřízení věcného břemene činí jen za 1.000,- Kč. S ohledem na to, že obec stavbu financovala by jakákoli jiná částka za zřízení věcného břemene byla započítána do ceny, proto je cena pouze symbolická. V rozpravě nabyly žádné další dotazy ani připomínky, proto dal starosta hlasovat o schválení předložené smlouvy. Smlouva byla schválena jednohlasně.
Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování. 0
 
   8. Pivovar Heineken ČR a.s. obnovil plány na zásobování vodou přivaděčem vody z Nového Strašecí do Krušovic. Na základě připravované stavby, která protne katastr obce a má být vedena po pozemcích v majetku obce předložila firma návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Trasa bude vedena z Rudy přes lesní komplex k hájovně Řevničovská lísa, dál směrem k Řevničovu po místní komunikaci p.č. 3914/2, kde cca po 300 metrech odbočí na cestu p.č. 3848 pod Louštínem směrem na Krušovice. V rozpravě k této smlouvě bylo doporučeno upustit od finančního plnění za zřízení věcného břemene a uplatnit plnění v podobě vyprojektování a následné realizaci stavby odboček pro případné napojení řevničovského nádraží a obce Řevničov na tento přivaděč. Požadavky, včetně úpravy komunikací po dostavbě převaděče budou zapracovány do vyjádření k projektu pro územní a stavební povolení. Pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí hlasovalo všech 12 přítomných.
Pro: 12                                    Proti: 0                                    Zdržel se hlasování: 0
 
   9. (a) Jen několik dnů před veřejným zasedáním byla doručena na obec žádost Sokola o příspěvek na opravu sokolovny ve výši 15.000,- Kč. Starosta konstatoval, že je škoda, že žádost přišla na poslední chvíli, kdy už byl projednán návrh rozpočtu, který byl i v úvodu jednání schválen. V rozpravě se dotazovala paní Bechyňská jestli je budova obce, aby se do ní investovalo? Starosta odpověděl, že není a že doposud byly pravidla nastaveny tak, že se přispívalo spolkům na činnost s dětmi a v současné době Sokol dětský oddíl nemá. V diskuze o poskytnutí finančních prostředků navrhl starosta aby byly prostředky uvolněny na základě předložené faktury o provedené práci, aby se vyloučilo, že budou použity v rozporu s plánovaným využitím, tj. v souladu se žádostí tak jak to bývá u účelových dotací a dal k návrhu, které zní: zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Sokol Řevničov ve výši 15.000,- Kč. Použití příspěvku je vázáno na konkrétní akci v souladu se žádostí a dal hlasovat. Příspěvek byl schválen 10 hlasy, 1 se zdržel, 1 byl proti.
Pro: 10                                    Proti: Kotík                             Zdržel se hlasování: Bechyňská
 
   9. (b) Každým rokem obec projednává žádost o příspěvek neziskovým organizacím. nejinak je to i pro rok 2012, kde nás žádá Svaz zdravotně postižených, svaz diabetiků a Český svaz včelařů z Nového Strašecí o příspěvek na činnost. Uvedené organizace sdružují i občany Řevničova, proto byl navržen příspěvek 1.000,- Kč na každou z organizací. V rozpravě k uvedenému bodu nikdo nevystoupil s příspěvkem, proto dal starosta hlasovat o poskytnutí příspěvku. Pro hlasovalo všech 12 přítomných.
Pro: 12                                    Proti. 0                                    Zdržel se hlasování 0
    9. (c) Starosta informoval o podání nové žádosti v rámci energetické úspory na zateplení Základní školy ze Státního fondu ŽP. Zatím nebyla obci doručena žádná zpráva o dotaci. podle předkladatelů, kteří za obec žádost zpracovali a podali by se mohlo začít se zateplováním již v červnu. toto tvrzení však není ničím podloženo, navíc před samotnou realizací musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby, které doposud nebylo vypsáno. Zpráva byla dána na vědomí a nebylo o ní hlasováno
   9. (d) Dne 12. března 2012 došlo k havárii na čistírně odpadních vod. Havárie byla řádně nahlášena na dotčené orgány státní správy. ČIŽP, která přijela hned následující den po havárii na čistírně, kde se utrhla ze třmenů dosazovací nádrž sepsala soubor opatření, které musí obec dodržovat. Ohledně havárie upozornil, že v žádném případě nešlo o zanedbání ze strany obsluhy a že celá oprava bude stát řádově 800 tisíc až 1 milion Kč. Jelikož podle zprávy techniků, kteří opravu zajišťovali bude obec nucena v průběhu 5-7 let vyměnit celou dosazovací nádrž a membránová dmychadla musíme počítat s další investici řádově ve výši 3-3,5 mil. Kč. Zatím obec coby provozovatel nevytvářela žádný fond oprav a reprodukce. Za poslední 3 roky byl provoz čistírny dotován ze strany obce částkou 1.350.000,- Kč což je do budoucna neudržitelný stav. Chce-li obec dál provozovat čistírnu a připravit se na zvýšené náklady musí zvednout cenu stočného řádově na 50,- Kč/m3. Proto starosta navrhl, aby si zastupitelé nechali projít hlavou zda vložit čistírnu do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka a přijít tak o starosti a další zvyšování ceny nebo zdůvodňovat občanům proč stojí stočné 50,- a více Kč. V rozpravě pan Kotík zpochybnil dodavatelskou firmu, když po tak krátké době dojde k takovéto havárii zaviněné oxidací hliníku ze kterého je dosazovací nádrž vyrobena. Starosta na to konto upozornil, že se jedná o renomovanou firmu, která na komponenty dováží speciálně leštěný hliník z Rakouska a že životnost tohoto zařízení se uvádí 15 let, proto ta investice v průběhu několika dalších let. Při této příležitosti předložil starosta fotodokumentaci havárie a nařízení o opatřeních ze strany ČIŽP a předložil podrobnou zprávu o havárii. Zpráva byla vzata na vědomí a nebylo o ní hlasováno.
 
   9. (d) Starosta seznámil přítomné, že bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci krádeže dřeva z obecního lesa, kdy při pravidelné jarní kontrole zjistil, že veškeré souše byly odkáceny a ukradeny čímž vznikla obci škoda řádově za 15.000,- Kč. Škodu šetří Policie ČR a žádá všechny, kteří mohou podat informaci, která povede k dopadení pachatele aby tak učinili. Zpráva byla dána na vědomí a nebylo o ní hlasováno
 
   9. (e) Pan Robert Valuš požádal zastupitelstvo o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v č.p. 462 (prodejna Motosam) V rozpravě se vyjádřila paní Hlaváčková, že přistoupením na snížení nájmu u jednoho by se tak rozpoutala lavina u ostatních nájemců a že se snížením nájmu nesouhlasí. Navíc nájmy za nebytové prostory ze strany obce nejsou nijak likvidační, spíš v nižších cenových hladinách v porovnání s jinými pronajimateli. Při hlasování nebyl požadavek o snížení nájmu schválen. proti hlasovalo 12 přítomných
Pro: 0                                                  Proti: 12                                  Zdržel se hlasování: 0
 
   9. (f) V rámci veřejného čtení Bible požádal MUDr. Pivoňka o pronájem prostor v č.p. 80. po sdělení ceny za nájemné, které je stanoveno ve výši 800,- Kč požádal o snížení nájemného z důvodu, že se nejedná o ziskovou činnost, ale o veřejné čtení Bible, které je bezplatné. Žádost byla projednána, byly zodpovězeny dotazy ohledně pořadatele a kdo tuto akci zajišťuje z řad občanů a při následném hlasování nebyla žádost schválena. Proti snížení nájemného hlasovalo všech 12 přítomných.
Pro: 0                                                  Proti: 12                                  Zdržel se hlasování: 0
 
 10. V diskuzi se dotazovala paní Hlaváčková jak je to s příspěvkem pro aktivní maminky a proč dostali od obce příspěvek na dětský karneval. Starosta vysvětlil, že snaha aktivních maminek o financování jejich akci zde již byla, ale že bylo jasně řečeno, že pro obec není fyzická osoba parter. Chtějí-li být partnerem pro obec a žádat o příspěvek musí se nejprve registrovat coby občanské sdružení. příspěvek na dětský karneval putoval na Baráčníky, kteří karneval pořádají spolu s aktivními maminkami a letos prvně v tělocvičně u školy.
 
 Pan Hronec se ptal jak je to s povolením ke kácení stromů? Kácení stromů má svůj režim ze zákona a na stromy s výjimkou ovocných, které nerostou na veřejném prostranství se vydává Rozhodnutí. Žádost musí obsahovat patřičné přílohy a záleží jestli o pokácení žádá majitel pozemku na kterém je strom, nebo „soused“ za majitele. Na to konto se zeptal kdo dal povolení ke kácení akátu u bytovek. Odpověď byla, že nevíme o tom, že by tam někdo kácel a není na obci ani žádná stížnost se kterou by se dál pracovalo.
   Pan Holý se dotazoval jak daleko je žádost paní Lenky Břízové o umístění zrcadla v karlovarské ulici. Žádost zatím nebyla vyřízena, k žádosti s ohledem na to, že se jedná o silnici I. třídy je zapotřebí vyjádření mnoha institucí. Pakliže by bylo vyjádření souhlasné nedá se počítat s tím, že instalaci zařídí a zafinancuje ŘSD. Vždy když došlo na konkrétní záležitost a byl vydán souhlas, hradil si opatření žadatel.
   Pan Kořán kritizoval úklid ulic, že není doposud uklizen posypový materiál. Situace kolem pracovníků ze strany Úřadu práce je letos složitá, obec zatím žádné nemá. Silnice budou uklizeny v co možná nejkratším termínu.
   Paní Matějková kritizovala odpadky od bezinky, které jí létají až na plot. Obec neuklízí areály podnikatelů a soukromé dvorky. Úklid se provádí na veřejných prostranství.
   Pan Havránek se dotazoval na prodloužení kanalizační stoky pode džbán, kde již 6 let čekají na připojení. Jak zaznělo při schvalování rozpočtu tak se pro letošní rok počítá s prodloužením kanalizačního řadu a výstavby přečerpávací stanice v uvedené lokalitě.
   Dále byl vznesen dotaz na přemnožené krysy. Starosta upozornil, že se v obci provádí pravidelná deratizace a to 2x do roka. Další dotaz byl na psy a „neúklid“ jejich exkrementů a dále na psy bez dozoru a zuřivé psy za plotem. Problém je a je zejména v lidech, v chovatelích, kteří jsou bezohlední a ve městě kde funguje kamerový systém a obecní policie si toto nedovolí. Problém se psy, kteří někoho napadnou a dotyčný chce aby to řešil starosta po X týdnech nebo měsících je nemyslitelný. Pakliže k tomu dojde ať se dotyčný okamžitě obrátí na policii, případně na starostu o pomoc, ale bezprostředně. Psy, kteří jsou zuřivý a jsou za plotem s tím neudělá nikdo nic, ani policie. Takové případy se v obci již vyskytli a přivolaná Policie pouze konstatovala, že pes je zajištěn, zabezpečen plotem na pozemku chovatele psa a bezprostřední ohrožení nehrozí.  
 
   11. Jelikož nebyly další dotazy do diskuze, požádal starosta předsedu návrhové komise o přednesení usnesení. Nikdo neměl k návrhu připomínky, veškeré usnesení byla zapsána tak jak se o nich jednalo a hlasovalo a Usnesení bylo schváleno všemi 12 přítomnými členy.
Pro: 12                                                Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0
 
 
Zasedání ukončil starosta v 19:35 hodin
 
 
 
Zapsal 6.4.2012                                                       
                                                                                                          Jiří Petráček

 

 

ZÁPIS
z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.prosince 2011
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  10
Omluveni:         -                     3
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 7
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Hlaváčková a členové paní Cífková a paní Bohatá, ověřovatelé zápisu paní Bechyňská a pan Kotík. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové provizorium pro období I. – III. 2012
 4. Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky. 2/2010 o odpadech
 5. Rozpočtové změny
 6. Podání žádostí o dotaci v rámci Stč. kraje na opravu části komunikace Draha, opravu kříže v ul. Vosykova, na výstavbu vodovodu a vodojemu na nádraží, na rozšíření dětského hřiště.
 7. Stažení a opětovné podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ v rámci SFŽP
 8. Stočné pro rok 2012
 9. Různé: Smlouva se společností Lumen na provozování a modernizaci veř. osvětlení
                  Odprodej pozemků panu Diardovi, panu Kuželovi a panu Staňkovi
                  Majetkoprávní vypořádání v rámci výstavby silnice R6
                  Námitky a připomínky k ÚP a Územní plán
                  Závěrečné vyhodnocení staveb
                  Volbu členů školské rady při ZŠ Řevničov
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu
 
   3. Starosta seznámil všechny přítomné s problematikou rozpočtu pro rok 2012 a navrhl ke schválení rozpočtové provizorium pro I. až III. 2012 ve výši 5 mil. Kč. Rozpočtové provizorium na uvedené období bylo schváleno tak jak bylo navrženo, pro 10 přítomných
   4. V souladu s vyhláškou č. 2/2010 o odpadech byl projednán a schválen dodatek č. 1 vyhlášky o ceně za úhradu odpadů v roce 2012. Cena za odpady zůstává 500,- Kč na osobu. Cena nepokrývá skutečné náklady na svoz a obec tak ročně dotuje odpady řádově v částce 200.000,- Kč. Dodatek vyhlášky byl schválen všemi přítomnými, pro 10 přítomných
   5. Byly předloženy rozpočtové změny, které sestavila účetní obce paní Fričová. Byl vysvětlen obsah rozpočtových změn. Rozpočtové změny byly schváleny tak jak byly navrženy pro hlasovalo 10 přítomných
   6. V rámci podání žádostí o dotaci navrhl starosta podat žádost o dotaci z programů Středočeského kraje na opravu komunikace v části ulice Draha od křižovatky s ulicí Smetanova k ulici Palackého, na rozšíření dětského hřiště, na opravu pomníku ve Vosykově ulici a výstavbu vodojemu a vodovodu na nádraží včetně jejich spolufinancování. Jednotlivé žádosti byla upřesněny včetně jejich rozsahu. Po krátké diskuzi k tématu bylo hlasováno ke každé jednotlivé žádosti zvlášť. Všechny žádosti byly schváleny tak jak byly navrženy. V rámci jednotlivých žádostí se hlasovalo jednotlivě, pro 10 přítomných, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
   7. S ohledem na negativní vyjádření se SFŽP k podané žádosti na zateplení školy bylo doporučeno žádost stáhnout a znova podat v nově připravovaném dotačním projektu SFŽP. Jelikož se zastupitelstvo touto situací již několikrát zabývalo a situace kolem dotace na úsporu energie je jim dostatečně známá, byl tento bod schválen všemi přítomnými zastupiteli.
   8. S ohledem na růst cen energie a zvýšení DPH byla navržena cena stočného pro rok 2012 ve výši 33,- Kč za m3. Cena stočného je oproti ceně Ravosu asi o 1,20 Kč vyšší i přes to, že obec kalkuluje pouze cenu skutečných nákladů. Po diskuzi bylo hlasováno o ceně a ta byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
   9. (1) Opět byla projednána smlouva se společností Lumen na provozování a modernizaci veřejného osvětlení. Původní smlouva byla podrobena právnímu rozboru, byly odstraněny pro obec některé nevýhodné body. Firma byla kontaktována ve smyslu zda jsou žárovkové patice shodné i pro leddiodové žárovky , to bylo potvrzeno. Vánoční osvětlení není součástí smluvních vztahů. S ohledem na výpověď z elektroměru a využití možnosti na přípravu bylo navrženo smlouvu uzavřít od 1.4.2012. Pro uzavření smlouvy hlasovalo všech 10 přítomných.
   9. (2) a) Pan Diard a paní Petříková podali žádost o odprodej pozemku p.č. 776/26 o výměře 200 m2, který je součástí dvora RD 269 v Řevničově. Přestože se majitelé dovolávali kupní smlouvy z roku 1922, kterou nemá zastupitelstvo k dispozici a nebyla zaknihována, rozhodlo zastupitelstvo o prodeji pozemku výše jmenovaných za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s kupní smlouvou a s daní z převodu hradí obec, náklady na vklad nese kupující. Kupní smlouva byla odsouhlasena všemi 10 přítomnými členy zastupitelstva.
    9. (2) b) Na základě trvalého zájmu pana Kužela o odprodej pozemku bývalé skládky bylo odsouhlaseno pozemek odprodat za podmínky, že zájemce nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku podle skutečnosti a uhradí obci 10,- Kč za m2. Následně bude vyhotovena kupní smlouva na náklady obce, náklady na vklad do katastru nemovitostí nese kupující. Takto navržený odprodej byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
   9. (2) c) Pan Staněk požádal o odkoupení pozemků v areálu seníků a prasečáků v severní části obce kde hospodaří. Po projednání v zastupitelstvu byl s ohledem na přístupovou cestu do polí. , která vede přes uvedené pozemky doporučeno odprodat v první fázi pozemky pod stavbami, které jsou v majetku pana Staňka za odhadní cenu. Znalecké posudky nechá zpracovat na své náklady žadatel, následně bude připravena kupní smlouva, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání. Pro se vyjádřilo 10 přítomných, proti 0 a nikdo se nezdržel hlasování.
 9. (3) V rámci majetkoprávního vypořádáni v rámci výstavby silnice I/6 byl předložen návrh na směnu pozemků, které dostalo ŘSD k dispozici. Jedná se o pozemky, o které obec usiluje již několik let a zatím se jí nepodařilo získat do vlastnictví. V případě, že se vše podaří získá obec pozemky směnou. pro hlasovalo všech 10 přítomných.
 
   9. (4) Následně předal starosta slovo místostarostce, která přednesla námitky a připomínky k Územnímu plánu obce. Námitky byly 4, každá námitka byla nahlas přečtena a bylo o ní hlasováno. Následně byla nahlas přečtena připomínka, ke které bylo samostatně hlasováno. Poté bylo nahlas přečteno závěrečné znění o vydání Územního plánu Řevničova a samostatně hlasováno i k tomuto znění. Všechny námitky, připomínka a samotné vydání Územního plánu bylo po jednotlivých bodech schvalováno veřejným hlasováním. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a všechny projednávané body byly schváleny všemi 10 přítomnými členy zastupitelstva.
   9. (5) a) Následně informoval starosta o provedených akcích. V rámci dotací byla provedena oprava pomníku padlých za 188.040,- Kč. Cena byla o 8.400,- Kč vyšší o vícepráce, které spočívali v zakoupení a montáži pískovcových váz.
   9. (5) b) Výstavba dětského hřiště, které bylo rozpočtováno na 180.000,- Kč bylo provedeno v částce 176.730,- Kč.
   9. (5) c) Oprava ulice Benešova, která byla hrazena celá z rozpočtu obce stála s ohledem na přeložku kabelů telefonního vedení, výstavby dešťové kanalizace, zkvalitnění únosnosti v trase výkopů vody a kanalizace 3.378.631,- Kč. Původní rozpočet činil 2.937.882,- Kč.
Uvedené body 9. (5) a až c) byly vzaty na vědomí.
   9. (6) S ohledem na volby do školské rady při ZŠ Řevničov pro rok 2012 – 2014 byly navrženy paní Cífková a paní Hlaváčková, které již tuto funkci vykonávali v uplynulém období. Navržené členky zastupitelstva se členstvím v radě školy souhlasily a byly schváleny 8 přítomnými členy, paní Hlaváčková a paní Cífková se zdržely hlasování.
 
Před otevřením diskuze starosta informoval o stescích občanů, že obec nic nedělá pro lidi, že zde nejsou žádné kulturní a společenské akce. Za obec upozornil na pravidelné setkávání klubu důchodců, který vede paní Riegerová. Upozornil na Betlémské světlo, které do obce přiveze již po páté, které se koná ve spolupráci s mateřskou školou a pro milovníky pohybu na čerstvém vzduchu představil pochod pod názvem Novoroční výšlap na Louštín, který se uskuteční 1.12012 pod taktovkou výboru školství, kultury a tělovýchovy a následně otevřel starosta všeobecnou diskuzi:
   10.V diskuzi vznesl pan Kotík a pan Holý doplňující návrhy k pochodu na Louštín, pan Tichý se zajímal o neplatiče popelnic, kde mu bylo sděleno, že poplatky vymáháme prostřednictvím exekutora, paní Iblová žádala o vánoční výzdobu obce, na její otázku odpověděla paní Bechyňská, že výzdoba na jeden sloup stojí řádově 10 tisíc Kč.
Jelikož nebyly žádné další zásadní věci do diskuze, která se měnila ve volnou debatu, ukončil starosta diskuzi, požádal předsedkyni návrhové komise o přečtení usnesení ze schůze. Po přečtení požádal přítomné, jestli mají nějaké doplnění k usnesení a jelikož tomu tak nebylo dal hlasovat o přijetí usnesení tak jak bylo navrženo. Usnesení byl přijato jednohlasně, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti.
   11. Samotným závěrem popřáli starosta a paní místostarostka všem přítomným krásné vánoční svátky.
 
Zasedání ukončil starosta v 19:35 hodin
 
 
 
Zapsal 16.12.2011                                                   
                                                                                                          Jiří Petráček
 

 

ZÁPIS
z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.září 2011
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  13
Omluveni:         -                     0
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 12
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové pan Holý a pan Slunečko, ověřovatelé zápisu paní Patráková a pan Rosenbaum. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva na zřízení věcného břemene
 4. Plná moc pro pana Jaroslava Sokola
 5. Smlouva na provoz a správu veřejného osvětlení
6.   Rozpočtové změny
7.   Různé: Průběh výstavby , opravy komunikace Benešova
                  Rozbor nabídek na pojištění majetku obce
                  Odprodej části pozemku panu Jiřímu Blechovi v ul. Třebízského
                  Odprodej části pozemku panu Václavu Kuželovi p.č. 2645/3
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu
 
   3. Starosta seznámil všechny přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene na sloup pro NN u domu č.p. 369 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce. Smlouva na zřízení věcného břemeno byla schválena jednomyslně všemi přítomnými.
   4. S ohledem na připravovanou výstavbu rychlostní komunikace R6 byl přednesen návrh na udělení Plné moci pro pana Jaroslava Sokola, bytem Karlovy Vary, aby zastupoval obec při prosazování zájmu občanů ve věci zřízení protihlukového valu. Zástup ze strany pana Sokola je bezúplatný. V diskuzi na téma se ohradil pan Holý, že jmenovaný nemá žádné vazby na obec a nesouhlasí se zastupováním obce ze strany výše uvedeného. Paní Mášová konstatovala, že protihlukovou bariérou se zabývalo již minulé zastupitelstvo a ze strany projektantů byl jen slib, že se uvedeným tématem budou zabývat a navrhnou výkup pozemků pro eventuelní dostavbu bariér v případě, že budou překročeny hlukové limity. Nestalo se tak, a proto iniciativu vítá. Při hlasování se vyslovilo 12 členů zastupitelstva pro, pan Holý se zdržel hlasování. Plná moc pro pana Sokola byla schválena.
 
 
5. V dalším bodě představil starosta iniciativu na modernizaci veřejného osvětlení formou střednědobého pronájmu firmě Lumen, která se zavazuje vyměnit stávající svítidla za nové a po dobu 6-ti let provozovat osvětlení za částku provozních nákladů obce, které obec vynakládala v běžném roce. Celkové náklady byly vypočteny z ceny za el. energii, opravy a mzdové prostředky. Celkem se jedná o 203 světelných bodů. Pan Holý se vyslovil proti, že za a) v současné době led diodových světel navrhují sodíkové výbojky, které šetří jen 15 -18 % kdežto led svítidla až 65% elektřiny, b) se mu zdá neúměrná cena za lampy, které se podle jeho zjištěných dat dají pořídit o 200 až 300 tisíc levněji, c) na takto předloženou smlouvu nebylo výběrové řízení, d) požaduje aby zastupitelstvo bylo informováno o podobném projektu který již firma realizovala. Starosta informoval přítomné, že na projektu modernizace osvětlení, které nezatíží obec pracuje již rok a půl. První firma, která měla zájem, odstoupila od nabídky pro nerentabilitu a odpověděl na připomínky pana Holého. a) při jednání s firmou Lumen byl přizván i zástupce firmy Philips, který hned v úvodu vyvrátil osazení led diodových světel z několika důvodů a to drahá výroba a s ohledem na vývoj technologie nižší spolehlivost. Dále na osazení na stávající systém by nebylo možné dosáhnout kvalitního osvětlení s ohledem na nižší rozptyl „směrového“ světla z LED žárovek. b) cena a její rozdíl, který uvádí pan Holý nevychází pouze z ceny lamp, ale také z ostatních položek jako je audit, paspart, demontáž, montáž a revize osvětlení. c) výběrové řízení na dodavatele s ohledem na způsob výměny za pronájem není běžný a v rámci spolupráce s firmou ojedinělý. d) informace o již realizovaném projektu firmou nejsou a to z důvodu, že v rámci spolupráce se jedná o zkušební, pilotní projekt firmy Lumen. Jelikož si nebylo zastupitelstvo jisté jak postupovat dále bylo jednání o pronájmu odloženo. Smlouva bude posouzena právníkem, aby byla vyloučena nevýhodnost pro obec a pronájem bude projednán na příštím zasedání. V rámci diskuze na toto téma se pan Pesl zajímal a) o vánoční výzdobu ze strany firmy, kterou smlouva neřeší, b) jak se obec, respektive starosta k takovému projektu dostal? a) smlouva řeší pouze osvětlení a to i z důvodu, že obec nikdy neměla vánoční výzdobu na sloupech veřejného osvětlení, proto nebyla ani spotřeba energie za výzdobu pro výpočet ceny pronájmu. b) před napojením na firmu Lumen, ke které se starosta dostal prostřednictvím dr. Slánského při jednání o přechodu na jiného dodavatele elektřiny vznesl starosta dotaz na možnost takovéto spolupráce, protože již dvě podobné nabídky pro obec ztroskotaly. Po následných jednáních, která proběhla se podařilo, že vedení firmy takovouto spolupráci odsouhlasilo a vytvořilo tento pro firmu pilotní projekt. Ing. Hlaváčková se dotazovala zda je v ceně pasportizace osvětlení, starosta odpověděl, že ano. Pasportizace byla provedena na náklady firmy a jedná se o první dokument podle kterého mohly být vypočteny náklady a délka pronájmu, aby se firmě po uplynulé době vrátily finanční prostředky na rekonstrukci. Pro stažení Smlouvy o pronájmu z jednání se vyslovilo všech 13 přítomných členů zastupitelstva.
   6. Byly předloženy rozpočtové změny, které sestavila účetní obce paní Fričová. Starosta upozornil zejména na částku za výstavbu veřejného osvětlení a pilířů pro novou ulici v lokalitě „Draha III.“, které nebyly pro letošní rok rozpočtovány. Ostatní změny byly řešeny v rámci schváleného rozpočtu. Pan Kotík při té příležitosti informoval přítomné občany, že se díky jednání zastupitelstva s dodavatelem stavby podařilo přimět dodavatele ke snížení ceny o 185 tisíc Kč. Při následném hlasování byly rozpočtové změny schváleny všemi přítomnými tak jak byly navrženy.
   7. Různé: 1) V různém informoval starosta o průběhu opravy Benešovy ulice, kde s ohledem na vícepráce, které vyplynuly ze stavby dojde ke zdražení stavby a to pro vynucenou přeložku kabelového vedení SPT Telecom a špatné únosnosti terénu vlivem pokládky vody, plynu a kanalizace, kde musí být odstraněna vyšší vrstva zeminy a navezen nový podklad vozovky. Celkem se jedná o 457.800,- Kč včetně DPH. S ohledem na skutečnost, že svrchní vrstvu vozovky obec dokázala využít a firma ji nemusí likvidovat bylo ušetřeno 196.560,- Kč.
 
Dále předložil rozbor nabídek na pojištění majetku obce, seznámil přítomné s nabídkou a rozsahem pojištění různých společností a připomenul nabídku ČSOB pojišťovny. Tyto body vzalo zastupitelstvo na vědomí
   2) Byla předložena žádost pana Jiřího Blechy, bytem Nové Strašecí o odprodej části pozemku před domem v Třebízského ulici za účelem zřízení předzahrádky. Žádost byla zamítnuta, proti prodeji hlasovalo všech 13 přítomných.
   3) Byla předložena žádost pana Václava Kužela z ulice Smetanova na odprodej pozemku bývalé skládky, který obhospodařuje. Jelikož návrh neakceptoval rozhodnutí z pracovní porady zastupitelstva a požadované odkoupení nebylo v souladu se skutečným stavem byl návrh zamítnut. proti prodeji hlasovalo všech 13 členů zastupitelstva.
 
Závěrem starosta informoval o postupu v rámci čerpání přidělené dotace na opravu pomníku padlých a výstavby dětského hřiště a o žádosti provozovatele pizzerie o zřízení předzahrádky v prostorach před OÚ s tím, že provedou drobné úpravy zatravněné plochy a prostor osází květinami. Byly předloženy 3 návrhy jak by měl prostor vypadat v případě souhlasu. Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením předzahrádky a volbu na úpravu přenechalo zastupitelstvo na žadateli. Dále starosta informoval o pořízení cenové nabídky na opravu křižovatky Šteafanikova, kde je jedna nabídka za 160 tis. Kč. o další nabídku požádá firmu Froněk. Při té příležitosti upozornil pan Kotík na překopy silnice, které by bylo dobré opravit v rámci uvedené akce, pakliže se bude realizovat.
 
Následně otevřel starosta všeobecnou diskuzi:
Paní Knotová upozornila na neutěšený stav příkopu na odvádění dešťové vody, byla přislíbena náprava.
Paní Mášová požaduje aby se usnesení a zápisy ze schůze dávaly do vývěsky obecního úřadu. Starosta informoval, že všechny zápisy jsou na webových stránkách obce a k nahlédnutí na OÚ, což považuje paní Mášová za nedostatečné. Dále upozornila na špatnou vodu a že občané nejsou informováni o nadměrném množství dusičnanů. Starosta informoval o udělené vyjímce z normy na pitnou vodu ohledně dusičnanů z normovaných 50 na 80 mg na 1 litr. Dále informoval, že VSOR plánuje v příštích 5 letech provést výstavbu úpravny vody na odstranění nadměrného množství dusičnanů a v případě, že bude použita nanotechnologie tak jak se předpokládá, mělo by to mít i pozitivní vliv na tvrdost vody a vápencové usazeniny. Dále se dotazovala proč se dělá asfaltka v ulici Benešova, když se předpokládalo, že uvedenou trasou povede přivaděč vody z Nového Strašecí, který má končit v Krušovicích. Starosta informoval, že přivaděč vody do pivovaru Krušovice, který se plánoval a při čemž měla být i napojena obec na klíčovskou vodu, tak celý projekt padl změnou majitele pivovaru. Dále se dotazovala na studii dětského hřiště s možností jeho rozšíření. Studie nebyla zpracována, ale prostoru na rozšíření je v uvedené lokalitě dostatek. Dále vznesla dotaz na odvoz fekálií na místní čističku. Starosta informoval jaké problémy způsobil návoz fekálií, včetně úhynu bakterií a nefunkčnosti, ale bude-li se jednat o fekálie od občanů, kteří nemohli být z technických důvodů připojeni na kanalizaci tak v tom nevidí problém, pokud vyvážejí pravidelně. Problém vidí s provozovatelem této služby, že nepožádal obec o souhlas a pakliže myslí pana Mrázka, tak by v první řadě měla být iniciativa na jeho straně. Dále se informovala na nájemné pod obchodním domem. Starosta informoval o nezměněném stavu věci s tím, že zřejmě bude nutné změnit právníka.
Pan Poláček se ptal zda není přítomen někdo kdo si změnil dodavatele el. a plynu a přešel ke společnosti, u které je on a pan Šanda, že vůbec nekomunikuje. Nikdo se nenašel.
Pan Šanda tlumočil dotaz pana Mauera ohledně zajíždění popelářů do uličky ke hřišti. Starosta předal informaci s tím, že se bude dál o věci jednat, bude rozeslán dotčeným osobám dopis, který bude postoupen i svozové firmě.
Dále pan Šanda informoval o lampiónovém průvodu na posvícenskou pěknou a požádal o příspěvek na muziku, která po průvodu skončí i s doprovodem v restauraci na pěknou hodinku. Starosta informoval, že žádost již předložila ing. Hlaváčková na pracovní poradě a že bylo jasně řečeno, že se příspěvek dává jen na akce pro děti. Tím že se jedná o plnoleté občany s příjmem se na tuto akci peníze neuvolní. Následně pan Šanda oponoval tradicí a jak se jinde těchto akcí zúčastňuje starosta a zastupitelé, že průvod končí na hřbitově, kde se pokládá kytice tak aby obec přispěla alespoň na kytici. Starosta tuto akci odmítl z osobních důvodů, že mu celá akce až příliš připomíná lampionový průvod k VŘSR. Místostarosta prohlásila, že se akce ráda zúčastní a pakliže obec neuvolní peníze zakoupí kytici ze svých prostředků. Po rozporuplné diskuzi k tématu dal starosta hlasovat kdo souhlasí s uvolněním 500,- Kč na kytici. Pro bylo 11 přítomných, starosta byl proti a paní Rzadkovská se zdržela hlasování. Peníze budou poskytnuty SDH, který si vzal akci s lampiónovým průvodem pod patronaci.
Místostarostka obce informovala přítomné, že je pozvána do ZŠ na hodinu občanské nauky a jak se má zachovat v případě, že na ní budou něco požadovat, zejména má-li slíbit peníze škole v případě že na to bude tázána. Peníze ano, ale pouze ve výši schváleného rozpočtu. V rámci tématu školy se paní Cífková dotazovala jak to bude se zateplením školy, když např. Hředle zateplují a mají dotaci a jsou i jiní, kteří takto postupují. Byl návrh podat dotaci prostřednictvím firmy, která dokáže peníze zajistit. Situaci prověří spolu s paní Hoškovou a vše potřebné připraví. Starosta informoval, že žádost obce je podaná a není možné na jednu akci žádat z více zdrojů. V případě nového podání by obec nejprve musela stáhnout již podanou žádost.
 
Jelikož byly vyčerpány všechny body programu a nikdo se již do diskuze nehlásil, požádal starosta předsedu návrhové komise o přečtení usnesení. Po přečtení požádal o doplnění ve smyslu, že obec poskytne příspěvek 500,- Kč pro SDH Řevničov na kytici pro průvod obcí u příležitosti „posvícenské pěkné“ a aby smlouva se společností Lumen byla v usnesení zapsána tak, že je stažena z jednání tak jak bylo odsouhlaseno. Po doplnění usnesení se hlasovalo o předloženém usnesení tak jak bylo doplněno a usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
 
Zasedání ukončil starosta v 19:40 hodin
 
 
 
Zapsal 6.10.2011                                                     
                                                                                                          Jiří Petráček
ZÁPIS
z IV. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.června 2011
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  11
Omluveni:         -                     Patráková, Hlaváčková
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 9
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Bohatá a členové paní Holý a pan Rosenbaum, ověřovatelé zápisu pan Kotík a paní Cífková. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Dotace Krajského úřadu Stč. kraje
 4. Kupní smlouva na prodej pozemku paní Žvachtové
 5. Smlouva o dílo na opravu Benešovy ulice
 6. Výpověď z pojistné smlouvy a uzavření smlouvy nové
7.   Rozpočtové změny
8.   Zpráva Finančního výboru o kontrole hospodaření MŠ a ZŠ
9.   Různé: Pozvánka ředitelky ZŠ
                  Výpověď autobusovým dopravcům ze strany Krajského úřadu
                  Oznámení Finančního úřadu o přeplatku daně a její krácení
                  Volba člena Školské rady
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu
 
   3. Starosta seznámil všechny přítomné o přidělení dotace z fondů Středočeského kraje kde byla obci přiznána dotace na opravu pomníku padlých ve výši 161.676,- Kč a na výstavbu dětského hřiště ve výši 100.000,- Kč. Přijetí těchto dotací a schválení patřičných smluv bylo schváleno jednomyslně. Dále starosta informoval o dotaci na opravu komunikace, která nebyla obci přiznána a o dotacích na zateplení školy a opravy pomníku u Vosykovy ulice, kde doposud nepřišlo žádné vyjádření. V diskuzi vznesl pan Šanda dotaz ohledně umístění hřiště a jestli se počítá s výsadbou dřevin z důvodu vytvoření stínu pro návštěvníky. Opět bylo potvrzeno umístění před domem č.p. 465 s tím, že zastínění v podobě výsadby se neplánuje.
   4. S ohledem na skutečnost, že zájem o pozemek p.č. 32/4 neprojevil žádný ze spoluvlastníků č.p. 127 byla předložena a schválena kupní smlouva na prodej pozemku v majetku obce p.č. 32/4 o výměře 149m2 za 100,- Kč/m2 pro paní Alenu Žvachtavou bytem Stochov 369. Smlouva byla schválena, pro hlasovalo všech 11 přítomných.
   5. Jelikož byla zamítnuta žádost o dotaci na opravu komunikace Benešova, kde obec požadovala 500.000,- Kč, byl předložen návrh na opravu komunikace z vlastních zdrojů. Po diskuzi, která se k tomuto návrhu rozvinula zejména ve smyslu jak bude komunikace široká a jestli bude, či nebude jednosměrná, zda se počítá se sklonem obrubníků u školky a dalšími věcmi technického rázu, které řeší zpracovaný projekt došlo i na dofinancování stavby. Starosta navrhl, aby chybějících 500.000,- Kč bylo převedeno v rámci schváleného rozpočtu ze spoluúčasti na zateplení budovy školy. Celou stavbu na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby   provede firma Froněk, spol. s r.o. Rakovník, která zakázku vysoutěžila za cenu 2.968.659,- Kč. Smlouva byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
   6. S ohledem na pojištění majetku obce byl zpracován pojišťovnou ČSOB konkurenční návrh na pojištění. Oproti původnímu pojištění majetku na 138 mil. Kč bylo pojištění navýšeno na téměř 200 mil. Kč, přesto je cena pojistného o třetinu nižší než u stávající pojišťovny. V diskuzi, kde starosta vysvětlil rozsah pojištění, systém zpracování nabídky bez znalosti ročního pojistného a připojištění dalších objektů, které doposud nebyly pojištěny bylo hlasováno o výpovědi stávajícímu pojistiteli a uzavření smlouvy s ČSOB pojišťovnou od února 2012. Pro výpověď a uzavření nové smlouvy hlasovalo všech 11 pro.
   7. Dále starosta předložil ke schválení rozpočtové změny, kde zdůraznil, že se jedná o změny v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny zpracovala účetní obce a největší částka se vztahuje na vybudování přístřešku na stroje v č.p. 5 v celkové výši 100 tis. Kč ze které bude uhrazena mimo jiné střecha kterou provedl klempíř a pokrývač pan Jirka ve výši 72 tis. Kč. V diskuzi zazněl dotaz na výběrové řízení, kde starosta vysvětlil, že u částek takového rozsahu není povinnost vypisovat výběrové řízení, byl pověřen pan Zábranský přípravou stavby. Na stavbu byla zpracována a odsouhlasena nabídka. Jelikož s firmou obec spolupracuje řadu let a je s její prací spokojena, byla jim uvedená práce zadána. Oproti původní nabídce je skutečná cena o 20 tis. nižší než byl předpoklad. Panu Kotíkovi se nelíbí, že jsou na práce najímány firmy, které nejsou z Řevničova a doporučil aby byly oslovovány s nabídkou přednostně. Pan Šanda vznesl dotaz jak jsou si navzájem podřízeni zaměstnanci obce. Na tuto otázku starosta odpověděl, že jsou podle pracovních smluv všichni na stejné pozici. Jestli je to otázka na to proč stavbu připravuje a řídí pan Zábranský, tak je to proto, že je běžné, že starosta úkoluje zaměstnance a kupříkladu výběrovým řízením na výměnu oken na budově obecního úřadu byly pověřeny pracovnice OÚ. Pan Slunečko vystoupil s tím, aby i na zakázky malého významu se scházel kontrolní výbor. Starosta na to odpověděl, že se tomu nebrání. Po diskuzi byly rozpočtové změny schváleny tak jak byly předloženy. Pro-11.
   8. Jelikož po volbách do zastupitelstva v roce 2010 nekandidovala paní Mášová, která byla zvolena za obec do školní rady, byl předložen návrh na volbu nového člena za obec. Po dohodě byla navržena Ing. Hlaváčková, která s volbou souhlasila. K volbě nebyl žádný návrh, ani nebyl navržen jiný kandidát. Ing. Hlaváčková byla schválena všemi 11 přítomnými členy zastupitelstva.
 
Po skončení hlasování předal starosta slovo místostarostce, která pokračovala dál v jednání podle schváleného programu.
 
   9. V bodě „Různé“
1. předložila místostarostka pozvánku paní ředitelky ZŠ v Řevničově, kde pozvala zastupitelstvo na prohlídku školy, aby seznámila zastupitele s vývojem a potřebami školy. Po diskuzi byl určen termín 29.6.2011 ve 16:00 hodin a pověřen starosta, aby informoval paní ředitelku o stanoveném termínu.
 
 
2. podala zprávu o provedené kontrole Finančního výboru u příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem obec. Bylo kontrolováno účetnictví a nakládání se svěřenými finančními prostředky u Mateřské a Základní školy. Komise při kontrole nezjistila žádné vady a nedostatky. Účetnictví příspěvkových organizací je vedeno v souladu s účetními předpisy.
3. seznámila přítomné se záměrem Krajského úřadu Středočeského kraje, kde jsme byli písemně vyrozuměni o tom, že hejtman kraje dal k 31.5.2011 výpověď všem autobusovým dopravcům. Jak bude zajištěna autobusová doprava od 1.6.2012, zda se podaří provést slibované výběrové řízení na nového dodavatele těchto služeb by byla jen spekulace a tak se k tomuto bodu ani nediskutovalo.
4. závěrem přečetla oznámení Finančního úřadu v Rakovníku o krácení daní z důvodu přeplatku. Na dotaz paní Charvátové proč tomu tak je odpověděl starosta. Daň převádí FÚ v podobě záloh podle předpokládaného výnosu daně. V případě, že daň není naplněna ve státním rozpočtu, je tato daň krácena v poměru jejího celostátního plnění. O tyto peníze jsou kráceny jiné daně, převážně daň z nemovitostí, která je ve 100% příjmem obce.
 
Body pod hlavičkou „Různé“ byly zastupitelstvem vzaty na vědomí a byla otevřena diskuze.
 
   10. V diskuzi se přihlásila paní Krčková ohledně nájmu hrobového místa po rodičích, kde nájemné za hrob bylo na základě čestného prohlášení převedeno na paní Valentinovou a ona se tak cítí znevýhodněna a poškozena a to z důvodu, že nový pomník hradila ona. Navíc podle jejího tvrzení byl hrob přepsán na ní a pak došlo k přemazání jejího jména a následnému přepsání. Starosta ji ujistil, že zastupitelstvo je s tímto problémem seznámeno, že byla zastupitelstvu předložena veškerá dokumentace týkající se korespondence s jejím právním zástupcem, i to že bylo na obec v tomto směru podáno trestní oznámení. Šetření Policie nebylo obci doručeno, pouze byly předloženy pracovníkům kriminální policie veškeré podklady. Pozměňování listiny, tak jak uvádí paní Krčková se nezakládá na pravdě neboť registrační karta byla zavedena již za působení paní Čechové na tehdejším MNV, ne-li za paní Poklopové, která na příslušné evidenci pracovala ještě před ní. Zdůraznil, že nikdo nikdy nepopíral její vlastnictví k jejímu pomníku, ke kterému se dovolávala ve všech dokumentech, ale že je zcela legitimní, že se hrobové místo přepisuje na jednoho z pozůstalých. Na pracovní poradě bylo navrženo nabídnout jiné hrobové místo. S tímto návrhem paní Krčková nesouhlasí a hodlá se soudit. Paní Bechyňská upozornila na fakt, že obec jim nabídla výjimku v nájmu, kde by byla zapsána jako nájemce s paní Valentinovou, ale ani na toto nepřistoupila. Paní Charvátová ve svém příspěvku do diskuze nechápe proč se chce soudit s obcí, když podle jejího názoru se obec ničeho nezákonného nedopustila, což vyplývá i z postupu Policie ČR. Navíc jí zpochybňované čestné prohlášení ze strany paní Valentinové nemá s obcí nic společného a je to prohlášení paní Valentinové, za které si nese plnou právní odpovědnost. Starosta doplnil, že není na obci aby zjišťovala a prověřovala pravdivost čestného prohlášení, že toto bylo provedeno svéprávným, plnoletým občanem. Pan Rais (syn paní Krčkové) přišel s návrhem, že on čestně prohlásí, že uhradil za matku pomník a bude se dožadovat přepsání hrobového místa na svoji osobu. Na takto podanou otázku mu odpověděl starosta, že za okolností, které se okolo nájmu hrobového místa rozpoutaly toto není na místě a že kdyby přišel předtím než došlo k přepisu na paní Valentinovou s tím, že bude vyplácet hrobové místo po dědovi a babičce nebyl by s přepisem problém, ale za současných okolností je tento přepis nereálný. Následně paní Krčková prohlásila, že celou věc bude řešit soudně a starosta uzavřel na toto téma diskuzi.
Dále se v diskuzi ptal pan Hronec na řešení neplatičů svozu komunálního odpadu. Starosta odpověděl, že v současné době probíhají exekuce na dlužníky, ale konkrétní osoby a v jaké je to fázi nemůže sdělit.
Pan Maurer si stěžoval na problémy se svozem odpadu, kdy při zajíždění do uličky byla již několikrát poničena fasáda jeho nově opravené garáže. Starosta odpověděl, že již jednal s vedoucím svozové firmy, aby se do uličky nezajíždělo z důvodu nadměrného vozidla s tím, že mají projednat s občany, kterých se to týká, aby přistavovali popelnice dopředu. Jelikož se tak doposud nestalo navrhl, že všem přítomným bude zaslán dopis, kde se jim ohlásí, že se nebude do uličky zajíždět z důvodu poškozování cizí věci, aby byli občané informováni a přistavovali popelnice na rozcestí s ul. Štefanikova.
Ohledně zařízení dětského hřiště se ptal pan Pesl jak je to s výběrem herních prvků, jestli bylo osloveno více firem. Starosta upozornil, že ještě za minulého zastupitelstva projednával celou záležitost s paní Mášovou a ředitelkou mateřské školy, kde měli k dispozici nabídkové katalogy asi od 7 firem. Výběr bohatý, ale ceny neskutečné. Firma, se kterou se jednalo v rámci přípravy dotace, patřila k těm cenově přijatelným.
Jelikož nebyly žádné další dotazy požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení usnesení. Po přečtení návrhu bylo usnesení schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva tak jak bylo navrženo.
   Zasedání ukončil starosta v 19:00 hodin
 
Zapsal 27.6.2011                                                     
                                                                                                          Jiří Petráček
ZÁPIS
z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.března 2011
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  11
Omluveni:         -                     Patráková, Hlaváčková
Neomluveni:     -                     0
Hosté z řad občanů:                 7
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Rzadkovská a pan Kotík, ověřovatelé zápisu pan Pesl a pan Slunečko. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet obce za rok 2010
 4. Rozpočet obce pro rok 2011
 5. Pokyny pro zpracování územního plánu Řevničova a jeho změna
 6. Dodatek nájemní smlouvy se společností Chmel Pochvalov
7.   Změna zřizovací listiny ZŠ Řevničov
8.   Příspěvek občanským sdružením
9.   Smlouvy o zřízení věcného břemene a přeložce vedení s ČEZ Distribuce
10. Diskuze
11. Závěr
 
Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu
 
   3. Starosta předložil závěrečný účet obce za uplynulý rok. Obec hospodařila v roce 2010 s příjmy ve výši 22.117.435,25 Kč, výdaji 17.152.458,81 Kč. Na účtech obce byl stav finančních prostředků k uvedenému datu 8.190.522,24 Kč a nesplacené úvěry činily 5.477.980,- Kč. Na výrazném navýšení příjmů mělo příznivý vliv závěrečné vyhodnocení stavby ČOV, kde bylo obci uvolněno zádržné z dotace ve výši 3,6 mil. Kč. V rámci závěrečného účtu byl přeložen i audit hospodaření, který provedli pracovnice Krajského úřadu Stč. kraje. Závěrečný účet obce byl schválen bez výhrad všemi přítomnými, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
   4. Rozpočet obce pro rok 2011 připravil starosta obce s ohledem na předpokládané aktivity. Rozpočet byl projednán ve finančním výboru s návrhem příjmů 16,5 mil. Kč a výdajů 22,5 mil. Kč se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 6. mil. Kč. Následně byl rozpočet projednán na pracovní poradě zastupitelstva, kde byla nalezena rezerva ve výši 0,5 mil. Kč v rozdílu navýšení ceny stočného, která nebyla v návrhu rozpočtu zohledněna. Jelikož nebylo v rozpočtu počítáno s financováním nových parcel, byla navýšena příjmová a výdajová část rozpočtu o tuto částku a rozpočet ve výši příjmů 17. mil. Kč a výdajů 23. mil. Kč se zapojením přebytku hospodaření ve výši 6. mil. Kč byl schválen všemi přítomnými.
   5. S ohledem na průběh zpracování územního plánu obce byly předloženy ke schválení „Pokyny pro zpracování územního plánu obce Řevničov“, nezbytné pro další etapu zpracování územního plánu. Dále byla předložena k vydání (schválení) změna územního plánu, která zahrnuje část bývalého areálu JZD. K předložené změně se v diskuzi dotazoval pan Hrdý jestli změna nebude mít negativní vliv na život v obci a životní prostředí. Starosta upřesnil změnu, týkající se zejména ve využití pozemku z čistě zemědělské zóny na sklady a drobnou výrobu. Na celou změnu byla zpracována SEA, která zahrnuje vlivy na ŽP a nebyly zjištěny žádné negativní dopady na životní prostředí s předloženým záměrem. Ke schválení pokynů a k vydání změny se hlasovalo zvlášť a byly schváleny všemi přítomnými. Nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti.
   6. Byl předložen dodatek smlouvy č. 7 mezi Obcí Řevničov a společností Chmel Pochvalov s.r.o. na pronájem pozemků. Dodatek byl předložen s ohledem na proběhlou digitalizaci území, kde došlo ke změně ve značení pozemků. Dodatek smlouvy č. 7 zahrnuje nový stav, tak jak je veden v katastru nemovitostí po březnu 2010 a to s ohledem na právní úpravy, kdy doposud byl plátce daně nájemce a nyní tato povinnost přechází na pronajimatele. Dodatek smlouvy byl schválen jednohlasně.
   7. Ředitelka Základní školy požádala o schválení změny zřizovací listiny ve smyslu zřízení výdejny školní kuchyně v č.p. 502 mateřské škole kam se donáší strava pro děti předškolního zařízení. Změna zřizovací listiny byla projednána pro hlasovalo všech 11 přítomných.
   8. Téměř pravidlem se staly žádosti občanských sdružení o finanční příspěvek. Nejinak je to i v letošním roce. O příspěvek požádal Český svaz včelařů, Svaz zdravotně postižených a Svaz diabetiků. Bylo navrženo a všemi přítomnými schváleno poskytnout každému z žadatelů částku 1.000,- Kč.
   9. Společnost ČEZ provedla v uplynulých letech pokládku kabelů do pozemků v majetku obce a požádala o zřízení věcného břemene z důvodu zajištění přístupu k zařízení v majetku ČEZ. Celkem byly předloženy 3 smlouvy o zřízení věcného břemene, byla upřesněna situace v podobě geodetického zaměření stavby. Ke smlouvám nebyly výhrady, proto bylo navrženo hlasovat o smlouvách coby o celku. Předložené smlouvy byly schváleny všemi přítomnými. Dále byla od téže společnosti předložena smlouva o přeložce zařízení z důvodu výstavby nových stavebních parcel, kde ČEZ distribuce požaduje úhradu 136.700,- Kč. (přeložku na žádost hradí ten kdo jednání o přeložce vyvolal) Jelikož smlouvu nebylo možné předložit na pracovní poradě seznámili se s ní členové zastupitelstva až při jednání veřejného zasedání. Pan Holý kritizoval, že obec nebyla účastníkem výběrového řízení, přestože bude přeložku financovat. Panu Peslovi a panu Kotíkovi vadilo znění smlouvy, že uvedená cena není konečná. Smlouva byla schválena 8 hlasy, tři výše uvedení členové zastupitelstva se zdrželi hlasování.
   10. Diskusi, která následovala po vyčerpání všech bodů jednání otevřel pan Hrdý s dotazem na rychlostní komunikaci, která má nahradit stávající silnici Praha – Karlovy Vary. Seznámil přítomné s měřením četnosti průjezdů vozidel. Starosta informoval o přesunu přípravy stavby ze správy ŘSD Karlovy Vary na správu ŘSD Praha a jaké kroky podnikl spolu s ostatními starosty na trase, aby k tomu nedošlo. Informoval o petici za výstavbu a o jednání, které je svoláno senátorem Marcelem Chládkem na následující den po veřejném zasedání. Pan Hrdý doplnil stav o informace, které se podařilo získat jemu z nezávislých zdrojů. Jelikož nebyly žádné další dotazy požádal starosta předsedu návrhové komise o předložení usnesení. Přestože se každému bodu hlasovalo zvlášť, bylo hlasováno k přeloženému usnesení, které bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
   Zasedání ukončil starosta v 19:30 hodin
 
Zapsal 3.4.2011                                                       
                                                                                                          Jiří Petráček

ZÁPIS

z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.ledna 2011

 

Počet členů zastupitelstva:        13

Přítomni:                                  13

Omluveni:         -

Neomluveni:     -

Hosté z řad občanů:                 19

 

Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení:  Návrhová komise, předseda paní Hlaváčková a členové paní Bechyňská a pan Kotík, ověřovatelé zápisu paní Cífková a pan Rosenbaum. Následně místostarostka přednesla program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise  a ověřovatelů zápisu
 3. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva podle nařízení vlády ze dne 7.12.2010
 4. Stočné 2011
 5. Rozpočtové změny
 6. Nákup komunální techniky
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Program byl schválen všemi přítomnými a následně předala místostarostka slovo starostovi obce, který pokračoval v jednání podle schváleného programu

 

3. S ohledem na úpravy platů a odměn ve státní správě bylo doporučeno Ministerstvem vnitra projednat a schválit snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva nejpozději do konce ledna roku 2011, aby lednové odměny byly již v souladu s novým nařízením vlády, které je platné od 1.1.2011. Byly projednány a navrženy odměny neuvolněné místostarostce, předsedům výborů a členům zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena výboru podle Nařízení vlády ze dne 7.12.2010. Odměny byly schváleny tak jak byly navrženy všemi přítomnými, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

 

4. Celkové náklady na provoz kanalizace a ČOV v roce 2010 činily 1.664.009,-Kč.  Čistírnou proteklo a bylo vyčištěno celkem 55.300 m3 odpadních vod. Náklady na vyčištění 1m3 odpadních vod činily : 30,10 Kč. Za tuto službu zaplatili v roce občané v loňském roce 25,- Kč/m3. Nová cena stočného od fa. Ravos Rakovník pro rok 2011 je 27.77,- Kč/m3. Nutno podotknout, že v této ceně mají zahrnutu režii včetně nájmu Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka, fond oprav a reprodukce.  Příjmy za rok 2010 činí 939.618,- Kč. Rozdíl netřeba komentovat. Příjem za 1m3 vychází 17,- Kč. Je fakt, že IV Q2010 není celý uhrazený, stočné za školu a školku neinkasujeme. Po sdělení čísel za uplynulý rok 2010 nebylo třeba dál nic komentovat. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo cenu stočného pro rok 2011 ve výši 30,- Kč/m3.

 

5. S ohledem na připravovaný závěrečný audit za rok 2010 byly připraveny rozpočtové změny, aby se nestalo, že v některé položce se dostane čerpání přes 100%. Rozpočtové změny připravila účetní obce paní Fričová. Změny jsou zpracovány v souladu se schváleným rozpočtem roku 2010 a zastupitelé s nimi bylo seznámeno již na pracovní poradě. K navrženým změnám nebyl žádný dotaz proto dal starosta hlasovat. Pro přijetí změn hlasovalo všech 13 přítomných členů zastupitelstva.

 

6. Komunální technika používaná na zimní údržbu (malotraktor TZ 4x14) je v provozu přes 20 let. Na zimní období je vybaven radlicí na sníh a sypačem. Slouží v létě v zimě a přestože se podařilo zajistit sjízdnost komunikací schůdnost chodníků bylo to s vypětím všech sil. Nejedná se jen o techniku, ale i o pracovní prostředí, které ve sněžení a mrazech zrovna záviděníhodné není. Obec kontaktovala firmy, které nabízejí  malotraktory a v případě schválení této pro nás nemalé investice hodlá zakoupit malotraktor s kabinou, který by nahradil stávající. Nutno si uvědomit, že se jedná o zařízení, které by bylo v provozu dalších 15-20 let. Cena traktoru s příslušenstvím (sněhová radlice, přívěsný vůz, mulčovač) činí 720.000,- Kč. Po diskusi na toto téma bylo přistoupeno k hlasování o pořízení uvedené techniky. Všichni přítomní hlasovali pro pořízení.

 

7. Různé:

v bodě 1.) bylo projednáno zda odprodat, nebo opravit travní sekačku Westwood. Oficiálně stanovená cena opravy ze strany servisu činila 50.000,- Kč s doložkou, že s ohledem na stáří a stav sekačky tuto opravu nedoporučují. Proto byla sekačka nabídnuta k prodeji. Následně se podařilo sehnat panu Slunečkovi kontakt na firmu, která nám dodá vadný náhradní díl za 9.900,- Kč. Po sdělení těchto skutečností upřednostnilo zastupitelstvo opravu sekačky před prodejem a schválilo jednohlasně nákup náhradního dílu za uvedenou cenu.

 

v bodě 2.)  předložil starosta žádost Základní školy a Mateřské školy o souhlas s uvolněním finančních prostředků z fondu rezerv na pokrytí cen energií v jimi požadované výši. Zastupitelstvo všemi přítomnými členy schválilo uvolnění finančních prostředků z fondu rezerv pro ZŠ ve výši 116.000,- Kč a MŠ ve výši 10.000,- Kč.

 

v bodě 3) informoval starosta o podaných žádostech z fondů Krajského úřadu Stč. kraje. Na Kr. úřad byla zaslána žádost o dotaci na opravu ul. Benešova, na opravu památníku obětem I. sv. války a na zřízení dětského hřiště. Žádost o dotaci na opravu kříže ve Vosykově ulici bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj. Informace o dotace byla vzata zastupitelstvem na vědomí.

 

v bodě 4.) Informoval starosta o možnostech geoinformačního řešení pro obce od firmy GEONESE. Jedná se o internetový soubor mapových podkladů pro zjišťování inženýrských sítí, majitelů pozemků a zobrazování územního plánu. Jelikož veškeré údaje jsou informativního charakteru a stavitel si musí vyžádat oficiální stanoviska příslušných správců sítí byl návrh smlouvy zamítnut.

 

v bodě 5.) Přednesla místostarostka záměr Krajského úřadu Stč. kraje o rušení autobusových spojů a jednání obce o zachování maximálního počtu spojů. Na toto téma byla vedena všeobecná diskuze. Padaly dotazy, které s ohledem na chaotický vývoj situace neuměla místostarostka ani starosta zodpovědět. Po nějaké chvíli, když se diskuse stala individuálním vysvětlováním jízdních řádů ji starosta ukončil. Výsledkem je nesouhlas s rušením jízdních řádů, který byl jednomyslně odsouhlasen.

8. Diskuse:

Diskusi otevřel starosta obce dopisem  od paní Marie Mášové, který veřejně přečetl. Mírně řečeno dopis rozladil nejen zastupitele, ale i přítomné občany. Zejména novým členům zastupitelstva bylo divné, že věci, které mohla paní Mášová ovlivňovat ji zajímají až nyní. Jelikož nebyla přítomna a diskuse nabírala na síle, doporučil starosta a paní Hlaváčková, aby byl dopis v rámci připravovaného usnesení vzat na vědomí. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a jednání se vrátilo k dalším příspěvkům. Otázky padaly zejména na rušení autobusových linek.

 

9. Závěr

Po ukončení diskuse požádal starosta předsedkyni návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení a dal hlasovat kdo je pro jeho přijetí.

Pro bylo všech 13 přítomných členů zastupitelstva.

Po skončeném hlasování poděkoval starosta všem přítomným za účast na veřejném zasedání a zasedání ukončil v 18:20 hodin.

 

Zapsal 2.2.2011

                                                                                              Jiří Petráček

 

 

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.12.2010
 
Počet členů zastupitelstva:        13
Přítomni:                                  13
Omluveni:         -
Neomluveni:     -
Hosté z řad občanů:                 13
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto byl přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Rzadkovská a členové paní Bechyňská a paní Bohatá, ověřovatelé zápisu paní Patráková a pan Slunečko. Následně místostarostka přednesla program jednání:
 
Program:          1. Zahájení
                        2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Jednací řád zastupitelstva
                        4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
                        5. Obecně závazná vyhláška za odpad
                        6. Rozpočtové provizorium pro rok 2011
                        7. Rozpočtové změny
                        8. Plán rozvoje obce pro období 2010 – 2014
                        9. Dotace pro rok 2011
                        10. Příjem dotace pro ZŠ Řevničov z evropských fondů a jejich převod
                        11. Směrnice a podrozvaha pro vedení účetnictví obce
                        12 Odměny neuvolněným členům výborů za rok 2010
13. Definitivní vyúčtování dotace od SFŽP na výstavbu splaškové kanalizace a     ČOV
14. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Draha III.“
15. Zrušení Obecně závazné vyhlášky o odpadních vodách
16. Přezkoumání hospodaření obce
17. Diskuze
18. Závěr
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými tak jak byl navržen a následně předala místostarosta slovo starostovi obce, který pozdravil všechny přítomné a pokračoval v dalších bodech podle schváleného programu.
                      
 
Bod 3. 
Byl předložen Jednací řád zastupitelstva, který se zpracovává k příslušnému volebnímu období a je jedním z e základních dokumentů. K návrhu nebyly žádné připomínky. Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé.
 
 
Bod 4., 5. a 15.
S ohledem na změny v některých zákonech nám bylo nařízeno dohledem Ministerstva vnitra dát do souladu s těmito zákony Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a nakládání s odpady. Po konzultacích s pracovnicí Ministerstva vnitra byly připraveny nové vyhlášky včetně zrušovacích ustanovení. Při kontrole bylo zjištěno, že schválená vyhláška č.1 z roku 2010 o odvádění a čištění odpadních vod je v rozporu se zákonem a bylo doporučeno ji zrušit na nejbližším veřejném zasedání, aby s obcí nemuselo být vedeno další řízení, které by mohlo skončit až u Ústavního soudu. K předloženým návrhům nebyly žádné připomínky. Ke každé z těchto vyhlášek se hlasovalo zvlášť, pro 13, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti.
 
Bod 6.
Jelikož obec nebude mít k 31.12. letošního roku zpracován a schválen rozpočet pro rok 2011 je nezbytně nutné schválit rozpočtové provizorium. Jelikož se rozpočet sestavuje a schvaluje převážně v únoru následujícího roku, kdy jsou už známá všechna směrná čísla potřebné pro zpracování rozpočtu bylo doporučeno schválit v souladu se směrnicemi Ministerstva financí rozpočtové provizorium v rozsahu 3/12 rozpočtu roku 2010. Následně navrhl starosta schválit rozpočtové provizorium ve výši 5. mil. Kč na období do března 2011 a to s ohledem na doporučení auditorů. Jelikož nabyly k tomuto bodu žádné připomínky a dotazy, nechal starosta hlasovat. Pro byli všech 13 členů zastupitelstva a rozpočtové provizorium pro rok 2011 tak bylo schváleno.
 
Bod 7.
Rozpočtové změny se nedotýkají celkového objemu finančních prostředků schváleného rozpočtu pro příslušný rok a jsou v kompetenci rady, kde není rada tak starosty. Úkolem starosty je zpracované změny předložit zastupitelstvu na vědomí. Změny zpracovává účetní, která je dává ke kontrole starostovi, který je následně předloží zastupitelstvu. Není-li tak učiněno, jedná se z pohledu Ministerstva financí o rozpočtovou nekázeň, ze kterou mohou být uloženy sankce. Princip spočívá v tom, že žádný z výdajových ukazatelů nesmí překročit hranic výdajů 100% Proto, když se toto v rámci rozpočtu stane, převedou se prostředky v rámci položek a paragrafů rozpočtu na „bolavé“ místo. Prostě tam kde se peníze nečerpaly se převedou tam kde došlo k překročení. Auditoři, kteří zpracovávali dílčí audit hospodaření na celou věc nahlížejí jinak a požadují, aby změny byly na místo „vzaty na vědomí“ schvalovány. Protože se změny vždy předkládají zastupitelům na veřejném zasedání a nebylo požadováno další vysvětlení, bylo dáno hlasovat o schválení rozpočtových změn. Pro bylo všech 13 přítomných členů zastupitelstva..
 
Bod 8.
Byl zpracován a předložen plán rozvoje obce na volební období 2010-2014. V diskuzi doporučil pan Kotík doplnit plán rozvoje o dobudování splaškové kanalizace pode Džbán a v ulici Husova. Plán byl doplněn a schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva
 
Bod 9.
Pro získání dotace z rozpočtu kraje je nezbytně nutné nejen zpracovat žádost v souladu s podmínkami, ale také záměr schválit na veřejném zasedání. Na ustavující schůzi vzešla připomínka ke stavu pomníku padlým a komunikace Benešova. Ohledně pomníků bylo vedeno jednání ohledně jejich oprav. Jedná se o 2 památky a to křížek u Vosykovy ulice a pomník z první sv. války. Kraj již vyhlásil program na obnovu památek a možnost podávat žádost o dotaci z tohoto programu je od 30. listopadu do 15. ledna. Rozpočet na opravu pomníků ve výši 180 tis. Kč na památník padlým z I. sv. války a 115 tis. Kč na kříž ve Vosykově ulici. Další dotace se vztahuje k opravě Benešovy ulice, kde je zpracován projekt a vydané stavební povolení. Budou osloveny 3 firmy k podání nabídky. Sepsán otevřený dopis senátorovi Chládkovi o pomoc s realizací opravy. Jako poslední z žádostí pro rok 2011 je dotace z volnočasových aktivit na vybudování dětského hřiště. Ohledně hřiště se dotazovala paní Kuželová na umístění hřiště a na 80 tis. přislíbených Italy. Přestože má obec smlouvu na dar ve výši 80 tis. od Italů doposud nebyly prostředky obci poskytnuty, ale počítá se s nimi v rámci spolufinancování akce. Hřiště má být umístěno před budovou bývalého JZD. Paní Kuželová toto umístění kritizovala zejména z důvodu, že tam není stín. Ke hřišti se v diskuzi rozpoutala malá přestřelka názorů s vyvrcholením o „zbytečnosti“. Starosta v závěru upozornil, že i když obec prostředky na výstavbu hřiště neobdrží, bude jeho výstavba zahájena z přislíbeného daru. Následně se hlasovalo o podání žádostí o dotaci. Všechny žádosti v pořadí: oprava komunikace Benešova, zřízení dětského hřiště, oprava kříže Vosykova a oprava pomníku padlým z I. sv. války hlasovalo a pro všechny žádosti se vyslovilo pro všech 13 přítomných členů zastupitelstva.
 
Bod 10.
Škola požádala o dotaci z programu EU, která ji byla přidělena. Princip spočívá v tom, že Obec, co by zřizovatel schválí přijetí dotace a převod těchto prostředků škole. V první fázi se jedná o částku 566 tis. Kč, která má být použita na zkvalitnění výuky a mzdové prostředky učitelů. Jedná se o dotaci z evropských fondů, konkrétně z Evropského sociálního fondu. Bez schválení přijetí dotace obcí a následného schválení převodu financí z dotace škole nemůžou být prostředky použity. Ohledně tohoto bodu se hlasovalo nejprve ke schválení přijetí dotace, kde se pro vyslovilo všech 13 členů zastupitelstva a následně proběhlo hlasování o převodu prostředků škole, kde bylo pro opět všech 13 zastupitelů.
 
Bod 11.
S ohledem na účetnictví obce byla předložena ke schválení směrnice č.3/2010 pro časové rozlišování nákladů a výnosů a č. 4/2010 Podrozvaha pro zpracování účetní uzávěrky. Směrnice a podrozvaha byly schváleny jednomyslně, pro hlasovalo 13 přítomných členů zastupitelstva.
 
Bod 12.
Místostarostka navrhla na pracovní poradě, aby i v roce 2010 byly schváleny odměny pro členy komisí, kteří nebyli členy zastupitelstva obce. Byla navržena částka 2000,- Kč pro paní Blaženu Fricovou, Stanislavu Křečkovou, Janu Landovou a Hanu Hoškovou. Tento návrh předložil starosta ke schválení na veřejném zasedání. Při schvalování se paní Hošková zdržela hlasování pro bylo zbývajících 12 členů zastupitelstva a tak byl návrh přijat tak jak byl navržen.
 
Bod 13.
Starosta předložil ke schválení Definitivní přiznání dotace od SFŽP ČR v rámci vyhodnocení stavby splaškové kanalizace a ČOV. Dále uvedl, že jednání o definitivním přiznání dotace se vedou od kolaudace stavby v roce 2006 a že považuje za velký úspěch po 4 letech jednání a předkládání různých vyjádření, rozborů, tabulek, že Státní fond ŽP uznal, že vše proběhlo v pořádku a uvolni obci zádržné ve výši 3.656.640,- Kč. K tomuto bodu se dotazoval pan Přibyl, zda prostředky nejsou účelově vázané. Jelikož již proběhla úhrada za stavbu může s nimi nakládat obec podle svého uvážení. Definitivní přiznání bylo schváleno jednohlasně.
 
 
 
K bodu 14.
Ohledně výběrového řízení na dodavatele stavby „Draha III.“ kterou byla na základě smlouvy pověřena Mgr. Hájková, tak aby vše proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek proběhlo vyhodnocení. Podle stanovených kriterií, které byly v souladu se zákonem, byly vyloučeny dvě firmy a to Čestav a Stavební podnik Rakovník pro nedoložení dokumentů vyplývajících ze zadání. Bohužel cena za dílo která byla řádově 15. mil. Kč bez DPH je tak veliká, že byl podán návrh na zrušení výběrového řízení. S ohledem na přihlédnutí k již rozpracovaných akcí, jako je např. zateplení budovy školy v rámci dotace zelená úsporám a dalších spoluúčastí v rámci ostatních dotací, o které obec bude žádat pro rok 2011 bylo při hlasování jednohlasně odsouhlaseno výběrové řízení zrušit.
 
K bodu 16.
S ohledem na proběhlý dílčí audit hospodaření obce, který provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje předložil starosta provedený zápis zastupitelstvu na vědomí.
 
K bodu 17.
Ve všeobecná diskuze:
Ing. Hlaváčková se dotazovala, zda již obec obdržela přiznané dotační prostředky na opravu Havlíčkovi ulice.
Starosta odpověděl, že zatím ne. Všechno zkomplikovaly volby, kdy nebyl oprávněn podepisovat do znovuzvolení zásadní dokumenty obce a tak formulář o uvolnění prostředků podepisoval až po ustavujícím zasedání a kraj má 60 dní na schválení a výplatu peněz.
Manželé Tichých vznesli dotaz jak se dál postupuje při vymáhání peněz od neplatičů za odpady.
Starosta odpověděl, že obec tuto věc postoupila právníkovi a že prostředky budou vymáhány exekučně. V současné době proběhlo zasílání platových výměrů a jelikož nebyly uhrazeny v dané lhůtě a nabyly právní moci budou postoupeny prostřednictvím právníka exekutorovi. Upozornil, že „jako dárek k vánocům“ se to již nestihne.
 
Jelikož nebyly další dotazy do diskuze požádal starosta předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu na usnesení. Jelikož se ke každému bodu hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.
 
Závěrem poděkoval starosta všem přítomným za účast, popřál všem příjemné prožití vánočního shonu a vše nejlepší do nového roku a schůzi ukončil v 18:30 hodin.
 
Zapsal 15.12.2010
 
 
 
                                                                                              Jiří Petráček

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
ze dne 8. listopadu 2010
 
Zasedání zahájila paní Eva Bechyňská v 17:00 hodin, konstatovala, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné, proto předložila program jednání:.
 
 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a ověření Osvědčení o zvolení
 3. Složení Slibu člena zastupitelstva
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Volba starosty a místostarosty obce
 6. Ustanovení výborů a volba jejich předsedů
 7. Určení uvolněných a neuvolněných funkcí
 8. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Různé: Změna sídla (adresy) MŠ Řevničov
Určení zastupitele pro zpracování ÚP a změny č.1
                                   Žádost o odprodej pozemku
                                   Výběrové řízení na dodavatele stavby
 1. Diskuze
 2.  Závěr
 
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými tak jak byl navržen, aby nově zvolené zastupitelstvo mohlo řádně plnit své povinnosti je potřeba ověřit jednotlivé mandáty a složit slib zastupitele.
 
Bod 2 zasedání byla volba mandátové komise za účelem ověření Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Byla navržena komise ve složení předseda paní Hana Hošková a členové komise paní Jana Patráková a pan Josef Holý. Komise byla odsouhlasena tak jak byla navržena. Nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Komise se přesunula na jí vyhrazené místo, kde bylo postupně předloženo Osvědčení všech přítomných členů zastupitelstva. Po ukončení práce komise oznámila předsedkyně, že bylo předloženo platné osvědčení všech 13 nově zvolených zastupitelů. Následovalo hlasování o prohlášení předsedy mandátové komise, které bylo odsouhlaseno všemi 13 členy zastupitelstva.
 
Bod 3 jednání bylo složení předepsaného Slibu. Paní Bechyňská přečetla hlasitě Slib zastupitele a postupně do jejích rukou složili slib všichni přítomní, kdy každý hlasitě pronesl „slibuji“ a podepsal listinu se slibem. Jako poslední složila slib předsedající a konstatovala, že slib složilo všech 13 členů zastupitelstva.
 
4 bod programu byla volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 
Jako ověřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zasedání navrhla pana Josefa Slunečka a paní Jana Patráková
Jako předseda návrhové komise byla navržena Ing. Václava Hlaváčková a členové návrhové komise pan Josef Rosenbaum a paní Jiří Pesl
Jelikož neměl nikdo jiný žádný návrh, bylo hlasováno o takto navržených, kteří byli zvoleni jednomyslně       
 
5 bod programu ustavujícího zasedání byla volba starosty a místostarosty obce. Předsedající navrhla volební komisi ve složení předseda paní Miroslava Rzadkovská, členové paní Květoslava Bohatá a Miloslav Kotík. Komise se odebrala k místu vyhraněnému pro volební komisi a následně předsedkyně podala návrh, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejně. K volbě nebyl jiný návrh, proto dala předsedající hlasovat o veřejné volbě. Pro bylo všech přítomných 13 členů zastupitelstva.
Následně předložila předsedající návrh, aby byl starostou obce zvolen Jiří Petráček. Nikdo nenavrhl protikandidáta, proto dala hlasovat. S výjimkou navrženého, který se zdržel hlasování byli všichni pro. Po volbě starosty proběhla volba místostarosty. Předsedající navrhla na místo místostarostky paní Hanu Hoškovou, nikdo neměl připomínky, ani jiný návrh, proto dala hlasovat, s výjimkou navržené, která se zdržela hlasování byly všichni pro.
Po skončení volby konstatovala předsedkyně volební komise, že volba proběhla v pořádku a že pan Jiří Petráček byl 12 hlasy zvolen starostou obce a paní Hana Hošková byla 12 hlasy zvolena místostarostou obce.
Předsedající poděkovala volební komisi za činnost a předala slovo nově zvolenému starostovy, který po krátkém projevu, kde poděkoval za zvolení předal slovo místostarostce, která krátce poděkovala za důvěru. Následně pokračoval starosta v jednání dle programu.
 
6 bod jednání byloustanovení výborů a volby předsedů. Byly navrženy4 výbory.Ze zákona je povinností ustanovit Výbor finanční a kontrolní, dále bylo navrženo zachovat Výbor sociální a Výbor pro kulturu a sport. Předsedou kontrolního výboru byl navržen pan Josef Slunečko a členové pan Miloslav Kotík a pan Josef Holý, předsedou finančního výboru paní Eva Bechyňská a ing. Václava Hlaváčková a pan Jiří Pesl. Předsedou výboru pro kulturu, sport a školství paní Jana Patráková a členové pan Josef Rosenbaum a paní Zděnka Cífková a Květoslava Bohatá. Předsedou sociálního výboru paní Miroslava Rzadkovská a členové paní Stanislava Křečková a Blažena Fricová. V diskuzi na toto téma zazněla kritika sociálního výboru zejména s ohledem ke gratulacím k jubileu, ve smyslu, že o to lidé nestojí a že je škoda peněz za gratulace. Údajně smysluplnější jak prohlásila paní Bartošová s paní Matějkovou by bylo peníze určené na gratulace vynaložit na pořízení veřejných záchodků, aby lidé nechodili na toaletu k pomníku padlých z 1. sv. války, nebo na semafor na karlovarskou ulici, aby se dalo bezpečně přejít. Paní Mášová navrhovala změnu systému, kdy se namísto osobních návštěv pozvou za určité období na společné posezení. Následně bylo domluveno, že výbor sociální zůstane zachován a jeho koncepci si zhodnotí zastupitelstvo. Následně dal starosta hlasovat o ustanovení výborů, jejich předsedů a členů. Návrh byl podpořen všemi přítomnými členy. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
 
7 bod  jednání měl za úkol určit jaké funkce budou uvolněné, a které neuvolněné.
Funkce starosty je navržena jako funkce uvolněná, ostatní funkce členů zastupitelstva, předsedů výborů a místostarosty jako funkce neuvolněné. Jelikož nebyly žádné dotazy a připomínky hlasovalo se pro návrh:
Podle § 84 odst. 2 písm. n), že člen zastupitelstva bude uvolněn pro výkon funkce starosty obce Řevničov a členové zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty, předsedy výboru a člena zastupitelstva nebudou uvolnění zástupci.
Takto předložený návrh byl schválen tak jak byl předložen, pro hlasovalo všech 13 členů zastupitelstva
 
 
 
 
8 bod jednání se projednávalo stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Odměny jsou stanoveny nařízením vlády č. 20/2009 Sb. Na základě výše uvedené vyhlášky byla navržena odměna neuvolněné místostarostce obce ve výši 7.509,- Kč, předsedům výborů ve výši 1.120,- Kč a členům zastupitelstva ve výši 360,-  Kč, měsíčně.
Odměny neuvolněným členům byly schváleny v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., byly schváleny všemi přítomnými. nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
 
9 bodrůzné
 
   První bod řešil změnu sídla (adresy MŠ Řevničov, z Masarykovi ulice 80 na Benešovu ulici 502. Starosta vysvětlil přítomným jak došlo k této situaci a z jakého důvodu je nutná změna. Zřejmě díky vyčerpávajícímu výkladu neměl nikdo připomínku a tak dal starosta hlasovat o navržené změně. Změnu sídla svým ano podpořilo všech 13 členů zastupitelstva.
   Druhým bodem různého bylo projednání a určení zastupitele pro zpracování Územního plánu a změny územního plánu č. 1 obce Řevničov. Jelikož do voleb byl určeným zastupitelem starosta obce bylo navrženo, aby byl určeným zastupitelem i nadále.
Starosta obce byl jednomyslně zvolen určeným zástupcem.
   Třetí bod různého bylo projednání žádosti paní Aleny Žvachtové o odprodej pozemku, jedná se o pozemek p.č. 32/4 o výměře 149 m2. Jelikož však přilehlá nemovitost více vlastníků navrhl starosta aby se pozemek odprodal všem vlastníkům v poměru k vlastnictví nemovitosti č.p. 127. Návrh byl podpořen a bylo doporučeno pozemek prodat za 100,- Kč za m2 14.900,- Kč. V případě, že ostatní spoluvlastníci nebudou mít zájem o společnou koupi bude prodán pozemek pouze paní Žvachtavé.
Kdo je pro aby byl pozemek paní Žvachtavé prodán za uvedenou cenu, s tím že žadatel uhradí návrh na vklad, Náklady s daní a vyhotovením smlouvy nese prodávající.
   Čtvrtý bod různého je pouze informativní a je pouze brán na vědomí. Jedná se o výběrové řízení na dodavatele stavby „Draha III“. K výběrovému řízení se vyjádřil pan Kotík ve smyslu špatně nastavenému řízení, které zvýhodňuje velké firmy, a proč vyřazovat nejlevnější nabídku. Jelikož většina nových zastupitelů neměla možnost se s celou akcí blíže seznámit, bylo zadání zakázky vzato na vědomí s tím, že se uskuteční schůzka ohledně tohoto zadání kam bude pozvaná i Mgr, Hájková, která pro obec výběrové řízení připravila.
 
   Následovala všeobecná diskuze, kde pan Hrdý upozornil na problémy s dopravou v karlovarské ulici a na silné znečišťování životního prostředí kouřem z komínů. Paní Mášová kritizovala složení volební komise z „rodinných příslušníků“ kandidátů do zastupitelstva, kde se jí vše snažila vysvětlit paní místostarosta. Dále se paní Mášové nelíbilo, že se nikde nedozvěděla jaký volební program měli jednotlivé strany, na to opět reagovala místostarosta s tím, že tato informace proběhla v týdeníku Raport. Dále se jí nelíbilo, že na internetových stránkách nebyl plakát na veřejné zasedání a že se tato zpráva nehlásí v místním rozhlase. Na to odpověděl starosta, že pozvánka na webových stránkách byla zveřejněna 14 dní před schůzí. Ohledně hlášení rozhlasem se omluvil s tím, že v návalu práce na to zapomněl, ale že příští zasedání vše napraví. Paní Matějková poděkovala panu Kořánovi za novou silnici v Havlíčkově ulici. Na to reagovala paní Bechyňská a vyzvala starostu aby uvedl věc na pravou míru. Ve stručnosti starosta vysvětlil, že iniciativa vzešla od pana Kořána, ale veškeré další práce na získání dotace byly vedeny ze strany zastupitelstva a starosty. Ať se jednalo o schválení záměru, zpracování žádosti, výběru dodavatele a další administrativní a technické záležitosti. Dále starosta uvedl, že z celkové částky 2,3 mil. Kč činí dotace 1,5 mil. Kč a ostatní jsou finance obce. Přestože je silnice opravena, neobdržela doposud obec prostředky od Krajského úřadu. Dále paní Matějková připomněla, že by bylo dobré vydávat obecní časopis, že ne všichni mají počítač a ne všichni na něm umí pracovat. Starosta vysvětlil, že problém není v penězích , ale v čase, neboť oběžník připravoval sám a v návalu práce na toto již nezbývá čas.
 
Po vyčerpání všech dotazů požádal starosta předsedkyni návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení. Jelikož  ke každému  bodu byla otevřena diskuze a o každém bodu se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato, tak jak bylo navrženo.
 
Ustavující zasedání ukončil starosta obce v 18:30 hodin.
 
 
Zapsal 16.11.2010
                                                                       Jiří Petráček
 
 Zápis z XIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Řevničov ze dne 20.9.2010
 
Počet členů zastupitelstva obce:           13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Cífková, Černá, Kejla, Mášová, Rzadkovská, Slunečko, Zikmund
Omluveni:         Růžičková
Neomluveni:     Charvát, Zikmund
Hosté z řad občanů: 5
 
Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto byl přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Černá a členové paní Bechyňská a paní Rzadkovská, ověřovatelé zápisu paní Cífková a pan Slunečko. Následně místostarostka přednesla program jednání:
Program:        1. Zahájení
                        2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
                        3. Dotace od Kr. Ú Stč. kraje na opravu Havlíčkovi ulice
                        4. Smlouva s Kr.Ú Stč. kraje o poskytnutí dotace
                        5. Odprodej pozemku paní Jitce Valentinové
                        6. Různé:
 
1) Vrácení poměrné části uhrazených poplatků
                        2) Žádost o rezervaci stavební parcely p.č. 854/29
                        3) Postup prací na zadání veřejné zakázky
                        4) Informace o žádosti zelená úsporám
                        5) Rozpočtové změny
                        6) Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ
                        7) Smlouva na zřízení věcného břemene
                        8) Příspěvek SDH Řevničov
7. Diskuse
8. Závěr
 
Takto navržený program byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva a po té předala slovo starostovi obce
 
Starosta pozdravil všechny přítomné na veřejném zasedání a požádal jménem pana Poláčka přítomné zastupitele aby se po skončení zasedání nechali vyfotografovat na tablo pro potřeby kronikářky obce. Po počáteční nedůvěře a představení prací již vytvořených „fotoalb“ pana Poláčka pro místní spolky všichni přítomní zastupitelé souhlasili. Jelikož bod č. 1 a 2 dnešního jednání byl již projednán pokračoval v jednání bodem 3 programu.
 
3. Jako jedna z podmínek přidělení dotace z programu FROM je odsouhlasení jejího přijetí. Schválení dotace na opravu Havlíčkovi ulice bylo schváleno všemi 9 přítomnými.
4. Byla schválena smlouva s Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace na opravu Havlíčkovi ulice. Pro hlasovalo všech 9 přítomných členů zastupitelstva.
 
Před třetím bodem jednání se dostavil zastupitel pan Bílý a dále probíhalo jednání v počtu 10 členů zastupitelstva obce.
5. Byla předložena a schválena smlouva na odprodej pozemku p.č. 137/8 o výměře 11 m2 pro paní Jitku Valentinovou za cenu 100,- Kč/m2. Pro se vyjádřilo všech 10 přítomných členů zastupitelstva.
 
6. Různé:
1.      Paní Vejražková předložila žádost paní Krausové o navrácení části přeplatku za uhrazené stočné po zemřelém panu Krausovi. Jednomyslně bylo schváleno částku ve výši 150 Kč vrátit žadatelce.
2.      Starosta předložil žádost pana Dolejška o rezervaci stavebního pozemku p.č. 854/29. Zastupitelé vzali jeho žádost na vědomí s tím, že do ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby v lokalitě „Draha III.“ nejsou známy skutečné náklady na 1 m2. Po dokončení výběrového řízení bude novým zastupitelstvem projednána cena a pozemek bude za schválenou cenu nabídnut panu Dolejšovi.
3.      Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí postup prací na zadání veřejné zakázky na výstavbu 20 stavebních parcel v lokalitě „Draha III.“ a jmenovalo členy a náhradníky do výběrové komise. Komise byla jmenována ve složení: Vejražková, Slunečko, Kejla, Stieberová, Černá a náhradníci: ing. Endyš, Růžičková, Rzadkovská, Zábranský, Cífková.
4.      Dále zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám, která byla podána v souladu se schváleným záměrem. Celkové náklady na zateplení školy by měly činit něco přes 8.096.971,- Kč. včetně DPH. Z celkové částky se odečítá nezpůsobilý výdaj což je 1. předpokládaná úspora energie za 5 let, asi 1.860.225,- Kč, 2. DPH jehož je obec ze zákona plátcem a činí 1.349.495,- Kč. Pro výpočet dotace je směrodatných 4.887.251,- Kč, kde se z této částky může podařit získat až 80%. Podaří-li se získat dotaci bude maximálně 3.909.800,- Kč a obec tak do zateplení budovy bude muset investovat z vlastních zdrojů 4.187.170, Kč
5.      V dalším bodě byly předloženy rozpočtové změny, které po vysvětlení byly vzaty na vědomí.
6.      Byla pověřena finanční komise provedením kontroly hospodaření MŠ a ZŠ a obce. Pověření schválilo všech 10 přítomných.
7.      Paní Vejražková předložila žádost paní Somolové o navrácení poplatku za stočné za syna Karla, za období kdy pobýval v Praze. Všech 10 členů zastupitelstva nesouhlasilo s vrácením poplatku.. Paní Mášová v diskuzi na toto téma uvedla, že vyhláška hovoří o paušálu, případně za spotřebovanou vodu podle vodoměru a doporučila, aby si pořídili svůj vodoměr, nebo odebírali vodu z obecního vodovodu.
8.      RWE Gas Net předložilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek obce p.č. 3160/10 v k.ú. Řevničov. Jelikož byl pozemek schválen k prodeji italské firmě, byla smlouva o zřízení věcného břemene všemi 10 zamítnuta. Paní Černá v diskuzi uvedla, aby byla společnost o tomto kroku informována.
9.      Nebyl schválen příspěvek pro SDH na sraz historické techniky s tím, že z rozpočtu byly vyčerpány prostředky určené na spolky v obci. Hlasování se zdrželi pan Slunečko a paní Cífková s paní Mášovou, ostatních 7 členů bylo proti přidělení příspěvku. V diskuzi kritizovala paní Černá způsob podání žádosti. Způsob podání e-mailem se nelíbil ani ostatním členům zastupitelstva.
 
 
Jelikož byly všechny body jednání vyčerpány a ke každému bodu se hlasovalo zvlášť a nikdo se nepřihlásil do diskuse, požádal starosta předsedu návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení.
 
Před ukončením schůze poděkoval starosta všem přítomným členům za jejich práci ve volebním období. Těm co kandidují popřál hodně štěstí v nadcházejících volbách a ukončil v 18:00 hodin veřejné zasedání.
 
 
Zapsal 30. září 2010
 
 
                                                                                              Jiří Petráček
 

 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov ze dne 14.6. 2010

 
Počet členů zastupitelstva obce:           13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Cífková, Černá, Kejla Mášová, Růžičková, Rzadkovská, Slunečko
Omluveni:       
Neomluveni:     Charvát, Zikmund
Hosté z řad občanů: 9
 
Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto byl přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Růžičková a členové paní Rzadkovská a paní Mášová, ověřovatelé zápisu paní Černá a paní Bechyňská. Následně místostarosta přednesla program jednání:
Program:        1. Odprodej pozemků v majetku obce firmě Real Cinque s.r.o.
                        2. Darovací smlouvu na peněžní dar obci ve výši 80.000,- Kč
                        3. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání se splaškovými vodami
                        4. Smlouva s Mgr. Hájkovou na zpracování zadání veřejné zakázky
                        5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
                        6. Volba přísedící Okresního soudu
7. Různé:
1) Rozpočtové změny
            2) Dopis představenstva Jednoty ohledně pronájmu pozemků
            3) Přiznání dotace na opravu Havlíčkovi ulice z programu FROM
8. Diskuse
9. Závěr
Takto navržený program byl schválen všemi  přítomnými členy zastupitelstva a po té předala slovo starostovi obce
 
Starosta přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání a pokračoval v jednání dalším bodem programu.
 
 1. Předložil kupní smlouvu na odprodej pozemků, jelikož již byla schválena a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a byly naplněny podmínky o prodeji pozemků paní Kefurtové, byla kupní smlouva na prodej pozemků společnosti Real Cinque s.r.o. schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva
 2. Předložil smlouvu na finanční dar od firmy Ponte Carlo Holding na vybavení dětského hřiště ve výši 80.000,- Kč. V diskuzi paní Hájková navrhla, aby se oslovili místní podnikatelé o sponzorský dar, paní Mášová měla dotaz na umístění hřiště. Starosta upřesnil polohu tak, jak vyplynula z posledního jednání, ohledně oslovení místních podnikatelů byla ponechána možnost se angažovat všem členům zastupitelstva. Smlouva byla schválena jednohlasně.
 3. Byla předložena a projednána obecně závazná vyhláška obce č. 1/2010 o hospodaření se splaškovými vodami. Byl vysvětlen účel vyhlášky a to, aby obec mohla vymáhat dlužné stočné od občanů. Vyhláška byla schválena tak, jak byla navržena všemi přítomnými členy.
 1. S ohledem na připravovanou výstavbu komunikace a inženýrských sítí v nově připravované lokalitě „Draha III.“  seznámil starosta s průběhem prací, s tím, že je vydané stavební povolení a je potřeba vybrat firmu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Za tím účelem oslovil Mgr. Hájkovou z Benešova, která je ochotna pro obec tuto službu zrealizovat za cenu 35.000,- Kč. Po diskuzi na toto téma byla smlouva schválena.
 2. V souladu se zákonem o obcích a blížícím se termínu komunálních voleb, je zastupitelstvo v souladu s tímto zákonem povinno stanovit počet členů zastupitelstva pro příští období. Stávající zastupitelstvo je 13 členné. paní Mášová navrhla z úsporných důvodů 11 členné. Při hlasování bylo 9 členů zastupitelstva pro zachování 13 členného zastupitelstva, pro 11 členné zastupitelstvo hlasovala paní Mášová, pan Slunečko se zdržel hlasování.
 3. S ohledem na špatnou formulaci v Usnesení, byla znovu provedena volba přísedící u Okresního soudu v Rakovníku. Zastupitelstvo jednomyslně zvolilo přísedící paní Olgu Charvátovou.
 4. V různém:
1.      předložil starosta návrh rozpočtových změn, které byly vzaty na vědomí.
2.      Byla projednána korespondence mezi Jednotou a JUDr. Chvojanovou, která obec zastupuje ve věci nájemného za zastavěné pozemky a nádvoří využívané Jednotou Rakovník. V posledním dopise nabídl předseda JUDr. Mojžíš nájemné ve výši 15,- Kč za m2, v dopise vysvětlil důvody s tím, že z jejich strany se jedná o nájemné přiměřené s ohledem na cenu vycházející ze znaleckého posudku. Po diskuzi na toto téma, kde paní Mášová kritizovala slepou uličku ze strany od Mečířů, hlavně z důvodu požárního ohrožení, navrhla paní Černá vyvolat jednání ohledně demolice plechové kolny z důvodu černé stavby. Místostarostka uvedla věc na správnou míru. Podle dokumentů, které jsou k dispozici povolilo stavbu MNV v Řevničově. Pan Jiří Slunečko navrhl demolici na základě požárního zákona, pan Jan Šanda zdůvodnil demolici nezakreslením stavby do KN. Jelikož návrhy přestaly být konstruktivní a zastupitelstvo vyhodnotilo korespondenci jako nátlakovou a zastrašující, bylo všemi přítomnými schváleno pověření JUDr. Chvojanové, podat žalobu o určení výše nájemného k Okresnímu soudu.
3.      Starosta informoval o přidělení dotace z programu FROM Středočeského kraje na opravu Havlíčkovi ulice. Jelikož se však jedná o čerstvou informaci a nejsou dosud žádné oficiální stanoviska neví jestli byla dotace poskytnuta v celkové částce 1,5 mil. Kč.
 
Jelikož byly projednány všechny body programu otevřel starosta diskuzi
 
*V diskuzi poděkovala paní Mášová za umístění kroniky obce na webové stránky, dále poděkovala přítomným maminkám za pěkně připravený dětský den.
*Paní Kuželová poděkovala za pochvalu a ptala se na kulturní fond, protože příspěvek na jejich akci ve výši 500,- Kč, který poskytla obec se jí zdál nepřiměřeně malý. Starosta odpověděl, že kulturní fond se využívá pouze na vítání občánků a pro životní jubilea. Obec přispívá na akce pro děti všem stejně bez ohledu jestli jsou to hasiči, Sokol, nebo dětský den. Paní Kuželová nebyla s odpovědí spokojena, přestože se i ostatní členové snažili vysvětlit tíživou situaci v rozpočtu, když obec splácí úvěr na ČOV a má další povinnosti a závazky. Přesto prosazovala příspěvek alespoň 5.000,- Kč. Paní Mášová doporučila maminkám, aby si založily občanské sdružení a požádaly si včas o příspěvek. Ovšem argument, že když má obec 50.000,- pro fotbalisty na zavlažování jejich hřiště musí mít i pro ně, byl natolik silný, že jim starosta odpověděl, že oni, jako fyzická osoba nejsou pro obec partner a že by bylo opravdu dobré založit sdružení, nebo se „schovat“ pod hlavičku některého spolku v obci a ukončil na toto téma rozpravu.
* Ohledně dětského hřiště doporučila paní Kroupová oslovit firmy o příspěvek. Pan Jiří Slunečko navrhl uspořádat veřejnou sbírku.
* Paní Mášová navrhla umístění skříňky na parte, neboť si občané po zákazu výlepu v obchodě nemají kam parte umístit a ostatní tak neví kdo zemřel. Doporučila, aby se pro tento účel vyhradila jedna ze skříněk u parkoviště.
* Dále přednesla stížnost na ordinaci MUDr. Podráského, kde si lidé stěžují na nedostatečnou zvukovou izolaci dveří, kde veškeré údaje v rámci vyšetření jsou slyšet do čekárny. Paní Kroupová ve svém příspěvku doplnila, že každý má svobodnou volbu lékaře a jestliže se někomu tento stav nelíbí, může přestoupit k jinému. Starosta upřesnil, že se jedná o věc, kde nemá obec žádné právo cokoli nařizovat a že může jen dopisem upozornit pana doktora na tento stav. Pan Poláček kritizoval bezbariérový přístup, kde postižení občané čekají na ulici na ošetření.
* Pan Poláček se dále ptal na cenu, za kterou byl tehdejším MNV v Řevničově prodán obchodní dům Jednotě a jak se vyvíjí situace okolo dálnice. Cenu nikdo přítomný nezná a výstavba dálnice byla omezena v rámci celé ČR. Letos má dojít pouze k výkupům pozemků. Tuto informaci upřesnila paní Mášová, která se zúčastnila jednání mezi vlastníky pozemků a ŘSD, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ.
* Pan Šanda se dotazoval, jestli dotaci na opravu komunikace Havlíčkova lze použít i jinde a to z důvodu havarijního stavu křižovatky Karlovarská – Štefanikova. Dotace je účelová a tak nelze převést peníze jinam. S ohledem na působení firmy Ekostavy Louny, která má provést opravu povrchu v Havlíčkově ulici, lze si nechat tyto vícepráce ocenit a pak se rozhodnout zda opravu realizovat. Paní Růžičková se při té příležitosti dotazovala, zda se počítá po dokončení oprav Havlíčkovi ulice s opravami chodníků. Na to už opravdu nejsou prostředky.
 
Jelikož se nikdo další do diskuze nehlásil, požádal starosta paní Růžičkovou, aby přečetla návrh na usnesení. Protože ke každému jednotlivému bodu byla vedena diskuze a ke každému se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.
 
Veřejné zasedání ukončil starosta v 18:30 hodin
 
 
Zapsal dne 24.6.2010
 
 
 
                                                                            Jiří Petráček

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov ze dne 22.3. 2010
 
Počet členů zastupitelstva obce:           13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Cífková, Černá, Mášová, Růžičková, Rzadkovská, Slunečko, Zikmund
Omluveni:         Charvát, Kejla
Hosté z řad občanů: 13
 
Veřejné zasedání zahájila místostarosta obce v 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu, proto byl přistoupeno k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Byla navržena a následně schválena návrhová komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Návrhová komise, předseda paní Bechyňská a členové paní Cífková a pan Slunečko, ověřovatelé zápisu paní Mášová a paní Růžičková. Následně místostarosta přednesla program jednání:
Program:        1. Audit hospodaření obce
                        2. Závěrečný účet obce za rok 2009
                        3. Rozpočet pro rok 2010
                        4. Přísedící Okresního soudu Rakovník
                        5. Darovací smlouva na převod automobilu Liaz a Avia
                        6. Prodej pozemků
7. Různé:
1) Nájemní smlouva DPS
                        2) Příspěvek neziskovým organizacím
                        3) Převod hospodářského výsledku a použití rezervního fondu ZŠ a MŠ
                        4) Smlouvy o dílo
                        5) Prodej stavebních parcel
                        6) Smlouva na zřízení věcného břemene
8. Diskuse
9. Závěr
Takto navržený program byl schválen všemi 9 přítomnými členy zastupitelstva a po té předala slovo starostovi obce
 
Starosta pozdravil všechny přítomné na veřejném zasedání a pokračoval v jednání dalším bodem programu.
 
 1. Předložil audit hospodaření obce Řevničov za rok 2009, který byl schválen všemi 9 přítomnými členy
 2. Předložil závěrečný účet obce Řevničov za rok 2009 ve výši příjmů 16.755.308,62 Kč a výdajů ve výši 17.044.623,16 Kč. Aktiva obce činili k 31.12.2009 3.220.933,71 Kč a pasiva na nesplacených úvěrech za ČOV -8.014.380,- Kč. Závěrečný účet byl schválen všemi 9 přítomnými členy.
 3. Rozpočet obce Řevničov pro rok 2010 byl předložen jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 17,500 tisíc Kč. V souvislosti s předloženým rozpočtem upozornil starosta na loňský propad daňových příjmů ve výši téměř 1,5 mil. Kč a s dalším očekávaným propadem příjmů v rozpočtu obce v souvislosti s celosvětovou krizí. Přesto se podařilo připravit rozpočet jako vyrovnaný. Před rozpravou k rozpočtu se dostavil pan Bílý a tak se o rozpočtu hlasovalo v 10-ti a byl schválen jednomyslně tak jak byl navržen.
 
 1. Před jednáním o přísedícím Okresního soudu v Rakovníku se dostavil 11 člen zastupitelstva pan Zikmund. Paní Růžičková vznesla dotaz proč se paní nedostavila osobně, aby se mohla představit přítomným? Jelikož paní nebyla poslána pozvánka a pan Charvát se omluvil, že jede s rodinou do Prahy byla navržená paní Olga Charvátová jako přísedící okresního soudu zvolena 11 hlasy přítomných členů obecního zastupitelstva
 2. V rámci převodu hasičské techniky mezi Městem Jesenice a Obcí Řevničov byla schválena darovací smlouva o převodu automobilu LIAZ CAS 25- RTHP-Š 706 do majetku Obce Řevničov. Pro hlasovalo všech 11 členů zastupitelstva. Pan Slunečko v diskuzi připomenul, že v roce 2008 byla na vozidle provedena oprava za 200 tis. Kč a uvedené vozidlo je ve velmi dobrém technickém stavu.
 3. Další darovací smlouva o převodu hasičského automobilu AVIA DVS1A30 byla smlouva mezi Obcí Řevničov a Obcí Svojetín, kdy všichni přítomní schválili bezúplatný převod vozidla
 4. Na základě doporučení paní ředitelky OPS Nové strašecí byla schválena nájemní smlouva v DPS pro manžele Vopěnkovi
 5. S ohledem na účetní předpisy byl projednán krátkodobý pronájem klubovny na nádraží, hasičárny, prostor klubu důchodců a zasedací místnosti OÚ. Zastupitelstvo projednalo pronájem již na předchozí pracovní poradě a jednohlasně chválilo ceník krátkodobého pronájmu obecních budov a zasedací místnosti OÚ (příloha č.1)
V dalších bodech byl projednán příspěvek neziskovým organizacím se sídlem v Novém Strašecí ve kterých působí i občané Řevničova. Byla navržena a schválena částka 1.000,- Kč pro organizace v ost. 9 až 11. Paní Růžičková se dotázala jestli je možné dát více. Starosta odpověděl, že s ohledem na závazky obce, které plynou se splátek úvěru a dalších výdajů se již několik let přispívá touto symbolickou částkou. Příspěvek v navržené výši byl schválen všemi přítomnými členy.
 1. Příspěvek Českému svazu diabetiků v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 2. Českému svazu zdravotně postižených v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 3. Českému svazu včelařů z Nového Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 4. S ohledem na umístění konzole el. vedení na domě č.p. 369, která zapříčiňuje trhání štítu domu byla projednána a všemi přítomnými schválena smlouva o zřízení věcného břemene s fa ČEZ na umístění sloupu NN před č.p. 369, aby se zamezilo další destrukci štítu budovy. V diskuzi k tomuto bodu byla připomínka, jestli si dotyčný majitel nemovitosti může určit místo umístění sloupu, aby mu následně nepřekážel. Bylo zodpovězeno, že ano a pro jistotu bude kontaktována paní Knotová, aby si s firmou, která bude stavbu zajišťovat odsouhlasila umístění sloupu.
 5. V rámci připravovaných parcel v lokalitě „Draha III.“ bylo schváleno nabídnout pozemky k prodeji prostřednictvím realitních kanceláří. V diskuzi, která předcházela se paní Mášová dotazovala jestli obci zůstane 1000,- Kč z m2, když bude parcela nabízena přes realitní kancelář. Byla ujištěna, že ano a finální smlouvu schvaluje zastupitelstvo obce
 6. Jelikož hospodaření školy za rok 2009 skončilo přebytkem, požádala ředitelka školy o souhlas s převodem ušetřených finančních prostředků do fondu rezerv. Převod hospodářského výsledku ZŠ Řevničov ve výši 59.058,- Kč do rezervního fondu byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva
 7. Obec má zájem se zúčastnit projektu Zelená úsporám, kde je možno čerpat prostředky na zateplení budov. Jelikož škola již několik let volá po výměně oken a zateplení budovy, byla posouzena a schválena smlouva na projekt a zpracování žádosti o dotaci na zateplení ZŠ s firmou Stavtechnik s.r.o. Praha ve výši 96.300,- Kč. Paní Černá v diskuzi k tématu chtěla znát bližší údaje o firmě a co smlouva zahrnuje?
 
Jedná se o pražskou firmu a pro obec zajistí: digitalizaci projektu, návrh řešení stavební části, rozpočet, protipožární opatření, energetické posouzení stavby, zpracování žádosti o dotační titul, inženýring a koordinaci projektu.
 1. Pro pokračování prací na novém územním plánu obce je a ohledem na vyjádření Krajského úřadu Stč. kraje nezbytné předložit dopad na životní prostředí tzv. SEA. Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování SEA a jako nejvýhodnější posoudila výběrová komise nabídku od firmy EMPLA AG spol. s r.o. z Hradce Králové, která předložila nejnižší cenovou nabídku a nejrychlejší termín zpracování. Na základě doporučení výběrové komise byla s uvedeno firmou schválena smlouva za částku 76.993,- Kč, včetně DPH. Pro hlasovalo všech 11 přítomných členů zastupitelstva.
 2. Jelikož firma Chmel s.r.o. Pochvalov přebírá k hospodaření některé pozemky po Dunnově farmě, předložila Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.1995 o pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu. Dodatek obsahuje zejména plochy po starých obecních cestách, které byly v minulosti rozorány. Dodatek by schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Při této příležitosti starosta informoval přítomné, že s ohledem na digitalizaci katastrálního území se bude smlouva se všemi dodatky přepracovávat a to z důvodu, že od roku 2011 platí domovní daň vlastník pozemku a ne nájemce.
 3. Italská společnost, která vlastní část bývalého areálu v Řevničově se obrátila na zastupitelstvo obce s žádostí o odprodej pozemků pro rozšíření plochy areálu z důvodu jeho rozvoje a využití. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemků obce firmě REAL CINQUE s.r.o. se sídlem Čelekovského sady 1580/4, Praha o výměře 3897 m2 za 100,- Kč/m2 je podmíněna odprodejem pozemků v majetku paní Kefurtové. Pan Slunečko měl obavu, jak to bude dál se sběrným dvorem? Na to odpověděl starosta, že ten je umístěn na jiném pozemku, který není předmětem smlouvy. Paní Hošková se dotazovala jak je veliký pozemek paní Kefurtové? Jelikož se jedná o cizí pozemek, který není součástí smlouvy nebyl tento údaj znám. Paní Růžičková se ptala na budoucí způsob využití? Ohledně využití investor tak trochu tají záměr. Rozhodně se nebude jednat o těžký, chemický a jinak škodlivý průmysl. Všichni přítomní zastupitelé schválili uvedenou smlouvu včetně podmínky v ní uvedené.
 4. Bylo předloženo zadání změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Řevničov. Změna se provádí na základě již schváleného souhlasu a je přirozeným pokračováním procesu schválení. Změna, která tvoří přílohu č. 2 usnesení č. XI. Byla schválena jednohlasně.
V dalším bodě bylo projednáno a schváleno všemi přítomnými členy použití finančních prostředků z rezervních fondů školy a školky tak jak navrhly ředitelky obou zařízení
 1. S použitím finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši 10.441,- Kč na úhradu plynu za rok 2009
 2. S použitím finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ ve výši 105.445,- Kč na zakoupení kotle do školní kuchyně.
 
 
 
Jelikož byly projednány všechny body programu otevřel starosta diskuzi
 
*V diskuzi paní Černá připomínkovala zápis z pracovní porady ze dne 3.3.2010, kde bylo napsáno, že měla výhrady k opravám v Havlíčkově ulici. Zápis byl chybně interpretován a ona žádá, aby v zápise z veřejného zasedání bylo uvedeno, že vyjádřila nespokojenost se záměrem oprav v Havlíčkově ulici a že oprava povrchů v Benešově ulici je prioritou z důvodu zásobování školní jídelny, a využívání zadního přístupu ke škole a školce včetně výjezdu hasičské techniky. Starosta potvrdil, že se o prioritě a důvodech opravy hovořilo na poradě a že připomínku zanese do zápisu z veřejného zasedání. Ohledně formulace výhrady a vyjádření nespokojenosti však velký rozdíl nevidí, přesto se za tuto formulaci v zápisu paní Černé omluvil.
*Paní Růžičková kritizovala navýšení ceny vodného,zejména proto, že na kvalitu vody je vydána vyjímka hygienika a platíme ji stejně jako vodu kvalitní. Starosta vysvětlil rozdíl mezi Ravosem a VSORem. Kde Ravos, dnešní Veolia vodu provozuje, ale VSOR (Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) vlastní soustavu zařízení, kterou pronajímá vodohospodářské společnosti. Cena vodného a stočného pro všechny obce je stejná bez ohledu na velikost. Vyjímky v ceně se nedělají. Filtry nebo úpravnu vody jak navrhla paní Mášová je s ohledem na dusičnany, které přesahují mezní hodnotu je cenově neúnosné a nejjednodušší je vodu ředit. Zhruba rok se směšovala voda z obou vrtů a dusičnany byly v normě, ovšem loňské suché počasí zapříčinilo „vyschnutí vrtů v hoře“ a proto se zásobuje obec vodou z vrtu „lícha“, který má nadlimitní hodnoty dusičnanů. V souvislosti s tím upozornil, že pokud chápou lidé kvalitu v tom, že několikrát uvaří vodu a zápasí s kamencem, tak je to v tom, že se voda čerpá z opukového podloží a rozpuštěné látky, které jsou ve vodě vytvářejí vodní kámen, což se u studní hlubokých 8 -12 m nestává, protože nezasahují do opukového podloží. Jsou buď v „července“, nebo pískovci. Zároveň vysvětlil, že se napřed nestaví vodojem a pak se nehledá způsob jak vodu upravovat. Nejprve se dělá kompletní rozbor vody přímo z vrtu a pak se navrhuje projekt stavby a případná úpravna související s rozborem. Nejinak to bylo s vodojemem v Hoře. Kde se počítalo se směšováním vody a s úpravou radonu. Při opakovaném vzorku se radon nepotvrdil, přesto úpravna na čeření a provzdušňování pro uvolnění radonu byla v projektu zahrnuta. Stejným způsobem se postupuje v současné době na nádraží, kde se také začínalo kompletním rozborem vody.
*Pan Slunečko v diskuzi navrhl znova otevřít žádost fotbalistů ohledně příspěvku na pořízení zavlažování hřiště s tím, že kdyby mohli dostatečně zalévat a omezili by hnojení zlepšila by se kvalita vody ve vrtu. Starosta shrnul závěr jednání z pracovní porady s tím, že navrhoval přispět část v rámci možnosti provádět návrh prací po etapách ale nebyl vyslyšen, protože se jako priorita prosadila výstavba dětského hřiště. Jelikož je možné žádat o dotace z různých ministerstev bylo doporučeno aby celou akci směřovali do systému dotačních podpor. Proto nebylo žádosti fotbalistů vyhověno. V diskuzi se angažovalo mnoho řečníků. Pan Pesl zdůvodnil žádost, pan Landa vysvětlil systém dotací, pan Toth celou situaci shrnul. Paní Černá požádala o vysvětlení co je nezbytné pro regeneraci hřiště na prvním místě a podpořila žádost. Během chvíle se situace stala nepřehledná a tak starosta přerušil nikam nevedoucí diskuzi o trávě, aby se věnovali tématu, jestli finanční podporu ano, nebo ne a nezacházeli do debat, které nikam nevedou. Nastala konstruktivní debata, při které se paní Růžičková ptala jestli na to obec má? Starosta odpověděl, že ne v rámci právě schváleného rozpočtu, ale můžeme zapojit zůstatek hospodaření z minulých let, nebo využít část peněz z kupní smlouvy jestli se zrealizuje. Pak se paní Růžičková zeptala jestli zbyde i na dětské hřiště. Na to odpověděl starosta, že buď jedno, nebo druhé. Paní Mášová, přestože je největší propagátor kvalitního dětského hřiště se přiklonila k požadavku fotbalistů. Paní Bechyňská podpořila regeneraci po etapách a dotazovala se na možnost dotace, když pan Landa vysvětlil, že bez vody nemohou o dotaci požádat. Ten doplnil, že ano, pokud budeme mít přivedenou vodu na hřiště máme možnost o dotaci na regeneraci požádat. Starosta zdůraznil, že s paní Mášovou a s ředitelkou školky se zabývali vybavením dětského hřiště a dospěli k názoru, že zařízení trochu slušného hřiště by spolklo řádově 250 tis. Kč, což paní Mášová potvrdila. Závěrem bylo navrženo podpořit Spartu Řevničov částkou 50 tis. Kč, aby mohli provést první etapu z jejich připravované regenerace hřiště. Částka byla odsouhlasena 10 přítomnými členy zastupitelstva, paní Rzadkovská se zdržela hlasování.
 
Jelikož se nikdo další do diskuze nehlásil, požádal starosta paní Bechyňskou, aby přečetla návrh na usnesení. Protože ke každému jednotlivému bodu byla vedena diskuze a ke každému se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.
 
Veřejné zasedání ukončil starosta v 18:30 hodin
 
 
Zapsal dne 2.4.2010
 
 
 
                                                                            Jiří Petráček

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řevničov ze dne 7.12.2009
 
Počet členů zastupitelstva obce:           13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Cífková, Černá, Charvát, Kejla,
                        Rzadkovská , Slunečko
Omluveni:         Mášová
Neomluveni:     Růžičková, Zikmund
Hosté z řad občanů:                             3
 
 
   Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17,00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého veřejného zasedání neměli připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhová komise a ověřovatelů zápisu, která byla zvolena ve složení: předseda, paní Zděnka Cífková, členové, paní Viera Černá a pan Pavel Kejla a ověřovatelé zápisu: pan Martin Charvát a paní Eva Bechyňská. Následně předložila návrh jednání zastupitelstva:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2010
 4. Pořízení změny Územního plánu č. 1
 5. Dodatek č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. I/2006 Obce Řevničov
 6. Smlouva o smlouvě budoucí s RWE Gas Net, s.r.o.
 7. Odměny členům komisí za rok 2009
 8. Žádost o dotaci z programu FROM Stč. kraje
 9. Smlouva o partnerství s Rakovnicko o.p.s.
 10. Rozpočtové změny
Návrh jednání byl přijat tak jak byl navržen všemi přítomnými členy, protože body 1. a 2. programu proběhly,  předala slovo starostovi obce.
3. Starosta předložil návrh rozpočtového provizoria pro rok 2010 ve výši 5,- mil Kč do doby než bude připraven a schválen rozpočet obce pro uvedený rok. Vysvětlil důvody, které k tomu vedou a vysvětlil proč oproti minulým rokům se schvaluje konkrétní částka. Rozpočtové provizorium pro období leden až březen 2010 bylo schváleno všemi přítomnými členy.
4. Přestože již zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu, byl z důvodu nedostatečnosti záznamu opětovně potvrzena a schválena změna, tentokrát ve znění odpovídajícímu požadavkům nadřízených orgánů. Změna byla schválena všemi přítomnými členy.
5. Ohledně ceny za odpady pro rok 2010 byl předložen a všemi přítomnými schválen dodatek Obecně závazné vyhlášky č. I/2006. Sena za svoz odpadů pro rok 2010 činí 500,- Kč za osobu a rok.
6. Byla předložena a nadpoloviční většinou 9 hlasů schválena smlouva o smlouvě budoucí s RWE Gas Net s.r.o o odkoupení středotlakých rozvodů plynu v nově připravované výstavbě RD za cenu 511.000,- Kč. Pan Martin Charvát se zdržel hlasování.
7. Předsedové výborů navrhli odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Byly navrženy odměny ve výši 1.000,- Kč pro paní Venušku Valnou, 2.000,- Kč pro paní Janu Landovou, Hanu Hoškovou, Stanislavu Křečkovou a Blaženu Frycovou. Pro hlasovalo všech 10 přítomných.
8. Starosta seznámil přítomné s dopisem občanů z Havlíčkovi ulice senátorovi Phdr Marcelu Chládkovi ohledně špatného stavu komunikace, kde se na něho obrátili s žádostí o pomoc a následném jednání které proběhlo 7.12. mezi starostou a senátorem. Pan senátor přislíbil pomoc a doporučil, aby si obec zažádala o dotaci z programu FROM na uvedenou akci. Veřejného zasedání se zúčastnil pan Kořán, který vysvětlil snahu občanů Havlíčkovi ulice o nápravu, když obec nemá ve svém rozpočtu peníze. Po diskuzi byla žádost o dotaci z programu FROM odsouhlasena všemi přítomnými.
9. Rakovnicko o.p.s. předložilo návrh smlouvy se spoluúčastí obce ve výši 30. tis. Kč na pořízení „mobiliáře“, kterým lze zabezpečovat různé oslavy, koncerty a jiné společenské akce. Byl předložen seznam věcí, které má zájem Rakovnicko o.p.s. pořídit v rámci dotace. Ohledně smlouvy byla vedena diskuze a při hlasování byla smlouva zamítnuta.
10. Závěrem byly předloženy rozpočtové změny, které vzalo zastupitelstvo na vědomí.
 
V diskuzi, která byla otevřena po řádném projednání všech bodů programu se pan Charvát zajímal o stav hasičské cisterny. Cisterna je opět provozuschopná. Jelikož se nikdo dál nepřihlásil do diskuze pozval starosta přítomné na Betlémské světlo.
 
Závěrem přečetla paní Zděnka Cífková návrh na usnesení. Jelikož se ke každému bodu hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.
 
Zasedání ukončil starosta v 18:00 hodin
 
 
Zapsal 16.12.2009
                                                                                 Jiří Petráček
                                                         

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 26.10.2009
 
Počet členů zastupitelstva: 13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Černá, Kejla, Mášová,
                        Rzadkovská, Slunečko          
Omluveni:         Růžičková
Neomluveni:     Zikmund, Charvát, Cífková
Hosté z řad občanů: 5
 
Program:          1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Odprodej pozemků ŘSD ČR
                        4. Smlouva o smlouvě budoucí s STP Net, s r.o. na zřízení věcného břemene
                        5. Smlouva ke splnění úkolů s Městem Rakovník
                        6. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce na zřízení věcného břemene
                       7. Dlužné nájemné v DPS, pí Sedláčková
                        8. Navýšení daně z nemovitosti
                        9. Různé:          1. Obecně závazná vyhláška (odpady)
                                               2. Jednací řád zastupitelstva obce
                                               3. Bankomat ČSOB
                                               4. Odměny členům komisí za rok 2009
                                               5. Rozpočtové změny
                                               6. Dopis Policie ČR
                        10. Diskuze
                        11. Závěr
                     
 
   Jednání zahájila místostarostka v 17,00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu. Navrhla ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání, pana Josefa Slunečka a pana Pavla Kejlu a návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Viera Černá a členové, paní Miroslava Rzadkovská a paní Marie Mášová. Návrh byl schválen tak jak byl předložen. Následně předložila návrh programu jednání, který byl schválen bez připomínek všemi přítomnými a předala slovo starostovi obce.
   Starosta pokračoval v jednání a předložil návrh na odprodej pozemků pro ŘSD-ČR za účelem výstavby rychlostní komunikace. Prodej pozemků o rozloze 11907 m2 za 1.190.700,- Kč byl schválen tak jak byl předložen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
V bodu 4 jednání předložil smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro STP Net. S r.o. za účelem umožnění přístupu k plynárenskému zařízení v nově vznikající lokalitě „Draha III.“ V této souvislosti se v diskuzi zajímala paní Mášová, jak to bude s financováním rozvodu plynu. Bylo podáno vysvětlení jakým způsobem postupovala plynárenská v minulosti a že v současné době se jedná o smlouvě, která bude předložena zastupitelstvu ke schválení. Smlouva byla schválena všemi přítomnými
5. Předložil smlouvu s Městem Rakovník o zajištění úkolů ve smyslu spolupráce při podávání a zpracování žádostí na Krajský úřad s tím, že za každou zpracovanou a podanou žádost uhradí obec částku 500,- Kč a v případě přiznání dotace se částka navyšuje na 700,- Kč.
Smlouva byla schválena jednomyslně.
6. Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene v ulici Husova pro vedení el. k pozemku pana Dyntara. Smlouva byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
7. Paní Sedláčková požádala o odpuštění dlužného nájemného za pronájem bytu v DPS. Po diskuzi na toto téma byla žádost zamítnuta všemi přítomnými.
8. Byl předložen návrh na úpravu koeficientu daně z nemovitostí. Po diskuzi byl návrh v hlasování zamítnut všemi přítomnými.
9. V souladu s platnou legislativou byla předložena nová Obecně závazná vyhláška o odpadech. Vyhláška byla schválena tak jak byla předložena všemi přítomnými členy.
10. Byl předložen a všemi přítomnými schválen nový jednací řád Zastupitelstva obce.
11. Po úspěšném jednání s ČSOB bylo schváleno umístění bankomatu ČSOB na budově OÚ za symbolickou částku 1,- Kč/rok a napojení zařízení na rozvod el. OÚ.
12. Starosta požádal předsedy výborů, aby navrhli odměny pro členy komisí, kteří nejsou zastupiteli obce. V diskuzi se proti tomu ohradila paní Mášová s tím, že návrhy by měly být podány písemně s vyčíslením provedené práce. Po rozsáhlé diskuzi o tom jak která komise pracovala podal starosta návrh na změnu ve smyslu: Zastupitelstvo ukládá předsedům výborů, aby předložili do příštího veřejného zasedání návrh odměn pro členy komisí. Takto navržený text byl odsouhlasen jednomyslně do usnesení.
13. Byly předložené rozpočtové změny v v rozsahu schváleného rozpočtu, spočívajících v přesunu prostředků v rámci položek a paragrafů. Rozpočtové změny tak jako dopis Policie ČR byly vzaty na vědomí.
 
Po vyčerpání bodů programu byla otevřena diskuze:
Paní Mášová upozornila na přemnožení hlodavců a dotazovala se zda se v obci provádí deratizace. Starosta odpověděl, že deratizace se provádí pravidelně 2x do roka a že prověří zda již byla provedena, případně požádá o mimořádnou deratizaci.
Paní Hošková upozornila na neuspokojivý stav připojení na splaškovou kanalizaci v ulici Tylova.
Pan Šanda se opětovně ptal na evidenci hydrantů v obci z důvodu odstavení hasičského vozidla.
Pan Bílý se dotazoval na posouzení zdravotního stavu stromů na Tyršově náměstí a v areálu hřiště Sokola. Na otázku odpověděl starosta, že stromy, které ohrožují svým stavem zdraví, nebo majetek občanů lze odkácet na základě vydaného rozhodnutí a co musí splňovat žádost, aby mohlo být rozhodnutí vydáno. Zdravotní stav parku bude prověřen v zimním období odbornou firmou.
Dále se ptal na kačeny v rybníku, co v zimě? Kachny budou zredukovány a chovné hejno odchovají manželé Rozenbaumovi.
Pan Kořán se ptal jak se vyvíjí situace s opravami komunikace v Havlíčkově ulici. Byl mu vysvětlen postup zastupitelstva, které schválilo žádost o dotaci, ale tu jsme ve finále neobdrželi.
Pan Šanda vznesl dotaz jak se vyvíjí situace okolo pozemků v bývalém JZD. Starosta sdělil průběh a jednání s majiteli. Zatím je jednání bez výsledku
 
  Jelikož nebyly žádné další dotazy do diskuze a program jednání byl vyčerpán, přečetla předsedkyně návrhové komise paní Viera Černá Usnesení zastupitelstva. Jelikož se ke každému bodu jednání hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak, jak bylo navrženo.
 
Jednání ukončil starosta  v 18:30 hodin
 
Zapsal 28.10.2009
 
                                                                                   Jiří Petráček
                                                                                  starosta obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.9.2009

 
Počet členů zastupitelstva: 13
Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bechyňská, Bílý, Cífková, Kejla, Mášová, Růžičková,
                       Rzadkovská, Slunečko          
Omluveni:        Černá
Neomluveni:     Zikmund, Charvát
Hosté z řad občanů: 6
 
Program:          1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Prodloužení smlouvy o působnosti Městské policie Nové Strašecí
                        4. Zadání Územního plánu
                        5. Změna stávajícího územního plánu
                        6. Smlouva o dílo se Stavebním podnikem Rakovník „prodloužení vodovodu“
                        7. Žádost o dotaci na zpracování územního plánu
                        8.  Pronájem pozemků obce pro zemědělskou výrobu
                        9. Různé:          1. Zveřejnění dlužníků za svoz komunálního odpadu
                                               2. Zpráva o činnosti obce za období I. – VIII. 2009
                                               3. Informace o rozpracovanosti projektů staveb
                                               4. Stav hasičské techniky a postupy řešení
                                               5. Zahájení závěrečného vyhodnocení stavby ČOV  
                        10. Diskuze
                        11. Závěr
 
   Jednání zahájila místostarostka v 17,00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání neměli žádné připomínky k zápisu. Navrhla ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání, paní Evu Bechyňskou a paní Miroslavu Rzadkovskou a návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Ladislava Růžičková a členové, paní Zděnka Cífková a pan Josef Slunečko. Návrh byl schválen tak jak byl předložen. Následně předložila návrh programu jednání, který byl schválen bez připomínek všemi přítomnými a předala slovo starostovi obce.
   Starosta přivítal a představil vrchního strážníka Městské policie z Nového Strašecí pana Martina Nováka a po krátkém úvodu na téma prodloužení smlouvy o působnosti Městské policie v Řevničově předal slovo dnešnímu hostu.
   Pan Martin Novák informoval přítomné o činnosti Městské policie. Vysvětlil, že se zaměřují zejména na prevenci, pohovořil o spolupráci s Policií ČR, dále uvedl novinky, které připravují v rámci zlepšení služeb. Informoval, že pro obce začínají zavádět pult centrální ochrany pro vybrané objekty v majetku obce, kdy narušení objektu je okamžitě nahlášeno hlídce. S rozšířením působnosti do okolních obcí byla MěP posílena jak personálně tak technicky. Příspěvek, který za tuto službu platí obec městu Nové Strašecí je řádově v nákladech na mzdy pro jednoho strážníka. Po dotazech, které zodpověděl se s ním ještě před hlasováním starosta rozloučil a poděkoval za účast na jednání. Následovala ještě krátká diskuze na uvedené téma a pak se přistoupilo k hlasování o prodloužení smlouvy s Městem Nové Strašecí o působnosti Městské policie na území Řevničova. Pro pokračování smlouvy hlasovali 4 členové zastupitelstva pan Petráček a paní Vejražková, Bechyňská a Rzadkovská, proti se vyslovili pánové Kejla, Slunečko a paní Cífková, Mášová a Růžičková. Hlasování se zdržel pan Bílý. Smlouva nebyla schválena a činnost MěP tak skončí 31.12.2009
   Dále seznámil přítomné s vývojem prací na územním plánu (ÚP) s tím, že Krajský úřad trvá na variantním řešení ÚP, proto se nevyhne obec druhému kolu schvalování. Pro obec to znamená schválit na veřejném zasedání pozměněné„Zadání ÚP“ s variantami, které vyplynuly z připomínek k zadání ÚP. Zároveň vysvětlil snahu italského vlastníku pozemků v areálu, který žádá o změnu stávajícího územního plánu. Změna bude v souladu se novým ÚP, ale časově jim umožní realizovat investiční záměr minimálně o 10 měsíců dřív. Změnu zafinancují v celém rozsahu. K tématu byla vedena diskuze, byly probrány všechny aspekty, paní Růžičková navrhla, aby změna byla podmíněna zaměstnaností našich občanů, ale posléze se od této podmínky upustilo. Po skončení diskuze se hlasovalo nejprve k Zadání územního plánu, který byl schválen všemi přítomnými, pak se hlasovalo o změně stávajícího plánu a změna byla taktéž odsouhlasena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
    Následně podal informaci o provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby (prodloužení vodovodu) a podal návrh na uzavření smlouvy se Stavebním podnikem Rakovník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, za nabídkovou cenu 412.734,- Kč včetně DPH.. Jedná o prodloužení vodovodního řadu do Oličovi ulice, kde je zásobování vodou zajištěno družstevním vodovodem. Na to konto se rozproudila diskuze, proč se dělá voda a investují peníze, když podle dostupných informací se v dohledné době nepřipojí na nový řád. Co se tedy stane, když družstvo bude mít dovedenou vodu a nebude ji využívat? Je potřeba si uvědomit, že voda není elektrika a v případě jakékoli havárie, nebo „vyschnutí studny“ nelze vodu zajistit obratem jinak než cisternou. O prodloužení vodovodu se jedná již několik let a příprava stavby trvá určitý čas, navíc stavba je rozpočtovaná již třetí rok za sebou, ale z důvodu, že nebylo vydáno stavební povolení nebyla doposud realizována. Zastupitelé si uvědomují, že je nutné zabezpečit zásobování občanů pitnou vodou, ale nelíbí se jim postoj družstva. Po skončení diskuze se hlasovalo o uzavření smlouvy, pro bylo 9 členů zastupitelstva, paní Růžičková se zdržela hlasování.
   Jelikož se blíží závěr roku, kdy se žádá o dotace, byl předložen návrh požádat o dotaci pro rok 2010 na pořízení Územního plánu. Byly vysvětleny okolnosti, zejména krátké termíny na zpracování a podání žádosti o dotaci, která je podmíněna schválením na veřejném zasedání. Po diskuzi byl návrh schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
   Následovalo projednání Smlouvy o pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu mezi obcí a zemědělskou společností Agro Mšec. Celkem se jedná o pozemky s výměrou 0,1534 ha za roční nájemné 1500,- Kč/ha. V otevřené diskuzi nebylo připomínek a smlouva byla schválena všemi přítomnými jak byla předložena.
   Dále byla podána informace o dlužnících za svoz komunálního odpadu, kde i přes 2 upomínky dluží 10 rodin celkem 16.000,- Kč. Bylo navrženo zveřejnit dlužníky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V diskuzi se dotázala paní Bechyňská jestli jsou to dlužníci jen za letošní rok, nebo i z předchozích let. Bylo sděleno, že se jedná pouze o rok 2009, že situace se opakuje neustále u stejných lidí. Návrh na zveřejnění dlužníků byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Dlužníci budou zveřejněni tak, aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů, bude jim zaslána výzva k úhradě a pak se obec obrátí na soud a bude vymáhat poplatek podáním návrhu na exekuci.
   V různém byla  předložena na vědomí zpráva o činnosti obce za období leden až srpen 2009 s výhledem plánovaných prací do konce roku 2009. Stav rozpracovanosti projektů staveb: chodník v Husově ulici, prodloužení splaškové kanalizace v části ulice Husova a pode Džbánem, vodovod a vodojem na nádraží a stavební parcely „Draha III“. Problém okolo hasičské techniky, zejména o vyřazení hasičské cisterny z provozu a o jednání na příslušných místech o bezúplatném převodu techniky, o vloupání do hasičárny a způsobené škodě z krádeže vysílaček ve výši 35.000,- Kč. Informaci o zahájeném závěrečném vyhodnocení stavby ČOV a splaškové kanalizace ze strany SFŽP ČR a o úkolech, které z jednání s fondem vyplynuly v rámci podání vysvětlení. 
V diskuzi se pan Šanda a pan Jiří Slunečko dotazovali jak je to se značením hydrantů a uzávěrů plynu, jestli na obci existuje nějaká mapa se zaměřením z důvodu případného požáru, nebo havárie a to i z důvodu, že vozidlo Tatra je mimo provoz a v případě zásahu je voda z hydrantu jediné možné řešení při hašení požáru. Na obci nic takového není a starosta se s pojí s Ravosem a s RWE a požádá je o předání potřebných dat. Zároveň vyzve vodaře, aby byly upraveny hydranty. Paní Marie Mášová opět otevřela diskuzi k dětskému hřišti, jeho vybavení a oplocení, aby nezapadla v zapomnění podaná petice. Paní Ladislava Růžičková se ptala na anketu Jednoty, jestli bude obec reagovat. Způsob jak reagovat na dopis JUDr. Mojžíše byl projednán na pracovní poradě. Obec odpoví dopisem. Pan Daniel Poláček se ptal jak je to vlastně s vlastnictvím obchodního domu a pozemku pod ním a jak vlastně Jednota k obchodnímu domu přišla, když se stavěl v akci „Z“ našimi občany. Dále upozornil na stav vozovky na Hříškov, kde barvou označil díry v komunikaci, která je dnes již opravena. Na převod obchodního domu odpověděl starosta, že po dokončení stavby byla podle předem stanovené smlouvy budova odprodána Jednotě a pozemek nikdo neřešil a s opravou hříškovské silnice že obec nemá nic společného, protože je to silnice v majetku Krajského úřadu. Ohledně pronájmu pod budovou starosta uvedl, že paní Viera Černá má podle jednání z pracovní porady zajistit podklady a když se omlouvala z jednání na veřejném zasedání tak sdělila, že už pokročila v jednání a výsledky předá v nejbližším možném termínu. Paní Ladislava Růžičková se dotazovala na bankomat. Na to měl starosta čerstvou informaci, že vede jednání s ČSOB, která se umístěním bankomatu v Řevničově zabývá a 21.9.09 jede na jednání s ředitelem ČSOB Rakovník na toto téma. Na druhý dotaz ohledně otevření pizzerie nedokázal starosta zodpovědět. Nájemní smlouva je nadále v platnosti a rozsah prací si ještě nájemce „neodbydlel“. Pan Jan Šanda pochválil vyznačení přechodu pro chodce u obchodního domu a upozornil na nutnost umístit k ostrůvku s vistárií značku přikázaný směr jízdy. Značka se objednala, byla doručena a do konce týdne bude nainstalována. Pan Pavel Bílý se dotazoval jak dopadlo jednání s Anexií ohledně zachování autobusů na Prahu. Místostarosta odpověděla, že výsledek jednání byl zveřejněn ve vývěsní skříňce OÚ a postoj Anexie je v tomto ohledu negativní z důvodu malého obsazení spojů. Proto o zachování neuvažují. Paní Eva Bechyňská upozornila na chybějící dopravní značení na parkoviště u obchodního domu a na parkování u domu s pečovatelskou službou. Značky, které usměrňovaly provoz na parkovišti tam nejsou alespoň 10 let, za tu dobu tam nedošlo k žádné kolizi. Padne-li rozhodnutí o jejich opětovném umístění, budou objednány a nainstalovány. Ohledně parkování vozidla u budovy DPS, uvedl starosta, že se tak děje od samého začátku s jeho svolením, že to vzniklo tak, že na parkovišti nebylo dostatek místa a tak se dohodl s panem Kadlecem o tomto způsobu parkování na chodníku u domu.
 
  Jelikož nebyly žádné další dotazy do diskuze a program jednání byl vyčerpán, přečetla předsedkyně návrhové komise paní Ladislava Růžičková Usnesení zastupitelstva. Jelikož se ke každému bodu jednání hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak, jak bylo navrženo.
 
Jednání ukončil starosta  v 19:25 hodin
 
Zapsal 18.9.2009
 
 
 
 
                                                                                   Jiří Petráček
                                                                                  starosta obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řevničov ze dne 29.6.2009

Počet členů zastupitelstva obce:           13

Přítomni:          Petráček, Vejražková, Bílý, Cífková, Černá, Kejla,

                        Růžičková, Rzadkovská, Zikmund

Omluveni:         Mášová, Bechyňská, Slunečko

Neomluveni:     Charvát

 

 

   Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17,00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého veřejného zasedání neměli připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhová komise a ověřovatelů zápisu, která byla zvolena ve složení: předseda, paní Viera Černá, členové, paní Ladislava Růžičková a pan Pavel Bílý a ověřovatelé zápisu: paní Zděnka Cífková a pan Pavel Kejla.

Byl předložen program jednání:

 1. Zahájení

 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 3. Odkoupení stavebního pozemku od ČDZ Praha

 4. Nájem č.p. 128

 5. Bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR

 6. Rozpočtové změny

 7. Diskuze

 8. Závěr

Program byl schválen tak, jak byl předložen a předala slovo starostovi obce.

 

   S ohledem na skutečnost, že obec je vlastníkem klubovny na nádraží a budova je z části postavena na pozemku cizího vlastníka, byl předložen návrh na odkoupení pozemku od ČDZ Praha, který je ochoten pozemek odprodat za cenu znaleckého posudku spolu s náklady s tím spojenými. Všichni přítomní hlasovali pro odkoupení pozemku st. p.č. 568 o výměře 111 m2 za uvedených podmínek

   Byla předložena smlouva o pronájem nebytových prostor v čp. 128 s paní Petrou Kuklovou, bytem Stochov za účelem zřízení prodejny za měsíční nájemné 3.000,- Kč. Smlouva byla odsouhlasena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

   V rámci příprav 20 stavebních parcel se přišlo na to, že část pozemku o výměře 101 m2 není majetkem obce, ale Pozemkového fondu. Byl předložen návrh o podání žádosti o bezúplatný převod do majetku obce. Žádost byla jednomyslně odsouhlasena.

   V rámci přeložky vedení ČEZ na nádraží a jeho nové vedení v zemi, bylo nutné reagovat na skutečnost, že spolu se sloupy budou demontovány i lampy veřejného osvětlení. Spolu s touto akcí bylo předěláno osvětlení v celé trase přeložky NN, jelikož se v rámci rozpočtu neuvažovalo o investici do VO navrhl starosta rozpočtovou změnu tak, aby se z finančních prostředků na opravu školy převedlo 200 tis. Kč na výstavbu veřejného osvětlení. K bodu byla vedena diskuze a v hlasování 8 hlasovalo pro a paní Růžičková proti této rozpočtové změně.

   Svazek Měst a obcí rakovnicka představil projekt na „Komunitní plánování sociálních služeb na Rakovnicku“, kde podle předložené smlouvy by obec přispívala 10,- Kč na obyvatele. Po diskuzi na toto téma byla smlouva zamítnuta všemi přítomnými členy.

 

 

Dále seznámil starosta přítomné s body programu, které byly vzaty na vědomí, jednalo se o Vyhodnocení uplatněných požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu. Předložil petici na zřízení dětského hřiště, vysvětlil přítomným členkám petičního výboru paní Kuželové a Kroupové, že se s peticí již zastupitelé zaobírali na pracovní poradě a že v nově zpracovávaném územním plánu se počítá s umístěním ve Štefanikově ulici. Paní Růžičková se zeptala přítomných členek jak si do budoucna představují provozování takového zařízení a tento dotaz vyvolal ostrou diskuzi na téma hřiště, děti, důchodci, lavičky a další, až zakročil starosta ukončil diskuzi, která se pomalu měnila v hádky a napadání.

   Dále předložil na vědomí dopis z Finančního úřadu o krácení daní ve výši 210.821,- Kč, smlouvu o poskytnutí dotace na pneu hasičské Tatry ve výši 85.000,- Kč a dopis vlastníků pozemků v bývalém areálu JZD a navrhl další postup jednání s vlastníky a otevřel diskuzi

   Pan Bílý vznesl dotaz jak je to se stavem zeleně na Tyršově náměstí? Na to odpověděl starosta, že na údržbu zeleně byl zpracován projekt pani Ing. Šaškovou, kterého se obec snaží držet, ale pro jistotu, s ohledem na stáří projektu, projedná posouzení stavu zeleně a návrh opatření s odborníky.

 Pan Šanda se ptal proč při kácení jasanu ve Štefanikově ulici nebyly ořezány i suché větve okolních stromů? Jelikož si odkácení děláme svépomocí a zaměstnanci jsou školeni na práci s motorovou pilou a ne na sadařské a zahradnické úpravy, neprořezávají stromy.

   Pan Bílý navrhl, aby starosta jednal s Anexií Rakovník o zachování některého ze spojů Rakovník – Praha. Starosta přítomné ujistil, že dopis s žádostí je připraven k odeslání, jelikož se na toto téma dotazuje stále víc občanů tak již v tomto směru bylo jednáno.

   Paní Růžičková znova připomínkovala vyznačení přechodu pro chodce od obchodního domu ke květinářství. Termín realizace není zatím znám.

 

   Po ukončení diskuze přednesla paní Viera Černá návrh na usnesení, jelikož ke každému bodu byla vedena diskuze a ke každému budu se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.

 

Veřejné zasedání ukončil starosta v 18,50 hodin

 

Zapsal 7.7.2009

 

 

                                                           Jiří Petráček

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Řevničov ze dne 23.3.2009

 

Počet členů zastupitelstva obce:      13

Přítomni:         Petráček, Vejražková, Slunečko, Kejla, Růžičková, Bechyňská, 

                       Rzadkovská, Cífková, Bílý, Charvát, Černá

Omluveni:       Mášová

Neomluveni:    Zikmund

Veřejné zasedání zahájila místostarostka obce v 17,00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z minulého veřejného zasedání neměli připomínky k zápisu, proto bylo přistoupeno k volbě návrhová komise a ověřovatelů zápisu, která byla zvolena ve složení: předseda, paní Zděnka Cífková, členové, pan Martin Charvát a pan Josef Slunečko a ověřovatelé zápisu: paní Viera Černá a paní Eva Bechyňská. Byl předložen program jednání, který byl schválen tak, jak byl předložen. Následně předložila návrh jednání zastupitelstva, který byl přijat tak jak byl navržen a předala slovo starostovi obce, který předložil přítomným výsledky hospodaření obce za uplynulý rok. Příjmy obce činily 16.406.688,70 Kč, výdaje 14.825.306,57 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2008 činil 3.509.248,25 Kč a nesplacený úvěr k uvedenému datu činil 10.550.780,- Kč. Závěrečný účet za rok 2008 byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Starosta představil přítomným Řevničovský oběžník, který by obec ráda vydávala, aby se předcházelo fámám a polopravdám, které kolují po vsi.

Následovalo předložení návrhu rozpočtu pro rok 2009. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 17,5 milionu Kč, výdaje ve výši 18,5 milionu Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt zapojením výsledku hospodaření z minulých let ve výši 1 mil. Kč. Rozpočet byl projednán na jednání finanční komise a následně na pracovní poradě zastupitelstva obce. Rozpočet byl jednomyslně schválen, tak jak byl navržen.

Byl předložen audit hospodaření za uplynulý rok, který zpracovaly pracovnice Krajského úřadu. Audit hospodaření byl schválen bez výhrad.

Sdružení zdravotně postižených z Nového Strašecí a Sdružení diabetiků z Nového Strašecí, kde jsou členy i občané Řevničova požádaly o finanční příspěvek. Bylo doporučeno a schváleno poskytnout každé organizaci 1.000,- Kč

Základní škola požádala o souhlas s převodem hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši 153.402.12 Kč do fondů. 10.000,- do fondu odměn a zbývající část do rezervního fondu. Zastupitelstvo schválilo převod a to pouze celé částky ve výši 153.402,12 Kč do rezervního fondu. 

Mateřská škola požádala o souhlas s převodem hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši 70.412,73 Kč do rezervního fondu, převod byl odsouhlasen, tak jak byl navržen.

Ohledně nájmů v DPS předložil starosta výpověď paní Sedláčkové z důvodu umístění v domově důchodců, dále doporučení na uzavření nájemní smlouvy s paní Topinkovou z řevničovského nádraží a žádost paní Urbanové o přestěhování do přízemí v DPS. Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď z nájmu, podanou paní Jarmilou Sedláčkovou. Schválilo nájemní smlouvu na byt v DPS s paní Jiřinou Topinkovou. Neschválilo žádost paní Miroslavy Urbanové o přestěhování z bytu v prvním patře do přízemí.

Starosta předložil ke schválení Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva. Odměny byly odsouhlaseny v souladu s uvedeným nařízením.

Policie ČR předložila návrh dohody o spolupráci s obcí. Dohoda nepřináší obci žádné finanční závazky, kopíruje činnost Policie ze zákona. Po diskuzi, proč další dohodu na něco, co je náplní a povinností policie, byla dohoda odsouhlasena, proti hlasoval pan Martin Charvát.

Dotace z programu FROM (fond rozvoje obcí a měst), která byla vyhlášena 17.3.2009 dává možnost získat finanční prostředky na opravu místních komunikací. Maximální částka dotace činí 10. mil. Kč a spoluúčast žadatele je min. 5% z celkové ceny. Dotace není nároková, přesto zastupitelstvo odsouhlasilo žádost v maximální výši. Jelikož je na opravu potřeby projektová dokumentace, bylo rozhodnuto o podání žádosti na ulice Vosákova, Komenského, Benešova a „Kozí roh“, kde je zpracovaná projektová dokumentace. Dotace z programu FROM, byla odsouhlasena Krajským úřadem 17.3.09 a poslední termín pro podání žádosti bylo stanoveno 16.4.2009.  

V souvislosti s havarijním stavem vodovodu na řevničovském nádraží je snaha připravit projekt stavby a požádat o dotaci na realizaci stavby. Byl předložen návrh smlouvy s firmou MILOTA na zpracování PD, včetně vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení v ceně 464.100,- Kč, včetně DPH. V diskuzi se pan Charvát dotazoval, jak je to s výběrovým řízením na zpracovatele. Zakázka v rozsahu, který vyplývá ze smlouvy může být zadána bez výběrového řízení. Jelikož firma pro obec zpracovává projekt na 20 stavebních parcel, obrátil se na ně starosta přímo. Smlova byla odsouhlasena 9 členy zastupitelstva, pan Martin Charvát a paní Ladislava Růžičková se zdrželi hlasování.

Jako další byl předložen a schválen výběr stočného za první čtvrtletí 2009 a to paušálně za cenu 25,- Kč/m3 a spotřebou 9 m3 za čtvrtletí. Další výběr stočného bude proveden podle stavu vodoměrů. Obyvatelé, kteří mají vlastní studny, budou nadála platit paušál ve výši 9m3 za čtvrtletí.

Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska se obrátilo na obec se žádostí o uzavření smlouvy o kolektivním členství, kde by obec poskytovala finanční příspěvek. Z jednotlivých připomínek vyplynulo, že obec přispívá z rozpočtu na provoz hasičů a nemá zájem o členství a další platby na hasiče, které by konkrétně nepodpořily naši jednotku. Smlouva nebyla schválena.

Závěrem bylo předloženo a vzato na vědomí: inspekční zpráva České školní inspekce, žádost o bezúplatný převod hasičské techniky.

V diskuzi byl vznesen dotaz na pobyt pana Sedláčka. Dotaz byl zamítnut, s tím, že se jedná o údaje, na které se vztahuje ochrana osobních údajů. Dále byl vznesen dotaz na bubakov.net, o kterém nemáme žádné zprávy o tom, kolik je připojeno občanů, ani jak rychle se v obci rozvíjí a zmiňovaná anténa na budově OÚ nemá nic s internetem společného, jedná se o anténu na radiové vysílání místního rozhlasu.

Po ukončení diskuze přednesla paní Zděnka Cífková návrh na usnesení, jelikož ke každému bodu byla vedena diskuze a ke každému budu se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato tak jak bylo navrženo.

Veřejné zasedání ukončil starosta v 19,30 hodin

Zapsal: 25.3.2009

                                                                                                          Jiří Petráček

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
ze dne 8. listopadu 2010
 
Zasedání zahájila paní Eva Bechyňská v 17:00 hodin, konstatovala, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné, proto předložila program jednání:.
 
 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a ověření Osvědčení o zvolení
 3. Složení Slibu člena zastupitelstva
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Volba starosty a místostarosty obce
 6. Ustanovení výborů a volba jejich předsedů
 7. Určení uvolněných a neuvolněných funkcí
 8. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Různé: Změna sídla (adresy) MŠ Řevničov
Určení zastupitele pro zpracování ÚP a změny č.1
                                   Žádost o odprodej pozemku
                                   Výběrové řízení na dodavatele stavby
 1. Diskuze
 2.  Závěr
 
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými tak jak byl navržen, aby nově zvolené zastupitelstvo mohlo řádně plnit své povinnosti je potřeba ověřit jednotlivé mandáty a složit slib zastupitele.
 
Bod 2 zasedání byla volba mandátové komise za účelem ověření Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Byla navržena komise ve složení předseda paní Hana Hošková a členové komise paní Jana Patráková a pan Josef Holý. Komise byla odsouhlasena tak jak byla navržena. Nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Komise se přesunula na jí vyhrazené místo, kde bylo postupně předloženo Osvědčení všech přítomných členů zastupitelstva. Po ukončení práce komise oznámila předsedkyně, že bylo předloženo platné osvědčení všech 13 nově zvolených zastupitelů. Následovalo hlasování o prohlášení předsedy mandátové komise, které bylo odsouhlaseno všemi 13 členy zastupitelstva.
 
Bod 3 jednání bylo složení předepsaného Slibu. Paní Bechyňská přečetla hlasitě Slib zastupitele a postupně do jejích rukou složili slib všichni přítomní, kdy každý hlasitě pronesl „slibuji“ a podepsal listinu se slibem. Jako poslední složila slib předsedající a konstatovala, že slib složilo všech 13 členů zastupitelstva.
 
4 bod programu byla volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 
Jako ověřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zasedání navrhla pana Josefa Slunečka a paní Jana Patráková
Jako předseda návrhové komise byla navržena Ing. Václava Hlaváčková a členové návrhové komise pan Josef Rosenbaum a paní Jiří Pesl
Jelikož neměl nikdo jiný žádný návrh, bylo hlasováno o takto navržených, kteří byli zvoleni jednomyslně       
 
5 bodprogramu ustavujícího zasedání byla volba starosty a místostarosty obce. Předsedající navrhla volební komisi ve složení předseda paní Miroslava Rzadkovská, členové paní Květoslava Bohatá a Miloslav Kotík. Komise se odebrala k místu vyhraněnému pro volební komisi a následně předsedkyně podala návrh, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejně. K volbě nebyl jiný návrh, proto dala předsedající hlasovat o veřejné volbě. Pro bylo všech přítomných 13 členů zastupitelstva.
Následně předložila předsedající návrh, aby byl starostou obce zvolen Jiří Petráček. Nikdo nenavrhl protikandidáta, proto dala hlasovat. S výjimkou navrženého, který se zdržel hlasování byli všichni pro. Po volbě starosty proběhla volba místostarosty. Předsedající navrhla na místo místostarostky paní Hanu Hoškovou, nikdo neměl připomínky, ani jiný návrh, proto dala hlasovat, s výjimkou navržené, která se zdržela hlasování byly všichni pro.
Po skončení volby konstatovala předsedkyně volební komise, že volba proběhla v pořádku a že pan Jiří Petráček byl 12 hlasy zvolen starostou obce a paní Hana Hošková byla 12 hlasy zvolena místostarostou obce.
Předsedající poděkovala volební komisi za činnost a předala slovo nově zvolenému starostovy, který po krátkém projevu, kde poděkoval za zvolení předal slovo místostarostce, která krátce poděkovala za důvěru. Následně pokračoval starosta v jednání dle programu.
 
6 bod jednání byloustanovení výborů a volby předsedů. Byly navrženy4 výbory.Ze zákona je povinností ustanovit Výbor finanční a kontrolní, dále bylo navrženo zachovat Výbor sociální a Výbor pro kulturu a sport. Předsedou kontrolního výboru byl navržen pan Josef Slunečko a členové pan Miloslav Kotík a pan Josef Holý, předsedou finančního výboru paní Eva Bechyňská a ing. Václava Hlaváčková a pan Jiří Pesl. Předsedou výboru pro kulturu, sport a školství paní Jana Patráková a členové pan Josef Rosenbaum a paní Zděnka Cífková a Květoslava Bohatá. Předsedou sociálního výboru paní Miroslava Rzadkovská a členové paní Stanislava Křečková a Blažena Fricová. V diskuzi na toto téma zazněla kritika sociálního výboru zejména s ohledem ke gratulacím k jubileu, ve smyslu, že o to lidé nestojí a že je škoda peněz za gratulace. Údajně smysluplnější jak prohlásila paní Bartošová s paní Matějkovou by bylo peníze určené na gratulace vynaložit na pořízení veřejných záchodků, aby lidé nechodili na toaletu k pomníku padlých z 1. sv. války, nebo na semafor na karlovarskou ulici, aby se dalo bezpečně přejít. Paní Mášová navrhovala změnu systému, kdy se namísto osobních návštěv pozvou za určité období na společné posezení. Následně bylo domluveno, že výbor sociální zůstane zachován a jeho koncepci si zhodnotí zastupitelstvo. Následně dal starosta hlasovat o ustanovení výborů, jejich předsedů a členů. Návrh byl podpořen všemi přítomnými členy. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
 
7 bod  jednání měl za úkol určit jaké funkce budou uvolněné, a které neuvolněné.
Funkce starosty je navržena jako funkce uvolněná, ostatní funkce členů zastupitelstva, předsedů výborů a místostarosty jako funkce neuvolněné. Jelikož nebyly žádné dotazy a připomínky hlasovalo se pro návrh:
Podle § 84 odst. 2 písm. n), že člen zastupitelstva bude uvolněn pro výkon funkce starosty obce Řevničov a členové zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty, předsedy výboru a člena zastupitelstva nebudou uvolnění zástupci.
Takto předložený návrh byl schválen tak jak byl předložen, pro hlasovalo všech 13 členů zastupitelstva
 
 
 
 
8 bod jednání se projednávalo stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Odměny jsou stanoveny nařízením vlády č. 20/2009 Sb. Na základě výše uvedené vyhlášky byla navržena odměna neuvolněné místostarostce obce ve výši 7.509,- Kč, předsedům výborů ve výši 1.120,- Kč a členům zastupitelstva ve výši 360,-  Kč, měsíčně.
Odměny neuvolněným členům byly schváleny v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., byly schváleny všemi přítomnými. nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
 
9 bodrůzné
 
   První bod řešil změnu sídla (adresy MŠ Řevničov, z Masarykovi ulice 80 na Benešovu ulici 502. Starosta vysvětlil přítomným jak došlo k této situaci a z jakého důvodu je nutná změna. Zřejmě díky vyčerpávajícímu výkladu neměl nikdo připomínku a tak dal starosta hlasovat o navržené změně. Změnu sídla svým ano podpořilo všech 13 členů zastupitelstva.
   Druhým bodem různého bylo projednání a určení zastupitele pro zpracování Územního plánu a změny územního plánu č. 1 obce Řevničov. Jelikož do voleb byl určeným zastupitelem starosta obce bylo navrženo, aby byl určeným zastupitelem i nadále.
Starosta obce byl jednomyslně zvolen určeným zástupcem.
   Třetí bod různého bylo projednání žádosti paní Aleny Žvachtové o odprodej pozemku, jedná se o pozemek p.č. 32/4 o výměře 149 m2. Jelikož však přilehlá nemovitost více vlastníků navrhl starosta aby se pozemek odprodal všem vlastníkům v poměru k vlastnictví nemovitosti č.p. 127. Návrh byl podpořen a bylo doporučeno pozemek prodat za 100,- Kč za m2 14.900,- Kč. V případě, že ostatní spoluvlastníci nebudou mít zájem o společnou koupi bude prodán pozemek pouze paní Žvachtavé.
Kdo je pro aby byl pozemek paní Žvachtavé prodán za uvedenou cenu, s tím že žadatel uhradí návrh na vklad, Náklady s daní a vyhotovením smlouvy nese prodávající.
   Čtvrtý bod různého je pouze informativní a je pouze brán na vědomí. Jedná se o výběrové řízení na dodavatele stavby „Draha III“. K výběrovému řízení se vyjádřil pan Kotík ve smyslu špatně nastavenému řízení, které zvýhodňuje velké firmy, a proč vyřazovat nejlevnější nabídku. Jelikož většina nových zastupitelů neměla možnost se s celou akcí blíže seznámit, bylo zadání zakázky vzato na vědomí s tím, že se uskuteční schůzka ohledně tohoto zadání kam bude pozvaná i Mgr, Hájková, která pro obec výběrové řízení připravila.
 
   Následovala všeobecná diskuze, kde pan Hrdý upozornil na problémy s dopravou v karlovarské ulici a na silné znečišťování životního prostředí kouřem z komínů. Paní Mášová kritizovala složení volební komise z „rodinných příslušníků“ kandidátů do zastupitelstva, kde se jí vše snažila vysvětlit paní místostarosta. Dále se paní Mášové nelíbilo, že se nikde nedozvěděla jaký volební program měli jednotlivé strany, na to opět reagovala místostarosta s tím, že tato informace proběhla v týdeníku Raport. Dále se jí nelíbilo, že na internetových stránkách nebyl plakát na veřejné zasedání a že se tato zpráva nehlásí v místním rozhlase. Na to odpověděl starosta, že pozvánka na webových stránkách byla zveřejněna 14 dní před schůzí. Ohledně hlášení rozhlasem se omluvil s tím, že v návalu práce na to zapomněl, ale že příští zasedání vše napraví. Paní Matějková poděkovala panu Kořánovi za novou silnici v Havlíčkově ulici. Na to reagovala paní Bechyňská a vyzvala starostu aby uvedl věc na pravou míru. Ve stručnosti starosta vysvětlil, že iniciativa vzešla od pana Kořána, ale veškeré další práce na získání dotace byly vedeny ze strany zastupitelstva a starosty. Ať se jednalo o schválení záměru, zpracování žádosti, výběru dodavatele a další administrativní a technické záležitosti. Dále starosta uvedl, že z celkové částky 2,3 mil. Kč činí dotace 1,5 mil. Kč a ostatní jsou finance obce. Přestože je silnice opravena, neobdržela doposud obec prostředky od Krajského úřadu. Dále paní Matějková připomněla, že by bylo dobré vydávat obecní časopis, že ne všichni mají počítač a ne všichni na něm umí pracovat. Starosta vysvětlil, že problém není v penězích , ale v čase, neboť oběžník připravoval sám a v návalu práce na toto již nezbývá čas.
 
Po vyčerpání všech dotazů požádal starosta předsedkyni návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení. Jelikož  ke každému  bodu byla otevřena diskuze a o každém bodu se hlasovalo zvlášť, bylo usnesení přijato, tak jak bylo navrženo.
 
Ustavující zasedání ukončil starosta obce v 18:30 hodin.
 
 
Zapsal 16.11.2010
 
 
                                                                       Jiří Petráček