Navigace

Obsah

Usnesení č. XVII. ze dne 11.8.2021 (424.77 kB)

Usnesení č. XVI. ze dne 14.6.2021 (519.36 kB)

Usnesení č. XV. ze dne 3.5.2021 (486.54 kB)

Usnesení č. XIV ze dne 22.2.2021 (335.72 kB)

Usnesení č. XIII ze dne 30.11.2020

Usnesení č. XII. ze den 21.9.2020

Usnesení č. XI. ze dne 22.6.2020

Usnesení č. X. ze dne 4.5.2020

Usnesení č. IX. ze dne 9.3.2020

Usnesení č. VIII. ze dne 9.12.2019

Usnesení č. VII. ze dne 25.11.2019

Usnesení č. VI. ze dne 14.10.2019

Usnesení č. V. ze dne 9.9.2019

Usnesení č.IV ze dne 19.8.2019

Usnesení č. III. z 10.6.2019

Usnesení č.II. ze dne 11.3.2019

Usnesení č. 1 ze dne 10.12.2018

Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 29.10.2018

Usnesení č. XXV. ze dne 17.9.2018

Usnesení č. XXIV. ze dne 18.6.2018

Usnesení č. XXIII. ze dne 16.4.2018

Usnesení č. XXII. ze dne 5.2.2018

Usnesení č. XXI. ze dne 13.12.2017

Usnesení č. XX. ze dne 27.11.2017

Usnesení č. XIX ze dne 25.10.2017

Usnesení č. XVIII ze dne 23.8.2017

Usnesení č. XVII ze dne 14.6.2017

Usnesení č. XVI. ze dne 10.5.2017

Usnesení č. XV. ze dne 6.3.2017

Usnesení č. XIV. ze dne 6.2.2017

Usnesení č. XIII. ze dne 7.12.2016

 

U S N E S E N Í  č. XII.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 12. září 2016

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řevničov
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Smlouvu od dílo na opravu MK část ulice Štefanikova s firmou Froněk, spol. s r.o. Rakovník za cenu 1.101.616,43 Kč
 4. Smlouvu od dílo na opravu MK Komenského a část ulice Vosykova s firmou Froněk, spol. s r.o. Rakovník za cenu 1.585.643,15  Kč
 5. Smlouvu o dodávce zboží na dodávku 4 ks. přetlakových dýchacích přístrojů s firmou Dräger Safety s.r.o. Praha za cenu 192.530,40 Kč.
 6. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov slečnou Němečkovou a panem Suchým na odprodej pozemku p.č. 854/51 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 980.000,- Kč.
 7. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými na odprodej pozemku p.č. 776/28 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 16.600,- Kč.
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6018572/1 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro p.č. 761/21 přes pozemek obce p.č. 3853/1.
 9. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-6016866/1 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy ul. Zahradní, p.č. 94/3, 108/3
 10. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Řevničov a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ve věci zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích st.p.č. 55/1 a 55/2.
 11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu, IV-12-6020074 mezi Obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro pozemek 199/15 přes pozemek obce p.č. 3831/2
 12. Smlouvu o dílo s firmou Milota Kladno na projektovou a inženýrskou činnost „Prodloužení splaškové kanalizace na pozemku p.č. 3831/2 za cenu dle nabídky 99.220,- Kč.
 13. Smlouvu o dílo s Ing. Hynek Steiner, Pardubice na projektovou a inženýrskou činnost „Komunikace pro pěší v ulici Karlovarská a Masarykova“ za cenu dle nabídky 108.900,- Kč.
 14. Zadání změny územního plánu dle připomínek občanů a LČR

 

Jiří Petráček

starosta obce

 

                                                                                                     Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. XI.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 13. června 2016

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Draha III.“ za cenu 1.000,- Kč/m2
 4. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a TJ Sokol Řevničov na odkoupení budovy č.p. 331 (Sokolovna) včetně stavebního pozemku st.p.č. 104/3 a pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 500.000,- tis. Kč.
 5. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Strychvými na odprodej pozemku p.č. 756/7 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 845.000,- Kč.
 6. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Raisovými na odprodej pozemku p.č. 776/28 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 16.600,- Kč.
 7. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a fa. Advi-sys, s.r.o. na odprodej pozemku p.č. 854/70 v k.ú. Řevničov za cenu sjednanou 980.000,- Kč.
 8. Smlouvu a přijetí dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na vybavení jednotek SDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými.

8.a) Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku na nákup dýchacích přístrojů v souladu s přiznanou dotací.

 1. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a společností RWE Gas net. ve věci veřejné části plynofikační přípojky pro RD pana Roflíka přes pozemek obce p.č. 3853/1.
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a společností RWE Gas net. ve věci VTL plynovod Nové Strašecí.
 3. Dodatek smlouvy č.1 mezi Obcí Řevničov a Reality Kašpar na prodej stavebních pozemků v majetku obce ve smyslu snížení nabídkové ceny za m2.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Smlouvy o příspěvku neziskovým organizacím pro rok 2016:
  Svaz zdravotně postižených v Novém Strašecí – darovací smlouva ve výši 1.000,- Kč

Svaz diabetiků v Novém Strašecí – darovací smlouva ve výši 1.000,- Kč

Český svaz včelařů v Novém Strašecí – darovací smlouva ve výši 1.000,- Kč

Futsalový oddíl TJ Sokol Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 15.000,- Kč

SDH Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 61.000,- Kč

SK Sparta Řevničov – veřejnoprávní smlouva ve výši 70.000,- Kč

 1. Výjimku ze směrnice v zadávání veřejných zakázek na vypsání veřejné zakázky na dodavatele „Vzduchotechnika – školní kuchyně č.p. 211“.
 2. Smlouvu s firmou SOREX s.r.o. Hostomice  na zakázku „Vzduchotechnika-školní kuchyně č.p. 211, dle výběrového řízení na dodavatele stavby za cenu 777.646,- Kč včetně DPH.
 3. Schvaluje smlouvu s firmou Radek Vajda-Klempo, Žatec na opravu střechy a fasády kotelny u MŠ Řevničov, dle výběrového řízení na dodavatele stavby za cenu 260.988, Kč včetně DPH.
 4. Schvaluje smlouvu s firmou ISES s.r.o. Praha na vypracování studie o odpadech za cenu 47.190,- Kč dle předložené nabídky.
 5. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Zemkovými, bytem Krupá na pronájem bytu č. 3 v DPS č.p. 527 v Řevničově.
 6. Schvaluje úpravu pravidel na poskytování dotací ze strany obce dle novely zákona č. 250/2000 sb.
 7. Schvaluje vypsání veřejné zakázky na opravu místní komunikace Komenského a zbývající část Vosykova, dále část ulice Štefanikova, mezi křižovatkami s ulicí Draha a Nová Draha a výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

 

II.   J M E N U J E:

 1. Jmenuje Lubomíra Pondělíčka, Janu Pondělíčkovou, Mgr. Evu Holou, Kateřinu Rzadkovskou, Ing. Věru Kolkovou a Renátu Sladkou členy komise ve věci kontroly převodu FP ze Svazkové školy na obec.

   

  III.  R U Š Í:

 1. Část usnesení č. VIII/2012 ze dne 18.6.2012, čl. I. odst. 6.  Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Nová Draha“ za cenu 1.200,- Kč/m2

 

Jiří Petráček

starosta obce

                                                                                                  Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. X.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 29. února 2016

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Účetní uzávěrku obce Řevničov za rok 2015 ve výši příjmů 25.079.772, 52 Kč, výdajů 28.333.713,16 Kč a zůstatek na účtech ve výši 10.040.514,97 Kč.
 2. Vyrovnaný rozpočet obce Řevničov ve výši příjmů 21.000.000,- Kč a výdajů 21.000.000,- Kč.
 3. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ – izolované dýchací přístroje přetlakové v počtu 4 ks.
 4. Finanční spoluúčast obce na financování víceúčelové hřiště SK Sparta Řevničov z dotace MŠMT, v souladu se schváleným rozpočtem obce Řevničov pro rok 2016.
 5. Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Realizace výstavby a modernizace komunikace pro pěší“.
 6. Podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na výstavbu a realizaci akce „Sběrný dvůr v obci Řevničov“.
 7. Podání žádosti o dotaci z IROP v rámci pořízení techniky pro IZS „Hasičský vůz pro obec Řevničov“
 8. Žádost obce o bezúplatný převod pozemků p.č. 3990 a 3991 v k.ú. Řevničov oddělených GP č.1267-160033/2016 z pozemku p.č. 3851/4.
 9. Příkazní smlouvu mezi Obcí Řevničov a fa. Čechák a spol. s r.o., U Pily 344, Liberec na zpracování a podání žádosti ze SFDI v rámci „Realizace a modernizace komunikace pro pěší“.
 10. Smlouvy a jejich dodatky mezi Obcí Řevničov a Ing. David Plíštil, Za Stadionem 3842, Mělník na zpracování a podání žádosti ze SFŽP ČR na akci „Sběrný dvůr v obci Řevničov a z IROP na akci „Hasičský vůz pro obec Řevničov“.
 11. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a spol. ČEZ distribuce :

1. Posílení příkonu pro č.p. 259 v ul. Vrchlického, č.  IV-12-6018557/VB4

2. Nová přípojka pro stavbu RD v ulici Pod Džbánem, p.č. 761/1, č.  IV-12-6019448

3. Přípojka pro RD „pod humny“, p.č. 420/29,30, č. IV-12-6019276

 

II.   J M E N U J E:

 1. Jmenuje Ing. Petra Uldrycha a Lubomíra Pondělíčka do Školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace.

 

 

Jiří Petráček

starosta obce

                                                                                        Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. IX.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 7. prosince 2015

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové provizorium pro I. – III. měsíc roku 2016 ve výši 3/12 roku 2015
 2. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Vořechovskými na odprodej pozemku p.č. 3654/154 o výměře 946 m2 za cenu 12,- Kč/m2.
 3. Kupní smlouvu mezi obcí Řevničov a společností ČEZ Distribuce na odprodej stavebního pozemku st.p.č. 731 o výměře 53m2 za cenu 800,- Kč/m2.
 4. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manželi Strychovými na odprodej pozemku p.č. 756/7 o výměře 918 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2.
 5. Smlouvu o výpůjčce pro Základní kola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace s platností od 1.1.2016
 6. Zřizovací listinu Školské rady, příspěvkové organizace Základní  škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace od 1.1.2016
 7. Pravidla o poskytování dotací z rozpočtu obce
 8. Podání žádosti o dotaci na MMR ve výši 400.000,- Kč na vybudování dětského hřiště

II.  P O V Ě Ř U J E:

 1. Mgr. Václava Řešátka podpisem smluv a převzetí agendy souvisejících s přechodem a vznikem nového školského subjektu Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace.

III.  R U Š Í:

 1. Část usnesení č. VIII/2015, I./2 týkající se schválené Smlouvy o výpůjčce, jelikož nebyla naplněna podstata zákona č. 128/2000Sb., o obcích a záměr o nakládání s majetkem obce nebyl zveřejněn na úřední desce v souladu s výše citovaným zákonem.

Jiří Petráček

starosta obce

 

                                                                                        Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. VIII.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 7. října 2015

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové změny dle přílohy
 2. Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Řevničov a Základní školou a mateřskou školou Řevničov, příspěvková organizace s platností od 1.1.2016
 3. Smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů s připomínkami, které vzešly z jednání Valné hromady DSO Bez Hranic ze dne 29.7.2015.
 4. „Plán společných zařízení“ vyhotovený v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řevničov, okres Rakovník

II.  B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Jmenování Mgr. Václava Řešátka, bytem Braškov 228, ředitelem Základní školy a mateřské školy Řevničov, příspěvková organizace od 1.1.2016 na období 6 let.

   

  Jiří Petráček - starosta obce

    Stanislava Vejražková -místostarostka

U S N E S E N Í  č. VII.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 14. září 2015

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové změny dle přílohy
 2. Smlouvu o dílo na opravu části MK Karlovarská – Kozí Roh za částku 915.241,21 Kč bez DPH s firmou Froněk, spol s r.o. Rakovník.
 3. Smlouvu o dílo na zateplení sportovních kabin s firmou Martin Vršecký s.r.o., Rakovník za částku 4.977.041,- Kč bez DPH.
 4. Smlouvu o dílo na opravu balkonů DPS s firmou Stavební podnik spol. s r.o., Rakovník za částku 207.049,- Kč bez DPH.
 5. Darovací smlouvu mezi Obcí Řevničov a Obcí Krupá na převod speciálního hasičského automobilu Tatra T148 P – CAS 32, SPZ RA-43-86.
 6. Veřejnou sbírku u příležitost 130. výročí školy.
 7. Nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v DPS pro paní Květoslavu Švarcovou
 8. Finanční dar ve výši 15.000,- Kč na podpůrnou onkologickou léčbu.
 9. Dohodu o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti se společnosti ČEZ Distribuce č. dohody EP-12-6002350, Linie VVN V313/353 Řevničov, přeložka – R6.
 10. Postoupení práv k nakládání s majetkem obce Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka, voda a splašková kanalizace Draha III.
 11. Záměr odprodat stavební pozemek pod trafostanicí v Zahradní ulici, st. p. č. 731 o výměře 53 m2 za částku 800,- Kč za 1m2.
 12. Záměr odprodat pozemek p.č. 3654/154 o výměře 946 m2 manželům Vořechovským, bytem Praha za cenu obvyklou 12,- Kč.

 

Jiří Petráček

starosta obce

 

                                                                                        Stanislava Vejražková

místostarostka

 

U S N E S E N Í  č. VI.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 22. července 2015

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Vyhlášení konkurzu na ředitele příspěvkové organizace „Zákaldní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace“
 2. Smlouvu o převodu činnosti a přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů mezi DSO Bez hranic a Obcí Řevničov k 31.12.2015.
 3. Příspěvek na akce „Rozloučení s prázdninami“ ve výši 5.000,- Kč a na „Spartafest“ ve výši 3.500,- Kč

 

II.   J M E N U J E:

 1. Členy konkurzní komise zřizovatelem pro výběr ředitele ZŠ a MŠ Řevničov, příspěvková organizace ve složení: Jiří Petráček, Stanislava Vejražková, Mgr. Tomáš Valášek, Mgr. Viktor Keller a Mgr. Petr Chochola.

 

III.  P O V Ě Ř U J E:

 1. Ing Andreu Mendíkovou funkcí tajemníka konkursní komise.

   

  Jiří Petráček

  starosta obce

   

   Stanislava Vejražková

  místostarostka

U S N E S E N Í  č. V.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 24. června 2015

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Darovací smlouvu mezi Českou republikou, HZS Středočeského kraje a Obcí Řevničov o převodu speciálního požárního automobilu CAS 32 T 815.
 2. Darovací smlouvu mezi Sokolem Řevničov a Obcí Řevničov na budovu Sokolovny č.p. 331, stavebního pozemku p.č. 104/3 a pozemku p.č. 141/1 v k.ú. Řevničov.
 3. Smlouvu o nájmu nemovitých věcí mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Řevničov na pronájem pozemků p.č. 89/49 a 89/52 v k.ú. Řevničov.
 4. Podání žádosti na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemků p.č. 89/49 a 89/52 v k.ú. Řevničov.
 5. Podání žádosti na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č. 89/50 v k.ú. Řevničov.
 6. Výzvu k podání nabídky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek na stavbu „Oprava části komunikace Karlovarská – Kozí Roh“.
 7. Výzvu k podání nabídky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek na „Oprava balkonů v DPS“.
 8. Sloučení ZŠ a MŠ do jednoho právního subjektu, který bude zaregistrován od 1.1.2016 jako příspěvková organizace
 9. Zřizovací listinu příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace“.
 10. Smlouvu s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu na pozemku p.č. 761/21 v k.ú. Řevničov

 

II.   J M E N U J E:

 1. Komisi na převod ZŠ a MŠ Řevničov  z DSO Bez Hranic ve složení, Stanislava Vejražková, Lubomír Pondělíček, Mgr. Eva Holá, Jana Pondělíčková, Jitka Petráčková, Kateřina Rzadkovská

 

Jiří Petráček

starosta obce

 

                                                                                                     Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. IV.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 1. června 2015

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rekonstrukci sportovních kabin
 2. Podání žádosti pro AgroZZN, a.s. Rakovník o odprodej pozemku p.č. 1810/9 o výměře 3598 m2 za cenu 20,- Kč za 1m2.
 3. Smlouvu mezi Obcí Řevničov a ŘSD ČR o provozní škodě ohledně předání mostu a MK po dostavbě obchvatu obce Řevničov
 4. Vyjímku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek pro výběrové řízení na dodavatele stavby a TDI „Zateplení sportovních kabin“

II.   P O V Ě Ř U J E:

 1. Starostu spolu s místostarostkou obce prováděním příjmových rozpočtových změn bez omezení finanční částky
 2. Starostu uzavřením smlouvy s firmou Tendra Mělník na administraci výběrového řízení na zateplení sportovních kabin

III.  N E S C H V A L U J E:

 1. Odprodej části pozemku p.č. 3907/5 v k.ú. Řevničov paní Haně Kostkové, bytem Řevničov 422

Jiří Petráček

starosta obce

                                                                                        Stanislava Vejražková

místostarostka

 

U S N E S E N Í  č. III.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 4. května 2015

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a Tomášem Staňkem, bytem Řevničov č.p. 2  na prodej pozemků p.č. 2057/3 a 1773/29 za cenu, stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 56.290,- Kč.
 4. Smlouvu mezi Obcí Řevničov a RWE GasNet s.r.o č. 9415000750/2015/161818 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
 5. Vystoupení ze svazku DSO a Svazkové školy Bez Hranic k 31.12.2015

II.  S T A N O V U J E :

1.   Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty dle  Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. s platností od 5.5.2015 v měsíční výši 7.772,- Kč.

2.   Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy výboru, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., s platností od 5.5.2015 v měsíční výši 1.159,- Kč.

3.   Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci člena finančního a kontrolního výboru, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., s platností od 5.5.2015 ve výši 911,- Kč.

4.   Odměnu neuvolněným členu zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva, dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. od 5.5.2015 v měsíční výši 373,- Kč.

III.   P O V Ě Ř U J E:

 1. Pověřuje paní Stanislavu Vejražkovou, místostarostku obce, zpracováním a vyřízením všech legislativních kroků potřebných pro zřízení právní subjektivity ZŠ a MŠ Řevničov tak, aby od 1.1.2016 byly právně a účetně odděleny od Svazkové školy Bez Hranic.

 

Jiří Petráček

starosta obce

                                                                                                    Stanislava Vejražková

místostarostka

U S N E S E N Í  č. II.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 23. března 2015

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Účetní uzávěrku obce Řevničov za rok 2014 ve výši příjmů 29.989.701,31 Kč, výdajů 26.686.847,85 Kč a zůstatek na účtech k 31.12.2014 ve výši 13.934.455,61 Kč
 2. Vyrovnaný rozpočet obce Řevničov pro rok 2015 ve výši příjmů 21.000.000,- Kč a výdajů 21.000.000,- Kč
 3. Smlouvu č. 14196003 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení MŠ
 4. Smlouvu o dílo na zateplení MŠ dle výběrového řízení na dodavatele stavby s firmou Stavební podnik Rakovník
 5. Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení sportovních kabin č.p. 497
 6. Podání žádosti dotaci Krajskému úřadu Stč. kraje na opravu části komunikace Karlovarská (Kozí roh)
 7. Schvaluje prodej pozemků v majetku obce p.č. 2057/3 a 1773/29 panu Tomáši Staňkovi za odhadní cenu stanovenou znalcem. Náklady na znalecký posudek hradí kupující.
 8. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
 9. Smlouvu a dodatek č. 1 na zpracování žádosti o dotaci na akci: Zateplení sportovních kabin s Ing. David Plíštil, Mělník
 10. Transformaci Svazku pro dopravní obslužnost viz příloha. Č. 1 Usnesení
 11. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti s O2 Czech republic a.s. na pozemky p.č. 55/1 a 55/2 v k.ú. Řevničov

 

 

 

II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Dopis starostovi Sokola Řevničov ve věci převodu místní sokolovny do majetku obce Řevničov
 2. Žádost o převod hasičské techniky ze státu na obec a vyjádření Krajského ředitelství HZS Středočeského kraje
 3. Podání Závěrečného vyhodnocení akce – dotace SFŽP na zateplení budovy školy ve stanoveném termínu
 4. Podání Závěrečného vyhodnocení akce – dotace SFŽP na pořízení techniky (zametací vůz) a následné kontroly FÚ Rakovník
 5. Dopis paní Marie Mášové, bytem Řevničov 443

 

Příloha č.1 k Usnesení č. II. zastupitelstva obce Řevničov

ze dne 23.3.2015

 

Zastupitelstvo obce Řevničov se usnáší na tom, že souhlasí se sloučením Svazku měst a obcí Rakovnicka (IČ: 711903350, se sídlem Husovo nám. 255, 269 01 Rakovník) a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (IČ: 47020504, se sídlem Husovo nám. 255, 269 01 Rakovník) takovým způsobem, že Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti zanikne a veškerá jeho práva a povinnosti přejdou na Svazek měst a obcí Rakovnicka, a to k rozhodnému dni stanovenému nejvyššími orgány jednotlivých dobrovolných svazků. Členskou základnu Svazku měst a obcí Rakovnicka budou tvořit všechny členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Po sloučení těchto svazků přijme nejvyšší orgán Svazku měst a obcí Rakovnicka příslušnou změnu stanov svazku.

 

                                                                                                          Jiří Petráček

                                                                                                          starosta obce

 

                                                                                                          Stanislava Vejražková

                                                                                                                místostarostka

 

U S N E S E N Í  č. I.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 15. prosince 2014

 

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018
 2. Rozpočtové provizorium pro I. Q. 2015 ve výši 3/12 roku 2014
 3. Rozpočtové změny dle přílohy
 4. Prodej části pozemku p.č. 3311/2 v rámci majetkoprávního vyrovnání s ŘSD ČR
 5. Dodatek smlouvy s fa. Froněk, spol. s r. o. Rakovník
 6. Postoupení stížnosti občanů Řevničov – nádraží ve věci neoprávněného poškození živého plotu před č.p. 481 na ČIŽP
 7. Finanční příspěvek pro Sokol Řevničov ve výši 10.500,- Kč

II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Transformaci Svazku pro dopravní obslužnost a Svazku měst a obcí Rakovnicka

III.  P O V Ě Ř U J E:

1. Starostu obce Jiřího Petráčka prováděním rozpočtových změn do výše 200.000,- K

 

Jiří Petráček

starosta obce

 

 

                                                                                        Stanislava Vejražková

místostarostka

Usnesení

z Ustavující schůze zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 10. listopadu 2014

 

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

 

I.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. že podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) složilo slib všech 11 členů zastupitelstva obce.

 

II.   U R Č U J E:

 1. podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona, že člen zastupitelstva bude uvolněn pro výkon funkce starosty
 2. že členové zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty, předsedy výborů a člena nebudou uvolnění zástupci

 

III.    V O L Í:

 1. podle § 84 odst. 2 písm. 1) zákona
  1. starostou obce Jiřího Petráčka
  2. místostarostou obce Stanislavu Vejražkovou

 

IV.   U S T A N O VU J E:

 1. Kontrolní výbor a finanční výbor

 

V.   V O L Í:

 1. Předsedu finančního výboru Mgr. Hanu Říhovou
 2. Předsedu Kontrolního výboru Mgr. Miroslav Černohorský
 3. Členy finančního výboru Lubomíra Pondělíčka a Jiřího Pesla
 4. Členy kontrolního výboru Mgr. Šárku Havránkovou a Miloslava Kotíka

 

VI.   S T A N O V Í:

1. Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty dle  Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s platností od 10.11.2014 v měsíční výši 7.509,- Kč.

2. Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy výboru, dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s platností od 10.11.2014 v měsíční výši 1.120,- Kč.

3. Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci člena finančního a kontrolního výboru, dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s platností od 10.11.2014 ve výši 880,- Kč.

4. Odměnu neuvolněným členu zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva, dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 10.11.2014 v měsíční výši 360,- Kč.

 

            Jiří Petráček                                                                    Stanislava Vejražková            starosta obce                                                                                místostarostka

 

 

Usnesení č. XIX.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 22. září 2014

 

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové změny dle přílohy
 2. Smlouvu o dílo na rekonstrukci části ulice Vosykova s firmou Froněk dopravní stavby Rakovník za cenu dle výběrového řízení ve výši 1.750.966,40 Kč včetně DPH
 3. Smlouvu o dílo na rekonstrukci části ulice Smetanova s firmou Froněk dopravní stavby Rakovník za cenu dle výběrového řízení ve výši 1.757.966,40 Kč včetně DPH
 4. Smlouvu o dílo na provedení výběrového řízení na dodavatele techniky v rámci přiznané dotace od SFŽP z dotačního titulu „Svážíme bioodpad z obce Řevničov“ s firmou TENDRA spol. s r.o. Mělník včetně správy Bene-fillu po dobu 5ti let za celkovou částku 69.000,- Kč bez DPH.
 5. Převod práv na provozování dokončené kanalizace v ulici Pod Džbánem a ul. Husova na Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
 6. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 761/1 o výměře 1510m2 v k.ú. Řevničov, pro Lucie Cífková za částku 470.000,- Kč
 7. Kupní smlouvu se společností Advi-servis, s.r.o, Štírova 1701, Praha 4 - Krč na prodej pozemku 854/38 o výměře 980 m2 za cenu 1.176.000,- Kč
 8. Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 3853 a části pozemku 749/25 panu Radkovi Vitnerovi dle zpracovaného GP za cenu 100,- Kč/m2
 9. Odprodej části pozemku p.č. 3978 manželům Vitnerovým dle GP, který zpracuje žadatel na vlastní náklady, za cenu 100,- Kč/m2
 10. Pronájem bytu v č.p. 347 paní Olze Součkové za 750 Kč/měsíčně plus poplatky za elektřinu, vodné a stočné

 

II. N E S C H V A L U J E:

 1. Pronájem nebytových prostor v č.p. 98, nad pizzerií pro Ing. Filip Hrnčíř, M.B.A z důvodu využívání prostor  klubem radioamatérů.

 

 

Jiří Petráček                                                                                       Hana Hošková

            starosta obce                                                                                      místostarostka

Usnesení č. XVIII.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 16. června 2014

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2013 s výhradou
 2. V souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018 ve výši 11 členů
 3. Rozpočtové změny dle přílohy
 4. Paktovní smlouvu se společností Chmel Pochvalov na pronájem zemědělských pozemků o celkové výměře 28,0716 ha + dodatek ohledně opravy a údržby MK
 5. Smlouvu s fa. Ekostavby Louny na stavbu „Draha III.“ za vysoutěženou nejnižší nabídkovou cenu 5.378.200,- Kč bez DPH.
 6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1304631 s fa. Ekostavby Louny na stavbu Vodovod  a vodojem  Řevničov nádraží ve výši 554.372,93 Kč bez DPH.
 7. Postoupení Vodovodu a vodojemu Řevničov nádraží pro VSOR Rakovník
 8. Odstoupení od kupní smlouvy na pozemek 761/1, vrácení kupní ceny a vlastnictví pozemku původnímu převodci, která byla uzavřena v mezi Obcí Řevničov a Tatánou Kejlovou v roce 2003, požádá-li kupující písemně do 31.8.2014.
 9. Podání žaloby za úhradu dlužného nájemného za pronájem starých sportovních kabin ve výši 4.583,- Kč.
 10. Podání žaloby za úhradu škody způsobené dne 8.11.2013 způsobené poškozením kamerového systému ZŠ ve výši 7.089,80 Kč.
 11. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro RWE Gas Net s.r.o na plynovou přípojku umístěnou na pozemku 3853. (Ježková)
 12. Přijetí pana Václava Ostrovského, bytem Řevničov 13 do trvalého pracovního poměru
 13. Převod finančních prostředků z fondů ZŠ a MŠ ve výši 651.837,97 Kč do Svazkové školy Bez hranic.
 14. Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Řevničov a ŘSD ČR

 

II. B E R E   N A   V Ě D O MÍ:

1. Informace o dotacích na Zateplení MŠ a pořízení techniky v rámci zkvalitnění nakládání s odpady ze SFŽP, obě žádosti byly akceptovány a pracuje se na projektu a přípravě výběrového řízení. Od MMR je příslib na 1 mil. Kč na domovní přípojky vody a kanalizace v rámci stavby „Draha III.“ . Krajské dotace nebyly obci přiznány

Jiří Petráček                                                                          Hana Hošková

    starosta obce                                                                            místostarostka

 

Usnesení č. XVII.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 24. března 2014

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2013 ve výši příjmů 26.362.053,74 Kč

 2. Rozpočet pro rok 2014 ve výši příjmů 24.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč bude vykryt z přebytku hospodaření obce z minulých let

 3. Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na nákladní automobil a štěpkovač

 4. Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení mateřské školy

 5. Nájemní smlouvu na pronájem bytu v č.p. 347 pro pana Milana Pachmana od 1.4.2014 za měsíční nájemné 750,- Kč.

 6. Změnu územního plánu pro výstavbu RD v lokalitě pod Džbánem, p.č. 749/2, 749/40, 749/41 a 749/55 v k.ú. Řevničov

 7. Název místní komunikace p.č. 3853 od hřbitova směr Hředle na ulici „Pod Džbánem“

 8. Změnu nájemce pizzerie v č.p. 98 za podmínek platných v nájemní smlouvě  pana Krichebauera na pana Hrnčíře, bytem Řevničov 207, trvale Kozojedy 31

 9. Příspěvek pro Český svaz zdravotně postižených, Svaz diabetiků a Český svaz včelařů, vše se sídlem v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč na jednotlivou organizaci

 10. Dlouhodobé, bezúplatné užívání starých sportovních kabin na pozemku st.p.č. 445 pro SK Sparta Řevničov

 11. Bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 89/53

 12. Účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy Řevničov ke dni 31.12.2013

 13. Příspěvek pro Obec Baráčníků Řevničov ve výši 10.000,- Kč na opravu fasády budovy č.p. 149.

 14. Příspěvek ve výši 8.000,- Kč pro futsalový oddíl Sokola Řevničov

 15. Příspěvek pro SK Sparta Řevničov ve výši 40.000,- Kč na činnost a opravy sportovních kabin.

 

 

Jiří Petráček

                                                                                               starosta obce

 

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

 

Usnesení č. XVI.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 9. prosince 2013

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové provizorium pro rok 2014 ve výši 3/12 rozpočtu roku 2013
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu Stč. kraje na opravu místní komunikace ulice Vosykova
 4. Podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu Stč. kraje na realizaci dětského hřiště u mateřské školy
 5. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v č.p. 462 pro pana Petra Leváka, bytem S.K.Neumanna 868 za účelem provozování opravny motorových vozidel za částku 1200,- Kč měsíčně
 6. Odprodej pozemku v majetku obce, p.č. 854/38 v k.ú. Řevničov pro firmu Advi-sys, s.r.o za částku 1.200,- Kč/m2
 7. Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko v územním obvodu obce Řevničov pro rok 2014 - 2020
 8. Dodatečně Smlouvu  o vytvoření dobrovolného svazku obcí Bez hranic v předloženém znění, který byl zřízen za účelem zřízení školské právnické osoby (svazkové školy).
 9. Použití rezervního fondu a fondu majetku ZŠ Řevničov dle přílohy

 

II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Výpověď pana Roberta Valuše z pronájmu nebytových prostor v č.p. 462 k 31.10.2013
 2. Výpověď pana Františka Vyskočila z pronájmu bytu č.p. 347 k 30.11.2013
 3. Pozvání ředitelky základní školy Mgr. Evy Holé pro zastupitele obce na prohlídku školy dne       19.12.2013 v 17:30 hodin
 4. Opakované upozornění pana Miloslava Martínka na nesprávnost postupu při výběrovém řízení na dodavatele stavby vodojemu na nádraží
 5. Pozvánka na slavnostní otevření nové školky v obci Tuřany dne 20.12.2013 v 10:00 hodin

 

              Jiří Petráček

                                                                                               starosta obce

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

Usnesení č. XV.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 30. října 2013

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Smlouvu o převodu činnosti a o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů mezi Obcí Řevničov a DSO Bez hranic a zrušení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Řevničov k 31.12.2013.
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce, a.s., č. smlouvy IV-12-6016015/VB/01 pro par.č. 3853 (Roflík)
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce a.s., č. smlouvy IV-12-6016866/VB/1 pro novou přípojku k p.č. 83 (Holíková)
 4. Olgu Charvátovou, nar. 2.9.1968, bytem Vosykova 533, 270 54 Řevničov přísedícím Okresního soudu v Rakovníku pro období 2014 – 2018.
 5. Žádost o převod prostředků z rezervního fondu na opravu štítu tělocvičny a malování tříd
 6. Žádost ředitelky školy o rozpuštění fondu odměn ve výši 45.550,- Kč.
 7. Účtování ZŠ a MŠ bude provedeno dle pokynů koordinátory vznikající svazkové školy. Finanční prostředky na úhradu závazků z roku 2013 budou převedeny v závěru roku na účet obce Řevničov
 8. Směrnici o zadávání veřejných zakázek

II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Řevničov bez závad
 2. Vysvětlující dopis pana Václava Hajného k výpovědi z nájmu. Rozhodnutí zastupitelstva ze dne 7.10.2013 se nemění.

 

Jiří Petráček

                                                                                   starosta obce

 

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

 

 

Usnesení č. XIV.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 7. října 2013

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, který bude založen za účelem zřízení školské právnické osoby (svazkové školy).
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Smlouvu na odprodej pozemků v majetku obce p.č. 2192/1 o výměře 463 m2 a p.č. 2192/2 o výměře  1857 m2 firmě ADI Karlovy Vary s.r.o. za cenu 60,- Kč/m2, celkem 140.000,- Kč.
 4. Smlouvu o nájmu nemovitostí od ČR – Úřad pro zastupování státu pro pozemky 89/49 o výměře 304 m2 a 89/52 o výměře 983 m2 ve výši 5.199,- Kč ročně s dobou pronájmu od 1.10.2013 do 30.9. 2014.

II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Rezignaci paní Jany Patrákové na člena zastupitelstva obce
 2. Dopis Okresního soudu v Rakovníku  o Volbě přísedících Okr. soudu v Rakovníku na období 2014 - 2018.

III.   U K L Á D Á:

 1. Panu Jiřímu Petráčkovi, starostovi obce Řevničov, účastnit se jednání o uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

 

Jiří Petráček

                                                                                              starosta obce

 

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

 

USNESENÍ č. XIII.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 9. září 2013

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Rozpočtové změny dle přílohy.
 2. Smlouvy o dílo na zateplení školy s fa Stavební podnik Rakovník za cenu 9.270.624,- Kč včetně DPH a smlouvu o dílo s fa Ekostavby Louny na výstavbu vodovodu a vodojemu na řevničovském nádraží za cenu 6.269.615,- Kč.
 3. Kupní smlouvu na odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování státu, stavební p.č. 453 za 110.000,- Kč.
 4. Nájemní smlouvu na pronájem  místnosti v č.p. 80 pro paní Magdalenu Vopěnkovou, bytem Řevničov 350, za účelem provozování manikúry a pedikúry od 1.10.2013 za částku 1.000,.- Kč měsíčně.
 5. Smlouvu o pronájmu pozemků určených pro zemědělskou výrobu firmě Agro Mšec
 6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov, ŘSD ČR a ČEZ Distribuce a.s. ve věci R6 Nové Strašecí-křižovatka I/27- stavební úsek 2.
 7. Smlouvu na zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a ČEZ Distribuce ve věci úpravy vedení NN u č.p. 4.
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene  mezi Obcí Řevničov a RWE GasNet, s.r.o ve věci zřízení, provozování plynárenského zařízení, práva vstupu a vjezdu za účelem úprav, oprav a provozování distribuční soustavy, která je umístěna na pozemku p.č. 3160/10 v k.ú. Řevničov.

II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Informaci o zřizování  svazkových škol
 2. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 80 ze strany paní Sylvie Walterové
 3. Nájemní smlouvu na pronájem bývalé kotelny a sociálního zařízení v č.p. 462 pro opravy čtyřkolek a motocyklů pro pana Petra Leváka, S.K Neumanna 868, Rakovník.

 

 

            Jiří Petráček

                                                                                              starosta obce

 

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

 

Usnesení č. XII.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 17. června 2013

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Darovací smlouvu s paní Marií Levovou na pozemek p.č. 489/8 o výměře 138 m2
 4. Smlouvu na zpracování prováděcí dokumentace lokality Draha III. s firmou Sweco Hydroprojekt a.s za 355.450,- Kč
 5. Podání žádosti o odprodej pozemku st. p.č. 453 o výměře 570 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 6. Dražbu budovy č.p. 32 za výslednou cenu 60.000,- Kč
 7. Zaplocení a užívání pozemku st. p. č. 460/4 a 460/5 na dobu neurčitou panu Jiřímu Šimkovi s výpovědní lhůtou 1 rok. Užívání pozemků bude upřesněno smlouvou jako náhrada nájemného za st. pozemek p.č. 460/2 pod budovou Domu požárníků.
 8. Mgr. Evu Holou, bytem Pochvalov 74, nar. 23.1.1955 ředitelkou Základní školy v Řevničově na dobu určitou 6 let.

 

II.   P O V Ě Ř U J E:

 1. Starostu obce prováděním rozpočtových změn do výše 200.000,- Kč
 2. Starostu uzavřít smlouvu s nejvhodnějším uchazečem  na prodloužení kanalizačního řadu „Pode Džbánem a ul. Husova“ a to na základě doporučení výběrové komise podle posouzení nejvýhodnější nabídky

 

Jiří Petráček

                                                                                   starosta obce

 

                                                                                   Hana Hošková

                                                                                   místostarostka

 

Usnesení č. XI.

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 18. března 2013

 

Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích

 

I.   S C H V A L U J E:

 1. Účetní uzávěrku obce za rok 2012
 2. Rozpočet pro rok 2013 ve výši příjmů 18 mil. Kč a výdajů 24 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6 mil. Kč bude vykryt z přebytku hospodaření z minulých let.
 3. Plán rozvoje obce pro rok 2013
 4. Nájemní smlouvu mezi Obcí Řevničov a paní Blankou Bílkovou na pronájem bytu č. 1 v DPS Řevničov
 5. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a manžely Vejražkovými na pozemek st.p.č. 872 o výměře 35 m2 za 100,- Kč/m2.
 6. Kupní smlouvu mezi obcí Řevničov a Michalem Kuželem na pozemek p.č. 776/26 o výměře 200 m2 za 100,- Kč/m2.
 7. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a Miroslavem Porcalem na pozemky  p.č. 768/30 o výměře 32 m2 a p.č. 768/28 o výměře 83 m2  za cenu 100,- Kč/m2.
 8. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Řevničov od Úřadu pro zastupování státu p.č. 3893 a p.č. 89/56, které složí jako místní komunikace
 9. Bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu v k.ú. Řevničov od Úřadu pro zastupování státu p.č. 89/50
 10. Schvaluje odkoupení budovy čp. 32 v k.ú. Řevničov za částku do výše 400.000,- Kč a pověřuje starostu obce Jiřího Petráčka, Jiřího Pesla a Ing. Václavu Hlaváčkovou zahájením jednání o koupi a účastí ve veřejné dražbě za účelem koupě.
 11. Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 12. Podání žádosti o dotaci na zateplení školy
 13. Smlouvu s Ing. Plíštilem, Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník o zpracování žádosti o dotaci na Zateplení budovy ZŠ.
 14. Převod zisku ZŠ Řevničov za rok 2012 ve výši 106.593,55 Kč do rezervního fondu školy.
 15. Úhradu ztráty hospodaření MŠ Řevničov za rok 2012 ve výši 89.382,44 Kč z rezervního fondu.
 16. Příspěvek neziskovým organizacím ve výši 1.000,- Kč na jednu organizaci, pro Svaz diabetiků, Český červený kříž a Českému svazu včelařů v Novém Strašecí.
 17. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku 761/22 s fa Elektroštika, s.r.o. za částku 1.000,- Kč
 18. Smlouva o zřízení věcného břemene s Dial Telecom, a.s. k částem pozemků 749/4, 749/9 a 2217/3 v k.ú. Řevničov za částku 6.600,- Kč
 19. Příspěvek na úpravu zevnějšku při občanských obřadech a vítání občánků pro ty, kteří je vykonávají ve výši 300,- Kč za obřad.

 

II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Zřízení účtu u ČNB v souladu s platnou legislativou
 2. Poskytnutí volebních telefonů do tomboly 
 3. Ukončení práce kronikářky paní Dagmar Knotové k 31.12.2012
 4. Zpráva ŘSD Karlovy Vary o stavu přípravy a problémech stavby R6

 

           Jiří Petráček

                                                                                              starosta obce

 

                                                                                              Hana Hošková

                                                                                              místostarostka

 
 
Usnesení č. X.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 3. prosince 2012
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Rozpočtové provizorium pro I.Q 2013 ve výši 5. mil. Kč
 2. Rozpočtové změny dle přílohy.
 3. Kupní smlouvu mezi Obcí Řevničov a Milanem Břízou na pozemek st.p.č. 57/2 o výměře 28 m2 za 100,- Kč/m2.
 4. Kupní smlouvu mezi obcí Řevničov a Hanou Novou na pozemek st.p.č. 870 o výměře 22 m2 a pozemek p.č. 3311/10 o výměře 18 m2 za 100,- Kč/m2.
 5. Odprodej pozemků p.č. 768/30 o výměře 32 m2 a p.č. 768/28 o výměře 83 m2 panu Miroslavu Porcalovi, za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vklad hradí kupující.
 6. Dodatek smlouvy s fa Froněk, spol. s.r.o. na opravu části komunikace Draha.
 7. Nájemní smlouvu v DPS pro paní Peškovou z Václav a Dochvátovou z Nesuchyně.
 8. Stanovy Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka, úplné znění.
 9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
II. N E S O U H L A S Í:
 1. S rušením výstavby protihlukového opatření v jižní části obce v návaznosti na výstavbu rychlostní silnice R6 v k.ú. Řevničov v souvislosti s předloženou protihlukovou studií a nadále trvá na výstavbě protihlukového valu dle požadavků obce.
 
III. N E S C H V A L U J E:
 1. Příspěvek Sokolské župě Budečské v Kladně na publikaci o historických praporech sokolských jednot.
 
IV.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Dílčí kontrolu hospodaření obce za období leden až říjen 2012 bez chyb a nedostatků
 2. Činnost kulturní komise, zejména pořádání výtvarných kurzů, betlémské světlo a novoroční výšlap na Louštín
 3.  
  
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
 
Usnesení č. IX.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 3. září 2012
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 I.   S C H V A L U J E:
 1. Smlouvu o dílo s firmou REDOBY na výměnu oken v západní části ZŠ Řevničov za celkovou cenu 287.002,- Kč
 2. Smlouvu o dílo s firmou Froněk, spol. s r.o. na opravu části komunikace Draha za celkovou cenu 1.603.406,20 Kč
 3. Smlouvu o pronájmu pozemků o celkové výměře 2.5904 ha pro Agro Mšec, s.r.o. 1.600,- Kč za ha orné půdy, 6.000,- Kč za ha chmelnice s výjimkou čl. IX.
 4. Odprodej části pozemku cca 30 m2 ze st.p.č. 57 panu Milanovi Břízovi, který je v současnosti zastavěný domem č.p. 208 za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vklad a geometrický plán hradí kupující.
 5. Odprodej části pozemku cca 40 m2 z parcely č. 3311/5 paní Haně Nové, za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vklad a geometrický plán hradí kupující.
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a CEZ Distribuce č. smlouvy IV-12-600864/1 pro 20 st. parcel a přeložky trafostanice v lokalitě Draha III.
 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Řevničov a RWE GasNet na plynovou přípojku k RD na pozemku p.č. 3831/2
 8. Rozpočtové změny dle příloh
 9. Smlouvu o provozování a správě VO mezi Obcí Řevničov a Lumen a.s.
 
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Ukončení práce kronikářky paní Dagmar Knotové k 31.12.2012 
 
 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
 
Usnesení č. VIII.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 18. června 2012
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou
 2. Rozpočtové změny dle přílohy
 3. Smlouvu o postoupení práv k nakládání s majetkem obce Řevničov Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka s platností od 1.7.2012
 4. Přijetí dotace od Krajského úřadu Stč. kraje z programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) ve výši 500.000,- Kč na opravu části komunikace ulice Draha
 5. Smlouvu s Krajským úřadem Stč. kraje o poskytnutí dotace z programu FROM
 6. Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Nová Draha“ za cenu 1.200,- Kč/m2
 7. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy s Robertem Valušem o snížení plochy pronájmu a nájemného v nebytových prostorách č.p. 462
 8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce na nově zbudované el. zařízení na pozemku p.č. 3827/3
 9. Příspěvek SK Sparta Řevničov na zakoupení travního traktoru ve výši 50.000,- Kč
 
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Zprávu o přípravě výstavby rychlostní komunikace R6 a trvá na výstavbě protihlukového valu
 2. Zrušení výpovědi Krajského úřadu Stč. kraje dopravcům zajišťujících dopravní obslužnost na území kraje
 
III. N E S C H V A L U J E:
 1. Příspěvek „vodovodnímu družstvu“na vyčištění studny v ulici Mánesova 
 
 
 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
 
Usnesení č. VII.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 28. března 2012
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Výsledky hospodaření za rok 2011 ve výši příjmů 17.201.540,23 Kč a výdajů ve výši19.159.869,72 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2011 ve výši 6.105.713,94 Kč a výši nesplaceného úvěru SFŽP v částce 2.940.500,- KČ
 2. Rozpočet pro rok 2012 ve výši příjmů 17,5 mil. Kč a ve výši výdajů 20,- mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2,5 mil. Kč bude kryt z přebytku hospodaření obce z minulých let.
 3. Převod hospodářského výsledku z hospodaření roku 2011 do rezervního fondu pro Základní školu v Řevničově ve výši 288.622,15 Kč a pro Mateřskou školu v Řevničově ve výši 59.494,50 Kč
 4. Kupní smlouvu s panem Tomášem Staňkem na stavební pozemky v majetku obce p.č. 435/1 o výměře 371 m2, 470/1 o výměře 420 m2, 732/3 o výměře 100 m2 a 732/4 o výměře 657 m2 za odhadní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 76.140,- Kč.  
 5. Kupní smlouvu s panem Filipem Roflíkem na pozemek p.č. 3977 o výměře 77 m2 za 100,- Kč za m2
 6. Kupní smlouvu s paní Jitkou Rosenbaumovou na pozemek p.č. 3978 o výměře 31 m2 za 100,- Kč za m2
 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce na nově zbudované el. zařízení na pozemcích p.č. 854/50,854/54, 854/56 a 3879/1
 8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na výstavbu vodovodního přivaděče z Nového Strašecí do Krušovic se společností Heineken ČR a.s. na pozemcích p.č. 3914/2 a 3884
 9. Příspěvek Svazu zdravotně postižených, Svazu diabetiků a ZO Českého svazu včelařů vše v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč pro každou z organizací
 10. Příspěvek pro Sokol Řevničov ve výši 15.000,- Kč na opravu sokolovny. Použití příspěvku je vázáno na konkrétní akci v souladu se žádostí.
 
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Nové podání žádosti o dotaci na zateplení školy pro rok 2012
 2. Zprávu o havárii na ČOV včetně opatření nařízených ČIŽP
 3. Podání trestního oznámení Polici ČR na neznámého pachatele pro krádež dřeva v obecním lese. Předběžná škoda byla vyčíslena na 15.000,- Kč
 
III.   N E S C H V A L U J E:
 1. Žádost pana Roberta Valuše o snížení nájemného v prodejně MOTOSAM
 2. Žádost MUDr. Pivoňky o slevu nájemného za krátkodobý pronájem „fary“ za účelem veřejného čtení Bible.
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
 
Usnesení č. VI.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 7. prosince 2011
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Rozpočtové provizorium pro I-III 2012 ve výši 5 mil. Kč
 2. Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o odpadech
 3. Rozpočtové změny dle přílohy
 4. Podání žádosti o dotaci na opravu části komunikace Draha od křižovatky s ul. Smetanova k ul. Palackého a její spolufinancování
 5. Podání žádosti o dotaci na opravu kříže (ul. Vosykova) a její spolufinancování
 6. Podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu a vodojemu na nádraží a její spolufinancování
 7. Podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště a její spolufinancování
 8. Stažení a opětovné podání žádosti o dotaci na zateplení školy v rámci SFŽP
 9. Navýšení ceny stočného s ohledem na zvýšení ceny DPH a růstu cen el. energie na 33,- Kč za m3
 10. Smlouvu se společností LUMEN na provozování veřejného osvětlení
 11. Kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č.776/26 o výměře 200 m2 paní Janě Petříkové a panu Františkovi Diardovi za cenu 100.- Kč/m2
 12. Odprodej pozemku bývalé skládky podle zpracovaného geometrického plánu za 10,- Kč/m2 panu Kuželovi. Zájemce zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemku
 13. Odprodej pozemků pod stavbami zemědělských objektů panu Staňkovi za odhadní cenu, znalecký posudek zajistí na vlastní náklady kupující
 14. Majetkoprávní vyrovnání v rámci výstavby silnice R6  směnu pozemků obce za pozemky p.č. 89/49, 84/50, 89/52, 89/53, 89/55 a 3893
 15. Námitky uplatněné ke konceptu a návrhu územního plánu a vyhodnocení připomínek, viz příloha č. 1. Usnesení č. VI./2011
 16. Vydání Územního plánu  Řevničova v plném znění, viz příloha č. 2. Usnesení č. VI./2011
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Závěrečné vyhodnocení staveb:
Oprava památníku obětem I. světové války: rozpočet 179.640,- Kč, skutečnost 188.040,- Kč
Výstavba dětského hřiště: rozpočet 180.000,- Kč, skutečnost 176.730,- Kč
Oprava ulice Benešova: rozpočet 2.937.882,- Kč, skutečnost 3.378.631,- Kč
III.   V O L Í:
 1. Paní ing. Václavu Hlaváčkovou a paní Zděnku Cífkovou za členy školské rady při ZŠ v Řevničově pro období 2012 - 2014
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka

 

Usnesení č. V.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 26. září 2011
 
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Smlouvu na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 769/3 v k.ú. Řevničov dle geometrického plánu, který zpracovala společnost HCM s.r.o., číslo plánu 1151-2010555/2011
 2. Plnou moc pro pana Jaroslava Sokola, bytem Lučinách 364/5, 360 06 Karlovy Vary k přípravě, jednání a výstavbě protihlukového valu v rámci připravované stavby silnic R6 a přeložky I/16
 3. Rozpočtové změny dle přílohy
 4. Příspěvek ve výši 500,- Kč na kytici Sboru dobrovolných hasičů ohledně průvodu obcí konaného u příležitosti oslav „posvícenské pěkné“
 
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Průběh výstavby opravy komunikace v ul. Benešova
 2. Rozbor nabídek na pojištění majetku obce
 
III.   N E S C H V A L U J E:
 1. Odprodej části pozemku v ul. Třebízského panu Jiřímu Blechovi
 2. Odprodej pozemku p.č. 2645/3 panu Václavu Kuželovi, který podle podaného návrhu neodpovídá skutečnému stavu pozemku
 
IV. S T A H U J E    Z J E D N Á N Í:
 1. Projednání smlouvy mezi Obcí Řevničov a společností Lumen o pronájmu a modernizaci veřejného osvětlení.
 
 
 
 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
 
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
Usnesení č. IV.
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 20. června 2011
 
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence na Podporu volnočasových a sportovních aktivit (Dětské hřiště Řevničov) ve výši 100.000,- Kč.
 2. Přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek na Podporu drobných památek (Pomník obětem I. sv. války) ve výši 161.676,- Kč.
 3. Smlouvu s Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Fondu sportu, volného času a primární prevence.
 4. Smlouvu s Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Fondu kultury a obnovy památek.
 5. Kupní smlouvu s paní Alenou Žvachtavou bytem Stochov, J. Šípka 369 na prodej pozemku v majetku obce p.č. 32/4 o výměře 149 m2 v k.ú. Řevničov za 14.900,- Kč.
 6. Smlouvu o dílo s firmou Froněk, spol. s r.o. na opravu ul. Benešova za částku 2.968.659,- Kč tak jak vyplývá z výběrového řízení na dodavatele stavby.
 7. Výpověď z pojistné smlouvy České pojišťovny, a.s. a uzavření smlouvy s ČSOB Pojišťovnou na pojištění majetku obce od února 2012.
 8. Rozpočtové změny dle přílohy.
 
II. B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Zprávu Finančního výboru o kontrole hospodaření Zakladní a Mateřské školy v Řevničově.
 2. Pozvánku ředitelky ZŠ paní Holé k prohlídce budovy školy.
 3. Výpověď autobusovým dopravcům k 31.5.2011 ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje
 4. Oznámení Finančního úřadu v Rakovníku o přeplatku na dani a jeho následném krácení.
 
III.   V O L Í:
 1. Ing. Václavu Hlaváčkovou za člena školské rady při ZŠ v Řevničově 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka

 

 

Usnesení č. III
z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 23. března 2011
 
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Závěrečný účet obce Řevničov za rok 2010 bez výhrad.
 2. Rozpočet obce Řevničov na rok 2011 ve výši příjmů 17.000. tis. Kč a ve výši výdajů 23.000. tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6.000. tis Kč bude kryt zapojením přebytku hospodaření z minulých let.
 3. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Řevničov.
 4. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.1995 o pronájmu zemědělských pozemků pro společnost Chmel, spol. s r.o.
 5. Změnu zřizovací listiny ZŠ ve smyslu zřízení výdejního místa školní jídelny v budově MŠ, Benešova 502
 6. Příspěvek pro občanská sdružení, Svaz zdravotně postižených, Český svaz včelařů a Svaz diabetiků vše v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč na jednotlivé sdružení.
 7. Smlouvu o přeložce vedení se společností ČEZ Distribuce ve výši 136.700,- Kč, č. smlouvy Z_S24_12_8120019267.
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce smlouva č. IE-12-6000922/3, IV_12_6002367/1 a IV-12-6000794/1.
 
II.   V Y D Á V Á
 1. Zastupitelstvo obce Řevničov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č.68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti po ověření, že změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Řevničov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a plně zohledňuje podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
v y d á v á

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Sídelního útvaru Řevničov

 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka
 
 
 
Usnesení č. II
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 24. ledna 2011
 
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   S T A N O V Í:
 
1. Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty dle Nařízení vlády ze dne 7.12.2010. s platností od 1.1.2011 v měsíční výši 7.134,- Kč.
2. Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy výboru, dle Nařízení vlády ze dne 7.12.2010. s platností od 1.1.2011 v měsíční výši 1.064,- Kč.
3 Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci člena výboru dle Nařízení vlády ze dne 7.12.2011 s platností od 1.1.2011 v měsíční výši 836,- Kč.
 
 
II.   S C H V A L U J E:
 
 1. výši stočného pro rok 2011 ve výši 30,- Kč za m3
 2. rozpočtové změny dle přílohy
 3. nákup komunální techniky pro údržbu obce ve výši 720.000,- Kč (traktor Vega, sněhová radlice, kára za traktor 1,5t, mulčovač)
 4. opravu travního traktůrku zn. Westvood za částku 10.000,- Kč
 5. uvolnění finančních prostředků z fondu rezerv na pokrytí cen energií ve výši 10.000,- Kč u MŠ a 116.000,- Kč u ZŠ Řevničov
 
III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 
 1. podané žádosti o dotace z programu Středočeského kraje na opravu komunikace Benešova, zřízení dětské hřiště a opravu pomníku padlých
 2. dopis paní Marie Mášové
 
IV.   N E S O U H L A S Í:
 
 1. s rušením autobusových spojů ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje
 
V.   N E S C H V A L U J E:
 
 1. Uzavření smlouvy na Geoinformační řešení pro obce od fa. GEONESE
 
 
Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
 
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka

 

 

U S N E S E N Í č. I.
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 6. prosince 2010
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014
 2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místních poplatcích
 4. Rozpočtové provizorium ve výši 5. mil. Kč
 5. Rozpočtové změny dle přílohy
 6. Plán rozvoje obce na volební období 2010 - 2014
 7. Podání žádosti o dotaci na opravu Benešovy ulice a jejího spolufinancování
 8. Podání žádosti na zřízení dětského hřiště a jejího spolufinancování
 9. Podání žádosti na opravu kříže (Vosykova ulice) a jejího spolufinancování
 10. Podání žádosti na opravu pomníku padlých z I. sv. války a jejího spolufinancování
 11. Příjem dotace pro ZŠ Řevničov z programu esf (evropský sociální fond)
 12. Převod dotačních prostředků ZŠ Řevničov z fondu esf ve výši příjmu
 13. Směrnicc č. 3/2010 pro časové rozlišování nákladů a výnosů a č. 4/2010 Podrozvaha pro zpracování účetní uzávěrky
 14. Odměny členům výborů za práci v roce 2010 pro paní Stanislavu Křečkovou, Blaženu Frycovou, Janu Landovou a Hanu Hoškovou každé ve výši 2.000,- Kč
 15. Definitivní přiznání podpory ze SFŽP ČR ve výši 3.656.640,- Kč
 
 
II. R U Š Í:
 1. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Draha III.“ z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o nakládání s odpadními vodami
 
 
III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za období I. až XI. 2010 s výhradou o schvalování rozpočtových změn.
 
Jiří Petráček
starosta obce
 
Hana Hošková
místostarostka

 

Usnesení
z Ustavující schůze zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 8. listopadu 2010
 
Zastupitelstvo obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích
 
I.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 
 1. že podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) složilo slib všech 13 členů zastupitelstva obce.
2.  Průběh výběrového řízení na dodavatele stavby „Draha III“.
 
II.    V O L Í:
 
 1. podle § 84 odst. 2 písm. 1) zákona
a)      starostou obce, pana Jiřího Petráčka
b)      místostarostou obce, paní Hanu Hoškovou
 
III.   U R Č U J E:
 
 1. podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona, že člen zastupitelstva bude uvolněn pro výkon funkce starosty
 2. že členové zastupitelstva pro výkon funkce místostarostky, předsedy výborů a člena nebudou uvolnění zástupci
 
IV.   U S T A N O VU J E   A   V O L Í:
 
 1. Kontrolní výbor a volí jeho předsedu pana Josefa Slunečka a členy výboru pana Josefa Holého a pana Miloslava Kotíka
 2. Finanční výbor a volí jeho předsedu paní Evu Bechyňskou a členy výboru Ing. Václavu Hlaváčkovou a pana Jiřího Pesla
 3. Výbor školství, kultury a tělovýchovy a volí jeho předsedu paní Janu Patrákovou a členy výboru paní Květoslavu Bohatou, Zděnku Cífkovou a pana Josefa Rosenbauma.
 4. Sociální výbor a volí jeho předsedu paní Miroslavu Rzadkovskou a členy výboru paní Blaženu Frycovou a paní Stanislavu Křečkovou
 
V.   S T A N O V Í:
 
1. Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty dle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. s platností od 9.11.2010 v měsíční výši 7.509,- Kč.
2. Odměnu neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy výboru, dle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. s platností od 9.11.201 v měsíční výši 1.120,- Kč.
3 Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci člena zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. od 9.11.2010 v měsíční výši 360,- Kč.
 
VI.   S C H V A L U J E:
 1. změnu sídla MŠ Řevničov z Masarykova 80, na Benešova 502 s účinností od 1.1.2011.
 2. že ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení územního plánu Řevničov pan Jiří Petráček.
 3. že ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny č.1 územního plánu sídelního útvaru pan Jiří Petráček
 4. odprodej pozemku p.č. 32/4 v k.ú. Řevničov o výměře 149 m2 vlastníkům nemovitosti č.p. 127, za 100,- Kč/m2. Náklady na vklad do katastru nemovitostí nese kupující
 
 
                                                                                              Jiří Petráček
                                                                                              starosta obce
 
                                                                                              Hana Hošková
                                                                                              místostarostka

 

U S N E S E N Í č. XIII.
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 20. září 2010
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Přijetí dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje z programu FROM na opravu komunikace v ulici Havlíčkova
 2. Smlouvu s Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace
 3. Kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 137/8 o výměře 11m2 paní Jitce Valentinové za cenu 100,- Kč/m2.
 4. Vrácení poměrné části uhrazených poplatků za stočné po zemřelém panu Krausovi, bytem Řevničov 250
 
II.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Žádost o rezervaci stavební parcely p.č. 854/29 pro pana Dolejška, bytem Řevničov 207
 2. Postup prací na zadání veřejné zakázky na výstavbu 20 stavebních parcel v lokalitě Draha III. a jmenuje členy a náhradníky výběrové komise
 3. Informaci o žádosti o dotaci Zelená úsporám, pro zateplení ZŠ Řevničov
 4. Rozpočtové změny dle přílohy
 
III.   P O V Ě Ř U J E:
 1. Finanční komisi provedením kontroly hospodaření Základní školy a Mateřeké školy do konce volebního období
 2. Finanční komisi provedením kontroly hospodaření obce
 
IV. N E S C H V A L U J E:
 1. Vrácení stočného pro pana Somola, bytem Řevničov 467, z důvodu jeho pobytu mimo trvale hlášený pobyt
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o u pozemku p.č. 3160/10 v k.ú. Řevničov a s tím spojenou jednorázovou úhradu 1.500,- Kč za práva vyplývající ze smlouvy.
 3. Finanční příspěvek SDH Řevničov na „Setkání historické hasičské techniky“
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Petráček
starosta obce
 
Stanislava Vejražková
     místostarostka
 
 
U S N E S E N Í
Č. XII.
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 14. června 2010
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E :
 1. Odprodej pozemků v majetku obce p.č. 3160/10 o výměře 1508 m2, p.č. 3160/12 o výměře 134 m2, p.č. 3160/33 o výměře 604 m2, p.č. 3266/2 o výměře 174 m2, p.č. 3266/32 o výměře 124 m2, p.č. 3266/33 o výměře 101 m2, p.č. 3266/36 o výměře 912 m2, p.č. 3266/37 o výměře 9 m2, p.č. 3266/39 o výměře 87 m2, p.č. 3266/40 o výměře 236 m2 a p.č. 3904/7 o výměře 8 m2, tedy pozemky o celkové výměře 3897 m2 za ujednanou cenu 100,- Kč za m2, tedy celkem za 389.700,- Kč společnosti REAL CINQUE s.r.o. se sídlem Čelakovského sady 1580/4, Praha
 2. Darovací smlouvu na peněžní dar 80.000,- Kč od společnosti Ponte Carlo Holding na vybavení dětského hřiště
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o hospodaření se splaškovými vodami
 4. Uzavření smlouvy s Mgr. Hájkovou, bytem Benešov na zpracování a průběh veřejné soutěže v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavby „Draha III.“ za 35.000,- Kč
 
II.   S T A N O V U J E :
 1. Počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období ve výši 13
 
III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í :
1.      Rozpočtové změny dle přílohy
2.      Přiznání dotace z programu FROM Středočeského kraje na opravu komunikace v ulici Havlíčkova
 
IV.   V O L Í :
1.        Paní Olgu Charvátovou, bytem Řevničov 533, přísedící Okresního soudu v Rakovníku na období 2010 - 2014
 
V.    P O V Ě Ř U J E :
1.      JUDr. Zitu Chvojanovou podáním žaloby a zastupováním Obce Řevničov ve věci stanovení výše nájemného z pozemků p.č. 744 a 55/2 v k.ú, Řevničov, které využívá ke své činnosti Jednota Rakovník.
 
 
 
                                                              Jiří Petráček
                                                                                                             starosta obce
                                                                                                
                                                                                                   Stanislava Vejražková
                                                                                                          místostarostka

 

U S N E S E N Í č. XI.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 22. března 2010
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Audit hospodaření za rok 2009 bez výhrad
 2. Závěrečný účet obce Řevničov za rok 2009
 3. Rozpočet obce Řevničov pro rok 2010 ve výši příjmů a výdajů 17,500 tisíc Kč
 4. Přísedící Okresního soudu v Rakovníku paní Olgu Charvátovou, bytem Řevničov 533
 5. Darovací smlouvu o převodu automobilu LIAZ CAS 25- RTHP-Š 706 do majetku Obce Řevničov
 6. Darovací smlouvu o převodu automobilu AVIA DVS1A30 do majetku Obce Svojetín
 7. Nájemní smlouvu v DPS pro manžele Vopěnkovi
 8. Schvaluje ceník krátkodobého pronájmu obecních budov a zasedací místnosti OÚ (příloha č.1)
 9. Příspěvek Českému svazu diabetiků v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 10. Českému svazu zdravotně postižených v Novém Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 11. Českému svazu včelařů z Nového Strašecí ve výši 1.000,- Kč
 12. Smlouvu o zřízení věcného břemene s fa ČEZ na umístění sloupu NN u č.p. 369
 13. Prodej stavebních parcel v lokalitě „Draha III.“ Prostřednictvím realitních kanceláří
 14. Převod hospodářského výsledku ZŠ Řevničov ve výši 59.058,- Kč do rezervního fondu
 15. Smlouvu na projekt a zpracování žádosti o dotaci na zateplení ZŠ s firmou Stavtechnik s.r.o. ve výši 96.300,- Kč
 16. Smlouvu s firmou Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové na zpracování studie SEA pro přípravu ÚP Řevničov
 17. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.1995 o pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu firmě Chmel s.r.o. Pochvalov
 18. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemků obce firmě REAL CINQUE s.r.o. se sídlem Čelekovského sady 1580/4, Praha o výměře 3897 m2 za 100,- Kč/m2
 19. Zadání změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Řevničov, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
 20. Příspěvek fotbalovému klubu Sparta Řevničov ve výši 50.000,- Kč
 
II. S O U H L A S Í:
 1. S použitím finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši 10.441,- Kč na úhradu plynu za rok 2009
 2. S použitím finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ ve výši 105.445,- Kč na zakoupení kotle do školní kuchyně
 
 
Jiří Petráček
starosta obce
 
Stanislava Vejražková
     místostarostka

 

 

U S N E S E N Í č. X.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 7. prosince 2009
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Rozpočtové provizorium pro rok 2010 ve výši 5. mil. Kč
 2. Změnu územního plánu ve smyslu § 44 písm. d) zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) na návrh spol. DOOR FACE o pořízení změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Řevničov. Změna spočívá v rozšíření lokality č.7 – zemědělská výroba (dle platného ÚPNSÚ) a v její změně na lokalitu výroby a skladování. Veškeré náklady s pořízením změny hradí spol. DOOR FACE. Změna bude v souladu s nově zpracovávaným ÚP a neovlivní časový harmonogram jeho zpracování.
 3. Ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení změny č.1 územního plánu sídelního útvaru pan Jiří Petráček
 4. Dodatek č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Obce Řevničov
 5. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o.
 6. Odměny členům komisí za rok 2009, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 1.000,- Kč pro paní V. Valnou, 2.000,- Kč pro S. Křečkovou, B. Frycovou, H. Hoškovou aj. Landovou
 7. Žádost o dotaci z programu FROM Stč. kraje na opravu komunikace Havlíčkova
 
II. N E S C H V A L U J E:
 1. Smlouvu o partnerství s Rakovnicko o.p.s.
 
 
III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Rozpočtové změny dle přílohy
 
 
Jiří Petráček
starosta obce
 
Stanislava Vejražková
     místostarostka
 
 
 
 
 

U S N E S E N Í č. IX.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 26. října 2009
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Odprodej pozemků pro ŘSD ČR za účelem výstavby silnice I/6 a přeložky silnice I/16 o celkové výměře 11907 m2 za cenu 1.190.700,- Kč.
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se SČP Net, s.r.o pro výstavbu a přístup k plynofikačnímu zařízení
 3. Smlouvu ke splnění konkrétních úkolů s Městem Rakovník ohledně podání žádostí o dotace
 4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce pro pokládku kabele NN v Husově ulici k parcele č. 151/11
 5. Obecně závaznou vyhlášku Obce Řevničov č. I./2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 6. Jednací řád zastupitelstva obce Řevničov
 7. Umístění bankomatu od ČSOB na budově č.p. 98 za symbolické nájemné 1,- Kč za kalendářní rok a poskytnutí elektřiny spojené s provozem zařízení a jeho osvětlením.
 
II. N E S C H V A L U J E:
 1. Navýšení koeficientu daně z nemovitosti ve výši x násobku daňové povinnosti
 2. Prominutí dlužného nájemného za pronájem bytu v DPS ve výši 3.811,- Kč za měsíc březen 2009 z důvodu její tíživé finanční situace
 
 
III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Rozpočtové změny
 2. Dopis Policie ČR ohledně ukončení smlouvy o působnosti Městské policie z Nového Strašecí2009, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 2.000,- Kč pro
 
IV. U K L Á D Á:
 1. Předsedům jednotlivých výborů zpracovat a navrhnout odměny za rok 2009 členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
   
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Petráček
starosta obce
 
Stanislava Vejražková
     místostarostka

U S N E S E N Í č. VIII.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov
ze dne 14. září 2009
 
Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích
 
I.   S C H V A L U J E:
 1. Po projednání podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 35 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zadání územního plánu Řevničov.
 2. Změnu stávajícího územního plánu, lokalita 7 (zemědělská výroba) na  průmyslová výroba a skladování na náklady žadatele spol. DOOR FACE, která si změnu zajistí smluvně. Změna bude v souladu s nově zpracovávaným ÚP obce a neovlivní časový harmonogram zpracování.
 3. Smlouvu o dílo na stavbu „Řevničov – prodloužení vodovodního řadu, ul. Karlovarská a Oličova“ se Stavebním podnikem Rakovník, spol. s r.o. za nabídkovou cenu  412.734,.- Kč, včetně DPH
 4. Žádost o dotaci z POV na pořízení územního plánu
 5. Nájemní smlouvu s Agro Mšec, na pronájem pozemků pro zemědělskou výrobu o výměře 0,1534 ha za cenu 1.500,- Kč/ha
 6. Zveřejnění dlužníků poplatku za svoz komunálního odpadu v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 
II.   N E S C H V A L U J E:
 1. Prodloužení smlouvy s Městem Nové Strašecí o působnosti Městské Policie Nové Strašecí v Řevničově.
 
 
III.  B E R E   N A   V Ě D O M Í:
 1. Zprávu o činnosti obce za období I. až VIII. 2009 s výhledem do konce roku 2009
 2. Rozpracovanost projektů staveb
 3. Stav hasičské techniky a postup při jejím řešení
 4. Zahájení závěrečného vyhodnocení stavby ČOV a splaškové kanalizace ze strany Státního fondu ŽP ČR
 
 
 
                   Jiří Petráček
                 starosta obce
 
     Stanislava Vejražková
               místostarostka

 

 

U S N E S E N Í č. VII.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 29.června 2009

Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 I.   S C H V A L U J E:

 1. Kupní smlouvu na odkoupení stavebního pozemku od ČDZ Praha, st.p.č. 568 o výměře 111 m2 v k.ú. Řevničov za odhadní cenu a náklady s tím spojené.

 2. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v č.p. 128, paní Petře Kuklové, bytem Stochov 263, za účelem zřízení prodejny, za částku 3.000,- Kč měsíčně.

 3. Žádost o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR, p.č. 1361/9 o výměře 101 m2 za účelem přípravy nových stavebních parcel.

 4. Rozpočtovou změnu dle přílohy na výstavbu veřejného osvětlení na nádraží ve výši 200 tis. Kč

 II. N E S C H V A L U J E:

 1. Příspěvek 10,- Kč na obyvatele pro Svazek měst a obcí Rakovnicka na přípravu a vypracování projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Rakovnicku“

 III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Vyhodnocení uplatněných požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu Řevničova

 2. Petici na zřízení dětského hřiště

 3. Krácení přeplacené DPFO (Daň z příjmu fyzických osob) a její dorovnání z podílu obce na jiných daních ve výši 210.821,- Kč

 4. Smlouvu se  Stč. Krajem o poskytnutí finančního příspěvku Obci Řevničov ve výši 85.000,- Kč na opravu zásahového vozidla pro potřebu jednotky SDH obce

 5. Dopis vlastníkům pozemků v areálu bývalého JZD

Jiří Petráček

starosta obce

 

Stanislava Vejražková

     místostarostka

 

U S N E S E N Í č. VI.

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řevničov

ze dne 23. března 2009

 Zastupitelstvo Obce Řevničov v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích

 I.   S C H V A L U J E:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2008

 2. Rozpočet obce pro rok 2009 ve výši příjmů 17.500 tis Kč a výdajů ve výši 18.500 tis. Kč a zapojení výsledku hospodaření z minulých let ve výši 1.000 tis Kč

 3. Audit hospodaření za rok 2008 bez výhrad

 4. Příspěvek Svazu zdravotně postižených ve výši 1.000,- Kč a příspěvek Svazu diabetiků ve výši 1.000,- Kč

 5. Převod hospodářského výsledku MŠ Řevničov ve výši 70.412,73 Kč do rezervního fondu

 6. Převod hospodářského výsledku ZŠ Řevničov ve výši 153.402,12 Kč do rezervního fondu

 7. Nájemní smlouvu s paní Jiřinou Topinkovou na byt v DPS

 8. Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce podle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 23.1.2009

 9. Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR

 10. Podání žádosti o dotaci na rozšíření pracoviště Czech Point

 11. Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) pro rok 2009 ve výši 10.000.000,- Kč

 12. Uvolnění finančních prostředků pro spolufinancování dotace z rozpočtu Středočeského kraje z programu FROM pro rok 2009 na opravu místních komunikací ve výši 1.000.000,- Kč

 13. Smlouvu o dílo s firmou MILOTA Kladno na projekt pro výstavbu vodojemu a zásobovacího řadu na řevničovském nádraží

 14. Výběr stočného od 1.1.2009 ve výši 25 Kč/m3. Inkaso za I.Q 2009 bude provedeno paušálně za 225,- Kč za osobu. (9m3 za osobu a první čtvrtletí 2009).

 II. N E S C H V A L U J E:

 1. Přestěhování paní Miroslavy Urbanové v rámci navrhované výměny bytů v DPS

 2. Smlouvu se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

 III.   B E R E   N A   V Ě D O M Í:

 1. Výpověď paní Jarmily Sedláčkové z bytu v DPS z důvodu jejího umístění v Domově důchodců

 2. Podané žádosti o dotaci a převod techniky pro Sbor dobrovolných hasičů

 3. Inspekční zprávu České školní inspekce na MŠ Řevničov

 

 

Jiří Petráček

starosta obce

 

Stanislava Vejražková

     místostarostka